Thông báo số 340/TB-BGTVT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Thông báo số 340/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 340/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với đoàn công tác của JICA về phạm vi công việc SAPROF và công tác chuẩn bị dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 340/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 340/TB-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I OÀN CÔNG TÁC C A JICA V PH M VI CÔNG VI C SAPROF VÀ CÔNG TÁC CHU N BN D ÁN C NG C A NGÕ QU C T H I PHÒNG Ngày 23/7/2009 Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i ông Ken Odajima- Trư ng phòng - V ông Nam Á II JICA Tokyo v ph m vi công vi c c a nghiên c u SAPROF và công tác chuNn b vay v n JICA- D án C ng c a ngõ qu c t H i Phòng (L ch Huy n). Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên các V KH T, HTQT, KHCN, MT, KCHTGT, C c Hàng h i VN, T ng công ty Hàng h i VN, Ban QLDA 2, TEDI và Văn phòng B . Sau quá trình trao i, Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Th ng nh t v i JICA v t m quan tr ng, yêu c u c p thi t u tư c a d án và coi ây là d án thí i m áp d ng mô hình u tư PPP, trong ó ph n óng góp c a nhà nư c s d ng v n ODA Nh t B n. 2. m b o ti n tri n khai công tác chuNn b theo biên b n làm vi c ã ký ngày 23/7/2009 gi a i di n B GTVT (V KH T), B KH& T, T ng công ty Hàng h i VN, B GTVT giao nhi m v như sau: a) T ng công ty Hàng h i VN ch trì thu th p t Ban QLDA c ng H i Phòng và T ng công ty Tư v n thi t k GTVT: - Tóm t t k t qu kh o sát o sâu lu ng L ch Huy n, m c tri u, i u ki n a ch t (s li u khoan/v trí/ngày kh o sát), tàu vào lu ng L ch Huy n. Cung c p s li u cho JICA trư c ngày 6/8/2009. - M u kh o sát v t li u áy lu ng và s li u dòng ch y. Cung c p s li u cho JICA ngay sau khi k t thúc báo cáo cu i kỳ nghiên c u b sung b ng v n dư D án c ng H i Phòng, giai o n 2. b) T ng công ty Hàng h i VN ch trì thông báo cho JICA ý ki n chính th c b ng văn b n c a phía Vi t Nam v ch trương u tư khu Logistics sau c ng trong tháng 7/2009. c) V KH T ph i h p v i C c Hàng h i VN ti p t c xin ý ki n Th tư ng Chính ph v ch d án h p ph n A c a d án. d) Ban QLDA c ng H i Phòng cung c p cho JICA d th o báo cáo cu i kỳ c a nghiên c u b sung ngay khi tư v n hoàn thành. e) V KH T gi i quy t các n i dung liên quan n c u ình Vũ-Cát H i: - Ra quy t nh giao chuNn b u tư và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c ti p nh n h sơ t VIDIFI (k c kinh phí thanh toán cho tư v n l p d án n u c n). - Làm vi c chính th c v i VIDIFI chuy n b n quy n h sơ báo cáo NCKT và ánh giá tác ng môi trư ng B GTVT xem xét phê duy t. f) Ban QLDA 2 thu th p thông tin thông báo cho JICA trong tháng 9/2009 v cơ ch th c hi n và k ho ch tài chính d án c u ình Vũ-Cát H i.
  2. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/c); - Ban QLDA c ng H i Phũng; - Các cơ quan, ơn v d h p; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản