Thông báo số 352/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
4
download

Thông báo số 352/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 352/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 352/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 352/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V I UBND T NH TH A THIÊN HU Ngày 04/8/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p bàn v vi c tri n khai m t s công trình quan tr ng trên a bàn t nh Th a Thiên Hu . Tham d cu c h p v phía B GTVT có lãnh o và chuyên viên: V KH T, C c QLXD và CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA ư ng H Chí Minh. V phía UBND t nh Th a Thiên Hu có ng chí Nguy n Ng c Thi n – Ch t ch UBND t nh và các S liên quan. Sau khi nghe ý ki n c a các thành viên trong h i ngh , Th trư ng Nguy n H ng trư ng ã th ng nh t v i T nh k t lu n m t s n i dung chính như sau: 1. D án nâng c p QL1A o n La Sơn – Lăng Cô và 2 h m Phú Gia, Phư c Tư ng: - Chính ph ã có ch trương u tư theo hình th c BOT, C c ư ng b Vi t Nam hoàn t t th t c trình duy t trong tháng 8/2008 theo 3 phương án: + Phương án 1: Phương án hoàn ch nh 2 h m và 40km ư ng n Lăng Cô. + Phương án 2: Phương án u tư 2 h m và ư ng n i 2 h m. + Phương án 3: Phương án u tư 2 h m có o n k t n i trư c, sau h m. - Trong c 3 phương án u xem xét vi c ngân sách Nhà nư c có th m nh n ph n kinh phí GPMB. Trên cơ s tính toán, nh t là tính toán hi u qu tài chính c a d án xu t phương án l a ch n. 2. i v i d án ư ng La Sơn – Nam ông: - Th tư ng Chính ph ã ch p thu n theo ngh c a UBND t nh Th a Thiên Hu u tư theo phương th c BT s d ng ngu n Trái phi u Chính ph b trí sau 2010 hoàn tr . Hi n nay nhà nhà u tư (Công ty CP Xây d ng Thương m i D ch v Vi t Song Long) t ch i không u tư do l m phát. áp ng nhu c u xây d ng và khai thác nhà máy xi măng cũng như tri n khai xây d ng hoàn ch nh o n tuy n Cam L - Túy Loan, giao các ơn v liên quan th c hi n các n i dung công vi c v i các phương án sau:
  2. - B GTVT ph i h p v i t nh trình Th tư ng Chính ph giao T nh ti p t c th c hi n theo phương th c BT tuy n DT14 (La Sơn – Nam ông) và o n n i vào nhà máy xi măng v i quy mô c i c t c c b , thay c u y u, x lý m t ư ng; Nhà nư c s hoàn tr cho nhà u tư thông qua t nh Th a Thiên Hu b ng ngu n v n trái phi u Chính ph sau năm 2010. - Giao Ban QLDA HCM tri n khai theo phương th c BT tuy n Cam l - Túy Loan có phân kỳ u tư nhưng v lâu dài m b o các tiêu chuNn k thu t c a tuy n là cao t c. Ban QLDA HCM ch o nhà u tư l p cam k t liên doanh, ki m tra k năng l c nhà u tư, m b o tuân th theo các quy nh hi n hành có cơ s trình Th tư ng Chính ph xin ch p thu n v ch trương có cơ s tri n khai các bư c ti p theo. - Giao Ban QLDA HCM ch o Ny nhanh ti n l p d án u tư tuy n cao t c Cam L - Túy Loan ã ư c B GTVT giao t i quy t nh s 3774/BGTVT-KH T ngày 10/10/2002 trình B phê duy t. Trên cơ s ó giao V KH T tham mưu B l p t trình Chính ph cho phép s d ng v n c a ư ng H Chí Minh giai o n n 2010 tri n khai th c hi n. 3. i v i d án c u EaCút trên QL 49B: -B m b o c p v n theo ti n thi công. Yêu c u s giao thông ch o Ny nhanh ti n thi công công trình. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c) - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, V KH T (3 b n) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản