Thông báo số 369/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Thông báo số 369/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 369/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xử lý, khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 369/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 369/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P X LÝ, KH C PH C CÁC THI T H I DO CƠN BÃO S 4 GÂY RA Ngày 18/8/2008, t i B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p x lý, kh c ph c các thi t h i do cơn bão s 4 gây ra. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n (PCLB & TKCN), Ban QLDA1, Ban QLDA6, T ng Công ty TVTK GTVT (TEDI). Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA6, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo v tình hình kh c ph c các thi t h i do cơn bão s 4 gây ra và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Bi u dương s n l c trong vi c phòng ch ng l t bão, kh c ph c ách t c, m b o giao thông c a các ơn v tr c ti p tham gia th c hi n như Ban QLDA 1, 6, khu QL B II và các nhà th u thi công QL279, QL70, QL6. Do kh i lư ng s t trư t là r t l n nên n nay các ư ng qu c l m i cơ b n thông xe ư c m t chi u. 2. Yêu c u C c ư ng b Vi t Nam, các Ch u tư, các Ban QLDA ch o các ơn v liên quan khNn trương ti p t c x lý, kh c ph c các h u qu do bão lũ gây ra, huy ng m i ngu n l c (v t li u, xe máy, nhân l c) th c hi n nh m tránh ách t c, m b o giao thông thu n l i, thông su t. 3. Thành l p ngay oàn công tác bao g m các Ban QLDA, TVTK, TVGS, nhà th u có s tham gia c a các cơ quan tham mưu c a B GTVT (C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam) xác nh toàn b kh i lư ng s t l do cơn bão s 4 gây ra, ưa ra gi i pháp x lý, kiên c hóa phù h p cho t ng v trí c a các d án. Rà soát ngu n v n th c hi n, ưu tiên ngu n v n t b o hi m và công tác m b o giao thông, c n thi t b sung ngu n v n c a d án vào giá tr xây l p c a t ng gói th u. X lý d t i m cho t ng v trí, m b o thông hai làn xe, ti n th c hi n xong trư c 31/8/2008. 4. Trên cơ s xác nh các v trí, kh i lư ng s t trư t, yêu c u TEDI ki m tra, rà soát i u ki n a ch t th y văn, b sung, i u ch nh, l p phương án ch ng s t l lâu dài b sung kh i lư ng th c hi n vào t ng gói th u, ti n th c hi n hoàn thành trư c 15/9/2008
  2. 5. Yêu c u các Ban QLDA t p trung ch o nhà th u, các bên liên quan Ny nhanh ti n thi công các d án QL70, QL6, QL279 cơ b n xong trư c 31/12/2008, nh ng o n khó khăn th m ư c ít nh t 1 l p BTN trư c T t âm l ch 2009 hoàn thi n bàn giao toàn b d án trong quý 1/2009. xu t ngay gi i pháp x lý nhà th u thi công không m b o ti n như th c hi n vi c i u chuy n kh i lư ng cho các nhà th u khác thi công vư t ti n yêu c u. 6. i v i các d án do C c ư ng b y thác cho các s qu n lý như Qu c l 279, Qu c l 12 và d án C c BVN tr c ti p làm ch u tư, yêu c u C c ư ng b ch ng ch o các ơn v liên quan trong công tác m b o giao thông, kh c ph c h u qu do bão lũ. C n ch o sâu sát c th hơn i v i các ơn v th c hi n trong vi c chuNn b ng c u, kh c ph c h u qu , c bi t là vi c s d ng ngu n v n t i ch i v i các H t QLGT. ưa ra các gi i pháp x lý, kiên c hóa, ngu n v n th c hi n, báo cáo B k t qu th c hi n trư c 31/8/2008. Riêng i v i Qu c l 279 o n n i Lào Cai n Hà Giang giao C c BVN cho rà soát và xu t vi c c i t o nh m h tr cho Qu c l 70 trong tình th ách t c giao thông. 7. Giao C c ư ng b Vi t Nam ki m tra kh i lư ng các d m Benlây, d m 1 có s n, cân i, xu t tham mưu cho B v vi c các a phương có th mư n trong công tác m b o giao thông và thu h i l i khi th c hi n xong công vi c này. 8. Giao Ban PCLB & TKCN tham mưu, d th o văn b n B g i cho các ơn v liên quan th c hi n công tác th ng kê thi t h i, kèm theo chi phí kh c ph c h u qu do cơn bão s 4 gây ra. Trên cơ s ó B báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, b sung kinh phí cho công tác phòng ch ng l t bão. 9. Giao C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam ch trì ki m tra ôn c, t ng h p, báo cáo B k t qu th c hi n và tham mưu, xu t các gi i pháp trong vi c th c hi n kh c ph c các thi t h i do cơn bão s 4 gây ra. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t khNn trương th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - T.Tr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - V KH T; - C c BVN; - Ban PCLB & TKCN: - Ban QLDA 1, 6; Nguy n Văn Công - TEDI; - Lưu: VT, QLXD (3)
Đồng bộ tài khoản