Thông báo số 370/TB-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 370/TB-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 370/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 370/TB-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 370/TB-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG PH TRÁCH CÁC LĨNH V C CÔNG TÁC C A CÁC NG CHÍ LÃNH O B TÀI CHÍNH Th c hi n k t lu n c a Ban Cán s ng B Tài chính t i cu c h p ngày 03/12/2008, Văn phòng B thông báo vi c phân công ph trách các lĩnh v c công tác và a bàn c a các ng chí Lãnh o B Tài chính như sau: 1. ng chí B trư ng Vũ Văn Ninh: Lãnh o, ch o chung và toàn di n các nhi m v công tác c a B và c a ngành. Quy t nh và gi i quy t các v n có tính ch t chi n lư c, các cơ ch chính sách và các nhi m v công tác l n c a B , ngành. 2. ng chí Th trư ng Nguy n Công Nghi p: Thư ng tr c giúp B trư ng i u hành công tác thư ng xuyên c a cơ quan B ho c Lãnh o cơ quan B khi B trư ng v ng m t và y quy n. Ch o tr c ti p lĩnh v c qu n lý nhà nư c v l p, ch p hành d toán và quy t toán ngân sách nhà nư c (bao g m c ngân sách qu c phòng, an ninh và ngân sách ng), công tác t ch c, cán b ngành Tài chính, công tác thi ua khen thư ng, công tác nghiên c u khoa h c, báo chí, thông tin, xu t b n, công tác ào t o, b i dư ng cán b ngành Tài chính và công tác Văn phòng. Tr c ti p ph trách: V Ngân sách nhà nư c, V I, V T ch c cán b , Văn phòng, V Thi ua Khen thư ng, Th i báo Tài chính, T p chí Tài chính, Nhà xu t b n Tài chính, Trư ng B i dư ng cán b Tài chính, H c vi n Tài chính và các trư ng i h c, cao ng thu c B , Vi n Chi n lư c và Chính sách tài chính. Theo dõi, ch o công tác tài chính – ngân sách c a thành ph Hà N i, các t nh thu c ng b ng B c B . 3. ng chí Th trư ng Tr n Xuân Hà Ch o tr c ti p lĩnh v c qu n lý nhà nư c v tài chính i ngo i; tài chính trong lĩnh v c h p tác và h i nh p qu c t ; ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, th trư ng d ch v tài chính, b o hi m, x s ki n thi t và các ngân hàng, các t ch c tín d ng, qu n lý tài chính doanh nghi p, k toán, ki m toán.
  2. Tr c ti p ph trách: y ban Ch ng khoán Nhà nư c; C c Tài chính doanh nghi p; C c Qu n lý n và Tài chính i ngo i; V H p tác qu c t ; V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; C c Qu n lý, giám sát b o hi m; V Ch k toán và ki m toán, các doanh nghi p thu c B . Theo dõi, ch o công tác tài chính – ngân sách c a các t nh mi n Tây Nam B . 4. ng chí Th trư ng Hoàng Anh Tu n: Ch o tr c ti p lĩnh v c qu n lý nhà nư c v công tác h i quan, thu , phí và l phí, công tác pháp ch . Tr c ti p ph trách: V Pháp ch , V Chính sách thu , T ng c c H i quan, T ng c c Thu Theo dõi và ch o công tác tài chính – ngân sách c a thành ph H Chi Minh và các t nh mi n ông Nam B . 5. ng chí Th trư ng Ph m S Danh: Ch o tr c ti p lĩnh v c qu n lý nhà nư c v qu n lý tài chính khu v c hành chính, s nghi p, phát tri n công ngh thông tin và th ng kê tài chính n i b ngành, D tr Nhà nư c, Kho b c nhà nư c, công tác tài chính ngành, thanh tra tài chính (k c thanh tra n i b ngành). Tr c ti p ph trách: Kho b c Nhà nư c, T ng c c D tr Nhà nư c, C c Tin h c và Th ng kê tài chính, V Tài chính hành chính s nghi p, V K ho ch – Tài chính, Thanh tra, D án c i cách tài chính công. Theo dõi, ch o công tác tài chính – ngân sách c a các t nh Tây Nguyên và mi n Trung (t t nh Thanh Hóa n t nh Bình Thu n). 6. ng chí Th trư ng Tr n Văn Hi u: Ch o tr c ti p lĩnh v c qu n lý nhà nư c v tài chính u tư phát tri n, qu n lý giá và công s n. Tr c ti p ph trách: C c qu n lý công s n, V u tư, C c Qu n lý giá. Theo dõi, ch o công tác tài chính – ngân sách các t nh mi n núi phía B c. Vi c i u ch nh phân công công tác c a Lãnh o B như trên có hi u l c t ngày 05/12/2008. V T ch c cán b căn c vào phân công Lãnh o B t i văn b n này, th c hi n rà soát và i u ch nh s tham gia c a Lãnh o B vào các Ban ch o, các y ban,… cho phù h p, báo cáo B thông báo n các ơn v liên quan trong tháng 01/01/2009.
  3. Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin thông báo các ơn v thu c B , S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, t ch c tri n khai công vi c và liên h công tác. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Lãnh o B ( báo cáo); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S TC, C c thu , C c H i quan, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW, DTQG khu v c; - Các ơn v thu c B ; - Văn phòng U, C , TN, NC B ; Nguy n c Chi - Lưu VT, VP.
Đồng bộ tài khoản