Thông báo số 396/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 396/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 396/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 03/9/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 396/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 396/TB-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BAN CH O D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 - C NG HKQT N I BÀI NGÀY 03/9/2008 Ngày 03/9/2008, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p Ban Ch o d án Xây d ng nhà ga hành khách T2 - C ng HKQT N i Bài. Tham d cu c h p có các thành viên Ban Ch o và i di n các C c, V liên quan thu c B GTVT. Tri n khai văn b n s 159/TB-VPCP ngày 07/7/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i v d án nhà ga T2, sau khi nghe C m c ng hàng không mi n B c báo cáo tình hình tri n khai d án, ý ki n các thành viên Ban Ch o và ý ki n các C c, V , Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Quy mô d án: Yêu c u C m c ng HKMB ch o Tư v n hoàn ch nh và trình c hai phương án: - Phương án 1: Nhà ga công su t 10 tri u hành khách/năm; - Phương án 2: Nhà ga công su t 15 tri u hành khách/năm. Giai o n 1 xây d ng kh i trung tâm công su t 15 tri u hành khách/năm, ph n 2 cánh công su t 10 tri u hành khách/năm khai thác nhà ga v i công su t 10 tri u hành khách/năm. Giai o n 2 s hoàn ch nh n t ph n 2 cánh. Tính toán phương án u tư ngay công su t 15 tri u hành khách/năm. - S báo cáo t ng th các phương án lãnh o B quy t nh. - V H th ng cung c p nhiên li u: Yêu c u thi t k h th ng hoàn ch nh bao g m ư ng ng n m dư i sân máy bay nhà ga T2 và kho cung c p nhiên li u. Ch ưa vào d án chi phí GPMB, chi phí u tư ư ng ng và chi phí tư v n có liên quan. Chi phí u tư kho cung c p nhiên li u không ưa vào d án này. 2. Phương án thi t k sơ b : - Yêu c u C m c ng HKMB ch o Tư v n l p phương án ki n trúc cho phương án qui mô 1 và 2 nêu trên, c th : + V m t b ng: l p cho c Phương án 1 và phương án 2.
  2. +V m t ng: l p cho Phương án 1 (5 ki u dáng m t ng). - Yêu c u C m c ng HKMB ch o Tư v n nghiên c u hình dáng c t kèo truy n th ng Vi t Nam i u ch nh chi ti t u c t Phương án 1 (Wing Complex) và Phương án 3 (Silk Drape). Nghiên c u ưa ý tư ng ki u dáng Chùa M t C t vào trong thi t k n i th t sau này. Trình B GTVT các Phương án thi t k sơ b trư c ngày 15/9/2008. - V KH T ch trì xin ý ki n B Xây d ng và UBND Thành ph Hà N i v 5 phương án ki n trúc m t ng nhà ga trư c ngày 15/9/2008. 3. Phương án tài chính: Th tư ng Chính ph ã có ý ki n t i văn b n s 254/TB-VPCP ngày 10/12/2007 cho phép d án s d ng ngu n v n vay trong nư c t qu d tr ngo i t . Tuy nhiên t i văn b n s 364/Q -TTg ngày 7/4/2008 c a Văn phòng Chính ph ch phân b cho d án 420 t ng. - Yêu c u TCT C ng HKMB l p phương án tài chính theo i u ki n vay v n c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam t i văn b n s 41/NHPT-TDTW ngày 29/8/2008. Theo phương án này, n u hi u qu tài chính th p s xây d ng phương án có th hoàn v n v i ph n còn l i ngh Nhà nư c h tr . - V Tài chính, C c HKVN làm vi c v i TCT C ng HKMB hoàn thành Phương án tài chính và TCT trình B trư c ngày 15/9/2008. - V KH T ch trì xin ý ki n B Tài chính, B KH& T v Phương án tài chính c a d án sau ó trình Th tư ng Chính ph b trí v n cho d án. 4. Các bư c tri n khai: - ng ý tách ph n tài chính riêng phê duy t Phương án thi t k sơ b trư c. - Giao cho C m c ng HKMB khNn trương l a ch n Tư v n thNm tra T ng m c u tư. - C m c ng HKMB trình danh m c các tiêu chuNn thi t k d ki n s áp d ng trư c ngày 15/9/2008. - ng ý C m c ng HKMB có T trình ngh ch nh th u Công ty tư v n sân bay Nh t B n (JAC) th c hi n gói th u Tư v n giám sát. - Ph n xây d ng, cung c p l p t thi t b c a d án s d ng hình th c u th u qu c t r ng rãi. 5. Ti n tri n khai: - Cu i tháng 9/2008 trình Th tư ng Chính ph phê duy t Phương án tài chính (sau khi có ý ki n c a B Tài chính và B KH& T).
  3. - Tháng 10/2008 phê duy t Phương án thi t k sơ b (sau khi có ý ki n c a B Xây d ng và UBND Thành ph Hà N i v ki n trúc m t ng nhà ga). - Tháng 11/2008 phê duy t D án (F/S). Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( báo cáo); - TT Ngô Th nh c ( báo cáo); - Các thành viên Ban Ch o; - C c HKVN; - C c QLXD & CLCTGT; - TCT C ng HK, mi n B c; - Ban QLDA nhà ga T2 N i Bài; -Lưu VT, KH T. Bùi Nguyên Long
Đồng bộ tài khoản