Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 402/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 402/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V D ÁN Ư NG B CAO T C D U GIÂY - PHAN THI T Ngày 11/9/2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v D án ư ng b cao t c D u Giây - Phan Thi t. Tham d cu c h p có các ng chí: Ngô Th nh c - Th trư ng thư ng tr c, Tr n Doãn Th - Th trư ng; i di n lãnh o các V : K ho ch u tư, Khoa h c công ngh , Tài chính, Văn phòng B , C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, C c ư ng b Vi t Nam, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, Công ty C ph n Tư v n thi t k GTVT phía Nam. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam, Công ty C ph n Tư v n thi t k GTVT phía Nam báo cáo v các phương án hư ng tuy n ư ng b cao t c D u Giây - Phan Thi t và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. V i m u tuy n và i m cu i tuy n Trên cơ s phân tích sơ b ba phương án tuy n ư ng b cao t c D u Giây - Phan Thi t, các ch s tương i gi ng nhau. - i m u tuy n: C n cân nh c gi a phương án 2 và phương án 3 ch n i m u tuy n thu c vùng D u Giây. - i m cu i tuy n ã ư c th ng nh t thu c t nh Bình Thu n. l a ch n i m u tuy n và hư ng tuy n, tư v n và nhà u tư c n phân tích nhi u y u t trên nguyên t c t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư, chú ý v gi i phóng m t b ng, v x lý k t n i h t ng k thu t, v n ư ng song hành… 2. V tài chính Ghi nh n v n ch u tư tham gia d án là 10% t ng m c u tư. Nhà u tư c n làm rõ ngu n v n và phương th c huy ng v n trong xu t d án. 3. V hư ng tuy n D ki n quy ho ch trong khu v c s có ư ng cao t c liên vùng và ư ng cao t c B c - Nam. Phương án 2 có l i cho nhà u tư và là ư ng cao t c liên vùng. Phương án 3 có l i v quy ho ch lâu dài là ư ng cao t c B c - Nam. i v i phương án ư ng
  2. cao t c liên vùng s ưu tiên u tư trư c, sau ó s k t n i v i ư ng cao t c B c - Nam. 4. Trong xu t d án, ngh nhà u tư ti p thu ý ki n góp ý v quy mô ư ng cao t c 6 làn, giai o n 1 u tư 4 làn. Nhà u tư th c hi n công tác gi i phóng m t b ng cho c hai giai o n (6 làn xe và lưu thông m i bên 10m) m b o an toàn và y u t môi trư ng. 5. V ti n Nhà u tư và tư v n hoàn thành xu t d án và báo cáo B GTVT trong tháng 10/2008. Trên cơ s xem xét nh lư ng hi u qu c a các phương án l a ch n u tư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Tr n Doãn Th ( b/c); - Chánh Văn phòng B GTVT ( b/c); - Các ơn v d h p (t/h); - C c BVN (t/h); - Lưu VT, TH (B). Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản