Thông báo số 405/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
5
download

Thông báo số 405/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 405/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 405/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 405/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH THANH HÓA Ngày 8/9/2008, t i Văn phòng UBND t nh Thanh Hóa, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã làm vi c v i Lãnh o UBND t nh Thanh Hóa v tình hình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh. Tham d cu c h p có ng chí Mai Văn Ninh - Phó Bí thư T nh y, Ch t ch UBND t nh cùng các Lãnh o S , Ban, ngành tham mưu c a t nh Thanh Hóa. V phía B GTVT có i di n các cơ quan, ơn v : V K ho ch và u tư, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, các Ban QLDA: 2, 6, Công ty V n Cư ng và Công ty CP BOT ư ng tránh Thanh Hóa cùng tham d . Sau khi nghe Lãnh o t nh Thanh Hóa trao i v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông thu c a bàn t nh; ý ki n phát bi u c a các thành viên tham d , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t v i Lãnh o t nh Thanh Hóa k t lu n như sau: 1. D án QL47, o n Km31-Km51 thu c D án nâng c p m ng lư i ư ng b s d ng v n vay Ngân hàng Th gi i (WB4), a ph n t nh Thanh Hóa: D án ã ư c B GTVT gia h n ti n thi công nhi u l n do không có m t b ng, Ngân hàng Th gi i s d ng c p v n n u ti n gi i ngân v n không có ti n tri n. Vì v y, ngh UBND t nh Thanh Hóa Ny nhanh ti n GPMB bàn giao cho Nhà th u trư c ngày 30/11/2008; B GTVT s ch o Nhà th u thi công hoàn thành Gói th u trư c T t âm l ch năm 2009. Hi n nay ti n yêu c u hoàn thành d án r t g p, do v y c n thi t ph i th c hi n m t s gi i pháp sau ây: + T nay n khi k t thúc GPMB c a d án ngh lãnh o t nh Thanh Hóa ch trì h p giao ban 1l n/tu n, thành ph n g m có: UBND các huy n, H i ng GPMB, Ban QLDA 2 và các Nhà th u liên quan gi i quy t k p th i các vư ng m c. + Nhà th u t p trung v t tư, thi t b , nhân l c, tài chính, thi công ngay các v trí ã có m t b ng và các v trí m i ư c bàn giao m t b ng, th m bê tông nh a nh ng o n ã có m t b ng ≥ 200m; l p bi u ti n thi công chi ti t ôn c, ch o sát sao, c th ; ng th i báo cáo B GTVT, UBND t nh Thanh Hóa và các huy n liên quan ph i h p và t ch c l c lư ng cư ng ch ho c b o v thi công k p th i (n u c n thi t).
  2. + Ban QLDA 2: Có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra các Nhà th u thi công; C cán b bám sát hi n trư ng, ph i h p v i a phương trong công tác GPMB và các v n liên quan c a D án. Trên cơ s các quy t nh phê duy t phương án GPMB c a UBND t nh Thanh Hóa, Ban QLDA 2 k p th i chuy n kinh phí a phương chi tr cho các h dân. Trư ng h p c n thi t cho phép ng trư c GPMB úng ti n yêu c u và làm th t c hoàn tr sau; Cho phép t m ng 70% kh i lư ng th c hi n Nhà th u có ti n mua v t tư ph c v thi công. + C u Th Cư ng: ngh t nh ch o H i ng GPMB khNn trương di chuy n ư ng dây i n bàn giao m t b ng cho Nhà th u. + C u Th L c: Cho tri n khai thi công t ng bên (½ c u), Ban QLDA 2 ch o Nhà th u m b o An toàn giao thông tuy t i cho các phương ti n lưu thông trên tuy n. + i v i các o n còn vư ng m t b ng không tri n khai thi công ư c, cho phép Nhà th u khoanh l i báo cáo B ph i h p v i UBND t nh gi i quy t. 2. D án ư ng ngang n i c ng Nghi Sơn v i ư ng H Chí Minh: hoàn thành d án theo ti n ã ư c i u ch nh, ngh UBND t nh Ny nhanh ti n GPMB, khNn trương phê duy t toàn b phương án n bù GPMB, ban QLDA ư ng H Chí Minh s m chuy n kinh phí n bù GPMB a phương hoàn thành vi c chi tr các h dân b nh hư ng có th bàn giao MB trư c 30/9/2008 V vi c GPMB thêm m i bên 3m: B ã ng ý ch trương các v trí b sung, giao C c Qu n lý xây d ng & CLCTGT ch o Ban QLDA ư ng H Chí Minh hoàn thi n các th t c pháp lý. Yêu c u Ban QLDA ch o Nhà th u thi công Ny nhanh ti n thi công c u vư t ư ng s t, c u vư t ư ng b b o m ti n như B trư ng ã k t lu n t i thông báo s 300/TB-BGTVT ngày 7/7/2008. 3. D án xây d ng QL1A, o n tránh thành ph Thanh Hóa (BOT): Kh i lư ng GPMB c a d án còn r t l n, ngh UBND t nh Thanh Hóa ch o UBND các c p, các cơ quan ban ngành, H i ng GPMB các a phương liên quan gi i quy t d t i m các vư ng m c trong công tác GPMB và khNn trương di d i các công trình công c ng b nh hư ng s m bàn giao m t b ng cho Nhà th u thi công c th : o n t nút giao Lê L i n cu i tuy n hoàn thành d t i m trong tháng 11/2008; các o n còn l i bàn giao h t cho Nhà th u quý 1/2009. Giao C c ư ng b Vi t Nam rà soát và tri n khai phương án h tr kinh phí GPMB cho d án. Yêu c u nhà u tư ph i h p ch t ch v i a phương trong công tác GPMB thi công xong th m l p 2, sơn k m t ư ng và l p t hoàn ch nh h th ng ATGT thông tuy n n nút giao Lê L i trong tháng 12/2008 trư c khi xin t ch c thu phí hoàn v n. Giao C c ư ng b Vi t Nam rà soát l i t ng m c u tư d án, xu t phương án thu phí hoàn v n báo cáo B ch p thu n. i v i nh ng o n không hoàn thành công tác GPMB theo ti n trên, C c ư ng b Vi t Nam ánh giá l i hi u qu u tư báo cáo B GTVT có phương án x lý d t i m.
  3. 4. D án tín d ng ngành GTVT c i t o m ng lư i ư ng Qu c gia giai o n I (D án c u y u): ngh UBND t nh ch o H i ng GPMB bàn giao m t b ng cho Nhà th u trư c ngày 30/10/2008, riêng c u Thi u s tri n khai sau. Giao C c ư ng b Vi t Nam ch o Ban QLDA 6 khNn trương hoàn thi n ư ng tránh và c u t m quy mô 02 làn xe, m t ư ng m b o êm thu n, v sinh môi trư ng và có i u ti t giao thông 02 u ư ng tránh c bi t là các c u trên QL1A, ch ti n hành kh i công khi ã GPMB xong. 5. D án nâng c p t nh l v n vay ADB: Yêu c u ban QLDA 6, S GTVT Thanh Hóa (PPMU) ch o Nhà th u Ny nhanh ti n thi công gói th u tuy n Ho ng Trư ng - Ho ng Ph huy n Ho ng Hóa; trư ng h p Nhà th u chính không năng l c cho phép b sung ngay Nhà th u ph m b o áp ng k p th i ti n c a D án. 6. D án GTNT3: Căn c vào h sơ m i th u m u c a WB duy t l i h sơ m i th u c a D án. S GTVT Thanh Hóa ph i h p v i Ban QLDA 6 hoàn thi n th t c theo quy nh trong năm 2008. 7. Các ki n ngh c a T nh: - u tư QL47, o n n i thành ph Thanh Hóa - S m Sơn: giao C c ư ng b Vi t Nam t ch c kh o sát, l p d án u tư i m b t u t i c u vư t QL47 tuy n tránh Thanh Hóa (BOT) i S m Sơn. - Nâng c p ư ng H i Xuân - Tén T n: B GTVT ng h xu t c a t nh Thanh Hóa, B s ph i h p v i t nh báo cáo Th tư ng Chính ph s m cho u tư xây d ng d án. - ư ng ngang B m Sơn n i ư ng H Chí Minh và B m Sơn - Th ch Qu ng: ng ý v nguyên t c ng h xu t c a t nh, giao Ban QLDA ư ng H Chí Minh báo cáo B ưa vào danh sách các d án ư ng ngang thu c d án ư ng H Chí Minh. 8. Cơ ch ph i, k t h p: ngh UBND t nh Thanh Hóa ph i h p ch t ch hơn n a v i B GTVT, k p th i có ý ki n xu t, ph n ánh các vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh c bi t công tác GPMB, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t , chính tr , xã h i c a t nh Thanh Hóa. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Các Nhà th u thi công (các Ban QLDA chuy n); - Lưu: VT, CG ; Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản