Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 419/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH Y BAN ATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH VĨNH LONG Ngày 13 tháng 9 năm 2008, B trư ng B GTVT – Ch t ch y ban An toàn Giao thông Qu c gia H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Vĩnh Long v công tác ATGT và các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Vĩnh Long có ng chí Trương Văn Sáu – Ch t ch H ND, Bí thư T nh y t nh Vĩnh Long; ng chí Ph m Văn u – Ch t ch y ban nhân dân t nh; các ng chí lãnh o UBND, S GTVT, KH T, TC, Th xã Vĩnh Long, các huy n Bình Minh và Bình Tân …. V phía B GTVT có lãnh o V KH T; các C c: QLXD và CLCTGT, ư ng b VN, ư ng sông VN, Văn phòng B ; ban QLDA 1 và Ban QLDA 7. Sau khi nghe báo cáo tóm t t v các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Vĩnh Long k t lu n như sau: 1. Ki m i m v vi c th c hi n các thông báo k t lu n trư c ây: Các cơ quan c a B và t nh ã tích c c ph i h p trong vi c tri n khai h u h t nh ng v n ã nêu trong các cu c làm vi c gi a lãnh o B và T nh trư c ây. Tuy nhiên, vi c tri n khai các d án còn ch m do khó khăn chung v ngu n v n. B GTVT th ng nh t v nguyên t c các xu t c a T nh và s ph i h p ch t ch v i T nh gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình phát tri n k t c u h t ng GTVT theo l trình trong b i c nh còn h n ch v ngu n l c. 2. V d án m r ng QL1A o n M Thu n - C n Thơ: Các cơ quan liên quan thu c B và t nh Vĩnh Long ã c g ng trong công tác GPMB và th c hi n d án. Giao Ban QLDA 1 ôn c các nhà th u cơ b n hoàn thành ph n ư ng trư c tháng 10/2009. i v i các c u thu c d án, Giao C c ư ng b VN ch o Ban QLDA 1 và tư v n hoàn thành phê duy t TKKT trong tháng 9/2008, t o i u ki n kh i công các c u trong tháng 1/2009 và hoàn thành ưa toàn b d án vào khai thác trư c tháng 10/2010. Liên quan n vi c i d i các công trình công c ng trong ph m vi GPMB c a d án, ngh T nh ch o, yêu c u ch công trình ph i di d i công trình công c ng theo cam k t trư c ây v i Khu QL B VII d án tri n khai theo ti n , s m phát huy ư c hi u qu u tư. 3. D án c i t o QL57 ( a ph n t nh Vĩnh Long):
  2. Giao C c ư ng b VN ch o Ban QLDA 7 hoàn thành công tác th m m t ư ng trư c 15/10/2008. 4. D án c i t o QL54: - V vi c chưa bàn giao 32 km ph n ư ng t i m giáp ranh t nh ng Tháp t i th tr n Trà Ôn: Giao V KH T y u c u nhà th u làm vi c v i S GTVT t nh Vĩnh Long và báo cáo B trong tháng 10/2008. Trên cơ s báo cáo k t qu làm vi c gi a S GTVT và nhà th u, giao V KH T và C c ư ng b VN xu t phương án gi i quy t theo hư ng C c ư ng b VN s m ti p nh n o n tuy n này qu n lý. - V các d án do S GTVT làm Ch u tư: Vi c thi công c u Trà Ôn hi n ang ch m ti n . ngh S GTVT nhanh chóng hư ng d n nhà th u làm th t c i u ch nh d án. i v i 05 c u khác trên tuy n (c u Cái D u, Cây i p, Vĩnh Xuân, R ch Chanh và Thông Lưu), ngh S GTVT ti p t c ôn c hoàn ch nh th t c kh i công theo k ho ch. - V 06 c u d ki n s d ng ngu n v n JBIC: Giao V KH T ph i h p v i C c ư ng b VN làm vi c ngay v i JBIC v kh năng s d ng ngu n v n tài tr . Riêng i v i các c u Cái V n nh và c u Phù Ly c n xây d ng s m, giao V KH T và C c ư ng b VN nghiên c u, xu t ngu n v n, bao g m c kh năng trao i v i TCT XDCTGT 5 v vi c u tư theo hình th c BT; trư c m t, C c ư ng b VN c n nghiên c u có phương án tăng cư ng kh năng ch u t i c a c u m b o giao thông trên QL54. - i v i các Ti u d án m r ng, nâng c p các o n qua th tr n Cái V n và th tr n Tân Qu i: ngh S GTVT phê duy t d án và thi t k k thu t, làm cơ s báo cáo Chính ph và các B ngành liên quan s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n 2. 5. Qu c l 53: ngh S GTVT tăng cư ng ôn c các nhà th u Ny nhanh ti n thi công và gi i ngân, c bi t trong các tháng 9-10/2008 ph i hoàn ch nh các th t c theo quy nh gi i ngân h t kh i lư ng công vi c ã th c hi n. 6. V công tác an toàn giao thông: Các cơ quan liên quan c a T nh ã c g ng trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, th hi n các tiêu chí TNGT t năm 2007 n nay ã có xu hư ng gi m. ngh lãnh o UBND t nh Vĩnh Long ti p t c ch o th c hi n pháp lu t v b o m tr t t ATGT, c bi t quan tâm ch o công tác phát hi n và xóa b các “ i m en” và k ho ch l p l i tr t t hành lang ATGT ư ng b và ư ng s t theo ch o c a Chính ph t i quy t nh 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v liên quan thu c B GTVT và t nh Vĩnh Long ph i h p, tri n khai th c hi n.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, H ND, UBND t nh Vĩnh Long ( ph i h p); - BT H Nghĩa Dũng ( báo cáo); - TT Ngô Th nh c ( báo cáo); - S GTVT t nh Vĩnh Long; - B GTVT: các ơn v d h p ( th c hi n); - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản