Thông báo số 433/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
3
download

Thông báo số 433/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 433/TB-BGDĐT về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 433/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 433/TB-BGD T Hà N i. ngày 02 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K HO CH T CH C H I NGHN T NG K T NĂM H C 2008-2009 VÀ TRI N KHAI NHI M V NĂM H C 2009-2010 Th c hi n k ho ch công tác năm 2009 và th c hi n ý ki n ch o c a B trư ng t i cu c h p ngày 01/7/2009, Văn phòng xây d ng k ho ch t ch c H i ngh t ng k t năm h c 2008-2009 và tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010 c th như sau: 1. Tên h i ngh : H i ngh t ng k t năm h c 2008-2009 và tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010. 2. Th i gian t ch c: ngày 24, 25/7/2009 (02 ngày) - Ngày th nh t (ngày 24/7/2009 - Th Sáu): T ch c H i ngh t ng k t năm h c 2008-2009. - Ngày th hai (ngày 25/7/2009 - Th B y): T ch c H i ngh tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010 thu c các lĩnh v c: GD M m non, GD Ti u h c, GD Trung h c, GDThư ng xuyên và GD Chuyên nghi p. 3. a i m: t i thành ph à N ng. 4. S lư ng i bi u: (kho ng 750 i bi u). - H i ngh t ng k t: 350 i bi u. - Các H i ngh tri n khai nhi m v năm h c: M i h i ngh 150 i bi u 5. Thành ph n i bi u 5.1. i bi u d H i ngh t ng k t năm h c: - Lãnh o c p cao c a ng, Ch t ch nư c, Th tư ng Chính ph , Thư ng tr c Ban Bí thư, Trư ng Ban Tuyên giáo Trung ương (05 i bi u). - Lãnh o m t s B , Ban ngành có liên quan (Văn phòng Chính ph , Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Trung ương ng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Qu c h i, U ban Dân t c, U ban VHGDTTNN c a Qu c h i, B Qu c phòng, B Công an, B N i v , B Tài chính, B Văn hóa, Th thao và Du l ch, H i
  2. Khuy n h c, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh…(15 i bi u). - Lãnh o B Giáo d c và ào t o, Công oàn Giáo d c Vi t Nam, lãnh o c c, v , Thanh tra, Văn phòng, Cơ quan i di n B t i TP H Chí Minh, Vi n Khoa h c giáo d c Vi t Nam, Vi n Ngiên c u thi t k trư ng h c, Nhà xu t b n giáo d c, Cty C ph n Thi t b giáo d c I, II, Giám c các D án thu c B , Hi u trư ng các Trư ng i h c Sư ph m và Trư ng khoa Sư ph m và th trư ng các ơn v tr c thu c B (70 i bi u). - Phóng viên các Báo, ài (20 i bi u). - i di n lãnh o UBND các t nh, thành ph (63 i bi u). - Giám c S GD& T, Chánh VP, Ch t ch C GD (190 i bi u) 5.2. i bi u d H i ngh tri n khai nhi m v năm h c: - Lãnh o S GD& T và Trư ng các phòng thu c S : GD MN, GD TH, GD TrH, GDCN và GD TX (350 i bi u); M i H i ngh có 01 lãnh o S và 01 Trư ng phòng ph trách. 6. N i dung h i ngh : - ánh giá t ng k t năm h c 2008-2009 kh i các s GD& T. - Khen thư ng năm h c 2008-2009, ký cam k t thi ua năm h c 2009-2010. - Tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010 kh i các s GD& T. 7. Chương trình H i ngh trù b : - Th i gian t ch c: ngày 14/7/2009 - Hình th c t ch c: Qua m ng t i B GD& T v i 63 S GD& T t i 63 t nh, thành ph . - N i dung: Th o lu n Báo cáo t ng k t năm h c 2008-2009 và phương hư ng nhi m v năm h c 2009-2010. - Thành ph n tham d : Lãnh o các S GD& T, Trư ng phó các phòng, ban thu c S và Trư ng Phòng Giáo d c m t s qu n, huy n. 8. Chương trình H i ngh t ng k t năm h c: * Sáng 24/7/2009: Th i gian N i dung Lãnh o B và ơn v ch trì
  3. 7:30 - 8:00 Văn ngh chào m ng. S GD& T Tp à N ng 8:00 - 8:10 Tuyên b lý do, gi i thi u i bi u. Chánh Văn phòng 8:10 - 8:20 Phát bi u chào m ng c a Lãnh o UBND Thành UBND Tp à ph à N ng. N ng 8:20 - 8:40 Phát bi u ch o c a Lãnh oB . B trư ng 8:40 - 9:15 Trình bày tóm t t Báo cáo T ng k t năm h c 2008- Lãnh oB 2009 và phương hư ng nhi m v năm h c 2009- 2010. 9:15 - 9:30 Báo cáo v k t qu tri n khai phong trào thi ua V CTHSSV "Trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c". 9:30 - 9:45 Báo cáo v tri n khai năm h c Ny m nh ng d ng C c CNTT công ngh thông tin. 9:45 - 10:00 Báo cáo v công tác i m i qu n lý tài chính. V KHTC 10:00-10:15 Ngh gi i lao. 10:15-10:30 Báo cáo v cu c v n ng ng h giáo viên, h c sinh C GDVN vùng khó khăn 10:30-11:15 Phát bi u c a lãnh o các t nh, thành ph Lãnh o các t nh, thành ph 11:15-11:30 Phát bi u c a lãnh o ng, Nhà nư c. Lãnh o ng, Nhà nư c 11:30-12:00 Th o lu n ánh giá năm h c 2008-2009 và nhi m v Lãnh oB tr ng tâm năm h c 2009-2010. Giám cS 12:00 -14:00 Ngh trưa * Chi u 24/7/2009: 14:00-14:15 Báo cáo v công tác giáo d c pháp lu t trong nhà V PC trư ng 14:15-15:30 Th o lu n ánh giá năm h c 2008-2009 và nhi m v Lãnh oB tr ng tâm năm h c 2009-2010 (ti p). Giám cS 15:30-15:40 Ngh gi i lao. 15:40- 16:30 Khen thư ng năm h c 2008-2009. Chánh Văn phòng Ký cam k t thi ua năm h c 2009-2010. 16:30-16:40 Chia tay Giám c S ngh hưu và chúc m ng Giám Chánh Văn phòng c s m i ư c b nhi m. 16:40-17:00 Phát bi u k t lu n h i ngh . B trư ng
  4. 9. Chương trình H i ngh tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010 Th i gian: ngày 25/7/2009 Ti u ban N i dung Thành ph n tham d Lãnh o B và t các S GD& T ơn v ch trì Ti u ban 1 Tri n khai nhi m v năm h c 01 i di n lãnh o B trư ng, 2009-2010 c a Giáo d c Trung S GD& T + h c và Giáo d c Thư ng Trư ng phòng V GD TrH và xuyên GDTrH + Trư ng phòng GDTX V GDTX Ti u ban 2 Tri n khai nhi m v năm h c 01 i di n lãnh o Th trư ng 2009-2010 c a Giáo d c M m S GD& T + Nguy n Th non. Trư ng phòng Nghĩa và V GDMN GDMN Ti u ban 3 Tri n khai nhi m v năm h c 01 i di n lãnh o Th trư ng 2009-2010 c a Giáo d c Ti u S GD& T + Nguy n Vinh h c. Trư ng phòng Hi n và GDTH V GD TH Ti u ban 4 Tri n khai nhi m v năm h c 01 i di n lãnh o Th trư ng Ph m 2009-2010 c a Giáo d c S GD& T + Vũ Lu n và Chuyên nghi p. Trư ng phòng GDCN V GD CN 10. Ban t ch c h i ngh : - B trư ng Nguy n Thi n Nhân - Trư ng ban; - Th trư ng Ph m Vũ Lu n - Phó Trư ng ban; - Th trư ng Nguy n Vinh Hi n - Phó Trư ng ban; - Th trư ng Nguy n Th Nghĩa - Phó Trư ng ban; - Ch t ch C GD Vi t Nam Tr n Công Phong - Phó Trư ng ban; - Chánh Văn phòng Tr n Quang Quý - y viên thư ng tr c; - Các y viên: V trư ng các v Giáo d c M m non, V GD Ti u h c, V GD Trung h c, V GD thư ng xuyên, V GD chuyên nghi p, V GD dân t c, V TCCB, V KH-TC, V công tác HSSV, Lãnh o các C c KT&K CL, C c NG&CBQLGD, C c CSVC TBTH, C c CNTT, Thanh tra, Nhà xu t b n GD, Công ty TBGD I, Công ty TBGD II, S GD& T à N ng, Các D án thu c B , /c Văn ình Ưng T trư ng T thư ký Ban ch o “Hai không”. Thành l p các ti u ban:
  5. a- Ti u ban n i dung: Trư ng ti u ban: Th trư ng Nguy n Vinh Hi n; Phó trư ng ti u ban: /c Ch c Nhã - Phó Chánh VP; Thư ký: Phòng T ng h p, Văn phòng B + Các ơn v tham gia: Công oàn GDVN, Thanh tra,V GDMN, V GDTH, V GD Trung h c, V GDCN, V GDTX, V GDDT, V TCCB, V KHTC, V CTHSV, C c KT&K CL, C c NG&CBQLGD, C c CNTT, C c CSVCTBTH, Ban thư ký cu c v n ng Hai không, Ban thư ký phong trào thi ua THTT-HSTC. + Nhi m v : trên cơ s báo cáo c a các V , C c, S GD& T, ti u ban có trách nhi m t ng h p, xây d ng báo cáo chính: T ng k t năm h c 2008-2009 và phương hư ng nhi m v năm h c 2009-2010; Quy t nh K ho ch th i gian năm h c 2009- 2010. Báo cáo chính s ư c t ng thành viên c a ti u ban ch nh s a, góp ý, Văn phòng s ch u trách nhi m hoàn t t trình xin ý ki n B trư ng và các Th trư ng . + ChuNn b các bài phát bi u c a lãnh o c p cao, lãnh o B , ghi chép, t ng h p, d th o k t lu n h i ngh . + Thông báo cho 7 trư ng vùng chuNn b n i dung báo cáo tham lu n (có g i ý các v n c n tham lu n cho t ng vùng), g i các trư ng vùng trư c ngày 3/7, h n n p báo cáo tham lu n trư c ngày 10/7/2009. + C c CNTT chuNn b báo cáo tham lu n v tri n khai năm h c Ny m nh ng d ng CNTT. + V KHTC chuNn b báo cáo tham lu n v năm h c i m i qu n lý tài chính + V CTHSSV chuNn b báo cáo tham lu n v k ho ch tri n khai phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c”. + Các ơn v chuNn b n i dung, chương trình t ch c H i ngh tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010 (ngày 25/7/2009), trình xin ý ki n c a Th trư ng ph trách và g i v Văn phòng ch m nh t là 16h30 ngày 06/7/2009. + Văn phòng ph i h p v i C c CNTT chuNn b H i ngh trù b cho công tác T ng k t năm h c: G i gi y m i, tài li u và các d th o báo cáo n các S GD& T xin ý ki n góp ý và t ch c th o lu n t i H i ngh trù b (trư c ngày 14/7/2009). b- Ti u ban khen thư ng và tuyên truy n: Trư ng ti u ban Th trư ng Ph m Vũ Lu n; Phó Trư ng ti u ban: Phó Chánh Văn phòng Văn ình Ưng; Thư ký: /c Nguy n Thành Tu n, Trư ng phòng Thi ua - Khen thư ng;
  6. /c Nguy n Xuân An Vi t, Trư ng phòng Báo chí - Tuyên truy n + ơn v ch trì: Văn phòng B (các phòng T -KT, phòng BCTT); + ơn v tham gia: C GDVN, lãnh o các V , C c. + Nhi m v : Ti u ban có trách nhi m xây d ng k ho ch tuyên truy n trư c, trong và sau h i ngh . ChuNn b phim và trình chi u các ho t ng c a ngành trong năm h c 2008-2009 trong gi gi i lao và u gi bu i chi u c a h i ngh . T ch c in và g i ĩa hình tuyên truy n cho các SGD ti p t c tuyên truy n t i a phương. T p h p k t qu và danh sách khen thư ng; T ch c h p H i ng thi ua khen thư ng ánh giá công tác thi ua (trư c ngày 07/7/2009); Trình Th tư ng Chính ph và lãnh o B k t qu ánh giá các s GD& T th c hi n các lĩnh v c công tác năm h c 2008-2009; ChuNn b n i dung cam k t thi ua và t ch c công tác tuyên dương khen thư ng các s GD& T t i H i ngh . c- Ti u ban cơ s v t ch t : Trư ng ti u ban: Chánh Văn phòng Tr n Quang Quý; Phó Trư ng ti u ban: + C c trư ng C c CNTT Quách Tu n Ng c; + Phó Chánh Văn phòng Nguy n H i Long; + Phó Giám c S GD& T TP à N ng; + Các ơn v tham gia: V KHTC, V GDMN, V GDTH, v GDTrH, V GDCN, V GDTX, Nhà XBGD, Công ty C ph n TBGD I, II, Văn phòng S GD& T à N ng và các D án thu c B . + Nhi m v : * C c Công ngh thông tin chuNn b trang thi t b và ph i h p v i Văn phòng t ch c H i ngh trù b qua m ng trư c khi t ch c H i ngh chính th c. * Văn phòng có trách nhi m liên h , ph i h p v i s GD& T thành ph à N ng thuê h i trư ng h p 2 ngày, trang trí, khánh ti t, l tân, vi t gi y m i, ón ti p i bi u, lo ch ăn, ngh cho i bi u, in tài li u, phát tài li u, kinh phí t ch c h i ngh , lo ăn trưa, ăn t i, ăn gi a gi ngày 24/7/2009. * V GDMN, V GDTH, V GDTrH, V GDCN, V GDTX ch trì chuNn b chương trình, n i dung, in tài li u, phát tài li u và i u hành H i ngh theo k ho ch, ng th i ph i h p v i Văn phòng t ch c h u c n ngày 25/7/2009. 11- M t s công vi c c n tri n khai:
  7. 1. Văn phòng B g i công văn xin phép Th tư ng Chính ph ng ý ch trương cho t ch c h i ngh c p toàn qu c và m i Th tư ng tham d . G i công văn ngh UBND thành ph à n ng và S GD& T ph i h p t ch c h i ngh . T ch c i ti n tr m ph c v H i ngh t ng k t. 2. Các V và các ơn v thu c cơ quan B hoàn thi n Báo cáo t ng k t năm h c 2008- 2009 và phương hư ng nhi m v năm h c 2009-2010 theo tinh th n ch o c a B trư ng (g i v VP trư c ngày 05/7) v i các n i dung: - xu t các nhi m v tr ng tâm c a ơn v trong năm h c 2009-2010. - ánh giá các v n n i b t (làm ư c) và các h n ch trong năm qua v lĩnh v c mà ơn v ư c phân công ph trách. xu t khen thư ng 10/63 ơn v thu c lĩnh v c mình ph trách, riêng lĩnh v c giáo d c dân t c xu t 6/63 ơn v ư c khen thư ng. * Phòng Thi ua – Khen thư ng (Văn phòng B ) G i công văn cho các a phương xu t: M i a phương có 1 lãnh o c p t nh ngh ư c khen thư ng ã có nhi u thành tích trong công tác ch o và h tr c a c p y, chính quy n a phương i v i ngành giáo d c trong năm h c 2008-2009 (trư c ngày 04/7). 3. Th i gian d ki n cho các công vi c như sau: N i dung công vi c Th i gian ơn v ch trì hoàn thành H p Ban t ch c H i ngh , thông qua d th o k ho ch Trư c 25/6 Văn phòng B t ch c h i ngh , tri n khai công tác chuNn b h i ngh . Các V và các ơn v thu c B g i v VP báo cáo t ng 30/6 Các V , ơn v k t, xu t nhi m v tr ng tâm. thu c B Trình lãnh o B ký K ho ch th i gian năm h c Trư c 30/6 VP B 2009-2010 Xây d ng d th o toàn văn Báo cáo T ng k t năm h c 30/6-10/7 VP B 2008-2009, phương hư ng nhi m v năm h c 2009- 2010. Các ơn v ch trì ánh giá các lĩnh v c công tác ư c 30/6 Các V , ơn v lãnh o B giao g i v H T -KT k t qu ánh giá, thu c B bình xét cho i m các s và ngh khen thư ng năm h c 2008-2009 Các ti u ban h p tri n khai k ho ch, phân công công 02-05/7 Các trư ng ti u vi c. ban G i gi y m i, gi y tri u t p h i ngh 05/7 VP B H pH i ng thi ua khen thư ng ngành giáo d c. Trư c 07/7 VP B Hoàn thi n h sơ trình lãnh o B và Th tư ng Chính 07-10/7 VP B ph v T -KT. Các ơn v hoàn thi n văn b n hư ng d n nhi m v Trư c 12/7 Các V , ơn v
  8. năm h c 2009-2010 v lĩnh v c c a ơn v ph trách thu c B trình lãnh o B ký ban hành. (G i v VP B ). Các a phương, C c CNTT, V KHTC, V CTHSSV và C GDVN n p v VP báo cáo tham lu n t i H i ngh . T ch c H i ngh trù b qua m ng v i 63 S GD& T. 14/7 C c CNTT và VP In tài li u H i ngh 20-22/7 VP B 4- Các tài li u in ph c v h i ngh g m: - Báo cáo t ng k t năm h c 2008-2009 và phương hư ng nhi m v năm h c 2009- 2010. - Quy t nh K ho ch th i gian năm h c 2009-2010. - Báo cáo tham lu n c a Công oàn GDVN, C c CNTT, V KHTC, V CTHSSV v tri n khai ch năm h c, V Pháp ch v công tác giáo d c pháp lu t trong nhà trư ng, các báo cáo tham lu n c a a phương. - Cam k t thi ua năm h c 2009-2010. - Danh sách các t p th ư c tuyên dương khen thư ng năm h c 2008-2009. - Các d th o hư ng d n nhi m v năm h c 2009-2010 c a các ơn v thu c B . Trên ây là k ho ch t ch c H i ngh t ng k t năm h c 2008-2009 và tri n khai nhi m v năm h c 2009-2010, ngh các ơn v căn c vào ch c năng nhi m v c a ơn v và K ho ch t ch c h i ngh tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Công oàn GDVN ( ph i h p); - S GD& T à N ng ( ph i h p); - Các S GD& T ( ph i h p th c hi n) - Các ơn v trong cơ quan B ( th c hi n); - Lưu: VT, TH. Tr n Quang Quý
Đồng bộ tài khoản