Thông báo số 457/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 457/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 457/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 8 năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 457/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 457/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 8 NĂM 2007 Ngày 17 tháng 09 năm 2007, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p giao ban ki m i m công tác an toàn giao thông tháng 8 và tri n khai các nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông tháng 9, 10, c a các c c, v và ơn v có liên quan. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên: các C c tr c thu c B , V V n t i, Thanh tra B , Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ban Qu n lý d án An toàn giao thông, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo t ng h p c a V V n t i v tình hình tai n n giao thông và ti n th c hi n các nhi m v b o m an toàn giao thông tháng 8, báo cáo và ki n ngh c a i di n các ơn v d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Trong tháng 8 năm 2007, tình hình tai n n giao thông trên c nư c ã có nh ng chuy n bi n tích c c, tai n n giao thông ã gi m c 3 tiêu chí v s v , s ngư i ch t, s ngư i b thương và là tháng 8 u tiên trong vài năm g n ây TNGT gi m c 3 tiêu chí; i u này cho th y công tác tri n khai các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông ã bư c u có hi u qu . Tuy nhiên, t ng h p tình hình TNGT 8 tháng u năm 2007 so v i cùng kỳ năm trư c v n tăng v s v và s ngư i ch t; vì v y, yêu c u các C c, V và các ơn v có liên quan c n ti p t c Ny m nh th c hi n các nhi m v ã ư c giao, c th : 1. Th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph 1.1. Vi c t ch c th c hi n gi i pháp i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy theo Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ã ư c các cơ quan trung ương và các a phương t ch c th c hi n t t, n nay h u h t các cơ quan, t ch c, doanh nghi p ã gương m u i mũ b o hi m trư c ngày 15 tháng 09 năm 2007, ý th c t giác i mũ b o hi m c a ngư i dân ã ư c nâng cao rõ r t, có th ánh giá ây là thành công bư c u c a công tác tuyên truy n. 1.2. Ngh nh 146/2007/N -CP c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ư c ban hành k p th i góp ph n tăng cư ng hi u l c thi hành các gi i pháp b o m TTATGT trong ó có gi i pháp b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy trên t t c các tuy n ư ng t ngày 15/12/2007.
  2. 1.3. Các C c, V c n ti p t c phát huy các k t qu ã t ư c ch o Ny m nh công tác tuyên truy n pháp lu t v tr t t ATGT theo hư ng có tr ng tâm, phân lo i i tư ng và chuyên , trong ó 3 cơ quan gi vai trò chính trong vi c th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ph i t p trung th c hi n là: - C c ư ng b Vi t Nam Ny m nh công tác tuyên truy n v b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b cho dân cư s ng d c hai bên ư ng b ; o c trách nhi m c a ngư i lái xe khách và trong vi c ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe. - C c ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và các a phương có ư ng s t i qua xây d ng các chương trình tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v ATGT ư ng s t, ch ng xâm ph m hành lang ATGT ư ng s t, m ư ng ngang trái phép qua ư ng s t và ném t á lên tàu. - C c ư ng sông Vi t Nam t p trung tuyên truy n ATGT ư ng th y n i a v các i u ki n ATGT c a ò ngang, phao c u sinh, b n khách ngang sông. 1.4. M t s các nhi m v và gi i pháp b o m TTATGT ã giao cho các C c tri n khai còn ch m và chưa có báo cáo, B yêu c u c n quan tâm hơn n a và ch n ch nh trong th i gian t i, c th : - C c ư ng b Vi t Nam còn ch m tr trong vi c: tham mưu s a i Ngh nh 110/2006/N -CP v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; báo cáo k t qu vi c thí i m tri n khai l p h p en ghi t c trên các xe khách; báo cáo ti n và trình B các d th o văn b n pháp lu t, các k ho ch theo phân công t i K ho ch s 4358/BGTVT-VT ngày 13/07/2007 c a B GTVT v tri n khai th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph ; Vi c xây d ng mô hình ơn v v n t i m u, b n xe, tuy n xe, tr m ngh xe m u. - C c ư ng s t Vi t Nam còn ch m trong vi c l p phương án x lý các ư ng ngang dân sinh và xóa b các ư ng ngang nguy hi m hay x y ra tai n n giao thông. -C c ư ng sông Vi t Nam ch m t ch c th c hi n gi i pháp ph c p ào t o c p ch ng ch chuyên môn cho ngư i i u khi n phương ti n th y n i a; C c c n có văn b n ngh các a phương trích kinh phí t ngu n kinh phí ATGT c a a phương th c hi n vi c ào t o c p ch ng ch này. 2. Phân công các nhi m v b o m an toàn giao thông c th a) C c ư ng b Vi t Nam - Ti p t c th c hi n các gi i pháp ã ư c B giao t i Thông báo s 399/TB-BGTVT ngày 27 tháng 08 năm 2007 và các nhi m v tri n khai còn ch m, chưa có báo cáo. - Nghiên c u xu t các gi i pháp m i ch n ch nh công tác qu n lý, ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe. b) C c ư ng s t Vi t Nam
  3. - Ph i h p v i T ng công ty ư ng s t Vi t Nam l p phương án chi ti t xóa 13 ư ng ngang mà theo báo cáo c a C c là thu c di n c c kỳ nguy hi m c n gi i quy t ngay. - Xây d ng phương án và l trình cho vi c xóa b 146 ư ng ngang nguy hi m thu c di n ph i x lý. c) C c ư ng sông Vi t Nam - Tham mưu trình B vi c t ch c h i ngh t ng k t vi c t ng i u tra phương ti n th y n i a và sơ k t ánh giá cu c v n ng thí i m m c áo phao khi i ò qua sông, d ki n t ch c trư c ngày 10 tháng 10 năm 2007. - Ph i có k ho ch c th t ch c vi c d y h c ph c p c p ch ng ch cho ngư i i u khi n phương ti n th y n i a. - Tham mưu trình B cơ ch , chính sách h tr kinh phí ho c kêu g i v n u tư ( ưa vào d án giao thông nông thôn…) nâng cao i u ki n ATGT c a các b n ò ngang. - Xây d ng tiêu chuNn ngành v b n khách ngang sông phù h p v i tình hình th c t làm cơ s cho vi c ch n ch nh các b n khách ngang sông. d) C c Hàng h i Vi t Nam Ph i h p v i C c ăng ki m Vi t Nam tăng cư ng ki m tra các i u ki n an toàn k thu t c a tàu thuy n ho t ng hàng h i h n ch tình tr ng tàu thuy n Vi t Nam b lưu gi t i nư c ngoài do không i u ki n an toàn k thu t hàng h i và v sinh môi trư ng. ) Ban Qu n lý d án an toàn giao thông Ny m nh ho t ng thúc Ny ti n các d án ATGT ang theo dõi, c bi t là d án C2 (gói th u tư v n an toàn giao thông cho Vi t Nam). Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, V. T i ( ) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản