Thông báo số 46/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
24
lượt xem
1
download

Thông báo số 46/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 46/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 46/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 46/TB-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH SƠN LA T ngày 17/01/2008 n ngày 20/01/2008,Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã ki m tra hi n trư ng và tình hình th c hi n các d án thu c các t nh Vùng Tây B c. Tham d cu c h p có Phó Ch t ch UBND t nh – CNm oàn, Giám c S GTVT t nh – inh c Trù cùng lãnh o S , Ban, ngành tham mưu c a t nh Sơn La. V phía B GTVT có lãnh o các V K ho ch u tư, Khoa h c Công ngh , C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA 1, 5, T ng công ty TVTK GTVT (TEDI). Sau khi ki m tra hi n trư ng, nghe báo cáo c a các ơn v liên quan v tình hình th c hi n d án, trao i v i lãnh o t nh v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n các d án h t ng giao thông thu c a bàn t nh; ý ki n phát bi u c a các thành viên tham d , Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. D án c i t o nâng c p QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo thu c a ph n t nh Sơn La: 1-1 Công tác GPMB: - Hi n nay, công tác GPMB ang ư c a phương khNn trương th c hi n, kh i lư ng vư ng m c t n t i không nhi u, ngh t nh s m bàn giao toàn b m t b ng cho d án d án cơ b n hoàn thành vào quý III/2008 (t nh Sơn La hoàn thành GPMB trong tháng 02/2008). - Giao Ban QLDA1 ti p t c có nh ng tr giúp trong công tác GPMB i v i H i ng BT GPMB các c p t nh, huy n, th . ôn c H i ng BT GPMB a phương th c hi n úng cam k t. - Chi phí qu n lý th c hi n công tác BT GPMB: th ng nh t v nguyên t c H i ng BT GPMB l p d toán và trình UBND t nh thNm nh, phê duy t. - Ban QLDA1 ư c t m ng ti n chi cho BT GPMB theo ngh c a H i ng BT GPMB c p huy n a phương ch ng vi c chi tr cho dân; áp ng y kinh phí GPMB H i ng BT GPMB a phương khi ã duy t xong phương án n bù chi tr . 1-2 V thi công và m t s x lý k thu t:
  2. - Yêu c u Ban QLDA1 có thư nh c nh , c nh báo các nhà th u thi công ch m ti n . ng th i ph i có phương án x lý các nhà th u không năng l c hoàn thành công trình theo k ho ch ra. - Nhà th u ph i t ch c thi công g n, b trí y bi n báo, rào ch n và các bi n pháp phòng h m b o ATGT và có i u hành giao thông khi thi công. m b o v sinh môi trư ng trong thi công và tuân th Quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 28/8/2003 c a B trư ng B GTVT Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác. - Giao Ban QLDA1 và TEDI nghiên c u xu t b sung thêm l p th m m t ư ng m b o n nh cho công trình. - Ban QLDA1 ch o các bên liên quan hoàn thành phương án x lý s t trư t, thi công xây d ng kiên c hóa công trình hoàn thành trư c mùa mưa. C c Giám nh & QLCL CTGT thNm nh trình phê duy t kiên c hóa cho t ng gói th u, không nh t thi t ph i phê duy t cho toàn d án. - Th ng nh t vi c gi i t a b sung nh ng h dân b nh hư ng b i taluy âm và taluy dương, c a x c a c ng và rãnh nh. - Ban QLDA1 t p trung ch o các nhà th u thi công ng th i m t cùng rãnh d c, l , rãnh nh; ki m tra, rà soát v trí t th i; l p các th t c gia h n h p ng; ti n hành tính toán trư t giá theo quy nh. 2. Các v n khác: - ngh UBND t nh quan tâm ch o sát sao hơn n a v v n ATGT; tăng cư ng công tác qu n lý hành lang ATGT; x lý các trư ng h p vi ph m; hoàn ch nh h th ng bi n báo, c g ng gi m s v tai n n và t l t vong do tai n n giao thông. - Ti p t c th c hi n t t Ngh quy t 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph : T ch c tuyên truy n, tăng cư ng l c lư ng ki m tra, ki m soát vi c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy trên t t c các tuy n ư ng thu c a bàn t nh. - ngh UBND t nh ph i h p ch t ch hơn n a v i B GTVT, k p th i có ý ki n xu t, ph n ánh các vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn t nh, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t , chính tr , xã h i. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND; S GTVT t nh Sơn La;
  3. - V KH T, KHCN; - Ban QLDA1; - C c BVN, Nguy n Văn Công - TEDI; - Lưu VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản