Thông báo số 486/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 486/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 486/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về dự án kết nối QL49B (cầu Ca Cút và đoạn phía bắc và phía nam cửa Thuận An), tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 486/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 486/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG V D ÁN K T N I QL49B (C U CA CÚT VÀ O N PHÍA B C VÀ PHÍA NAM C A THU N AN), T NH TH A THIÊN HU Ngày 5/10/2007 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v d án k t n i Qu c l 49B (C u Ca Cút và o n phía B c và o n phía Nam c a Thu n An), t nh Th a Thiên Hu theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 10/TB-VPCP ngày 12/01/2007 và Thông báo s 154/VP-VPCP ngày 17/8/2007. Tham d cu c h p có lãnh o và S GTVT Th a Thiên Hu , V KH T, C c G & QLCLCTGT, C c ư ng b VN, Công ty CP TVTK C u l n - H m. Sau khi nghe báo cáo c a S GTVT Th a Thiên Hu , ý ki n c a các i bi u tham gia cu c h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. S c n thi t u tư: Qu c l 49B - t nh Th a Thiên Hu ang b chia c t b i c a bi n Thu n An, ách t c vi c lưu thông trên tuy n và h n ch vi c i l i c a nhân dân hai bên phá Tam Giang. t o à phát tri n kinh t xã h i và thu n l i cho vi c i l i thì vi c thông tuy n Qu c l 49B là h t s c c n thi t. Vì v y UBND t nh Th a Thiên Hu ã có t trình s 3820/TTr-UBND ngày 31/8/2007 và C c ư ng b Vi t Nam ã có công văn s 3384/C BVN-KH T ngày 29/8/2007 v phương án thông tuy n Qu c l 49B-t nh Th a Thiên Hu , v i phương án i u ch nh c c b hư ng tuy n là n i t phía b c c a Thu n An, tuy n i qua b n ò Ca Cút (B ng vi c xây d ng c u Ca Cút), vư t p Th o Long và n i vào QL 49A hi n t i. 2. Th ng nh t v ph m vi d án và hư ng tuy n: i m u tuy n Km5 c a Qu c l 49A, tuy n vư t sông Diên Trư ng t i Km0+148, vư t qua c u Th o Long và qua c u Ca Cút (b n ò Ca Cút hi n nay) t i i m cu i tuy n t i kho ng Km40 c a QL49B. 3. V quy mô và tiêu chu n k thu t ch y u: * Quy mô c u Ca Cút và c u Km0+148: - Quy mô và k t c u: Vĩnh C u; BTCT và BTCT DƯL. - T i tr ng thi t k : HL93 và ngư i i b 3x10-3Mpa.
  2. - T n su t thi t k : 1%. - T ng b r ng toàn c u: 10m. - Kh thông thuy n: B=50m; H=7m (ch tính cho c u Ca Cút). * Quy mô ư ng hai u c u: - Tiêu chuNn thi t k ư ng c p IV ng b ng, v n t c thi t k 60 km/h, b r ng n n ư ng 9,0m, b r ng m t ư ng 7,0m có gia c l . 4. M t s n i dung khác: V vi c l a ch n phương án o n tuy n u c u Ca Cút qua làng Vân Qu t ông, yêu c u V KH T; V KHCN; C c ư ng b và C c G & QLCLCTGT cùng S GTVT Th a Thiên Hu và ơn v tư v n t ch c oàn công tác i hi n trư ng kh ng nh phương án hư ng tuy n h p lý. 5. Ti n th c hi n: - Yêu c u C c ư ng b VN hoàn t t th t c s m trình B v vi c i u ch nh c c b QL49B o n qua c a Thu n An. - V KH T; C c ư ng b VN và ơn v ch c năng s m tri n khai các công vi c nêu trên trong tháng 10 trình B phê duy t d án vào cu i tháng 10/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan ơn v có liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT. Ngô Th nh c ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản