Thông báo số 502/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 502/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 502/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 502/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 502/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U – QL60 (Phiên h p giao ban ngày 25/10/2007) Ngày 25/10/2007, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công c u R ch Mi u – QL60. Cùng d có Ông T ăng M nh – Ch t ch Công oàn ngành GTVT. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, C c Giám nh và QLCL CTGT, V Tài chính, T ng Công ty XDCTGT 1, (Ciencol), Công ty c u 14, Công ty c u 12 (có danh sách kèm theo). Sau khi nghe T ng Công ty XDCTGT 1 báo cáo v tình hình th c hi n thi công c u R ch Mi u và các v n liên quan, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1. V n i dung k thu t: - Công ngh thi công chi ti t ph n nh p dây văng: Căn c vào Quy t nh s 2870/Q -BGTVT ngày 21/9/2007 V/v phê duy t h sơ quy nh trình t thi công k t c u nh p c u chính s 1 (ph n dây văng) – D án c u R ch Mi u – QL60, T ng Công ty XDCTGT 1 hoàn thành h sơ trư c ngày 27/10/2007; Các ơn v : TEDI, TVGS, Công ty VSL, T i u ph i k t h p thNm tra, Ban QLCDAGT 9 khNn trương phê duy t trên cơ s b o m ch t lư ng, an toàn tuy t i và bám ti n cam k t. - i v i k t c u xe treo: T ng công ty XDCTGT 1 ki m tra ch t ch các v trí gia cư ng, b sung: rà soát l i k t c u xe treo, thao tác, trình t ti n hành khi th c hi n công o n Ny xe, nh m b o m an toàn tuy t i trong quá trình th c hi n. ng th i, ki m tra ch t ch h th ng công trình ph t m ph c v công tác thi công bê tông kh i d m BTCTDUL c nh tr T39, T17, T20; - i v i công tác i u ch nh k t c u tr t m thi công c u dây văng: Giao C c Giám nh và QLCT CTGT th o công i n yêu c u Ban QLCDAGT 9 ch o Công ty Halcrow và các bên liên quan (T i u ph i, Tư v n, Công ty VSL, ơn v thi công) khNn trương hoàn thành báo cáo thNm nh h ng m c i u ch nh k t c u tr t m thi công c u dây văng, hoàn ch nh h sơ trình B phê duy t, làm cơ s cho T ng công ty XDCTGT 1 t hàng, l p t, ph c v quá trình thi công các kh i d m dây văng ti p theo. 2. V T ch c th c hi n:
  2. - T ng Công ty XDCTGT 1 v i trách nhi m là cơ quan c p trên, ng th i là ơn v tr c ti p u tư BOT công trình, ch o sát sao, ch t ch Công ty c u 12, 14, m b o cung c p, i u ng k p th i nhân l c có k thu t, thi t b theo yêu c u c a công ngh thi công c u dây văng và tri n khai các mũi thi công khác như công tác b c tr T21, T22, c u d n s 2, công tác bê tông kh i d m BTVTDUL c nh tr T17, T20 v.v… - V công tác cung c p v t tư và lương tháng c a ngư i lao ng trên công trư ng: Ban QLCDAGT 9 cùng v i Công ty BOT c u R ch Mi u ký b sung Ph l c H p ng làm cơ s cho vi c ng ti n mua v t tư và tr lương cho các ơn v thi công c a T ng công ty XDCTGT 1 trên công trư ng qua Ban i u hành; T ng công ty XDCTGT 1 có trách nhi m ch o kinh phí ng m b o mua v t tư ph c v thi công và tr lương tr c ti p, k p th i cho ngư i lao ng trên công trình. - Công tác h ch toán, thanh toán: Trên cơ s quy nh hi n hành, T ng công ty XDCTGT 1 nghiên c u cơ ch c bi t, phân c p y quy n m nh cho Ban i u hành trên công trư ng, t o i u ki n cho Ban i u hành ch ng, linh ho t gi i quy t k p th i các v n vư ng m c t n t i (v t tư, thi t b , tài chính v.v…) trên công trư ng. - Các v n có liên quan n chính sách c a ngư i lao ng: B yêu c u T ng công ty XDCTGT 1 ch o các ơn v Công ty c u 12, 14 có báo cáo v l c lư ng lao ng tham gia trên công trư ng, bao g m: S ngư i, h p ng lao ng, ch b o hi m, công tác an toàn lao ng v.v… ng th i, Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT c u R ch Mi u, TVGS qu n lý ch t ch l c lư ng lao ng tham gia theo úng các n i dung ã k t lu n t i cu c h p t i hi n trư ng ngày 16/10/2007; - Trong trư ng h p c n thi t, m b o ti n thi công d án xây d ng c u R ch Mi u, T ng Công ty XDCTGT 1 có văn b n báo cáo B cho phép dãn ti n thi công các d án khác do B GTVT qu n lý, Công ty c u 12, 14 t p trung l c lư ng thi t b thi công xây d ng c u R ch Mi u; Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c (b/c); - Công oàn ngành GTVT; - UBND t nh Ti n Giang; - UBND t nh B n Tre; - Các ơn v d h p; Nguy n Văn Công - Lưu VP, VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản