Thông báo số 511/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Thông báo số 511/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 511/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp khởi động với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay WB/DFID do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 511/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 511/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KH I NG V I OÀN CÔNG TÁC C A NGÂN HÀNG TH GI I V VI C GIÁM SÁT D ÁN GTNT3 V N VAY WB/DFID Ngày 30 tháng 10 năm 2007 t i Văn phòng B Giao thông v n t i (GTVT), Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p kh i ng chương trình làm vi c v i oàn công tác c a Ngân hàng th gi i (WB) v vi c giám sát D án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3) s d ng v n vay WB và vi n tr không hoàn l i c a B Phát tri n Qu c t Vương qu c Anh (DFID). Tham d cu c h p có oàn công tác c a WB do bà Tr n Th Minh Phương – Giám c d án làm trư ng oàn và các lãnh o, chuyên viên c a V K ho ch u tư, V Tài chính, V H p tác qu c t , V T ch c cán b - Lao ng, C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng Công trình giao thông, C c ư ng b Vi t Nam và Ban Qu n lý d án 5. Sau khi nghe Ban QLDA5 báo cáo và ý ki n c a các ơn v tham d , Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. V vi c phê duy t i u ch nh danh sách u tư: V K ho ch u tư ch o Ban QLDA5 ôn c các t nh s m hoàn t t các th t c sàng l c theo các tiêu chí quy nh c a D án, xu t tuy n thay i t ng h p trình B báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. 04/16 t nh thu c chương trình năm th nh t g m Ngh An, Phú Th , Hòa Bình, Qu ng Bình chưa ư c WB ch p thu n k ho ch u th u xây l p do gi i trình chưa y v vi c chia tuy n thành các gói th u nh , Yêu c u Ban QLDA5 có văn b n yêu c u PPMU các t nh căn c S tay i u hành d án rà soát và gi i trình v i WB, m b o ti n D án; 3. i v i vi c tri n khai D án t i các t nh phân quy n: Yêu c u tri n khai theo úng cơ ch th c hi n d án ã ư c B GTVT phê duy t. Ban QLDA5 ph i h p, hư ng d n cho các t nh còn lúng túng trong tri n khai, 4. i v i các công vi c liên quan n gi i phóng m t b ng, rà phá bom mìn: Giao C c Giám nh và QLCL CTGT nghiên c u tham mưu cho B trên cơ s xu t c a Ban QLDA5 v vi c áp d ng th c hi n tương t mô hình tri n khai trong D án Nâng c p t nh l (v n vay ADB); 5. V Tài chính ph i h p v i Ban QLDA5 tham mưu cho B v vi c trang b xe ô tô qu n lý và i u hành D án cho các PPMU (33 xe) và Ban QLDA5 (2 xe);
  2. 6. ngh WB xem xét h tr th c hi n xây d ng và chuy n giao ph n m m qu n lý d án cho B GTVT áp d ng tri n khai cho D án GTNT3; Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v tham d ; - B trư ng ( b/cáo); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/cáo); - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản