Thông báo số 5277/2002/TC/VPB về Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính Thông tư số 47/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/5/2002

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Thông báo số 5277/2002/TC/VPB về Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính Thông tư số 47/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/5/2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5277/2002/TC/VPB về Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính Thông tư số 47/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/5/2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5277/2002/TC/VPB về Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 do Bộ Tài chính ban hành, để đính chính Thông tư số 47/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/5/2002

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5277/2002/TC/VPB Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2002 THÔNG BÁO C A B TÀI CHÍNH S 5277/2002/TƯ S 47/2002/TT-BTC C A B TÀI CHÍNH BAN HÀNH NGÀY 28/5/2002 Ngày 28/5/2002, B Tài chính đã ban hành Thông tư s 47/2002/TT-BTC hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 21/2002/NĐ-CP ngày 28/02/2002 và Ngh đ nh s a đ i, b sung s 53/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 2002. Tuy nhiên, do l i in n nên trong Thông tư đã ban hành t i Ph n I, M c 2 quy đ nh v xu t x nư c c a hàng nh p kh u vào Vi t Nam đư c hư ng ưu đãi thu su t CEPT đã không có tên nư c Ma-lay-xi-a. Do v y, B Tài chính xin đính chính b sung tên nư c "Ma-lay-xi-a" vào danh sách các nư c ASEAN có hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam đư c hư ng ưu đãi CEPT quy đ nh t i Ph n I, M c 2 c a Thông tư nói trên. V y Ph n I, M c 2 c a Thông tư s đư c hi u như sau: 2. Đư c nh p kh u t các nư c thành viên ASEAN vào Vi t Nam, bao g m các nư c sau: - Bru-nây Đa-ru-sa-lam; - Vương qu c Cam-pu-chia; - C ng hoà In-đô-nê-xi-a; - C ng hoà dân ch nhân dân Lào; - Ma-lay-xi-a; - Liên bang My-an-ma; - C ng hoà Phi-lip-pin; - C ng hoà Sin-ga-po; và - Vương qu c Thái Lan. B Tài chính xin thông báo đ Quý cơ quan, đơn v đư c bi t, B Tài chính xin chân thành c m ơn.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đinh Văn Nhã (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản