Thông báo số 529/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 529/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 529/TB-BGTVT về việc kết luận cuộc họp của Bộ GTVT với UBND tỉnh Điện Biên về các dự án xây dựng CTGT trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 529/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 529/TB-BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N CU C H P C A B GTVT V I UBND T NH I N BIÊN V CÁC D ÁN XÂY D NG CTGT TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN Ngày 13/11/2007 t i B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v i UBND t nh i n Biên v các d án xây d ng CTGT trên a bàn t nh i n Biên. V phía t nh i n Biên có ng chí Hoàng Văn Nhân – Phó ch t ch UBND, Lãnh o, chuyên viên s GTVT, i di n H i ng GPMN t nh và các ban ngành. Tham d v phía B GTVT g m có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : C c Giám nh & QLCL CTGT,V KH T, Ban QLDA 1, Ban QLDA 5 Sau khi nghe các ki n ngh c a T nh v b trí v n cho m t s tuy n ư ng qu c l trên a bàn t nh i n Biên, Ban QLDA 1 và Ban QLDA 5 báo cáo tình hình GPMB, ti n th c hi n c a các d án QL 6, QL 279, QL 12, ý ki n c a các cơ quan ơn v liên quan, Th trư ng k t lu n như sau: 1. V các ki n ngh c a t nh i n Biên: - Nâng c p tuy n Tu n Giáo – Mư ng Lay (QL6): V KH T nghiên c u dùng v n dư c a QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo làm các th t c kh i ng d án, sau ó ưa vào k ho ch v n TPCP c a d án QL6 và ngh Chính ph b trí ti p trong k ho ch t nay n 2010. Trư c m t, giao C c ư ng b Vi t nam b trí v n duy tu s a ch a m b o giao thông thông su t. - Tuy n i n Biên – Tây Trang: B d ki n ưa vào k ho ch v n TPCP c a QL 279 sau 2010, giao V KH T nghiên c u cân i v n ưa vào k ho ch năm 2009. - Tuy n tránh thành ph i n Biên Ph và 2 Km t i c a khNu Tây Trang (QL 279): B ã cho phép l p d án th c hi n trong giai o n 1 ( o n Tu n Giáo – i n Biên), Ban QLDA 5 khNn trương tri n khai th c hi n. V quy mô o n qua th tr n Pú T u ng ý xây d ng phù h p v i quy ho ch c a t nh, trong ó B GTVT ch u trách nhi m xây d ng ph n n n, m t ư ng và h th ng thoát nư c. Ph n v a hè, cây xanh, chi u sáng do t nh ch u trách nhi m; - o n 2 Km vào khách s n Him Lam t nh ã tri n khai th c hi n xong v i kinh phí kho ng 11 t ng. Do o n này trùng v i tuy n tránh thành ph i n Biên Ph , t nh ki n ngh ưa vào d án tuy n tránh. ngh t nh có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph và làm vi c v i B KH T, B Tài Chính c p v n vào trong ngu n v n xây d ng QL 279
  2. - Tuy n Mư ng Lay – N m Nhùn: D án này thu c t nh quy t nh u tư, B GTVT ã giúp ph n thNm nh d án. ây là tuy n tránh ng p th y i n do v y ngh UBND t nh làm vi c v i T ng công ty i n l c Vi t Nam v ngu n v n hoàn tr tránh ng p th y i n Sơn La; - Tuy n ư ng vành ai biên gi i: B GTVT s ngh B Tài chính và B K ho ch u tư b trí v n trong năm 2008 tri n khai th c hi n theo k t lu n c a Th tư ng Chính ph ; - o n Km74+447 – Km 75+800 (QL 279 vào thành ph i n Biên Ph ): Giao V KH T ra văn b n ch p thu n theo ngh c a t nh. Ban QLDA 5 ch o TVTK ti n hành thi t k i u ch nh tri n khai th c hi n. 2. V tình hình GPMB, ti n c a các d án ang th c hi n (QL6, QL 279,QL 12) - Tình hình GPMB QL 279 trên a bàn t nh i n Biên n nay m i bàn giao m t b ng ư c 56,4/75,8 Km t 74,0% - Tình hình GPMB QL 6 (Sơn La- Tu n Giáo): còn kho ng 1,3 Km - Do yêu c u ti n c a 2 d án ph i hoàn thành năm 2008, B GTVT ang ch o Ban QLDA 1, Ban QLDA 5 và các nhà th u t p trung nhân l c, thi t b Ny nhanh thi công nh m m b o ti n yêu c u c a d án. Yêu c u Ban QLDA 1 và Ban QLDA 5 ki m tra, rà soát năng l c th c t c a các nhà th u ang thi công, n u c n thi t thay i các nhà th u không năng l c t nay n tháng 6/2008 ph i cơ b n th m xong m t ư ng; - hoàn thành theo yêu c u trên, UBND t nh i n Biên ã cam k t b ng m i giá bàn giao m t b ng trư c ngày 31/12/2007. Riêng m t b ng thu c 17 h dân c n tái nh cư c a th tr n Tu n Giáo và o n i u ch nh thi t k t i thành ph i n Biên Ph s bàn giao trư c ngày 31/01/2008. Ban QLDA 1 và Ban QLDA 5 c n ph i h p ch t ch v i H i ng GPMB t nh m b o ti n nêu trên. 3. Các v n khác: - Yêu c u S GTVT i n Biên có báo cáo v ti n th c hi n, công tác gi i ngân (gi i ngân ph i có xác nh n c a Kho b c) c a các d án xây d ng giao thông ư c B giao cho S làm ch u tư. Báo cáo g i v B ( qua C c Giám nh & QLCL CTGT) trư c ngày 31/11/2007; - C c giám nh & QLCL CTGT c n t ch c i ki m tra các d án XDGT do B giao cho S GTVT i n Biên làm ch u tư trong tháng 12/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng b GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c) - UBND t nh i n Biên; - TTr. Ngô Th nh c; - V KH T; - C c Giám nh & QLCL CTGT; - Ban QLDA 1 và 5, C c BVN; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản