Thông báo số 53/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Thông báo số 53/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 53/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết do Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì với Đoàn tiền tìm hiểu thực tế khoản vay cho dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 53/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 53/TB-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P T NG K T DO TH TRƯ NG NGÔ THNNH C CH TRÌ V I OÀN TI N TÌM HI U TH C T KHO N VAY CHO D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C TP. H CHÍ MINH – LONG THÀNH – D U GIÂY C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á (ADB) Ngày 01/02/2008 t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p t ng k t v i oàn ti n tìm hi u th c t kho n vay cho D án xây d ng ư ng cao t c TP. H Chí Minh – Long Thành – D u Giây (HLD) c a Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB). Tham d cu c h p có i di n Ngân hàng phát tri n Châu Á, Ngân hàng h p tác qu c t Nh t B n (JBIC), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Lãnh o và chuyên viên các V KH T, V HTQT, V Tài chính, C c ư ng b Vi t Nam và VEC. Sau khi nghe ADB trình bày n i dung t ư c c a chuy n công tác v D án HLD. Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. V v n k thu t c a D án: V cơ b n không thay i so v i d án u tư ư c phê duy t t i Quy t nh s 334/Q -BGTVT ngày 13/02/2007. 2. V v n t ng m c u tư c a d án: Sau khi ADB và VEC xác nh c th các chi phí cho d án, V KH T ph i h p v i VEC tham mưu cho B có t trình Th tư ng Chính ph v i u ch nh t ng m c u tư trong tháng 3/2008. 3. V v n gi i phóng m t b ng: Do tính c p bách c a D án, B GTVT ã ng ý cho VEC th c hi n trư c công tác GPMB và tái nh cư. Hi n nay VEC ã bàn giao Ti u d án GPMB cho a phương. Công tác gi i phóng m t b ng s do a phương th c hi n, chi tr công tác GPMB qua tài kho n c a a phương thông qua s ki m soát c a VEC và h th ng kho b c t i Vi t Nam. Qua các ch ng t ó, ADB có th xem xét th c hi n th t c h i t cho công tác GPMB là phù h p v i chính sách c a ADB. 4. V v n thu cho d án: ngh ADB hư ng d n cho VEC th c hi n úng quy nh và chính sách tài chính c a ADB và theo thông l tài chính qu c t , Giao V Tài chính ch trì làm vi c v i B Tài chính th ng nh t các v n v thu có liên quan n D án. 5. V ti n c a d án: ngh ADB và VEC c n khNn trương th c hi n công tác tuy n ch n Tư v n th c hi n H tr k thu t và công tác th c hi n thi t k k thu t m b o kh i công d án vào Quý 4 năm 2008 và ưa d án vào khai thác vào năm 2011.
  2. 6. V KH T ph i h p v i VEC có văn b n g i các ơn v có liên quan l y ý ki n óng góp cho d th o biên b n ghi nh , t ng h p g i cho ADB trư c ngày 22/02/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n c a D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các th trư ng ( b/c); - Văn phòng ADB t i Hà N i; - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản