Thông báo số 549/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Thông báo số 549/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 549/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 549/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 549/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P GI I QUY T CÁC VƯ NG M C TRONG CÔNG TÁC THI T K K THU T GIAI O N 1 C A D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG GIAO THÔNG NG B NG SÔNG C U LONG (D ÁN WB5) Ngày 17 tháng 11 năm 2007, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p gi i quy t các vư ng m c trong công tác thi t k k thu t (TKKT) và l p h sơ m i th u (HSMT) Giai o n 1 c a D án WB5. Tham d bu i h p có Lãnh o S GTVT các t nh B n Tre, Sóc Trăng, Cà Mau; Lãnh o và chuyên viên V K ho ch và u tư, C c Giám nh và QLCL CTGT, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, Ban QLDA1, Ban QLCDA ư ng th y và Tư v n TKKT và l p HSMT Giai o n 1 c a D án. Sau khi nghe ý ki n c a i di n các S GTVT, báo cáo xu t c a các ơn v thu c B , Th trư ng ã k t lu n như sau: I. CÁC NGHN C A S GTVT B N TRE 1. Nâng t c thi t k tuy n DT884 t 40 Km/h lên 60 Km/h và thi t k các y u t hình h c theo úng Tiêu chuNn thi t k ư ng TCVN 4054-2005: ng ý v i ngh c a t nh B n Tre. ngh UBND t nh B n Tre i u ch nh quy t nh u tư theo qui mô này sau khi có ch p thu n c a NH Th gi i. 2. Nâng t i tr ng thi t k c u t 0,65 x HL93 lên HL93: ng ý v i ngh c a t nh B n Tre nâng t i tr ng thi t k c u lên HL93 phù h p v i t i tr ng thi t k c a các c u ã ư c nâng c p trên tuy n T884. 3. Chi u r ng m t ư ng và mô un àn h i t i thi u thi t k m t ư ng: gi nguyên như Báo cáo nghiên c u kh thi (chi u r ng m t ư ng 6,0 m và mô un àn h i t i thi u là 98 MPa). 4. Ch p thu n tăng chi u dài nh p và kh thông thuy n c a c u Cái C : chi u dài nh p t 3 x 18,6m lên 18,6+24,54+18,6m và kh thông thuy n lên 2,5m x 20m theo úng ngh c a t nh B n Tre. 5. Tư v n có báo cáo c th v kinh phí phát sinh B GTVT có cơ s làm vi c v i Ngân hàng Th gi i v ngu n chi phí tăng thêm này. II. CÁC NGHN C A S GTVT T NH SÓC TRĂNG 1. Tăng chi u dài nh p c a các c u sau ây so v i bư c Nghiên c u kh thi phù h p v i chi u r ng lòng sông m i ư c n o vét:
  2. TT Tên c u Lý trình Chi u dài nh p Chi u dài nh p theo FS TKKT 1 Nhu GiaT Km 0+672 18,6m 24,54m 2 Long Hòa Km 7+038 18,6m 24,54m 3 Hòa Phuông Km 8+220 24,54m 33m 4 H u CNn 2 Km 9+940 24,54m 3 x 24,54m 5 H uC n Km 10+386 18,6m 24,54m 6 Hòa Phú Km 12+325 18,6m 33m 7 Hoà Ph Km 13+443 18,6m 24,54m UBND t nh Sóc Trăng i u ch nh quy t nh u tư theo qui mô này sau khi có ý ki n ng ý c a Ngân hàng Th gi i. 2. i v i ngh m r ng n n m t ư ng nh ng o n tuy n i qua các th t : do i u ki n kinh phí h n ch , gi nguyên qui mô như Báo cáo nghiên c u kh thi ã phê duy t. 3. Tư v n có báo cáo c th v kinh phí phát sinh B GTGT có cơ s làm vi c v i Ngân hàng Th gi i v ngu n kinh phí tăng thêm. 4. ng ý b sung kinh phí kh o sát thi t k k thu t các h ng m c phát sinh nói trên vào H p ng tư v n TKKT và l p H sơ m i th u Giai o n 1 c a D án. III. NGHN C A S GTVT CÀ MAU: 1. ngh b sung thêm 02 c u Kênh M i (Km17+290) và c u Kênh 90 (Km19+045): do 2 c u này chưa có trong danh m c u tư ã ư c phê duy t, ngh t nh Cà Mau ch o Tư v n l p Báo cáo nghiên c u kh thi trình B GTVT và Ngân hàng Th gi i ưa vào Giai o n 2 c a D án. 2. ngh b sung c u Cái Tàu - th tr n U Minh: V KH T ph i h p v i các Ban QLDA1 và Ban QLCDA T làm vi c v i Ngân hàng Th gi i b sung vào Giai o n 1 c a D án. 3. ngh nâng chi u r ng n n ư ng t 6,5m lên 7,5m và chi u r ng m t ư ng t 3,5m lên 5,5m phù h p v i Tiêu chuNn thi t k ư ng TCVN4054-2005: ng ý v i ngh c a t nh Cà Mau. ngh UBND t nh Cà Mau i u ch nh quy t nh u tư theo qui mô này sau khi có ch p thu n c a Ngân hàng Th gi i. 4. Tư v n có báo cáo c th v kinh phí phát sinh B GTVT có cơ s làm vi c v i Ngân hàng Th gi i v ngu n kinh phí tăng thêm. 5. ng ý b sung kinh phí kh o sát thi t k k thu t các h ng m c phát sinh nói trên vào H p ng tư v n TKKT và l p h sơ m i th u Giai o n 1 c a D án. IV. NGHN C A C C Ư NG SÔNG VN:
  3. 1. ngh thay th c u treo Kênh 12 và b b t c u Vinh Tre 1 kh i danh m c c u c n nâng cao: ng ý v i ngh c a C c SVN, C c SVN có t trình B ra văn b n i u ch nh Quy t nh u tư c a D án. V. CÁC V N KHÁC 1. Công tác gi i phóng m t b ng: UBND các t nh có D án c n ch ng th c hi n công tác gi i phóng m t b ng k p ti n D án. 2. Giám c các S GTVT có D án ch u trách nhi m trư c B GTVT v vi c th c hi n D án trong ph m vi c a T nh. Trong quá trình th c hi n, ph i m b o tuân th các th t c c a Chính ph Vi t Nam và hư ng d n c a Ngân hàng Th gi i. 3. Ban QLCDA ư ng th y ( ơn v u m i c a D án) c n lưu ý trong công tác tuy n ch n Tư v n h tr vùng m b o th c hi n t t công tác i u ph i D án. 4. V KH T ph i h p v i Ban QLDA1 rà soát l i ngh c a các t nh v vi c chuy n các h ng m c D án t Giai o n 2 lên Giai o n 1 và báo cáo B GTVT B làm vi c v i Ngân hàng Th gi i. 5. V KH T c m t chuyên viên tham gia T thư ký, cùng v i Ban QLCDA ư ng th y l p Báo cáo hàng tháng g i Ban ch o i u ph i D án. Ban ch o i u ph i D án s h p t i thi u 2 tháng 1 l n gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n D án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - T.tr. Ngô Th nh c ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản