Thông báo số 550/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Thông báo số 550/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 550/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 55 nối dài, tỉnh Bình Thuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 550/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 550/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TH M DUY T D ÁN U TƯ NÂNG C P, C I T O QU C L 55 N I DÀI, T NH BÌNH THU N Ngày 30/10/2007 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p thNm duy t D án u tư Nâng c p, c i t o Qu c l 55 n i dài, t nh Bình Thu n. Tham gia cu c h p có lãnh o và chuyên viên c a V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c công ngh , C c Giám nh & QLCLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Giám c s GTVT Bình Thu n (Ch u tư), Công ty CP TVXD 533. Sau khi nghe Công ty CP TVXD 533 báo cáo n i dung d án, ý ki n c a các i bi u d h p, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. Qu c l 55 qua t nh Bà R a Vũng Tàu, Bình Thu n và Lâm ng là tuy n giao thông quan tr ng liên k t gi a vùng ông Nam B và Tây Nguyên (tr c ông Tây). Trong nh ng năm v a qua do yêu c u b c thi t nâng c p c i t o Qu c l 55 nên t nh Bà R a Vũng Tàu ã ng v n thi công xong o n tuy n t Vũng Tàu i Bình Thu n. Trong ó nh ng o n qua Vũng Tàu ã ư c xây d ng nhi u làn xe có d i phân cách gi a. Do i u ki n kinh phí nên B GTVT chưa b trí ư c v n ngân sách cho d án Qu c l 55 qua t nh Bình Thu n. Như v y vi c u tư nâng c p c i t o Qu c l 55 kéo dài là r t c n thi t, khi tuy n ư ng ư c xây d ng s rút ng n c ly v n chuy n t Bà R a Vũng Tàu và Bình Thu n lên Tây Nguyên, k t n i ư c các Qu c l các th tr n, th t trong khu v c và t o i u ki n phát tri n kinh t xã h i cho các vùng, c bi t là Bình Thu n nơi có nhi u ti m năng nhưng chưa ư c phát huy. u tư xây d ng tuy n ư ng có ý nghĩa quan tr ng cho vi c ph c v an ninh qu c phòng và c i thi n i s ng cho c ng ng dân t c phía Tây Qu c l 1A n m trong vùng giáp ranh Tây Nguyên, trong ó qua các vùng dân t c C’Ho, Chăm… Vì v y B GTVT th ng nh t u tư c i t o Qu c l 55 kéo dài. 2. V qui mô và tiêu chuNn k thu t c a d án: - i m u t i Km96+300, i m cu i t i Km205+140. Tuy n cơ b n bám theo tuy n cũ, trong ó có m t s o n Qu c l 55 trùng v i các T nh L và ư ng Qu c phòng, có n n ch nh m t s v trí m b o yêu c u v k thu t. - T Km96+300-Km159+500 qui mô ư ng c p IV ng b ng, Bn n=9m, Bm t=6m, l gia c 2x0,5m.
  2. - T Km159+500-Km205+104 qui mô là ư ng c p IV mi n núi có Bn n=7,5m; Bm t=5,5m, l gia c 2x0,5m (Nh ng o n có Bn n=9m thì gi nguyên qui mô). Nh ng o n khó khăn thì thi t k theo tiêu chuNn ư ng c p V mi n núi. Riêng i v i nh ng o n qua th tr n: Bn n=21m, Bm t=15m, Bvh=2x3m, nh ng o n qua th t thì Bn n=12m, Bm t=11m. 3. T ch c th c hi n: - Giao ch u tư ch o tư v n khNn trương hoàn ch nh d án, V KH T thNm nh B s phê duy t trong tháng 10/2007. - S GTVT t nh Bình Thu n t ch c u th u l a ch n tư v n thi t k , t ch c thNm nh và phê duy t TKKT theo qui nh hi n hành. - D ki n kh i công: Quí II năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan và ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản