Thông báo số 594/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Thông báo số 594/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 594/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án: cải tạo nâng cấp QL18 - giai đoạn 2, cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 594/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 594/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG CÁC D ÁN: C I T O NÂNG C P QL18 - GIAI O N 2, C U BÃI CHÁY Ngày 18/12/2007, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n Gói th u s 6 thu c d án c i t o nâng c p QL18 và m t s v n t n t i trong quá trình tri n khai thi công các gói th u BC1, BC3 D án C u Bãi Cháy. Tham d cu c h p g m có i di n lãnh o và các chuyên viên, cán b c a các ơn v : V KHCN, V KH T, C c G & QLCL CTGT, Ban QLCDA18, Tư v n giám sát D án QL18 và các nhà th u thi công gói th u s 6, D án QL18. Sau khi nghe Ban QLCDA 18 báo cáo, các thành viên cu c h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. V vi c thi công Nhà h t qu n lý c u ư ng t i Bãi Cháy: Sau khi nh n ư c Văn b n s 4279/UBND-GTB ngày 20/9/2007 c a UBND t nh Qu ng Ninh v vi c xây d ng Nhà h t qu n lý ư ng t i Bãi Cháy, trong ó có n i dung thông báo v v trí m i xây d ng Nhà h t, B GTVT ã có ch o Ban QLCDA18 g p rút làm vi c v i các cơ quan có thNm quy n c a t nh Qu ng Ninh, ng th i l p k ho ch ti n chi ti t xây d ng Nhà h t t i v trí m i, sau khi hoàn thành các th t c v m t b ng xây d ng. Theo n i dung báo cáo c a Ban QLCDA18 (t i văn b n s 2047/PID6 ngày 16/10/2007) và c a S GTVT Qu ng Ninh (Văn b n s 2509/GTVT-KHKT), có s th ng nh t v d ki n k ho ch hoàn thành các th t c v quy ho ch, thu h i và bàn giao MB vào 15/12/2007. Trên cơ s ti n xây d ng Nhà h t ã l p cho th y, n u i u ki n v các th t c v m t b ng xây d ng thu n l i, vi c ti p t c tri n khai xây d ng Nhà h t qu n lý t i v trí m i cũng s ph i gia h n th i gian th c hi n h p ng thêm kho ng 7 tháng (tính t khi k t thúc th i h n h p ng là 15/12/2007), trong khi th i h n hi u l c c a Hi p nh tín d ng gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Nh t B n k t thúc vào tháng 7/2008. Ngoài ra, vi c kéo dài th i gian h p ng s d n n vi c ph i b sung thêm các chi phí như: chi phí l p quy ho ch, n bù GPMB, c bi t là chi phí kéo dài c a h p ng Tư v n (kho ng 31.000 USD/tháng), chi phí b sung tính theo giá m i do kéo dài ti n …
  2. Do th i gian c n thi t k t thúc gói th u trư c th i h n k t thúc Hi p nh có th m b o hoàn thành các th t c v gi i ngân và quy t toán theo quy nh không , B GTVT th ng nh t không ti p t c xây d ng Nhà h t qu n lý ư ng b ng ngu n v n ODA c a D án. Trư c m t, cơ quan qu n lý t thu x p ho c b trí làm vi c cùng t i Nhà qu n lý Tr m thu phí Bãi Cháy ( ã ư c hoàn thành và chuNn b ư c bàn giao). Sau này, trong trư ng h p c n thi t, B GTVT s xem xét b sung trong giai o n qu n lý khai thác. 2. V vi c gia h n H p ng gói th u 6 - QL18: Do ph i thay i v trí tr m thu phí theo ngh c a a phương d n n ch m GPMB, ph i thay i thi t k , vi c thi công xây d ng Nhà qu n lý Tr m thu phí s 1 t i Km23+890 trên o n B c Ninh - Chí Linh b kéo dài, do ó vi c mua s m thi t b Tr m thu phí cũng b ch m, không th hoàn thành trư c 15/12/2007. Xét i u ki n th c t và ti n thi công các h ng m c còn l i c a công trình ã ư c Tư v n và Nhà th u l p, B ng ý v ch trương, cho phép gia h n H p ng gói th u 6 - QL18 n 31/3/2008 theo ngh c a Ban QLCDA18 hoàn thành vi c thi công và bàn giao công trình. Giao V KHCN tham mưu văn b n gia h n H p ng gói th u 6 theo nguyên t c chi phí Tư v n giám sát không vư t H p ng d ch v Tư v n ã ký k t, trình B xem xét ch p thu n. 3. V ti n thi công gói th u BC1 và BC3 thu c D án xây d ng c u Bãi Cháy: - Vi c thi công b o v mái taluy t i ư ng nhánh c u Bãi Cháy, B ã có văn b n ch trương ch p thu n không thi công khung bê tông, ng th i yêu c u v ti n hoàn thành. Tuy nhiên, qua ki m tra th c t , vi c tri n khai thi công c a Nhà th u không tích c c. B yêu c u Ban QLCDA18 khNn trương làm vi c c th v i Tư v n, Nhà th u, ch o Nhà th u có văn b n cam k t l n cu i hoàn thành d t i m công vi c này và báo cáo B trư c ngày 30/12/2007. Ban QLCDA18 c n lưu ý xem xét cân i chi phí cho công tác Tư v n xu t vi c gia h n ti n Gói th u. 4. Vi c cung c p và l p t h th ng thi t b quan tr c và ki m soát giao thông c u Bãi Cháy: B GTVT yêu c u T ng Cty XDCTGT1 khNn trương th c hi n vi c t ch c u th u l a ch n nhà cung c p và l p t h ng m c này theo nguyên t c ã ư c B GTVT th ng nh t ch o t i văn b n s 7499/BGTVT-KHCN ngày 30/11/2007 c a B GTVT. Trong tháng 12/2007, TCTXDCTGT1 ph i t p trung hoàn ch nh và phát hành HSMT c a h ng m c này. Trư ng h p c n thi t ph i ch ng báo cáo B GTVT x lý ngay các v n k thu t liên quan. Giao V KHCN, Ban QLCDA18 ôn c, ch o T ng Cty XDCTGT1 khNn trương hoàn thành theo các th t c quy nh, m b o yêu c u v ti n và ch t lư ng cho vi c mua s m trang thi t b nêu trên. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c);
  3. - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND t nh Qu ng Ninh; - S GTVT Qu ng Ninh; - Các ơn v d h p; - TVGS, Các Nhà th u: Gói 6, BC1, BC3 (Ban Nguy n Văn Công QLDA 18 g i); - Lưu VT; TH, CG .
Đồng bộ tài khoản