Thông báo số 61/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
6
download

Thông báo số 61/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 61/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét thực thi dự án đường cao tốc Mai Dịch - Nội Bài và dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn do Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đề xuất do Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 61/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 61/TB-BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P XEM XÉT TH C THI D ÁN Ư NG CAO T C MAI DNCH - N I BÀI VÀ D ÁN Ư NG CAO T C HÀ N I - L NG SƠN DO T NG CÔNG TY C U Ư NG TRUNG QU C XU T Ngày 17 tháng 1 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p xem xét th c thi D án ư ng cao t c Mai D ch - N i Bài và D án ư ng cao t c Hà N i - L ng Sơn do T ng Công ty c u ư ng Trung Qu c xu t. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , C c ư ng b Vi t Nam, Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) và T ng công ty c u ư ng Trung Qu c (CRBC). Sau khi nghe xu t c a T ng công ty c u ư ng Trung Qu c v D án ư ng cao t c Mai D ch - N i Bài và D án ư ng cao t c Hà N i - L ng Sơn và ý ki n c a các i bi u tham d , Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. D án ư ng cao t c Hà N i - L ng Sơn: B GTVT ã nh n cam k t c a Ngân hàng Châu á (ADB) v ngu n v n u tư cho D án - ADB5. 2. D án ư ng cao t c Mai D ch - N i Bài: - D a trên Biên b n ghi nh h p tác trư c kia ã ký gi a VEC và CRBC, hai bên ti p t c ph i h p nghiên c u hoàn ch nh báo cáo xu t. - V hình th c u tư, ng ý ch trương v vi c VEC và CRBC s h p tác u tư theo hình th c BOT cho D án. ngh VEC và CRBC ký Biên b n ghi nh h p tác riêng v phương án u tư BOT cho D án. VEC ph i h p v i CRBC hoàn ch nh h sơ xu t theo phương án BOT báo cáo B GTVT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - Các V KH T, HTQT; - C c ư ng b Vi t Nam; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; Nguy n Văn Công - T ng công ty c u ư ng Trung Qu c; - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản