Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 6190/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A B TRƯ NG CAO C PHÁT V M T S V N QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B Văn phòng B thông báo ý ki n ch o c a B trư ng Cao c Phát v m t s vi c c p bách trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B như sau: 1. Giao V Khoa h c công ngh và môi trư ng ch trì ph i h p v i các C c, V liên quan rà soát, t ng h p, báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n Lu t Tiêu chuNn và quy chuNn k thu t trong lĩnh v c thu c B Nông nghi p – PTNT qu n lý; xu t bi n pháp tăng cư ng nâng cao hi u qu th c hi n trong Ngành; báo cáo B trư ng trư c ngày 15/11/2008. 2. Giao V Pháp ch ch trì ph i h p v i các C c, V liên quan rà soát, t ng h p, báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n Pháp l nh c a y ban Thư ng v Qu c h i v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c do B Nông nghi p và PTNT qu n lý; xu t bi n pháp tăng cư ng và nâng cao hi u qu th c hi n trong Ngành; báo cáo B trư ng trư c ngày 15/11/2008 3. Giao C c qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n ch trì ph i h p v i các C c, V liên quan rà soát, t ng h p báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa năm 2007 trong lĩnh v c do B Nông nghi p và PTNT qu n lý; xu t bi n pháp tăng cư ng và nâng cao hi u qu th c hi n trong Ngành; báo cáo B trư ng trư c ngày 15/11/2008. Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p ch o th c hi n. TL. B TRƯ NG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PH TRÁCH - Lãnh o B (b/c); - Các C c, V , Thanh tra, Ban, TT thu c B (th c hi n); - Lưu VT, TH. Nguy n Minh Nh n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản