Thông báo số 62/TB-VPCP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 62/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 62/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 62/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 62/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I CU C H P Y BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM Ngày 13 tháng 02 năm 2009, t i tr s Chính ph , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng - Ch t ch y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i âm ã ch trì cu c h p y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. Tham d cu c h p có các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm và các thành viên T công tác giúp Ch t ch y ban Qu c gia v công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. Sau khi nghe báo cáo c a các B : Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công Thương, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, i di n T giúp vi c c a Ch t ch y ban Qu c gia và ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ã k t lu n như sau: 1. Năm 2008, các B , ngành ã làm t t công vi c ư c giao, c bi t là công tác phòng, ch ng ma túy và công tác phòng, ch ng HIV/AIDS: nh n th c v các công tác này ã ư c nâng lên trong c ng ng dân cư; ã có 20 t nh có s ngư i nghi n ma túy gi m; v s ngư i nhi m HIV có d u hi u gi m nhưng s a bàn qu n, huy n, xã phư ng có ngư i nhi m HIV l i tăng lên (tăng 3 qu n, huy n và 337 xã, phư ng) so v i năm 2007 là v n c n ph i quan tâm xu t các gi i pháp phù h p v i tình hình; công tác phòng, ch ng t n n m i dâm cũng ư c Ny m nh, gi m ư c các t i m công khai, ph c t p. B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t c n ph i t p trung ch o hoàn thi n tiêu chí và phương pháp th ng kê v tình hình th c tr ng và s lư ng ngư i m c ánh giá th c tr ng c a công tác này và xu t nh ng gi i pháp hi u qu hơn trong th i gian t i. B Công an s m ch o nghiên c u, t ng h p và ánh giá, làm rõ nh ng nguyên nhân khách quan và ch quan s ngư i nghi n ma túy gi m nhi u t i các t nh, thành ph trong c nư c rút ra bài h c kinh nghi m cho các a phương khác. Ph n l n s ngư i liên quan n t n n xã h i và nghi n ma túy nư c ta hi n nay t p trung l a tu i thanh niên, vì v y Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, v i tư cách v a là T ch c i di n cho tu i tr , v a là thành viên y ban Qu c
  2. gia c n ph i vào cu c th c s v i nh ng gi i pháp t ch c c th , ch ng, nh t là trong nhà trư ng và t i c ng ng phòng, ch ng các t n n này; không ch là ngư i tham gia. Năm 2009 là năm r t khó khăn chúng ta c n ph i quy t tâm ch o làm t t công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm t o i u ki n t t cho vi c phát tri n kinh t và xã h i. 2. nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm trong th i gian t i c n t p trung làm t t m t s công vi c sau: a) Các B : Công an, Y t và Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph trình xin ý ki n Th tư ng Chính ph v vi c t ch c các H i ngh : T ng k t công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm năm 2008 và tri n khai công tác năm 2009 c a y ban Qu c gia; H i ngh sơ k t vi c th c hi n thí i m i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone t i thành ph H i phòng và thành ph H Chí Minh và H i ngh t ng k t 5 năm th c hi n Pháp l nh phòng, ch ng m i dâm. b) B Công an: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan chuNn b t ch c H i ngh t ng k t công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm năm 2008 và tri n khai công tác năm 2009 sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . - Hoàn thành vi c xây d ng các văn b n pháp lu t hư ng d n th c hi n Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy trong Quý I năm 2009. c) B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh thành ph có liên quan chuNn b t ch c H i ngh sơ k t vi c th c hi n thí i m i u tr thay th nghi n các ch t d ng thu c phi n b ng methadone t i thành ph H i Phòng và thành ph H Chí Minh sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép. d) B Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b t ch c H i ngh t ng k t 5 năm th c hi n Pháp l nh phòng, ch ng m i dâm sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . - Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n pháp lu t hư ng d n th c hi n công tác cai nghi n theo quy nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phong, ch ng ma túy trong Quý I năm 2009. - Báo cáo Phó Th tư ng, Ch t ch y ban Qu c gia k t qu ánh giá mô hình t ch c qu n lý d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy t i thành ph H Chí Minh, nêu rõ nh ng k t qu ã t ư c sau khi h i gia toàn b s h c viên t các Trư ng và trung tâm, nh ng xu t và ki n ngh ; báo cáo v mô hình cai nghi n t i gia ình và c ng ng t nh Nam nh.
  3. ) B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các cơ quan liên quan báo cáo y hơn v th c tr ng công tác qu n lý ti n ch t, vi c phân công trách nhi m c a các B , ngành ch c năng qu n lý các ti n ch t chưa ư c phân công cho các cơ quan, ơn v qu n lý, báo cáo Phó Th tư ng, Ch t ch y ban Qu c gia trong tháng 3 năm 2009. e) B K ho ch và u tư và B Tài chính nghiên c u, xu t vi c h tr kinh phí cho các a phương th c hi n ch o i m v công tác phòng, ch ng ma túy và cai nghi n ph c h i t i Sơn La, Nam nh, H i Phòng và các B , ngành th c hi n các án và Ti u án ( ã ư c các B , ngành phê duy t theo thNm quy n nhưng chưa ư c phân b kinh phí năm 2009) trong Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng ma túy n năm 2010; n u c n thi t, báo cáo Th tư ng Chính ph xin ng v n năm 2010 tri n khai th c hi n. g) Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân t nh Tuyên Quang hoàn thành và báo cáo Phó Th tư ng, Ch t ch y ban Qu c gia k t qu ánh giá mô hình cai nghi n 3 giai o n c a t nh Tuyên Quang vào u tháng 3 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các thành viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - y ban các v n xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TW; - Các thành viên UBQG phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma túy, B Công an; Tr n Qu c To n - C c phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t ; - C c phòng, ch ng t n n xã h i, BL TBXH; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : NC, TH, PL, C ng TT T; - Lưu: VT, KGVX (5).
Đồng bộ tài khoản