Thông báo Số: 65/TB-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo Số: 65/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA BỘ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 65/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 65/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA BỘ Ngày 23/02/2010 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch xây dựng các đề án trong Chương trình công tác năm 2010. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải. Sau khi nghe Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và Vụ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Kế hoạch xây dựng các đề án trong Chương trình công tác năm 2010; ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: 1. Công tác xây dựng và trình các đề án trong Chương trình công tác hàng năm là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước của ngành. Vì vậy, Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan thuộc Bộ cần giành nhiều thời gian hơn cho công tác này. 2. Trong năm 2009, các cơ quan, đơn vị đã tích cực xây dựng và trình các đề án, chất lượng các đề án được nâng cao. Tuy nhiên công tác đăng ký các đề án vào Chương trình công tác còn chủ quan, chưa tính đến khả năng thực hiện nên vẫn còn nhiều đề án phải lùi thời hạn trình sang năm 2010. Các cơ quan, đơn vị cần chấn chỉnh khâu đăng ký Chương trình công tác, xây dựng đề cương của đề án để thực hiện. 3. Các cơ quan, đơn vị rà soát, cân nhắc kỹ điều kiện thực hiện các đề án trong Chương trình công tác năm 2010 để đăng ký lại với Bộ tiến độ phù hợp trước ngày 01/03/2010. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ cân đối để các đề án được trình dàn đều các quý trong năm, đặc biệt là đối với các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo các đồng chí Thứ trưởng cho ý kiến và trình Bộ trưởng ký ban hành. Ngoài các đề án đã đăng ký, xuất phát từ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện và đề xuất với Bộ GTVT bổ sung các đề án cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước về giao thông vận tải. 4. Các Cục, Vụ kiện toàn bộ phận xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, bổ sung cán bộ đủ năng lực để thực hiện trước mắt cũng như lâu dài. 5. Các cơ quan, đơn vị chủ động, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ và giữa Bộ với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành khác cũng như với các địa
  2. phương; tiến hành hội thảo và xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân để bảo đảm việc xây dựng và trình các đề án đạt kết quả tốt, các đề án có tính khả thi cao trong thực tế. 6. Đối với việc thẩm định các đề án Vụ Pháp chế là đầu mối thẩm định các đề án văn bản quy phạm pháp luật. Vụ Kế hoạch - Đầu tư là đầu mối thẩm định các đề án quy hoạch. Các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành kiện toàn bộ phận pháp chế để thẩm định tính hợp lý và sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với các văn bản do các Cục ban hành hoặc trình Bộ. 7. Đối với các địa phương - Vụ Pháp chế rà soát các nội dung trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thuộc thẩm quyền hướng dẫn của các địa phương; đôn đốc các địa phương xây dựng và ban hành đồng bộ cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn của Bộ. - Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho Bộ chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch giao thông vận tải địa phương; các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành cung cấp cho các địa phương chiến lược và quy hoạch phát triển giao thông vận tải chuyên ngành. Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải tham mưu các nội dung về quy hoạch giao thông của các địa phương. Bộ GTVT thỏa thuận để các địa phương phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các địa phương. 8. Các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành ít nhất 90% kế hoạch trong Chương trình công tác năm 2010. Định kỳ hàng tháng, Vụ Pháp chế theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Kế hoạch - Đầu tư theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện các đề án quy hoạch, Văn phòng Bộ theo dõi và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các đề án. Hàng quý, các cơ quan, đơn vị liên quan sơ kết việc thực hiện Chương trình, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng văn bản và bảo đảm trình các đề án đúng tiến độ. 9. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tiến hành sơ kết, việc thực hiện, Bộ luật Hàng hải Việt nam, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, báo cáo Bộ trong năm 2010. Cục Đường sắt Việt nam, Cục Hàng không Việt Nam tiến hành sơ kết việc thực hiện Luật Đường sắt, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, báo cáo Bộ trong năm 2011. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: -BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Các đơn vị dự họp ( để t/h); - Lưu VT, TH (B). Nguyễn Văn Công 5
  3. 6
Đồng bộ tài khoản