Thông báo Số: 684/TB-VP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Thông báo Số: 684/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG DẤU GIÁP LAI BẢN KHAI KINH NGHIỆM CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 684/TB-VP

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỞ XÂY DỰNG -------------- ------- Số: 684/TB-VP Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG DẤU GIÁP LAI BẢN KHAI KINH NGHIỆM CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG. Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 về Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tại Điều 7 về Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có quy định Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Để đảm bảo tính trung thực về nội dung Bản khai theo đúng xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp, Sở Xây dựng thông báo nếu Bản khai kinh nghiệm có chiều dài từ 2 trang giấy trở lên thì phải được đóng dấu giáp lai theo quy định về đóng dấu tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư./. KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - BGĐ (thay b/c); - Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng ; - Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng ; Nguyễn Văn Hiệp - Phòng Phát triển nhà ; - BP. Tiếp nhận và trả hồ sơ; - VPS(C-P VPS)
  2. - Lưu: VT, CNTT d).
Đồng bộ tài khoản