Thông báo số 75/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Thông báo số 75/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 75/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cầu Thanh Trì và đường Vành Đai 3 Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 75/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 75/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N TH C HI N D ÁN C U THANH TRÌ VÀ Ư NG VÀNH AI 3 HÀ N I Ngày 26/02/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n và b n gi i pháp tháo g các vư ng m c D án c u Thanh Trì và ư ng Vành ai 3 Hà N i. Tham d cu c h p g m có i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, V KHCN, C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA Thăng Long, Tư v n PC1, các T ng Công ty XDCTGT 1, 8, Thăng Long. Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long, các Nhà th u thi công, Tư v n giám sát báo cáo và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án c u Thanh Trì: 1.1. Gói th u s 2 - ư ng phía Gia Lâm (Nhà th u Obayashi): - V ti n th c hi n: Ngày hoàn thành theo H p ng 28/3/2008, n nay kh i lư ng thi công t kho ng 70%. B GTVT yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Tư v n giám sát và Nhà th u thi công l p l i ti n thi công chi ti t c a Gói th u s 2 theo ti n yêu c u ph i hoàn thành cơ b n trư c ngày 30/6/2008. Có báo cáo v vi c l p l i ti n thi công g i B GTVT trư c ngày 10/3/2008 (qua C c Giám nh & QLCL CTGT) t ng h p, theo dõi, ch o. - Yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Nhà th u, ph i h p v i các bên liên quan gi i quy t d t i m nh ng t n t i vư ng m c c a Gói th u, có văn b n xu t và báo cáo B k p th i nh ng v n thu c thNm quy n B xem xét, gi i quy t theo quy nh. 1.2. Gói th u s 3 - ư ng phía Thanh Trì (Liên danh SMC-TLC-Cienco8): - V ti n th c hi n: Ngày hoàn thành theo H p ng 24/3/2008, n nay kh i lư ng thi công m i t kho ng 38%. B GTVT yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Tư v n giám sát và Nhà th u thi công l p l i ti n thi công chi ti t c a Gói th u s 3, c th như sau:
  2. + i v i ph n ư ng do T ng Công ty XDCTGT 8 thi công: hoàn thành trư c ngày 31/12/2008 (v i nh ng v trí còn vư ng GPMB, Ban QLDA Thăng Long có trách nhi m gi i quy t xong và bàn giao m t b ng cho ơn v thi công trư c ngày 31/3/2008). + i v i ph n c u do T ng Công ty XD Thăng Long thi công: hoàn thành trư c ngày 31/5/2008 (v i nh ng o n không vư ng GPMB); hoàn thành trư c ngày 31/8/2008 (v i nh ng v trí còn vư ng GPMB, Ban QLDA Thăng Long có trách nhi m gi i quy t xong và bàn giao m t b ng cho ơn v thi công trư c ngày 31/3/2008). Báo cáo v vi c l p l i ti n thi công g i B GTVT trư c ngày 10/3/2008 (qua C c Giám nh & QLCL CTGT) t ng h p, theo dõi, ch o. - Yêu c u Ban QLDA Thăng Long ki m tra, rà soát chi ti t v công tác GPMB và di d i các công trình h t ng k thu t, c cán b có năng l c thư ng xuyên bám sát hi n trư ng, ph i h p ch t ch v i UBND Tp. Hà N i, UBND qu n Hoàng Mai, H i ng GPMB các c p và các cơ quan liên quan t p trung gi i quy t d t i m các vư ng m c t n t i v GPMB xong trư c ngày 31/3/2008. Có văn b n xu t và báo cáo k p th i B xem xét, ch o, gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n theo quy nh, m b o ti n yêu c u c a D án. - Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì cùng Ban QLDA Thăng Long, Tư v n, Nhà th u và các bên liên quan ki m tra hi n trư ng, nghiên c u xu t phương án x lý k thu t t i nút giao Pháp Vân - C u Gi . - Giao V KH T ch o Ban QLDA Thăng Long hoàn t t các th t c liên quan, tham mưu trình B phê duy t Quy t nh b sung h ng m c Subgrade vào Gói th u s 2, 3 làm cơ s tri n khai các công vi c ti p theo quy nh. Yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Nhà th u, Tư v n khNn trương hoàn thi n và trình B phê duy t các L nh thay i làm cơ s Nhà th u th c hi n và thanh toán theo quy nh. 2. D án ư ng Vành ai 3 Hà N i: - V GPMB: Yêu c u Ban QLDA Thăng Long ki m tra, rà soát chi ti t v công tác GPMB và di d i các công trình h t ng k thu t, ph i h p ch t ch v i UBND, H i ng GPMB các c p t p trung gi i quy t d t i m các vư ng m c t n t i v GPMB ( c bi t là khu v c nút giao Thanh Xuân, nghĩa trang i Kim, khu ô th Linh àm) xong trư c ngày 31/5/2008. Có văn b n xu t và báo cáo k p th i B xem xét, ch o, gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n theo quy nh. - V ti n thi công: B GTVT yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Tư v n giám sát và Nhà th u thi công l p l i ti n c a D án c th như sau: + i v i nh ng o n không vư ng GPMB: hoàn thành trư c ngày 30/9/2008. + i v i nh ng o n còn l i: hoàn thành trư c ngày 31/12/2008. + Riêng Nút giao Thanh Xuân: hoàn thành trư c ngày 31/3/2009.
  3. Báo cáo v vi c l p l i ti n thi công chi ti t g i B GTVT trư c ngày 10/3/2008 (qua C c Giám nh & QLCL CTGT) t ng h p, theo dõi, ch o. - Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì cùng Ban QLDA Thăng Long, Tư v n, Nhà th u và các bên liên quan ki m tra hi n trư ng, nghiên c u xu t bi n pháp x lý v chênh cao gi a ư ng Vành ai 3 và các công trình li n k . - Yêu c u Ban QLDA Thăng Long rà soát toàn b h sơ TKKT c a D án, ki m tra k s kh p n i gi a các gói th u c a D án c u Thanh Trì và D án ư ng Vành ai 3, báo cáo B GTVT v các h ng m c thay i, b sung và nh ng t n t i, vư ng m c c n ph i gi i quy t theo quy nh. - Yêu c u Ban QLDA Thăng Long ch o Nhà th u xu t, l p bi n pháp thi công c bi t cho nh ng h ng m c có m t b ng thi công h n ch tri n khai thi công ngay. Nhà th u khNn trương nghiên c u, xu t k t h p v i ch u tư, ph i h p v i a phương tri n khai ư ng công v ph c v thi công m b o ti n D án. 3. Các v n chung: - Yêu c u Ban QLDA Thăng Long thư ng xuyên ôn c, ch o Nhà th u v vi c m b o an toàn giao thông trên ư ng ang khai thác theo quy nh; m b o giao thông thông su t; m b o v sinh môi trư ng, an toàn lao ng trong quá trình thi công. - Yêu c u các Nhà th u khNn trương t p trung năng l c v nhân l c, thi t b , tài chính tri n khai thi công; m chi n d ch t p trung thi công liên t c, ph n u m c tiêu hoàn thành D án úng ti n yêu c u. - B s ch trì giao ban hàng tháng v tình hình th c hi n c a D án c u Thanh Trì và D án ư ng Vành ai 3. Yêu c u Ban QLDA Thăng Long tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c Tư v n, Nhà th u tri n khai úng ti n D án, ng th i báo cáo, xu t gi i quy t k p th i và d t i m nh ng v n phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n ch o. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n m b o ti n D án. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND, Ban Ch o GPMB Tp. Hà N i; - UBND, Ban GPMB Qu n Thanh Xuân; Hoàng Mai; C u Gi y; - UBND, Ban GPMB Huy n T Liêm; Thanh Trì; - Các V KH T; KHCN; Nguy n Văn Công - Ban QLDA Thăng Long; - Tư v n, Nhà th u (Ban TL sao g i); - Lưu: VT, CG (3).
Đồng bộ tài khoản