Thông báo số 87/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo số 87/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 87/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo; dự án cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên và dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn Km0 - Km188 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 87/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc -------- ----------------- S : 87/TB-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N TH C HI N D ÁN C I T O, NÂNG C P QL6 O N SƠN LA – TU N GIÁO; D ÁN C I T O, NÂNG C P QL279 O N TU N GIÁO – I N BIÊN VÀ D ÁN KHÔI PH C, C I T O QL70 O N KM0÷KM188 Ngày 04/3/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n các D án c i t o, nâng c p QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo; D án c i t o, nâng c p QL 279 o n Tu n Giáo – i n Biên và D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km 0÷Km188 (d án thành ph n 1). Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v ”: V KH T, V KHCN, C c Giám nh & QLCL CTGT, Ban QLDA1, Ban QLDA5 và các Nhà th u thi công. Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA 5, các Nhà th u thi công báo cáo và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Tình hình th c hi n c a các D án: 1.1. Tình hình th c hi n D án c i t o, nâng c p QL6 o n Sơn La - Tu n Giáo, do Ban QLDA1 qu n lý: (Ph l c 1). 1.2. Tình hình th c hi n D án c i t o, nâng c p QL279 o n Tu n Giáo – i n Biên, do Ban QLDA5 qu n lý: (Ph l c 2). 1.3. Tình hình th c hi n D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km 0÷Km188 (d án thành ph n 1): Ti u d án 1 o n Km0÷Km130 do Ban QLDA5 qu n lý: (Ph l c 3a). Ti u d án 2 o n Km130÷Km188 do Ban QLDA1 qu n lý: (Ph l c 3b) 2. Yêu c u ti n c a các D án: Hi n nay, ti n thi công c a các D án trên r t c p bách, th i gian thi công còn l i không nhi u. Trong th i gian qua s quy t tâm thi công m b o ti n D án c a các Nhà th u chưa cao, s ôn c c a các Ban QLDA chưa quy t li t, s ph i h p gi a Ban QLDA v i Nhà th u, v i a phương và các cơ quan liên quan chưa ch t ch . M t dù B GTVT ã t ch c h p, i ki m tra hi n trư ng các D án trên nhi u l n nhưng k t qu chưa ư c như mong mu n.
  2. ây là các D án có ý nghĩa c bi t v m t chính tr , ư c s quan tâm l n c a r t nhi u c tri. B GTVT yêu c u các Ban QLDA, các Nhà th u thi công ph i Ny nhanh ti n thi công, quy t tâm hoàn thành công tác th m BTN v i nh ng o n không b vư ng GPMB, yêu c u ti n c a các D án c th . 2.1. D án c i t o, nâng c p QL6 o n Sơn La – Tu n Giáo: trư c ngày 30/6/2008. 2.2. D án c i t o, nâng c p QL279 o n Tu n Giáo – i n Biên: trư c ngày 30/6/2008. 2.3. D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km0÷Km188: trư c ngày 31/12/2008. 3. Yêu c u i v i Ban QLDA 1, Ban QLDA 5: - Ki m tra, rà soát chi ti t v công tác GPMB và di d i các công trình h t ng k thu t c a các D án trên, c cán b có năng l c thư ng xuyên bám sát hi n trư ng, h tr và ph i h p ch t ch v i a phương và các cơ quan liên quan t p trung gi i quy t d t i m các vư ng m c t n t i v GPMB xong trư c ngày 31/3/2008. Có văn b n xu t và báo cáo k p th i B xem xét, ch o, gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n theo quy nh. ngh và k t h p v i a phương h tr thi công i v i nh ng o n ph i cư ng ch GPMB m b o ti n yêu c u c a D án. - Rà soát năng l c thi công c a t t c các Nhà th u, x lý các Nhà th u không năng l c thi công theo quy nh hi n hành trong tháng 3/2008. Yêu c u các Nhà th u ký biên b n cam k t thi ua theo yêu c u ti n m c 2. - Rà soát toàn b h sơ TKKT, có văn b n yêu c u Tư v n khNn trương hoàn thi n các h sơ liên quan trình phê duy t, gi i quy t d t i m nh ng v n t n t i trong tháng 3/2008. - Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 v i u ch nh giá và h p ng tr n gói, ngày 22/02/2008 B Xây d ng ã ban hành Thông tư s 05/2008/TT-BXD hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng. B GTVT ã có văn b n s 1146/BGTVT-CG ngày 28/02/2008 v th c hi n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng. Yêu c u Ban QLDA căn c thông tư và văn b n hư ng d n ch o Tư v n, Nhà th u xác nh kh i lư ng th c hi n c a các d án, gói th u t năm 2007 l p d toán b sung, t ch c thNm nh phê duy t theo thNm quy n, i u ch nh, ký b sung giá h p ng thanh toán cho các Nhà th u thi công. - Ki m tra kh i lư ng thi công hành tháng, ơn gi n hóa các th t c hành chính, Ny nhanh công tác nghi m thu thanh toán gi i ngân cho các Nhà th u. - Ch trì giao ban hàng tháng v tình hình th c hi n c a các D án nêu trên nh m tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c Tư v n, Nhà th u tri n khai úng ti n D án, ng th i báo cáo, xu t gi i quy t k p th i và d t i m nh ng v n phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n ch o. 4. Yêu c u i v i C c Giám nh & QLCL CTGT:
  3. - Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì cùng Ban QLDA 1, Ban QLDA 5, Tư v n, Nhà th u và các bên liên quan t ch c h p gi i quy t d t i m nh ng v n c n x lý k thu t trong tháng 3/2008. Báo cáo, tham mưu xu t k p th i nh ng v n thu c thNm quy n B xem xét, gi i quy t theo quy nh. - Giao C c Giám nh & QLCL CTGT tham mưu d th o văn b n g i Ban Ch o Tây B c, Trư ng oàn i bi u Qu c h i, UBND các t nh có D án i qua v các t n t i vư ng m c trong công tác GPMB c a các D án nêu trên. - Tăng cư ng ki m tra hi n trư ng các D án, d các cu c h p giao ban hi n trư ng, t ng h p báo cáo, tham mưu xu t k p th i nh ng v n thu c thNm quy n B xem xét, gi i quy t theo quy nh. 5. Yêu c u i v i các Nhà th u: - Ký biên b n cam k t thi ua và quy t tâm thi công m b o ti n D án theo các m c th i gian ã nêu t i m c 2. - ây là th i i m thu n l i, tranh th th i ti t các Nhà th u khNn trương t p trung năng l c v nhân l c, thi t b , tài chính và tăng cư ng công tác i u hành D án tri n khai thi công; m chi n d ch t p trung thi công liên t c, ph n u m c tiêu hoàn thành D án úng ti n yêu c u. - m b o an toàn giao thông trên ư ng ang khai thác theo quy nh; m b o giao thông thông su t; m b o v sinh môi trư ng, an toàn lao ng trong quá trình thi công. - Ch ng phương án t ch c thi công, ngu n cung c p v t li u, ph i h p ch t ch v i Ban QLDA, a phương và các ơn v liên quan, có bi n pháp t ch c thi công phù h p Ny nhanh ti n D án. Các Nhà th u ph i có ch huy trư ng công trư ng có năng l c, thư ng xuyên hi n trư ng x lý, gi i quy t t t c các v n liên quan. - T p trung hoàn thi n h sơ th t c, Ny nhanh công tác gi i ngân m b o ti n gi i ngân c a các D án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n m b o ti n D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - T.Tr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - UBND, Ban ch o GPMB t nh Sơn La; - UBND, Ban ch o GPMB t nh i n Biên; - Các V KH T, KHCN; - Ban QLDA 1, 5; Nguy n Văn Công - Tư v n, Nhà th u (Ban QLDA sao g i); - Lưu: VT. CG (3).
  4. PH L C 1 TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN C I T O, NÂNG C P QL6 O N SƠN LA – TU N GIÁO (KM321÷KM406) Gói th u (Lý SL thi công/ Gia h n TT Nhà th u Kh i công K t thúc trình) T ng SL H Gói th u s 1 LD Cty CP T&XD423 27,7/49,9 t 1 31/8/2006 31/7/2008 và Cty VT&XDCT (55,5%) Km321÷Km330 Gói th u s 2 4,4/11,2 t 2 Cty XDCT56 – B QP 10/8/2006 10/6/2008 (39,2%) Km330÷Km337 Gói th u s 3 LD Cty XD99 – B QP 17,1/22,5 t 3 31/8/2006 30/6/2008 và Cty XDCTGT810 (78,7%) Km337÷Km344 Gói th u s 4 7,25/16,1 t 4 Cty ư ng 126 09/01/2007 24/11/2008 (45%) Km344÷Km352 Gói th u s 5 Cty CP TTM & 16,5/48,5 t 5 29/4/2006 29/3/2008 XDGT1 (35,2%) Km352÷Km359 Gói th u s 6 Cty V t tư V n t i & 7,05/18,26 6 09/01/2007 09/11/2008 XDCTGT t (41,8%) Km359÷Km369 Gói th u s 7 LD Cty CTGT208 và 54,6/65,0 t 7 29/8/2005 29/7/2007 30/4/2008 Cty Trư ng An – B QP (83%) Km369÷Km379 Gói th u s 8 LD Cty CP T&XDGT 34,9/54,16 8 và Cty CP 17/5/2006 17/02/2008 t (64%) Km379÷Km385 TXD&PTNT Gói th u s 9 LD Cty CP T&XDCT1 42,9/59,7 t 9 và Cty TNHH XD Thành 05/11/2005 26/9/2007 30/4/2008 (72%) Km385÷Km389 Phát Gói th u s 10 LD Cty Vĩnh Nguyên và 37,6/61,8 t 10 Công ty CP 15/3/2006 03/02/2008 (60%) Km289÷Km393 XDCTGT246 Gói th u s 11 23,5/41,1 t 11 TCty TM&XD 21/06/2006 11/5/2008 (57%) Km393÷Km399
  5. Gói th u s 12 LD Cty CP 7,7/36,5 t 12 XDCTGT872 và Cty 08/12/2006 08/10/2008 (22%) Km399÷Km406 CTGT i n Biên PH L C 2 TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN C I T O, NÂNG C P QL279 O N TU N GIÁO – I N BIÊN (GIAI O N 1) Gói th u (Lý SL thi công/ Gia h n TT Nhà th u Kh i công K t thúc trình) T ng SL H Gói th u s 1 12,7/46,55 1 Cty TNHH Sơn Lâm 05/9/2007 05/3/2009 t (32,6%) Km0÷Km7 Gói th u s 2 9,8/25,55 t 2 Cty TNHH Huy Hoàng 22/11/2006 22/5/2008 (42,63%) Km7÷Km16 Gói th u s 3 14,4/31,22 3 LD Cty XD99-B QP 22/11/2006 14/9/2008 t (52,74%) Km16÷Km25 Gói th u s 4 22,8/39,1 t 4 Cty CP XD565 22/11/2006 14/9/2008 (76,09%) Km25÷Km34 Gói th u s 5 19,9/57,75 5 LD Cty 810 và Cty 838 21/12/2006 24/10/2008 t (36,07%) Km34÷Km42 Gói th u s 6 16,5/36,72 6 Cty CP XD565 21/12/2006 14/10/2008 t (46,12%) Km42÷Km52 Gói th u s 7 16,4/39,46 7 Cty XD17 22/11/2006 14/9/2008 t (37,9%) Km52÷Km60 Gói th u s 8 25,4/60,22 8 Cty ư ng b 471 16/01/2007 16/11/2008 t (44,91%) Km60÷Km68 Gói th u s 9 38,0/79,43 9 Cty XDLH V n Cư ng 12/4/2006 12/3/2008 t (55,9%) Km68÷Km75+800 PH L C 3a
  6. TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN KHÔI PH C, C I T O QL70 O N KM 0÷KM188 (D ÁN THÀNH PH N 1) – TI U D ÁN 1 O N KM0÷KM130 SL thi Gói th u (Lý Gia h n TT Nhà th u công/ T ng Kh i công K t thúc trình) H SL Gói th u s 1 4,7/23,7 t 1 Cty CP XDGT Phú Th 14/2/2008 14/2/2009 (19,8%) Km0÷Km10 Gói th u s 2 8,4/28,1 t 2 Cty Tây B c 31/8/2007 31/5/2008 (29,9%) Km10÷Km18 Gói th u s 3 4,8/24,1 t 3 Cty CP Thành Công 04/01/2008 04/01/2009 (19,9%) Km18÷Km25+380 Gói th u s 4 4,5/56,8 t 4 Cty CP XD Mi n Tây 14/02/2008 14/02/2009 (7,9%) Km25+380÷Km37 Gói th u s 5 Cty CP TV T & XD 6,8/35,4 t 5 14/02/2008 14/02/2009 Hương Giang (19,2%) Km37÷Km50 Gói th u s 6 7,08/51,3 6 Cty CP CTGT2 Hà N i 14/02/2008 14/02/2009 t (13,8%) Km50÷Km68 Gói th u s 7 5,9/29,8 t 7 Cty T XD các CT 14/02/2008 14/02/2009 (19,8%) Km68÷Km79 Gói th u s 8 6,3/31,5 t 8 Cty CP XDCTGT 873 14/02/2008 14/02/2009 (20%) Km79÷Km90 Gói th u s 9 7,7/38,7 t 9 Cty CP118 14/02/2008 14/02/2009 (19,9%) Km90÷Km100 Gói th u s 10 LD Cty CPXDGT Yên 5,7/28,9 t 10 Bái và Cty TNHHXDTH 03/3/2008 03/3/2009 (19,7%) Km100÷Km110 Minh c Gói th u s 11 Cty TNHH XD Minh 4,9/24,8 t 11 03/3/2008 03/3/2009 Quang (19,7%) Km110÷Km120 Gói th u s 12 6,8/34,1 t 12 Cty Vi t B c – B QP 03/3/2008 03/02/2009 (20%) Km120÷Km130
  7. PH L C 3b TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN KHÔI PH C, C I T O QL70 O N KM0÷KM188 (D ÁN THÀNH PH N 1) – TI U D ÁN 2 O N KM130÷KM188 Gói th u (Lý SL thi công/ Gia h n TT Nhà th u Kh i công K t thúc trình) T ng SL H Gói th u s R13 1 Chưa u th u Km130÷Km145 Gói th u s R14 5,79/28,96 2 Cty CP XD& T 122 12/01/2008 12/02/2009 t (20%) Km145÷Km159 Gói th u s R15 LD Cty XDCTGT874 và 7,0/29,54 t 3 Cty CP T&XDGTVT 20/10/2007 20/12/2008 (23,7%) Km159÷Km170 Thăng Long Gói th u s R16 Cty XD472 – TCty XD 8,79/26,36 4 20/10/2007 20/11/2008 Trư ng Sơn t (33,3%) Km170÷Km180 Gói th u s R17 4,2/21,2 t 5 Cty T XD Quy t Ti n 12/01/2008 12/01/2009 (19,8%) Km180÷Km188
Đồng bộ tài khoản