Thông báo số 91/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Thông báo số 91/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 91/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều chỉnh các hạng mục dự án đầu tư để xử lý tình huống sau đấu thầu dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 91/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 91/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I U CH NH CÁC H NG M C D ÁN U TƯ X LÝ TÌNH HU NG SAU U TH U D ÁN PHÁT TRI N C NG QU C T CÁI MÉP – THN V I Ngày 6/3/2008 theo ngh c a Ban QLDA85, t i Văn phòng B GTVT Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i u ch nh các h ng m c d án u tư x lý tình hu ng sau u th u d án c ng Cái Mép – Th v i. Tham d cu c h p có lãnh o C c Hàng h i VN, C c Giám nh & QLCL CTGT, V KH T, V KHCN và Ban QLDA 85. Sau khi nghe trình bày c a Ban QLDA 85 và ý ki n c a các cơ quan tham mưu d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. x lý tình hu ng sau u th u các gói th u s 1 và 2 trong i u ki n h n ch v ngu n c a kho n vay JBIC, trên cơ s c p nh t i u ki n th c t c a các gói th u D án, B GTVT th ng nh t v nguyên t c vi c phân kỳ u tư và c t gi m m t s h ng m c khNn trương ti n hành các bư c ti p theo c a d án nhưng m b o không nh hư ng n kh năng khai thác c a c ng theo ngh c a Ban QLDA 85 t i văn b n s 134/BQL-KHDA2 ngày 19/2/2008 và ý ki n c a C c Hàng h i v vi c không u tư h th ng VTS trong ph m vi d án (riêng vi c gi m 2 cNu Jib 20T yêu c u Ban QLDA85 ki m tra l i n u t t l 30% hàng hóa d án có xu t x t Nh t B n). 2. Ban QLDA 85 l y ý ki n b ng văn b n c a C c Hàng h i, hoàn ch nh h sơ ngh JBIC và B GTVT có văn b n ch p thu n nguyên t c vi c c t gi m kh i lư ng các gói th u 1, 2, 4 và cho u th u ngay gói 3 (n o vét lu ng và h th ng phao tiêu báo hi u qu hàng h i). 3. Ban QLDA 85 trình B phê duy t i u ch nh cơ c u và TM T kèm theo báo cáo giám sát ánh giá u tư. V KH T ch trì tham mưu cho lãnh o B phê duy t và rà l i k ho ch v n 2008 b trí v n i ng tri n khai ngay gói th u ư ng n i xu ng c ng Cái Mép, có văn b n ngh B KH& T ăng ký v n vay b sung cho d án trong danh m c vay JBIC tài khóa 2008. 4. Trên cơ s báo cáo c a Ban QLDA 85 v k t qu rà soát TKKT và d toán, C c Giám nh d th o văn b n c a B l y ý ki n JBIC v 3 phương án x lý tình hu ng u th u gói 1 và 2 như sau: + PA1: T ch c u th u l i t bư c sơ tuy n. + PA2: T ch c u th u l i v i các nhà th u ã qua sơ tuy n.
  2. + PA3: M i nhà th u t yêu c u k thu t và có ánh giá th p nh t vào thương th o h p ng. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/cáo); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản