Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
1
download

Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 97/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án: dự án xây dựng cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 97/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M TRA TI N TH C HI N 3 D ÁN: D ÁN XÂY D NG C U NH T TÂN, D ÁN XÂY D NG Ư NG N I T C U NH T TÂN N C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI VÀ D ÁN NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI Ngày 13/03/2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m tra ti n th c hi n 3 D án: D án xây d ng c u Nh t Tân, D án xây d ng ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài và D án nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài. Tham d cu c h p có các ng chí: Ngô Th nh c – Th trư ng thư ng tr c, Nguy n H ng Trư ng – Th trư ng; i di n lãnh o các V : K ho ch và u tư, Khoa h c Công ngh , Văn phòng B , C c Giám nh và QLCLCTGT, Ban QLDA 85, C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng hàng không mi n B c, T ng công ty Hàng không Vi t Nam, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, Công ty Thi t k và tư v n XDCT hàng không. Sau khi nghe Ban QLDA 85, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i báo cáo v ti n th c hi n các d án, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. V quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài và d án Nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài 1.1. i v i Quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài - Quy ho ch ngành hàng không ã trình Th tư ng Chính ph vào tháng 06/2007. Giao V K ho ch u tư, C c Hàng không Vi t Nam ph i h p v i các V liên quan thu c Văn phòng Chính ph quy ho ch s m ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: - Quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài: V K ho ch u tư ch trì, ph i h p v i C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng hàng không mi n B c và ơn v tư v n hoàn ch nh T trình Th tư ng Chính ph , trong ó làm rõ các n i dung sau: + Kh ng nh năng l c thông qua c a C ng hàng không qu c t N i Bài sau năm 2030 (giai o n 3) t 50 tri u hành khách/năm. + Ch ng minh vi c k t n i giao thông vào C ng hàng không qu c t N i Bài áp ng ư c năng l c thông qua c a sân bay là 50 tri u hành khách/năm và kh năng áp ng v qu t m r ng C ng hàng không qu c t N i Bài.
  2. 1.2. i v i D án nhà ga hành khách T2 – Sân bay qu c t N i Bài Giao C c Giám nh và QLCLCTGT ch trì d th o văn b n, ki n ngh c a B GTVT trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch c thù i v i D án nhà ga hành khách T2 – C ng hàng không qu c t N i Bài. 2. V d án ư ng n i C u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài - Trong tháng 3/2008, V K ho ch u tư hoàn ch nh văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph ki n ngh b sung ư ng n i c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài vào quy ho ch giao thông thành ph Hà N i. Ti n hành rà soát, c p nh t trình Th tư ng Chính ph s m phê duy t quy ho ch giao thông c a thành ph Hà N i. - V ngu n v n th c hi n d án: Giao v K ho ch ch trì, Ban Qu n lý d án 85 ph i h p làm vi c v i JBIC xác nh ngu n v n th c hi n D án. - V hư ng tuy n: Th ng nh t theo xu t c a ơn v tư v n. Ch n hư ng tuy n theo phương án 1B và m t c t ngang ư ng theo phương án 2. T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i c n nghiên c u c p nh t vi c k t h p tuy n ư ng s t v i C ng hàng không qu c t N i Bài; l p xu t d án m r ng tuy n B c Thăng Long – N i Bài, xu t t ng th t ch c giao thông các tuy n ư ng t i sân bay (tuy n B c Thăng long – N i Bài, tuy n ư ng s t, tuy n ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài, tuy n Qu c l 3, …). V K ho ch u tư ch trì ph i h p v i T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, Ban QLDA 85 trình Th tư ng Chính ph v hư ng tuy n và phương án m t c t ngang ư ng trong tháng 03/2008. - V th t c th c hi n d án: Giao Ban QLDA 85 hoàn ch nh th t c theo quy nh ch nh T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i th c hi n công tác kh o sát, thi t k bư c l p d án và thi t k k thu t. Ny nhanh ti n , th ng nh t ch trương cho phép m t s công vi c kh o sát thi t k k thu t ư c tri n khai ng th i v i vi c kh o sát l p d án. Giao ban QLDA 85 ch o, ki m tra cương kh o sát và trình B GTVT xem xét quy t nh. Giao v K ho ch u tư ch trì, ph i h p v i C c Giám nh và QLCLCTGT, V Khoa h c công ngh thNm nh, tham mưu trình B xem xét ch p thu n. 3. V d án c u Nh t Tân ng ý xu t ch n cơ ch c bi t theo quy nh hi n hành th c hi n D án. Giao Ban QLDA 85 khNn trương làm vi c v i UBND thành ph Hà N i v vi c gi i phóng m t b ng hai u c u. Trong quá trình th c hi n d án, n u phát sinh vư ng m c Ban QLDA 85 k p th i báo cáo lãnh o B GTVT xem xét, gi i quy t ph n u kh i công gói 1 và gói 2 D án c u Nh t Tân vào ngày 02/09/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c (-nt-); - TT Nguy n H ng Trư ng (-nt-); - Chánh Văn phòng B GTVT (-nt-); - Các ơn v d h p (t/h); - C c BVN (t/h); - Lưu VT, TH (B) Bùi Nguyên Long
Đồng bộ tài khoản