Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 186/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý ki n k t lu n c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng t i bu i làm vi c v i U ban nhân dân t nh Sơn La Ngày 19 tháng 9 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng - Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm đã có bu i làm vi c v i lãnh đ o U ban nhân dân t nh Sơn La v công tác phòng, ch ng ma tuý, cai nghi n ph c h i, qu n lý d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma tuý t i t nh Sơn La. Tham d bu i làm vi c có đ i di n lãnh đ o B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư, B Công an, B Tài chính, B Y t và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a đ ng chí Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La và ý ki n c a các đ i bi u tham d bu i làm vi c, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng đã k t lu n như sau: 1. Tình hình t i ph m và t n n ma tuý t i đ a bàn t nh Sơn La di n bi n r t ph c t p, Chính ph hoan nghênh lãnh đ o t nh Sơn La đã dám nhìn th ng vào s th t, đ t đó đ ra các bi n pháp t p trung ch đ o quy t li t; sau g n hai năm huy đ ng s c m nh t ng h p c a toàn dân trong t nh, công tác phòng, ch ng ma tuý c a t nh Sơn La đã đ t đư c m t s k t qu đáng trân tr ng, t o đư c ni m tin cho nhân dân tích c c tham gia vào công tác đ y gian nguy, v t v này. Tuy nhiên, nh ng k t qu mà Sơn La đ t đư c m i là bư c đ u v n chưa th t b n v ng, còn r t nhi u vi c ph i làm đ công tác phòng, ch ng ma tuý có k t qu và hi u qu cao hơn. 2. Đ ng ý đưa Sơn La là đ a bàn ch đ o v đi m công tác phòng, ch ng ma tuý t nay đ n năm 2010; trư c h t U ban nhân dân t nh Sơn La c n xây d ng Đ án th c hi n công tác phòng, ch ng ma tuý trên đ a bàn phù h p v i đi u ki n c th c a đ a phương, trình xin ý ki n c a T nh u , H i đ ng nhân dân t nh; ch đ ng ph i h p v i các B , ngành ch c năng và các đ a phương liên quan; huy đ ng s c m nh t ng h p c a m i l c lư ng, m i t ch c, toàn th nhân dân trên đ a bàn đ th c hi n có hi u qu công tác phòng, ch ng ma tuý, đ t cho đư c đ ng b các m c tiêu: ngăn ch n, c t gi m ngu n cung ma tuý, tri t phá các t đi m t n n ma tuý, đ y m nh phát tri n kinh t làm cơ s phòng, ch ng ma tuý và t n n xã h i có hi u qu b n v ng. Chính ph giao các B , ngành ch c năng liên quan nghiên c u giúp Sơn La v cơ s pháp lý, cơ ch chính sách và bi n pháp th c hi n. 3. Giao B Công an, B Qu c phòng t p trung ph i h p, h tr Sơn La trong vi c phòng, ch ng t i ph m ma tuý; đi u tra, rà soát, phát hi n và tri t phá các đư ng dây buôn bán, v n chuy n ma tuý, tri t phá các t đi m s d ng ma tuý. B Công an ch đ o th ng kê s li u v tình hình t i ph m ma tuý, ngư i nghi n ma tuý trong c nư c nói chung, t i Sơn La và m t s t nh tr ng đi m nói riêng, đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph trong Quý IV năm 2007. 4. Giao B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i ch đ o giúp đ t nh Sơn La t ch c công tác cai nghi n và qu n lý sau cai nghi n, xây d ng và th c hi n các mô hình, các gi i pháp có hi u qu , phù h p v i đi u ki n c a Sơn La; h tr Sơn La vi c t ch c d y ngh cho phù h p v i nhu c u lao đ ng c a đ a phương và cho xu t kh u lao đ ng; tăng cư ng công tác ki m tra, đánh giá, rà soát các quy đ nh còn b t c p trong công tác cai nghi n và qu n lý sau cai nghi n, trình Th tư ng Chính ph vào Quý IV năm 2007.
  2. 5. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính xem xét b trí b sung kinh phí phòng, ch ng ma tuý năm 2007 và đưa vào k ho ch năm 2008 cho t nh Sơn La, c n thi t có th ng trư c kinh phí đ Sơn La t p trung th c hi n đ ng b các m t công tác phòng, ch ng ma tuý. 6. B Y t kh n trương th c hi n nghiêm túc ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 72/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2007 v nghiên c u các bài thu c và phương pháp h tr trong cai nghi n ma tuý, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trong tháng 10 năm 2007; ch đ o giúp đ Sơn La trong công tác t ch c s d ng các bài thu c và phương pháp h tr cai nghi n đ nâng cao hi u qu cai nghi n ph c h i. Giao B Công an giúp Chính ph ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n công tác phòng, ch ng t i ph m ma tuý t i t nh Sơn La, đ nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo đ các B , ngành, các thành viên U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG,CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư TW Đ ng (đ báo cáo); - TTg CP, các PTTg CP; - Các B : TC, KH&ĐT, CA, YT, LĐTBXH, TP, NV; - U ban các v n đ xã h i c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c t n n ma tuý, m i dâm; Văn Tr ng Lý - UBND các t nh: Sơn La, Đi n Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : NC, TH, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Website CP; - Lưu: VT, VX (5), HTH.72
Đồng bộ tài khoản