intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 15/2012

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 15/2012" giới thiệu về ứng dụng của vật liệu mới và ảnh hưởng đối với thiết kế xây dựng; công nghệ thông tin và vấn đề an toàn sinh thái trong xây dựng; biện pháp chủ yếu trong quản lý thiết kế dự án phát triển bất động sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 15/2012

 1. 15 Thaáng 8 - 2012
 2. Böå trûúãng Böå Cöng chñnh vaâ Giao thöng Laâo sang thùm vaâ laâm viïåc vúái Böå Xêy dûång Haâ Nöåi, ngaây 9 thaáng 8 nùm 2012 Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng chuåp aãnh lûu niïåm vúái Böå trûúãng Sommad Pholsena vaâ àoaân cöng taác cuãa Böå Cöng chñnh vaâ Giao thöng Laâo Höåi àaâm giûäa Böå Giao thöng vaâ Cöng chñnh Laâo vúái Böå Xêy dûång Viïåt Nam
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI BA CÖNG NGHÏÅ XÊY DÛÅNG 15 SÖË 15- 8/2012 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Nghõ àõnh söë 60/2012/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã Quy àõnh 5 chi tiïët thi haânh Nghõ quyïët söë 29/2012/QH13 vïì ban haânh möåt söë chñnh saách thuïë nhùçm thaáo gúä khoá khùn cho töí chûác vaâ caá nhên - Quyïët àõnh söë 929/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 6 phï duyïåt Àïì aán “Taái cú cêëu doanh nghiïåp nhaâ nûúác, troång têm laâ têåp àoaân kinh tïë, töíng cöng ty nhaâ nûúác giai àoaån 2011 - 2015” - Quyïët àõnh söë 958/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 7 phï duyïåt Chiïën lûúåc núå cöng vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia giai àoaån 2011 – 2020 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2030 - Chó thõ söë 01/CT-BXD cuãa Böå Xêy dûång vïì tùng cûúâng 9 TRUNG TÊM THÖNG TIN thûåc hiïån cöng taác kiïím tra vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt Vùn baãn cuãa àõa phûúng TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI - Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 10 TEL : 8.215.137 - 8.215.138 dên tónh Thaái Bònh ban haânh Quy àõnh möåt söë cú chïë, chñnh saách ûu àaäi, khuyïën khñch àêìu tû vaâ quaãn lyá khai FAX : (04)9.741.709 thaác cöng trònh cêëp nûúác saåch nöng thön tónh Thaái Bònh Email: citc_bxd@hn.vnn.vn giai àoaån 2012 – 2015 - Quyïët àõnh söë 19/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 11 dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì haån mûác giao àêët úã múái; haån mûác cöng nhêån àêët úã àöëi vúái trûúâng GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT húåp thûãa àêët trong khu dên cû coá àêët úã vaâ àêët vûúân, ao CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 liïìn kïì; kñch thûúác, diïån tñch àêët úã töëi thiïíu àûúåc taách thûãa cho höå gia àònh, caá nhên trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi 12 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. - Quyïët àõnh söë 20/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên 12 thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, sûã duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác giao cho caác cú quan haânh chñnh, töí chûác, cú quan, àún võ quaãn lyá sûã duång trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Höåi thaão “Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì vïå sinh möi trûúâng 14 vaâ kïë hoaåch haânh àöång” - Danh saách caác Phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh 16 Xêy dûång àûúåc cöng nhêån trong thaáng 7/2012 - ÛÁng duång cuãa vêåt liïåu múái vaâ aãnh hûúãng àöëi vúái thiïët 17 kïë xêy dûång - Cöng nghïå thöng tin vaâ vêën àïì an toaân sinh thaái 21 trong xêy dûång - Saáu troång àiïím nêng cao trònh àöå quaãn lyá giaám saát 25 chêët lûúång cöng trònh - Caác khêu vaâ biïån phaáp chuã yïëu trong quaãn lyá thiïët kïë 28 dûå aán phaát triïín bêët àöång saãn CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH Thöng tin TS. ÀÙÅNG KIM GIAO - Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng tiïëp Àaåi sûá Àùåc mïånh 32 toaân quyïìn Vûúng quöëc Àan Maåch Ban biïn têåp: - Böå trûúãng Böå Cöng chñnh vaâ Giao thöng Laâo sang 33 thùm vaâ laâm viïåc vúái Böå Xêy dûång THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH - Höåi nghõ sú kïët cöng taác 6 thaáng àêìu nùm 2012 35 (Trûúãng ban) cuãa Cöng àoaân cú quan Böå Xêy dûång CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) - Böå Xêy dûång töí chûác Höåi nghõ têåp huêën nghiïåp vuå 36 KS.HUYÂNH PHÛÚÁC phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt - Nhûäng àùåc àiïím xêy dûång àö thõ cuãa thaânh phöë 37 CN.ÀÖÎ KIM NHAÅN Novosibirsk - thuã phuã vuâng Siberi (Nga) CN.BUÂI QUYÂNH ANH - Baão töìn bïìn vûäng di saãn àö thõ: Baâi hoåc tûâ Myä Latinh 41 CN.TRÊÌN THU HUYÏÌN - Chûúng trònh Nhaâ úã phuâ húåp khaã nùng chi traã cuãa 44 Ucraina CN.NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC CN. NGUYÏÎN LÏå MINH CN. PHAÅM KHAÁNH LY 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Nghõ àõnh söë 60/2012/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã Quy àõnh chi tiïët thi haânh Nghõ quyïët söë 29/2012/QH13 vïì ban haânh möåt söë chñnh saách thuïë nhùçm thaáo gúä khoá khùn cho töí chûác vaâ caá nhên Ngaây 30/7/2012, Chñnh phuã àaä ban haânh söë thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àûúåc giaãm Nghõ àõnh söë 60/2012/NÀ-CP quy àõnh chi tiïët khöng bao göìm söë thuïë tñnh trïn phêìn thu nhêåp thi haânh Nghõ quyïët söë 29/2012/QH13 vïì ban tûâ hoaåt àöång kinh doanh xöí söë, bêët àöång saãn, haânh möåt söë chñnh saách thuïë nhùçm thaáo gúä khoá chûáng khoaán, taâi chñnh, ngên haâng, baão hiïím, khùn cho töí chûác vaâ caá nhên. saãn xuêët haâng hoáa, dõch vuå thuöåc diïån chõu thuïë Nghõ àõnh naây quy àõnh, doanh nghiïåp nhoã tiïu thuå àùåc biïåt. vaâ vûâa, kïí caã húåp taác xaä (khöng bao göìm àún Cuäng theo Nghõ àõnh naây, nhûäng doanh võ sûå nghiïåp) àaáp ûáng caác tiïu chñ vïì vöën hoùåc nghiïåp sûã duång nhiïìu lao àöång thuöåc àöëi tûúång lao àöång thò àûúåc giaãm 30% söë thuïë thu nhêåp àûúåc giaãm thuïë laâ doanh nghiïåp coá töíng söë lao doanh nghiïåp nùm 2012. Söë vöën laâm cùn cûá àöång sûã duång thûúâng xuyïn bònh quên nùm xaác àõnh doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa laâ töíng 2012 trïn 300 ngûúâi, khöng kïí lao àöång coá húåp nguöìn vöën àûúåc thïí hiïån trong Baãng cên àöëi kïë àöìng ngùæn haån dûúái 03 thaáng. Trûúâng húåp toaán lêåp ngaây 31/12/2011 cuãa doanh nghiïåp. doanh nghiïåp töí chûác theo mö hònh cöng ty meå Trûúâng húåp doanh nghiïåp thaânh lêåp múái tûâ - cöng ty con thò söë lao àöång laâm cùn cûá xaác ngaây 01/01/2012 thò söë vöën laâm cùn cûá xaác àõnh àõnh cöng ty meå thuöåc àöëi tûúång giaãm thuïë doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa laâ vöën àiïìu lïå ghi khöng bao göìm söë lao àöång cuãa cöng ty con. trong Giêëy chûáng nhêån àùng kyá doanh nghiïåp Söë thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àûúåc giaãm laâ hoùåc Giêëy chûáng nhêån àêìu tû lêìn àêìu. Söë lao söë thuïë tñnh trïn thu nhêåp cuãa hoaåt àöång saãn àöång bònh quên nùm laâm cùn cûá xaác àõnh xuêët, gia cöng, chïë biïën: nöng saãn, lêm saãn, doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa (bao göìm caã söë lao thuãy saãn, dïåt may, da giaây, linh kiïån àiïån tûã vaâ àöång cuãa chi nhaánh vaâ àún võ trûåc thuöåc) laâ söë tûâ hoaåt àöång xêy dûång caác cöng trònh haå têìng lao àöång maâ doanh nghiïåp sûã duång thûúâng kinh tïë - xaä höåi. xuyïn bònh quên trong nùm 2011, khöng kïí lao Miïîn thuïë khoaán (thuïë giaá trõ gia tùng, thuïë àöång coá húåp àöìng ngùæn haån dûúái 03 thaáng. Söë thu nhêåp caá nhên) nùm 2012 àöëi vúái höå, caá lao àöång sûã duång thûúâng xuyïn bònh quên nùm nhên kinh doanh nhaâ troå, phoâng troå cho thuï àûúåc xaác àõnh theo hûúáng dêîn cuãa Böå Lao àöëi vúái cöng nhên, ngûúâi lao àöång, sinh viïn, àöång - Thûúng binh vaâ Xaä höåi. hoåc sinh; höå, caá nhên chùm soác tröng giûä treã; Trûúâng húåp khöng àûúåc giaãm thuïë theo quy höå, caá nhên cung ûáng suêët ùn ca cho cöng àõnh laâ doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa chó kinh nhên. Miïîn thuïë giaá trõ gia tùng vaâ thuïë thu doanh: Xöí söë; bêët àöång saãn; chûáng khoaán; taâi nhêåp doanh nghiïåp phaãi nöåp phaát sinh nùm chñnh; ngên haâng; baão hiïím; saãn xuêët haâng 2012 àöëi vúái hoaåt àöång cung ûáng suêët ùn ca hoáa, dõch vuå thuöåc diïån chõu thuïë tiïu thuå àùåc cho cöng nhên (khöng bao göìm hoaåt àöång biïåt. Trûúâng húåp doanh nghiïåp nhoã vaâ vûâa coá cung ûáng suêët ùn cho doanh nghiïåp vêån taãi, hoaåt àöång kinh doanh trong nhiïìu lônh vûåc thò haâng khöng, hoaåt àöång kinh doanh khaác) cuãa TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. doanh nghiïåp. Söë thuïë giaá trõ gia tùng àûúåc Trong cuâng möåt thúâi gian nïëu doanh nghiïåp miïîn àûúåc xaác àõnh cùn cûá theo tyã lïå giûäa àûúåc hûúãng caác mûác ûu àaäi thuïë khaác nhau àöëi doanh thu chõu thuïë giaá trõ gia tùng cuãa hoaåt vúái cuâng möåt khoaãn thu nhêåp thò àûúåc lûåa choån àöång cung ûáng suêët ùn ca cuãa tûâng thaáng trïn aáp duång mûác ûu àaäi thuïë coá lúåi nhêët. Trûúâng töíng doanh thu haâng hoáa, dõch vuå chõu thuïë giaá húåp doanh nghiïåp àang trong thúâi gian àûúåc trõ gia tùng trong thaáng. hûúãng ûu àaäi thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp theo Miïîn thuïë thu nhêåp caá nhên tûâ ngaây quy àõnh cuãa phaáp luêåt thò söë thuïë thu nhêåp 01/07/2012 àïën hïët ngaây 31/12/2012 àöëi vúái caá doanh nghiïåp àûúåc giaãm theo quy àõnh taåi Nghõ nhên coá thu nhêåp tñnh thuïë tûâ tiïìn lûúng, tiïìn àõnh naây àûúåc tñnh trïn söë thuïë coân laåi sau khi cöng vaâ tûâ kinh doanh àïën mûác phaãi chõu thuïë àaä trûâ ài söë thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp àang thu nhêåp caá nhên úã bêåc 1 cuãa Biïíu thuïë luäy tiïën àûúåc hûúãng ûu àaäi. tûâng phêìn quy àõnh taåi Luêåt Thuïë thu nhêåp caá Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ nhên. Thu nhêåp tñnh thuïë laâm cùn cûá xaác àõnh ngaây 20/09/2012. viïåc miïîn thuïë laâ thu nhêåp tñnh thuïë bònh quên thaáng cuãa caá nhên thûåc nhêån trong nùm 2012. (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) Quyïët àõnh söë 929/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Àïì aán “Taái cú cêëu doanh nghiïåp nhaâ nûúác, troång têm laâ têåp àoaân kinh tïë, töíng cöng ty nhaâ nûúác giai àoaån 2011 - 2015” Ngaây 17/07/2012 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä khöng phaãi laâ ngaânh kinh doanh chñnh hoùåc ban haânh Quyïët àõnh söë 929/QÀ-TTg phï duyïåt khöng trûåc tiïëp liïn quan vúái ngaânh kinh doanh Àïì aán “Taái cú cêëu doanh nghiïåp nhaâ nûúác, chñnh; vöën nhaâ nûúác úã cöng ty cöí phêìn maâ Nhaâ troång têm laâ têåp àoaân kinh tïë, töíng cöng ty nhaâ nûúác khöng cêìn chi phöëi; Taái cú cêëu doanh nûúác giai àoaån 2011 - 2015”, vúái muåc tiïu laâ nghiïåp theo ngaânh, lônh vûåc khöng phên biïåt doanh nghiïåp nhaâ nûúác coá cú cêëu húåp lyá hún, cêëp, cú quan quaãn lyá. Trûúác mùæt, trong caác lônh têåp trung vaâo ngaânh, lônh vûåc then chöët, cung vûåc xêy dûång, thûúng maåi, viïîn thöng, xuêët cêëp saãn phêím, dõch vuå cöng ñch thiïët yïëu cho baãn, xöí söë kiïën thiïët, cêëp thoaát nûúác, möi xaä höåi vaâ quöëc phoâng- an ninh, laâm noâng cöët àïí trûúâng àö thõ, thuãy nöng, quaãn lyá vaâ sûãa chûäa kinh tïë nhaâ nûúác thûåc hiïån àûúåc vai troâ chuã àaåo, àûúâng böå, àûúâng sùæt, àûúâng thuãy...; Taái cú cêëu laâ lûåc lûúång vêåt chêët quan troång àïí Nhaâ nûúác têåp àoaân, töíng cöng ty nhaâ nûúác möåt caách toaân àõnh hûúáng, àiïìu tiïët nïìn kinh tïë vaâ öín àõnh kinh diïån tûâ mö hònh töí chûác, quaãn lyá, nguöìn nhên tïë vô mö; Àöìng thúâi nêng cao sûác caånh tranh, tyã lûåc, ngaânh nghïì saãn xuêët kinh doanh, chiïën suêët lúåi nhuêån trïn vöën chuã súã hûäu àöëi vúái lûúåc phaát triïín, àêìu tû àïën thõ trûúâng vaâ saãn doanh nghiïåp kinh doanh; hoaân thaânh nhiïåm phêím. Töí chûác laåi möåt söë têåp àoaân kinh tïë, töíng vuå saãn xuêët, cung ûáng caác saãn phêím, dõch vuå cöng ty nhaâ nûúác cho phuâ húåp vúái thûåc traång vaâ cöng ñch thiïët yïëu cho xaä höåi, quöëc phoâng - an yïu cêìu nhiïåm vuå; Hoaân thiïån thïí chïë, cú chïë, ninh àöëi vúái doanh nghiïåp hoaåt àöång cöng ñch. chñnh saách àöëi vúái caác nhoám doanh nghiïåp. Nhiïåm vuå cuãa Àïì aán laâ: Phên loaåi doanh Thuã tûúáng yïu cêìu caác cú quan coá liïn quan nghiïåp 100% vöën nhaâ nûúác hiïån coá theo caác khêín trûúng hoaân thaânh phï duyïåt phûúng aán nhoám; Thûåc hiïån theo nguyïn tùæc thõ trûúâng sùæp xïëp, àöíi múái doanh nghiïåp nhaâ nûúác àïën viïåc thoaái vöën nhaâ nûúác àaä àêìu tû vaâo ngaânh nùm 2015 cuãa caác Böå, ngaânh, àõa phûúng, têåp 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. àoaân kinh tïë, töíng cöng ty nhaâ nûúác. Xaác àõnh coá liïn quan, mùåt khaác cêìn cú cêëu laåi vöën, taâi söë lûúång, danh saách cuå thïí caác doanh nghiïåp saãn theo hûúáng: Àaánh giaá thûåc traång, xaác àõnh Nhaâ nûúác nùæm giûä 100%, nùæm giûä trïn 75%, nhu cêìu vöën àïí coá cú chïë xûã lyá böí sung vöën nùæm giûä tûâ 65% àïën 75%, nùæm giûä tûâ trïn 50% cho tiïëp tuåc thûåc hiïån caác dûå aán àêìu tû cêëp àïën dûúái 65% vöën àiïìu lïå vaâ caác doanh nghiïåp baách, haån chïë thêët thoaát vöën do keáo daâi thúâi khaác. Trong quaá trònh thûåc hiïån, cùn cûá tònh gian dûå aán; cú cêëu laåi taâi saãn bùçng caách chuyïín hònh thûåc tïë, tiïëp tuåc raâ soaát àïí àêíy maånh cöí nhûúång, saáp nhêåp caác dûå aán, caác khoaãn àêìu tû phêìn hoáa. Hoaân thiïån tiïu chñ, danh muåc phên khöng hiïåu quaã hoùåc chûa cêëp thiïët àïí têåp loaåi doanh nghiïåp theo hûúáng àêíy maånh àa trung nguöìn lûåc cho hoaåt àöång kinh doanh daång hoáa súã hûäu; xaác àõnh roä nhûäng ngaânh, lônh chñnh. Kiïn quyïët sùæp xïëp, cú cêëu laåi hoùåc giaãi vûåc khi cöí phêìn hoáa doanh nghiïåp Nhaâ nûúác thïí, phaá saãn nhûäng doanh nghiïåp hoaåt àöång nùæm giûä trïn 75%, tûâ 65% àïën 75%, dûúái 65% khöng hiïåu quaã, thua löî keáo daâi, mêët khaã nùng vöën àiïìu lïå hoùåc khöng giûä cöí phêìn. Thûåc hiïån thanh toaán núå àïën haån theo quy àõnh. muåc tiïu sùæp xïëp, cöí phêìn hoáa doanh nghiïåp Tùng cûúâng traách nhiïåm cuãa laänh àaåo caác theo caác phûúng aán àaä àûúåc phï duyïåt; coi àêy Böå, ngaânh, àõa phûúng, têåp àoaân kinh tïë, töíng laâ nhiïåm vuå troång têm trong caác nùm 2012 - cöng ty nhaâ nûúác trong thûåc hiïån taái cú cêëu, 2015. Nghiïm tuác thûåc hiïån cú chïë thõ trûúâng vaâ phûúng aán sùæp xïëp, cöí phêìn hoáa àaä àûúåc phï quy àõnh cuãa phaáp luêåt trong cöí phêìn hoaá, duyïåt; coi àêy laâ nhiïåm vuå chñnh trõ quan troång. khöng àïí xaãy ra tiïu cûåc, thêët thoaát taâi saãn, aãnh Àún võ naâo khöng thûåc hiïån àûúåc phaãi kiïím hûúãng àïën quyïìn lúåi cuãa ngûúâi lao àöång, nhaâ àiïím, laâm roä nguyïn nhên, ngûúâi chõu traách àêìu tû vaâ doanh nghiïåp. Tùng cûúâng niïm yïët nhiïåm vaâ chõu traách nhiïåm trûúác Chñnh phuã, caác têåp àoaân kinh tïë, töíng cöng ty, doanh nghiïåp Thuã tûúáng Chñnh phuã. nhaâ nûúác quy mö lúán àaä cöí phêìn hoaá trïn thõ Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ trûúâng trong nûúác vaâ quöëc tïë. ngaây kyá ban haânh. Trûúâng húåp nhûäng têåp àoaân, töíng cöng ty nhaâ nûúác àang coá khoá khùn vïì taâi chñnh, möåt (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) mùåt cêìn laâm roä traách nhiïåm cuãa caán böå quaãn lyá Quyïët àõnh söë 958/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Chiïën lûúåc núå cöng vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia giai àoaån 2011 – 2020 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2030 Ngaây 27/7/2012 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä ban nùng traã núå; duy trò caác chó söë núå cöng, núå haânh Quyïët àõnh söë 958/QÀ-TTg phï duyïåt Chñnh phuã vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia úã Chiïën lûúåc núå cöng vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc mûác an toaân, àaãm baão an ninh taâi chñnh quöëc gia giai àoaån 2011 - 2020, têìm nhòn àïën 2030. gia, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuãa Viïåt Nam vaâ Chiïën lûúåc àûa ra muåc tiïu laâ töí chûác huy thöng lïå quöëc tïë. àöång vöën vay vúái chi phñ vaâ mûác àöå ruãi ro phuâ Trong böëi caãnh nhu cêìu vöën cho phaát triïín húåp, àaáp ûáng nhu cêìu cên àöëi ngên saách nhaâ kinh tïë – xaä höåi lúán, khaã nùng huy àöång nguöìn nûúác vaâ àêìu tû phaát triïín kinh tïë – xaä höåi trong nöåi lûåc chûa àaáp ûáng àêìy àuã, viïåc huy àöång tûâ tûâng thúâi kyâ; viïåc phên böí, sûã duång vöën vay caác nguöìn vöën vay núå trong vaâ ngoaâi nûúác laâ phaãi àuáng muåc àñch, coá hiïåu quaã, àaãm baão khaã cêìn thiïët vaâ coá vai troâ hïët sûác quan troång. Chñnh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. vò thïë, Chñnh phuã thöëng nhêët quaãn lyá huy àöång, trong àoá dû núå Chñnh phuã khöng quaá 55% GDP phên böí, sûã duång vöën vay, traã núå vaâ quaãn lyá núå vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia khöng quaá 50% cöng vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia hiïåu quaã, GDP. Nghôa vuå traã núå trûåc tiïëp cuãa Chñnh phuã an toaân. Chuã àöång caãi tiïën cöng cuå quaãn lyá núå so vúái töíng thu ngên saách nhaâ nûúác haâng nùm cöng, àa daång hoáa caác hònh thûác vay vöën vúái khöng quaá 25% vaâ nghôa vuå traã núå nûúác ngoaâi chi phñ húåp lyá, chuyïín àöíi cú cêëu vay theo cuãa quöëc gia haâng nùm dûúái 25% giaá trõ xuêët hûúáng tùng dêìn tyã troång huy àöång vöën vay khêíu haâng hoáa vaâ dõch vuå. Àaãm baão chi tiïu tyã trong nûúác, giaãm dêìn mûác àöå vay nûúác ngoaâi lïå dûå trûä ngoaåi höëi nhaâ nûúác so vúái töíng dû núå vaâ haån chïë baão laänh Chñnh phuã. nûúác ngoaâi ngùæn haån haâng nùm trïn 200%. Theo Quyïët àõnh naây, viïåc huy àöång vöën laâ Phêën àêëu tûâng bûúác giaãm dêìn núå cöng, àïën àïí àaáp ûáng nhu cêìu chi cuãa ngên saách nhaâ nùm 2030 núå cöng khöng quaá 60% GDP, trong nûúác vaâ tiïëp tuåc àêìu tû cho chûúng trònh, dûå aán àoá núå Chñnh phuã khöng quaá 50% GDP vaâ núå xêy dûång cú súã kïët cêëu haå têìng, giao thöng, y nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia khöng quaá 45% GDP. tïë, giaáo duåc vaâ caác chûúng trònh muåc tiïu quan Viïåc huy àöång vaâ sûã duång vöën vay ODA vaâ troång theo caác Nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi trong vay ûu àaäi nûúác ngoaâi cuãa Chñnh phuã àïí höî trúå tûâng giai àoaån. Chó tiïu laâ vay trong vaâ ngoaâi thûåc hiïån kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë – xaä höåi nûúác àïí buâ àùæp böåi chi ngên saách nhaâ nûúác theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 106/QÀ-TTg theo hûúáng giaãm dêìn böåi chi ngên saách nhaâ ngaây 19/01/2012 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì nûúác, phêën àêëu àïën nùm 2015 (tñnh caã traái phï duyïåt àïì aán àõnh hûúáng thu huát, quaãn lyá vaâ phiïëu Chñnh phuã) dûúái 4,5% GDP, giai àoaån sûã duång nguöìn vöën ODA vaâ caác khoaãn vöën vay 2016 - 2020 tûúng àûúng khoaãng 4% GDP vaâ ûu àaäi khaác cuãa caác nhaâ taâi trúå thúâi kyâ 2011 – giai àoaån sau nùm 2020 bònh quên khoaãng 3% 2015. Vay thûúng maåi nûúác ngoaâi cuãa Chñnh GDP. Trong àoá, huy àöång vöën vay àïí böí sung phuã thûåc hiïån theo nguyïn tùæc chó daânh àïí cho cho thûåc hiïån àïì aán xêy dûång hïå thöëng kïët cêëu vay laåi àöëi vúái caác chûúng trònh dûå aán àêìu tû coá haå têìng àöìng böå phuåc vuå sûå nghiïåp cöng hiïåu quaã, traã àûúåc núå, haån chïë sûã duång cho cên nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác giai àoaån àöëi ngên saách nhaâ nûúác. 2011 – 2020 khoaãng 550 nghòn tyã àöìng, bònh Viïåc vay vaâ traã núå nûúác ngoaâi cuãa caác quên töëi àa 55 nghòn tyã àöìng/nùm. doanh nghiïåp, töí chûác tñn duång phaãi nùçm trong Cú cêëu danh muåc núå, àiïìu kiïån vay, sûã duång haån mûác vay thûúng maåi nûúác ngoaâi haâng nùm vöën vay cêìn àiïìu chónh theo hûúáng tùng tyã àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. Caác doanh troång núå trong nûúác, giaãm dêìn sûå phuå thuöåc nghiïåp thûåc hiïån vay traã núå theo nguyïn tùæc tûå vaâo núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia, tùng cûúâng vay tûå traã vaâ tûå chõu traách nhiïåm, trûâ trûúâng húåp hiïåu quaã, àaãm baão khaã nùng traã núå, vúái chi phñ coá cam kïët cuãa Chñnh phuã. Caác doanh nghiïåp, vaâ mûác àöå ruãi ro húåp lyá. Cú cêëu dû núå nûúác töí chûác tñn duång coá traách nhiïåm vaâ nghôa vuå sûã ngoaâi cuãa Chñnh phuã trong töíng söë dû núå cuãa duång vöën vay àuáng muåc àñch, khöng àûúåc sûã Chñnh phuã giaãm xuöëng dûúái 50%, àaãm baão duy duång vöën vay ngùæn haån àïì àêìu tû cho caác dûå trò cú cêëu dû núå vay ODA töëi thiïíu àaåt khoaãng aán trung vaâ daâi haån, tûå chõu moåi ruãi ro vaâ chõu 60% so vúái töíng dû núå nûúác ngoaâi cuãa Chñnh traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt trong quaá trònh huy phuã vaâo nùm 2020. àöång, sûã duång vöën vay vaâ traã núå àuáng haån. Duy trò caác chó söë núå cöng, núå Chñnh phuã vaâ Chñnh phuã tiïëp tuåc khöëng chïë mûác vay vöën núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia úã mûác an toaân cuãa caác Têåp àoaân, Töíng cöng ty trïn vöën chuã àûúåc Quöëc höåi phï chuêín trong tûâng giai àoaån súã hûäu khöng quaá 3 lêìn. Caác têåp àoaân, doanh vaâ tûâng bûúác phuâ húåp vúái thöng lïå quöëc tïë. Núå nghiïåp nhaâ nûúác chó àêìu tû vaâo ngaânh nghïì cöng àïën nùm 2020 khöng quaá 65% GDP, kinh doanh chñnh vaâ ngaânh nghïì höî trúå, liïn 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. quan tûåc tiïëp àïën ngaânh nghïì kinh doanh àõa phûúng, phuâ húåp vúái quy àõnh vïì quaãn lyá chñnh; khöng àêìu tû vaâo lônh vûåc chûáng khoaán, ngên saách nhaâ nûúác; Tùng cûúâng hiïåu quaã cöng ngên haâng, baão hiïím, bêët àöång saãn ( trûâ ngaânh taác huy àöång, sûã duång vöën vay, traã núå àöëi vúái caác nghïì kinh doanh chñnh) vaâ chêåm nhêët àïën nùm khoaãn vay thûúng maåi nûúác ngoaâi cuãa Chñnh 2015 hoaân thaânh viïåc thoaái vöën àaä àêìu tû vaâo phuã; Huy àöång vaâ sûã duång nguöìn vöën ODA, vay caác lônh vûåc naây. ûu àaäi nûúác ngoaâi cuãa Chñnh phuâ tûâ caác nhaâ taâi Chiïën lûúåc núå cöng vaâ núå nûúác ngoaâi cuãa troå thúâi kyâ 2011 – 2015; Xêy dûång chûúng trònh quöëc gia giai àoaån 2011 - 2015 vaâ têìm nhòn àïën àêìu tû cöng, trong àoá coá caác chûúng trònh muåc nùm 2030 àûúåc thûåc hiïån thöng qua 2 giai tiïu quöëc gia; Cuãng cöë caác àõnh chïë taâi chñnh àoaån, giai àoaån 2011 - 2015 vaâ giai àoaån 2016 thûåc hiïån chûác nùng tñn duång àêìu tû, xuêët khêíu - 2020 vaâ cuå thïí hoáa theo caác àïì aán: Muåc tiïu, vaâ tñn duång chñnh saách cuãa nhaâ nûúác; Nêng cao àõnh hûúáng huy àöång, sûã duång vöën vay, quaãn lyá àõnh mûác xïëp haång tñn nhiïåm cuãa quöëc gia nhùçm núå vaâ caác chó tiïu an toaân vïì núå trong tûâng giai tùng cûúâng khaã nùng huy àöång vöën trïn thõ àoaån; Chûúng trònh quaãn lyá núå trung haån, bùæt trûúâng taâi chñnh quöëc tïë; Hoaân thiïån böå maáy töí àêìu cho 03 nùm liïìn kïì 2013 – 2015; Phaát triïín chûác cú quan quaãn lyá núå, tùng cûúâng chêët lûúång thõ trûúâng vöën trong nûúác, trong àoá coá thõ trûúâng àaâo taåo vaâ nêng cao nùng lûåc caán böå quaãn lyá núå; traái phiïëu Chñnh phuã àïí tùng cûúâng khaã nùng Tiïëp tuåc hoaân thiïån hïå thöëng cú súã dûä liïåu vaâ huy àöång vöën cho ngên saách nhaâ nûúác vaâ àêìu cöng böë thöng tin vïì núå cöng vaâ núå nûúác ngoaâi tû phaát triïín; Tùng cûúâng quaãn lyá ruãi ro àöëi vúái cuãa quöëc gia; Nghiïn cûáu cöng taác quaãn lyá núå dnah muåc núå cöng, nhùçm giaãm nghôa vuå traã núå cöng cuãa möåt söë nûúác trïn thïë giúái vaâ baâi hoåc cöng vaâ goáp phêìn thûåc hiïån caác chó tiïu an toaân kinh nghiïåm cho Viïåt Nam. vïì núå; Quaãn lyá cêëp baão laänh Chñnh phuã, bao Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ göìm viïåc xaác àõnh chûúng trònh, danh muåc dûå ngaây kyá ban haânh. aán ûu tiïn cêëp baão laänh Chñnh phuã trong tûâng thúâi kyâ vaâ cú chïë giaám saát; Cöng taác huy àöång, (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) sûã duång, traã núå vaâ quaãn lyá núå cuãa chñnh quyïìn Chó thõ söë 01/CT-BXD cuãa Böå Xêy dûång vïì tùng cûúâng thûåc hiïån cöng taác kiïím tra vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt Ngaây 08/08/201, Böå trûúãng Böå Xêy dûång àaä söë 20/2010/TT-BTP ngaây 30/11/2010 cuãa Böå ban haânh Chó thõ söë 01/CT-BXD vïì viïåc tùng Tû phaáp quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu cûúâng thûåc hiïån cöng taác kiïím tra vùn baãn quy cuãa Nghõ àõnh söë 40/2010/NÀ-CP Chñnh phuã vïì phaåm phaáp luêåt. Chó thõ nïu roä trong thúâi gian kiïím tra vaâ xûã lyá vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt. vûâa qua caác àún võ trûåc thuöåc Böå àaä coá nhiïìu Àïí tùng cûúâng cöng taác kiïím tra, xûã lyá vùn baãn cöë gùæng trong viïåc thûåc hiïån cöng taác kiïím tra, quy phaåm phaáp luêåt, Böå trûúãng Böå Xêy dûång xûã lyá vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt àûúåc quy yïu cêìu Thuã trûúãng caác àún võ trûåc thuöåc Böå àõnh taåi Luêåt ban haânh Vùn baãn quy phaåm phaáp thûåc hiïån töët caác viïåc sau: luêåt söë 17/2008/QH12 àûúåc Quöëc höåi thöng - Caác vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt do Böå qua ngaây 03/6/2008; Nghõ àõnh söë 40/2010/NÀ- Xêy dûång ban haânh hoùåc liïn tõch ban haânh àïìu CP ngaây 12/4/2010 cuãa Chñnh phuã vïì kiïím tra phaãi àûúåc tiïën haânh tûå kiïím tra ngay sau khi vaâ xûã lyá vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt; Thöng tû vùn baãn àûúåc ban haânh vaâ khi nhêån àûúåc thöng TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. baáo cuãa cú quan, ngûúâi coá thêím quyïìn kiïím tra Àún võ chuã trò soaån thaão vùn baãn lêåp baáo caáo vùn baãn yïu cêìu hoùåc kiïën nghõ cuãa cú quan, kïët quaã tûå kiïím tra, xûã lyá vùn baãn do Böå Xêy töí chûác, caá nhên vaâ caác phûúng tiïån thöng tin dûång ban haânh theo àõnh kyâ 6 thaáng vaâ haâng àaåi chuáng. nùm gûãi cho Vuå Phaáp chïë àïí töíng húåp. Thúâi - Àún võ àûúåc phên cöng phuå traách coá traách àiïím lêëy söë liïåu vaâ thúâi gian baáo caáo nhû àöëi vúái nhiïåm chuã trò kiïím tra vaâ xûã lyá vùn baãn theo cöng taác kiïím tra vùn baãn theo thêím quyïìn. thêím quyïìn àöëi vúái caác vùn baãn thuöåc àöëi tûúång Chó thõ naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây kyá. Àöëi vúái kiïím tra vaâ coá caác quy àõnh liïn quan àïën lônh caác vùn baãn thuöåc àöëi tûúång kiïím tra àaä àûúåc vûåc quaãn lyá nhaâ nûúác cuãa Böå Xêy dûång. Lêåp vaâ Vùn phoâng Böå chuyïín àïën àún võ tûâ ngaây gûãi baáo caáo kiïím tra, xûã lyá vùn baãn 6 thaáng vaâ 01/10/2011 àïën ngaây Chó thõ naây coá hiïåu lûåc haâng nùm cho Vuå Phaáp chïë àïí töíng húåp. Thuã trûúãng caác àún võ töí chûác thûåc hiïån kiïím - Caác àún võ thuöåc Böå tûå kiïím tra, xûã lyá vùn tra, xûã lyá vaâ lêåp Phiïëu kiïím tra vùn baãn theo baãn do àún võ chuã trò soaån thaão vaâ àûúåc Böå Xêy hûúáng dêîn cuãa Chó thõ naây. dûång ban haânh. Trong quaá trònh tûå kiïím tra, xûã lyá vùn baãn coá thïí phöëi húåp vúái caác àún võ coá liïn (Xem toaân vùn taåi: www.moc.gov.vn) quan àïí kiïím tra, xûã lyá àöëi vúái caác nöåi dung khöng thuöåc chûác nùng nhiïåm vuå cuãa àún võ. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Thaái Bònh ban haânh Quy àõnh möåt söë cú chïë, chñnh saách ûu àaäi, khuyïën khñch àêìu tû vaâ quaãn lyá khai thaác cöng trònh cêëp nûúác saåch nöng thön tónh Thaái Bònh giai àoaån 2012 – 2015 Ngaây 02/08/2012, UBND tónh Thaái Bònh àaä Theo Quy àõnh naây, caác chñnh saách ûu àaäi, coá Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND ban haânh khuyïën khñch àêìu tû àûúåc UBND tónh àûa ra Quy àõnh möåt söë cú chïë, chñnh saách ûu àaäi, göìm: Ûu àaäi vïì tiïìn sûã duång àêët, tiïìn thuï àêët; khuyïën khñch àêìu tû vaâ quaãn lyá khai thaác cöng Höî trúå giaãi phoáng mùåt bùçng; Höî trúå taåo nguöìn trònh cêëp nûúác saåch nöng thön tónh Thaái Bònh, nûúác; Höî trúå àêìu tû xêy dûång cöng trònh; Ûu àaäi giai àoaån 2012 - 2015 vúái caác dûå aán àêìu tû xêy vïì thuïë. dûång múái, dûå aán àêìu tû nêng cêëp múã röång cöng Cuå thïí, nhaâ àêìu tû àêìu tû xêy dûång múái, àêìu suêët cêëp nûúác, dûå aán àêìu tû múã röång phaåm vi tû nêng cêëp múã röång cöng suêët, àêìu tû múã röång cêëp nûúác. Quy àõnh naây aáp duång cho caác àöëi phaåm vi cêëp nûúác caác cöng trònh cêëp nûúác saåch tûúång laâ caác doanh nghiïåp hoaåt àöång theo Luêåt nöng thön thò àûúåc miïîn tiïìn sûã duång àêët, tiïìn Doanh nghiïåp, caác àún võ sûå nghiïåp cöng lêåp, thuï àêët. Nhaâ àêìu tû khöng coá quyïìn chuyïín húåp taác xaä (goåi tùæt laâ nhaâ àêìu tû) thûåc hiïån caác àöíi, chuyïín nhûúång, tùång, cho, cho thuï quyïìn hoaåt àöång àêìu tû, quaãn lyá khai thaác, saãn xuêët vaâ sûã duång àêët àûúåc tónh giao; khöng àûúåc thïë kinh doanh nûúác saåch phuåc vuå ngûúâi dên nöng chêëp, baão laänh quyïìn sûã duång àêët àïí vay vöën. thön trïn àõa baân tónh Thaái Bònh. Viïåc sûã duång àêët àûúåc nhaâ nûúác giao hoùåc cho 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. thuï phaãi àuáng caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì ngên saách nhaâ nûúác bùçng khêëu hao taâi saãn cöë àêët àai, trûúâng húåp sûã duång àêët khöng àuáng àõnh thûåc hiïån theo quy àõnh hiïån haânh. Thúâi muåc àñch, khöng hiïåu quaã Nhaâ nûúác seä thu höìi. gian sûã duång cöng trònh töëi thiïíu laâ 20 nùm. Nhaâ àêìu tû xêy dûång múái caác cöng trònh cêëp Cuäng theo Quy àõnh naây, giaá baán nûúác saåch nûúác saåch nöng thön àûúåc ngên saách nhaâ nûúác nöng thön phaãi àûúåc tñnh àuáng, tñnh àuã caác yïëu höî trúå 100% kinh phñ giaãi phoáng mùåt bùçng xêy töë chi phñ saãn xuêët húåp lyá trong quaá trònh saãn dûång cöng trònh àêìu möëi. Ngên saách nhaâ nûúác xuêët, phên phöëi nûúác saåch nöng thön cuãa àún àêìu tû àaãm baão àuã nguöìn nûúác cho caác cöng võ cêëp nûúác; àaãm baão lêëy thu buâ chi vaâ do nhaâ trònh cêëp nûúác saåch sûã duång nguöìn nûúác mùåt. àêìu tû quyïët àõnh nhûng phaãi nùçm trong khung Nhaâ àêìu tû àûúåc aáp duång mûác thuïë suêët thu giaá baán nûúác do UBND tónh quy àõnh. nhêåp doanh nghiïåp laâ 10% trong suöët thúâi gian Nguöìn vöën höî trúå àïí thûåc hiïån àûúåc lêëy tûâ hoaåt àöång, àûúåc miïîn thuïë thu nhêåp doanh ngên saách Trung ûúng vaâ nguöìn vöën khuyïën nghiïåp trong 04 nùm kïí tûâ khi coá thu nhêåp chõu khñch àêìu tû tûâ ngên saách tónh. Nhaâ àêìu tû àûúåc thuïë vaâ giaãm 50% thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp pheáp huy àöång vöën dûúái daång goáp cöí phêìn, vöën trong 05 nùm tiïëp theo (Riïng trïn àõa baân vay, vöën àoáng goáp cuãa ngûúâi sûã duång nûúác huyïån Thaái Thuåy vaâ huyïån Tiïìn Haãi àûúåc giaãm saåch, vöën huy àöång tûâ caác nguöìn húåp phaáp 50% thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp trong 09 nùm khaác àïí àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh cöng tiïëp theo kïí tûâ khi hïët thúâi haån miïîn thuïë thu trònh cêëp nûúác saåch nöng thön trïn àõa baân tónh. nhêåp doanh nghiïåp). Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 Phêìn kinh phñ höî trúå tûâ ngên saách nhaâ nûúác ngaây kïí tûâ ngaây kyá. àïì àêìu tû xêy dûång cöng trònh cêëp nûúác saåch nöng thön phaãi àûúåc haåch toaán àêìy àuã vaâo (Xem toaân vùn taåi: www.thaibinh.gov.vn) nguyïn giaá taâi saãn cöë àõnh vaâ àûúåc hoaân traã Quyïët àõnh söë 19/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì haån mûác giao àêët úã múái; haån mûác cöng nhêån àêët úã àöëi vúái trûúâng húåp thûãa àêët trong khu dên cû coá àêët úã vaâ àêët vûúân, ao liïìn kïì; kñch thûúác, diïån tñch àêët úã töëi thiïíu àûúåc taách thûãa cho höå gia àònh, caá nhên trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 08/08/2012 UBND thaânh phöë Haâ Nöåi múái laâm cùn cûá àïí giao àêët úã taái àõnh cû, giao àêët àaä coá Quyïët àõnh söë 19/2012/QÀ-UBND ban laâm nhaâ úã nöng thön taåi àiïím dên cû nöng thön, haânh Quy àõnh vïì haån mûác giao àêët úã múái; haån giao àêët úã cho höå gia àònh, caá nhên trïn àõa baân mûác cöng nhêån àêët úã àöëi vúái trûúâng húåp thûãa àêët thaânh phöë Haâ Nöåi nhû sau: trong khu dên cû coá àêët úã vaâ àêët vûúân, ao liïìn - Caác phûúâng: mûác töëi thiïíu laâ 40 m2, töëi àa kïì; kñch thûúác, diïån tñch àêët úã töëi thiïíu àûúåc taách laâ 90 m2; thûãa cho höå gia àònh, caá nhên trïn àõa baân thaânh - Caác xaä giaáp ranh caác quêån vaâ caác thõ trêën phöë Haâ Nöåi. mûác töëi thiïíu laâ 60 m2, töëi àa laâ 120 m2; Theo Quyïët àõnh naây, haån mûác giao àêët úã - Caác xaä vuâng àöìng bùçng mûác töëi thiïíu laâ 80 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. m2, töëi àa laâ 180 m2; nhaâ úã vaâ caác cöng trònh phuåc vuå àúâi söëng thò - Caác xaä vuâng trung du mûác töëi thiïíu laâ 120 àûúåc xem xeát cöng nhêån laâ àêët úã vaâ phaãi nöåp m2, töëi àa laâ 240 m2; tiïìn sûã duång àêët theo quy àõnh khi àûúåc cêëp Giêëy - Caác xaä vuâng miïìn nuái mûác töëi thiïíu laâ 150 chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu m2, töëi àa laâ 300 m2. nhaâ úã vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët. Haån mûác giao àêët úã múái naây khöng aáp duång Cuäng theo Quyïët àõnh naây, viïåc taách thûãa trong trûúâng húåp giao àêët taåi caác dûå aán phaát triïín phaãi àaãm baão àuã caác àiïìu kiïån: Coá chiïìu röång nhaâ úã theo quy hoaåch, caác dûå aán àêëu giaá quyïìn mùåt tiïìn vaâ chiïìu sêu so vúái chó giúái xêy dûång sûã duång àêët àïí xêy dûång nhaâ úã àaä àûúåc cú quan tûâ 3 meát trúã lïn; Coá diïån tñch khöng nhoã hún 30 Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn phï duyïåt. m2; Àöëi vúái àêët khu dên cû nöng thön khi chia Haån mûác cöng nhêån àêët úã àöëi vúái trûúâng húåp taách thûãa àêët theo caác àiïìu kiïån cuãa Quyïët àõnh thûãa àêët trong khu dên cû vaâ coá àêët úã vaâ àêët naây maâ coá hònh thaânh àûúâng giao thöng sûã vûúân, ao liïìn kïì thò cùn cûá theo höì sú àõa chñnh duång chung thò àûúâng giao thöng àoá phaãi coá hoùåc trïn giêëy túâ vïì quyïìn sûã duång àêët coá ghi mùåt cùæt ngang tûâ 2 meát trúã lïn. nhêån roä ranh giúái thûãa àêët úã (hoùåc thöí cû). Khöng cho pheáp taách thûãa àöëi vúái caác Trûúâng húåp thûãa àêët úã coá vûúân, ao àûúåc hònh trûúâng húåp: Thûãa àêët nùçm trong caác dûå aán phaát thaânh tûâ ngaây 18/12/1980 àïën trûúác ngaây triïín nhaâ úã theo quy hoaåch, caác dûå aán àêëu giaá 01/07/2004 vaâ ngûúâi sûã duång coá möåt trong caác quyïìn sûã duång àêët àïí xêy dûång nhaâ úã àaä àûúåc loaåi giêëy túâ vïì quyïìn sûã duång àêët quy àõnh taåi cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn phï duyïåt; Luêåt Àêët àai nùm 2003 maâ trong giêëy túâ àoá ghi àêët gùæn liïìn vúái nhaâ àang thuï theo Nghõ àõnh roä diïån tñch àêët úã thò diïån tñch àêët coá vûúân, ao söë 61/CP ngaây 05/07/1994 cuãa Chñnh phuã; caác àûúåc xaác àõnh theo giêëy túâ àoá. thûãa àêët thuöåc khu vûåc àaä coá thöng baáo thu höìi Trûúâng húåp diïån tñch thûãa àêët lúán hún haån àêët cuãa cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn;caác mûác cöng nhêån àêët úã thò diïån tñch àêët úã àûúåc xaác thûãa àêët khöng àuã àiïìu kiïån cêëp Giêëy chûáng àõnh bùçng haån mûác cöng nhêån àêët úã; phêìn diïån nhêån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. tñch àêët coân laåi sau khi àaä xaác àõnh diïån tñch àêët Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 úã thò àûúåc xaác àõnh theo hiïån traång sûã duång àêët. ngaây kïí tûâ ngaây kyá. Trûúâng húåp diïån tñch vûúåt haån mûác cöng nhêån àêët úã maâ caác höå gia àònh, caá nhên àaä xêy dûång (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) Quyïët àõnh söë 20/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, sûã duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác giao cho caác cú quan haânh chñnh, töí chûác, cú quan, àún võ quaãn lyá sûã duång trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 08/08/2012 UBND Thaânh phöë Haâ Nöåi võ quaãn lyá sûã duång trïn àõa baân thaânh phöë Haâ àaä coá Quyïët àõnh söë 20/QÀ-UBND ban haânh Nöåi. Quy àõnh vïì quaãn lyá, sûã duång cöng súã, truå súã, Cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc theo Quy àõnh nhaâ laâm viïåc thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác giao cho naây laâ taâi saãn nhaâ nûúác àûúåc hònh thaânh tûâ caác cú quan haânh chñnh, töí chûác, cú quan, àún ngên saách hoùåc coá nguöìn göëc ngên saách nhaâ 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. nûúác; nhaâ àûúåc caác töí chûác, caá nhên trong vaâ duång cöng súã phaãi töí chûác thûåc hiïån baão trò ngoaâi nûúác tùång, cho dûúái moåi hònh thûác vaâ taâi cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc hoùåc lûåa choån àún saãn nhaâ àêët àûúåc xaác lêåp quyïìn súã hûäu toaân võ coá àuã àiïìu kiïån nùng lûåc thûåc hiïån baão trò dên theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. theo quy àõnh. Trûúâng húåp caác cú quan, àún võ Quyä nhaâ thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác cho caác töí àûúåc böë trñ laâm viïåc trong cuâng möåt cöng súã, truå chûác, caá nhên thuï àïí sûã duång vaâo muåc àñch súã, nhaâ laâm viïåc thò phaãi thöëng nhêët cûã böå phêån kinh doanh, dõch vuå khöng thuöåc phaåm vi àiïìu àaåi diïån cho caác cú quan àïí quaãn lyá vaâ töí chûác chónh cuãa quy àõnh naây. thûåc hiïån cöng taác baão trò cöng súã, truå súã, nhaâ Quy àõnh naây aáp duång cho caác àöëi tûúång laâ laâm viïåc. cú quan, àún võ àûúåc Nhaâ nûúác giao quaãn lyá, sûã Cú quan, àún võ, caá nhên àûúåc giao quaãn lyá, duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc trïn àõa baân sûã duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc coá haânh Thaânh phöë bao göìm: Vùn phoâng Höåi àöìng nhên vi vi phaåm caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì quaãn dên caác cêëp; Vùn phoâng UBND thaânh phöë, lyá, sûã duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc thò viïåc UBND caác quêån, huyïån, thõ xaä; UBND caác xûã lyá thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. phûúâng, xaä, thõ trêën; Caác cú quan chuyïn mön Nghiïm cêëm töí chûác, caá nhên coá caác haânh vi thûåc hiïån chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác thuöåc sau àêy: Lúåi duång, laåm duång chûác vuå, quyïìn UBND caác cêëp; Caác àún võ sûå nghiïåp nhaâ nûúác haån chiïëm àoaåt cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc thuöåc UBND thaânh phöë, caác Súã, ban, ngaânh vaâ dûúái moåi hònh thûác; Cöë yá laâm traái caác quy àõnh UBND quêån, huyïån, thõ xaä thûåc hiïån caác chûác cuãa Nhaâ nûúác vïì quaãn lyá, sûã duång cöng súã, truå nùng vïì y tïë, giaáo duåc àaâo taåo, vùn hoáa - thïí súã, nhaâ laâm viïåc thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác; Sûã thao - du lõch, thöng tin - truyïìn thöng; Caác töí duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc khöng àuáng chûác chñnh trõ, töí chûác chñnh trõ xaä höåi - nghïì muåcàñch, tiïu chuêín, àõnh mûác, chïë àöå; Sûã nghiïåp, töí chûác xaä höåi vaâ caác àún võ trûåc thuöåc. duång laäng phñ hoùåc khöng sûã duång nhaâ cöng Viïåc sûã duång cöng cúã, truå súã laâm viïåc thuöåc súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc àûúåc giao gêy laäng phñ; súã hûäu nhaâ nûúác phaãi àûúåc quaãn lyá, sûã duång Huãy hoaåi hoùåc cöë yá laâm hû hoãng cöng súã, truå hiïåu quaã, tiïët kiïåm, khöng laäng phñ taâi saãn nhaâ súã, nhaâ laâm viïåc hoùåc chiïëm giûä, sûã duång traái nûúác. Viïåc böë trñ sûã duång vaâ viïåc sûã duång phaãi pheáp; Thiïëu traách nhiïåm trong quaãn lyá àïí xaãy àuáng cöng nùng thiïët kïë, àuáng muåc àñch nhùçm ra vi phaåm phaáp luêåt vïì quaãn lyá, sûã duång nhaâ nêng cao hiïåu lûåc, hiïåu quaã quaãn lyá nhaâ nûúác, cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc; Khöng thûåc hiïån àaáp ûáng yïu cêìu hiïån àaåi hoáa vaâ caãi caách haânh hoùåc thûåc hiïån khöng àêìy àuã nghôa vuå àöëi vúái chñnh nhaâ nûúác. Thuã trûúãng cú quan, àún võ Nhaâ nûúác trong quaãn lyá, sûã duång cöng súã, truå àûúåc giao trûåc tiïëp quaãn lyá sûã duång cöng súã, truå súã, nhaâ laâm viïåc. súã, nhaâ laâm viïåc chõu traách nhiïåm quaãn lyá, sûã Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 duång taâi saãn àûúåc giao, baão àaãm àiïìu haânh ngaây, kïí tûâ ngaây kyá. Nhûäng quy àõnh trûúác àêy thûåc hiïån àuáng chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa cú traái vúái quy àõnh naây àïìu baäi boã. quan, àún võ mònh. Cuäng theo Quy àõnh naây, chuã quaãn lyá, sûã (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Höåi thaão “Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì vïå sinh möi trûúâng vaâ kïë hoaåch haânh àöång” Ngaây 8/8/2012 taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång àaä phöëi húåp vúái Chûúng trònh Nûúác vaâ vïå sinh möi trûúâng thuöåc Ngên haâng thïë giúái (WB) töí chûác Höåi thaão “Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì vïå sinh möi trûúâng vaâ Kïë hoaåch haânh àöång” (U3SAP). Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Cao Laåi Quang àaä chuã trò Höåi thaão. Dûå Höåi thaão coá àaåi diïån cuãa Vùn phoâng Chñnh phuã, caác Böå ngaânh Trung ûúng, caác thaânh viïn Ban soaån thaão U3SAP, caác höåi nghïì nghiïåp, doanh nghiïåp, Viïån nghiïn cûáu, trûúâng Thûá trûúãng Cao Laåi Quang phaát biïíu taåi Höåi thaão àaåi hoåc vaâ caác chuyïn gia hoaåt àöång trong lônh vûåc möi trûúâng. doanh nghiïåp nhaâ nûúác cung cêëp trong khi caác Taåi Höåi thaão, àún võ tû vêën lêåp Chiïën lûúåc doanh nghiïåp naây coân haån chïë caã vïì nùng lûåc U3SAP - Cöng ty tû vêën Grontmij (Àan Maåch) quaãn lyá vêån haânh vaâ taâi chñnh; yá thûác baão vïå àaä baáo caáo vïì tiïën àöå vaâ kïë hoaåch thûåc hiïån Dûå möi trûúâng cuãa cöång àöìng coân haån chïë, vïå sinh aán höî trúå kyä thuêåt Chiïën lûúåc vaâ àïì cûúng chi múái chó àûúåc quan têm trong phaåm vi gia àònh tiïët cuãa Chiïën lûúåc. maâ chûa àûúåc xem laâ vêën àïì cuãa cöång àöìng vaâ Theo àoá, Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì vïå sinh möi trûúâng söëng xung quanh; mùåc duâ Chñnh möi trûúâng (VSMT) vaâ kïë hoaåch haânh àöång phuã àaä ban haânh nhiïìu vùn baãn chñnh saách göìm coá caác húåp phêìn: Baáo caáo nghiïn cûáu phaáp luêåt àïí quaãn lyá nûúác thaãi vaâ chêët thaãi rùæn chuyïn àïì, Dûå aán thñ àiïím taåi thaânh phöë Cêìn (CTR) nhûng hïå thöëng vùn baãn, chñnh saách Thú vaâ cöng taác truyïìn thöng. phaáp luêåt àïí quaãn lyá chûa coá cú chïë kiïím soaát Àïì cûúng chi tiïët cuãa Chiïën lûúåc àaä ài sêu thûåc sûå, vò vêåy kïët quaã thûåc hiïån chûa àaåt nhû phên tñch böëi caãnh, nïu ra caác quan àiïím, mong muöën. nguyïn tùæc vaâ muåc tiïu, caác nhiïåm vuå vaâ caác Chñnh phuã ngaây caâng quan têm hún àïën nhoám giaãi phaáp chñnh; kïë hoaåch töí chûác thûåc VSMT vaâ àaä xaác àõnh àûúåc caác vêën àïì cêìn thiïët hiïån trong giai àoaån ûu tiïn 2013 - 2015, giai àïí phaát triïín bïìn vûäng nhû ban haânh luêåt, nghõ àoaån 2016 - 2020 vaâ giai àoaån 2020 - 2030. àõnh, thöng tû, caác àõnh hûúáng chuyïn ngaânh,.. Theo baáo caáo cuãa àún võ tû vêën, nïìn kinh tïë Vò vêåy viïåc xêy dûång Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì Viïåt Nam tùng trûúãng nhanh, töëc àöå àö thõ hoaá VSMT vaâ kïë hoaåch haânh àöång laâ sûå cêìn thiïët cao àang gêy aáp lûåc lïn kïët cêëu haå têìng taåi caác khaách quan. vuâng àö thõ vaâ nöng thön. Trong khi àoá viïåc Phaåm vi cuãa Chiïën lûúåc laâ têåp trung cho thûåc hiïån caác muåc tiïu thoaát nûúác vaâ VSMT cuãa quaãn lyá nûúác thaãi, CTR khu vûåc àö thõ vaâ nöng Chñnh phuã àang gùåp möåt söë thaách thûác nhû: thön àöìng thúâi xaác àõnh àõnh hûúáng quaãn lyá Nhu cêìu àêìu tû quaá lúán so vúái khaã nùng huy nûúác thaãi, CTR cho khu vûåc laâng nghïì, khu àöång taâi chñnh; phñ dõch vuå quaá thêëp khöng àuã cöng nghiïåp vaâ y tïë. cho trang traãi cho viïåc vêån haânh vaâ baão dûúäng; Chiïën lûúåc coá möåt vai troâ húåp lyá trong möëi dõch vuå thoaát nûúác vaâ vïå sinh chuã yïëu do caác liïn quan vúái caác vùn baãn chiïën lûúåc vaâ caác 14 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. àõnh hûúáng khaác àaä àûúåc ban haânh, theo àoá Chiïën lûúåc khöng thay thïë caác chiïën lûúåc, àõnh hûúáng khaác àaä àûúåc Chñnh phuã ban haânh, tuy nhiïn seä àïì xuêët àiïìu chónh, böí sung möåt söë nöåi dung vaâ caác muåc tiïu cho thöëng nhêët àïí àaåt àûúåc hiïåu quaã sûã duång caác nguöìn lûåc trong quaá trònh thûåc hiïån. Chiïën lûúåc nïu ra quan àiïím: Thûåc hiïån VSMT laâ traách nhiïåm cuãa toaân xaä höåi; Nhaâ nûúác thöëng nhêët quaãn lyá vïì VSMT nhùçm àaãm baão sûác khoeã, caãi thiïån àiïìu kiïån söëng cuãa Caác àaåi biïíu dûå Höåi thaão nhên dên, àöìng thúâi thuác àêíy phaát triïín kinh tïë Nhiïìu chuyïn gia tham dûå höåi thaão nïu yá - xaä höåi. kiïën: möåt söë vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt quy Ngoaâi caác muåc tiïu töíng quaát, Chiïën lûúåc àõnh chûác nùng quaãn lyá, xûã lyá nûúác thaãi, CTR… nïu ra caác muåc tiïu cuå thïí laâ caác chó tiïu thoaát vêîn coá nhûäng chöìng cheáo, chûa phên àõnh roä nûúác vaâ CTR sinh hoaåt cêìn àaåt àûúåc àïën nùm raâng giûäa caác Böå, ngaânh. Chùèng haån, viïåc quaãn 2020 àïí caác Böå ngaânh xem xeát, raâ soaát caác lyá CTR úã caác khu cöng nghiïåp coân thiïëu sûå chiïën lûúåc, àõnh hûúáng coá liïn quan. Trong àoá phên cöng roä raâng chûác nùng quaãn lyá giûäa Böå chó tiïu nûúác thaãi sinh hoaåt àûúåc xûã lyá àöëi vúái àö Xêy dûång, Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng, Böå thõ trûåc thuöåc trung ûúng laâ 50%, caác àö thõ coân Cöng thûúng vaâ Ban quaãn lyá khu cöng nghiïåp; laåi laâ 30%; CTR sinh hoaåt àûúåc thu gom àöëi vúái hoùåc àöëi vúái caác laâng nghïì, chûa coá sûå phên àö thõ trûåc thuöåc trung ûúng laâ 90% - 95%, caác cöng roä raâng chûác nùng quaãn lyá giûäa Böå Nöng àö thõ coân laåi - 80%; CTR sinh hoaåt àûúåc xûã lyá nghiïåp vaâ phaát triïín nöng thön, Böå Taâi nguyïn àaåt tiïu chuêín möi trûúâng àöëi vúái àö thõ trûåc vaâ Möi trûúâng vaâ Böå Cöng thûúng… thuöåc trung ûúng laâ 90%, caác àö thõ coân laåi - Phaát biïíu kïët luêån Höåi thaão, Thûá trûúãng Böå 50%,... söë höå gia àònh nöng thön àûúåc thu gom Xêy dûång Cao Laåi Quang - Trûúãng ban soaån vaâ xûã lyá CTR sinh hoaåt àaåt 20% - 30%. thaão Chiïën lûúåc thöëng nhêët vïì VSMT vaâ kïë Chiïën lûúåc àaä nïu ra caác nhiïåm vuå vaâ nhoám hoaåch haânh àöång - caãm ún sûå húåp taác tñch cûåc giaãi phaáp liïn quan àïën caác lônh vûåc chñnh saách cuãa caác cú quan, töí chûác vaâ caác chuyïn gia vaâ phaáp luêåt, caác quy àõnh thïí chïë, taâi chñnh, trong viïåc dûå thaão Chiïën lûúåc. Thûá trûúãng àaánh phaát triïín nguöìn nhên lûåc, caác giaãi phaáp kyä giaá cao sûå cöë gùæng cuãa nhoám tû vêën àaä àûa ra thuêåt, cöng taác truyïìn thöng, .... àûúåc nöåi dung àêìy àuã vaâ rêët àaáng trên troång vïì Àoáng goáp yá kiïën cho dûå thaão Àïì cûúng chi muåc tiïu, quan àiïím cuäng nhû caác giaãi phaáp. tiïët, caác àaåi biïíu cho rùçng Dûå thaão Àïì cûúng laâ Thûá trûúãng Cao Laåi Quang àïì nghõ laâm roä àêìy àuã, àïì xuêët àûúåc caác giaãi phaáp húåp lyá tuy vaâ böí sung thïm möåt söë muåc tiïu vaâ giaãi phaáp nhiïn cêìn böí sung thïm möåt söë nöåi dung taåo ra trong àoá coá viïåc nêng cao nhêån thûác cuãa ngûúâi sûå cên àöëi vïì muåc tiïu giûäa àö thõ vaâ nöng thön; dên vïì VSMT; xêy dûång löå trònh aáp duång cöng taåo ra caác àiïìu kiïån àïí Nhaâ nûúác höî trúå cho nghïå möåt caách húåp lyá; caác tiïu chuêín VSMT ngên saách àõa phûúng trong quaá trònh thûåc hiïån cêìn phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam àùåc biïåt laâ Chiïën lûúåc àöìng thúâi khùèng àõnh vai troâ rêët àiïìu kiïån vïì nguöìn lûåc. quan troång cuãa sûå höî trúå, àêìu tû cuãa Nhaâ nûúác cho cöng taác VSMT nhêët laâ àêìu tû phaát triïín hïå Huyânh Phûúác thöëng thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Danh saách caác Phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh Xêy dûång àûúåc cöng nhêån trong thaáng 7/2012 Trong thaáng 7/2012 àaä coá 15 phoâng thñ nghiïåm chuyïn ngaânh Xêy dûång àûúåc Böå Xêy dûång ra quyïët àõnh cöng nhêån, böí sung caác pheáp thûã vaâ cho pheáp ài vaâo hoaåt àöång. 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. Huyânh Phûúác ÛÁng duång cuãa vêåt liïåu múái vaâ aãnh hûúãng àöëi vúái thiïët kïë xêy dûång Ngaây nay, cuâng vúái sûå phaát triïín maånh meä I. Sûå phaát triïín cuãa vêåt liïåu xêy dûång múái cuãa khoa hoåc kyä thuêåt, caác vêåt liïåu múái ra àúâi Vêåt liïåu xêy dûång múái laâ caác loaåi vêåt liïåu xêy àaä taåo ra sûå thay àöíi to lúán àöëi vúái lônh vûåc xêy dûång maâ trong quaá trònh chïë taåo chuáng àaä sûã dûång. Caác cöng trònh xêy dûång phuåc vuå Thïë duång caác cöng nghïå múái, saãn phêím coá àùåc vêån höåi Olympic vaâ caác Triïín laäm quöëc tïë laâ àiïím tiïët kiïåm àêët, tiïët kiïåm nùng lûúång, an nhûäng àõa chó thïí hiïån nhûäng saáng taåo vaâ kyä toaân sinh thaái vaâ baão vïå möi trûúâng, coá thïí caãi thuêåt thiïët kïë múái trong xêy dûång. Nhiïìu cöng thiïån chûác nùng xêy dûång. Caác vêåt liïåu múái nhû trònh nhaâ thi àêëu, nhaâ triïín laäm àaä àûúåc xêy vêåt liïåu sún tñnh nùng cao, vêåt liïåu composite dûång dûåa trïn caác kyä thuêåt múái, ûáng duång rêët baão vïå möi trûúâng kiïíu múái, gaåch blöëc, têëm pin nhiïìu vêåt liïåu múái ... têët caã àaä thïí hiïån möåt caách quang àiïån nùng lûúång mùåt trúâi, vêåt liïåu maâng àêìy àuã rùçng vêåt liïåu múái laâ thïí truyïìn taãi sûå PTFE (Polytetra-fluoroethylene), maâng phaát saáng taåo vaâ kyä thuêåt trong xêy dûång. àiïån, vêåt liïåu töíng húåp giêëy nhûåa, sún nano, vaãi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. àõa kyä thuêåt, göî daán, göî mïìm taái sinh … Nhûäng vêåt liïåu xêy dûång múái naây chuá troång hún vaâo tiïët kiïåm nùng lûúång, giaãi quyïët vêën àïì khoá trong thiïët kïë xêy dûång. Caác saãn phêím nhû vêåt liïåu caách nhiïåt baão ön tñnh nùng cao, vêåt liïåu phaát àiïån quang àiïån nùng lûúång mùåt trúâi … coá hiïåu ûáng töët vïì tiïët kiïåm nùng lûúång; göî daán daång nheå coá thïí giaãi quyïët vêën àïì khêíu àöå lúán trong caác cöng trònh xêy dûång.... II. Vêåt liïåu múái thuác àêíy sûå phaát triïín múái trong thiïët kïë xêy dûång Kïët cêëu àùåc biïåt cuãa Thaáp truyïìn hònh CCTV úã Khi thiïët kïë, caác kiïën truác sû luön chõu sûå Bùæc Kinh, Trung Quöëc aãnh hûúãng cuãa vêåt liïåu vaâ kyä thuêåt vò thïë khöng diïån tñch lúán vaâ khêíu àöå lúán, coá thïí chöëng chaáy, gian saáng taåo trong thiïët kïë chõu sûå haån chïë úã chõu ùn moân vaâ khaáng chêën. So saánh vúái kïët mûác àöå nhêët àõnh. Nhûäng nùm gêìn àêy, cuâng cêëu bï töng cöët theáp coá cuâng cûúâng àöå, kïët cêëu vúái sûå ra àúâi cuãa nhiïìu loaåi vêåt liïåu múái, sûác cöåt dêìm göî daán coá troång lûúång nheå hún rêët saáng taåo coá möåt khöng gian thïí hiïån lúán, vñ duå nhiïìu, khi xaãy ra àöång àêët, nhúâ troång lûúång nheå sûå xuêët hiïån cuãa möåt loaåt caác cöng trònh nhõp giuáp nêng cao àûúåc tñnh an toaân cuãa cöng trònh. lúán, nhaâ siïu cao têìng troång lûúång nheå, kïët cêëu Ngoaâi ra, xeát tûâ goác àöå phaát thaãi CO2, göî daán maâng, cöng trònh sinh thaái baão vïå möi trûúâng, thuöåc phaåm truâ Cacbon thêëp, vò sûå sinh trûúãng cöng trònh tiïët kiïåm nùng lûúång. cuãa cêy lêëy göî laâ quaá trònh loaåi boã CO2 trong 1. Cöng trònh nhõp lúán khöng khñ, coân viïåc saãn xuêët xi mùng, theáp laåi Cöng trònh nhõp lúán do chõu sûå taác àöång cuãa laâ quaá trònh phaát thaãi Cacbon, duâng göî rûâng àïí lûåc keáo cho nïn kïët cêëu cuãa noá luön khaá chùåt chïë taåo kïët cêëu göî daán thay thïë kïët cêëu bï töng cheä, cûáng nhùæc, khi thiïët kïë phaãi xeát xem kïët cöët theáp tûúng àûúng vúái viïåc àaä giaãm búát sûå cêëu cuãa noá coá thïí thûåc hiïån àûúåc khöng. Tuy phaát thaãi CO2, phuâ húåp vúái sûå phaát triïín bïìn nhiïn, cuâng vúái sûå xuêët hiïån cuãa möåt söë vêåt liïåu vûäng cuãa àö thõ. múái, vñ duå nhû göî daán, nhõp khöng gian xêy 2. Nhaâ siïu cao têìng troång lûúång nheå dûång khöng coân laâ nhên töë laâm aãnh hûúãng túái Do troång lûúång tûúâng bao che cöng trònh thiïët kïë xêy dûång, sûå saáng taåo trong kiïën truác chiïëm tyã troång lúán trong troång lûúång baãn thên trúã nïn maånh daån hún. Vñ duå, viïåc ûáng duång göî cuãa cöng trònh siïu cao têìng, nïn xeát vïì mùåt daán trong cöng trònh Nhaâ Baão taâng Höåi chúå triïín thiïët kïë cuãa nhaâ siïu cao têìng, chêët lûúång vêåt laäm quöëc gia Thuåy Àiïín, göî daán do caác têëm göî liïåu xêy dûång trúã thaânh nhên töë quan troång aãnh caán moãng húåp thaânh, coá thïí laâm thaânh caác böå hûúãng túái viïåc thi cöng cuãa cöng trònh. Vò vêåy, phêån kïët cêëu vúái kñch thûúác vaâ hònh daång khaác viïåc lûåa choån vêåt liïåu bao che cho cöng trònh nhau, do vêåt liïåu göî sau khi traãi qua sêëy khö, siïu cao têìng laâ hïët sûác quan troång. Lûåa choån baâo phùèng trúã thaânh vêåt liïåu têëm coá thïí phên vêåt liïåu xêy dûång daång nheå coá thïí laâm troång loaåi thaânh caác cêëp cûúâng àöå, tiïëp àoá, duâng keo lûúång cuãa cöng trònh, tûâ àoá giaãm gaánh nùång vïì daán dïí kïët nöëi vêåt liïåu têëm nhiïìu lúáp àïí coá àûúåc kïët cêëu cöng trònh. Vñ duå, hai toâa thaáp cuãa Àaâi nhûäng hònh daång, àöå daây vaâ àöå daâi khaác nhau. truyïìn hònh Trung ûúng Trung Quöëc (CCTV) vúái Tñnh ûu viïåt cuãa göî daán trong thiïët kïë xêy dûång àöå cao 163 m coá kïët cêëu hònh chûä “L”, hai thaáp laâ coá cûúâng àöå cao, troång lûúång nheå, dïî daâng nghiïng 6 àöå theo hai hûúáng, trong àoá, böå phêån gia cöng, coá thïí laâm thaânh caác kïët cêëu maái vúái liïn kïët hai toâa thaáp göìm 11 têìng, chiïìu daâi 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. hêîng 75m, phña dûúái khöng coá cöåt chöëng, bïn trïn laåi chõu troång taãi khaá lúán, chõu lûåc àiïìu tiïët phûác húåp bêët quy tùæc. Vò vêåy, mùåt ngoaâi toâa nhaâ Àaâi truyïìn hònh Trung ûúng Trung Quöëc àaä sûã duång kïët húåp maång lûúái theáp hònh quaã traám cuâng vúái möåt diïån tñch lúán tûúâng ngoaâi baão vïå bùçng thuãy tinh, àêy laâ möåt loaåi thuãy tinh àùåc biïåt, bïì mùåt cuãa noá àûúåc àöët noáng chïë thaânh men sûá maâu xaám, coá àùåc àiïím troång lûúång nheå, coá thïí che àûúåc aánh nùæng mùåt trúâi hiïåu quaã, giaãi quyïët töët hún vêën àïì taãi troång kïët cêëu cöng Trung têm búi löåi quöëc gia úã Bùæc Kinh, Trung Quöëc trònh, àöìng thúâi thñch ûáng vúái möi trûúâng khñ hêåu cuãa Bùæc Kinh. Ngoaâi ra, chêët lûúång cuãa vêåt liïåu maâng ETFE coân coá tñnh xuyïn thêëu aánh saáng bïì ngoaâi cöng trònh cuäng coá taác duång quan vaâ khaã nùng tûå laâm saåch khöng nhûäng tiïët kiïåm troång àöëi vúái sûå hao töín nùng lûúång trong xêy nùng lûúång, phuâ húåp vúái yïu cêìu tiïët kiïåm nùng dûång cöng trònh. Vò vêåy, ngaây caâng nhiïìu vêåt lûúång giaãm phaát thaãi maâ coân coá thïí giaãm tiïu liïåu nheå kiïíu múái àûúåc caác kiïën truác sû chuá yá vaâ hao vïì nhên lûåc vaâ vêåt lûåc, àiïìu naây àaä thïí hiïån lûåa choån khi thiïët kïët nhaâ siïu cao têìng. nïn möåt Olympic xanh. Àùåc tñnh xuêët chuáng 3. Cöng trònh kïët cêëu maâng cuãa maâng ETFE cuäng coá thïí sûã duång röång raäi Möîi sûå saáng taåo trong xêy dûång àïìu cêìn coá trong caác cöng trònh coá dung tñch tûúng àöëi lúán, vêåt liïåu àïí höî trúå thûåc hiïån, vêåt liïåu kiïíu múái laâ tiïu hao nùng lûúång lúán vaâ coá yïu cêìu cao vïì cöng cuå quan troång àïí caác kiïën truác sû thïí hiïån vêåt liïåu xêy dûång. sûå saáng taåo cuãa mònh. Vñ duå, Toâa nhaâ Trung 4. Cöng trònh baão vïå möi trûúâng sinh thaái têm búi löåi Olympic quöëc gia cuãa Trung Quöëc Vùn minh sinh thaái laâ muåc tiïu maâ xaä höåi loaâi àaä sûã duång maâng moãng ETFE (ethylene-tetra- ngûúâi cuâng nhau xêy dûång vaâ lônh vûåc xêy dûång fluoro-ethylene), mang àêìy maâu sùæc kyâ aão, àem cuäng khöng laâ ngoaåi lïå, cöng trònh baão vïå möi àïën hiïåu quaã vïì thõ giaác möåt caách xuêët chuáng. trûúâng sinh thaái laâ phûúng hûúáng quan troång Maâng ETFE laâ möåt loaåi kïët cêëu maâng àûúåc taåo trong thiïët kïë xêy dûång cuãa thúâi kyâ múái. Cöng thaânh tûâ Fluoropolymer cûúâng àöå cao, vêåt liïåu trònh baão vïå möi trûúâng sinh thaái nhêën maånh sûå naây vöën duâng cho thiïët kïë thiïët bõ àiïån vaâ bao thên thiïån vúái möi trûúâng vaâ sûå tiïët kiïåm vïì taâi bò. Do noá coá tñnh chöëng ö nhiïîm vaâ chöëng dñnh, nguyïn, song song vúái baão vïå möi trûúâng sinh bïì mùåt laåi rêët dïî vïå sinh, tuöíi thoå sûã duång tûâ 25 thaái, hy voång caác vêåt liïåu xêy dûång phïë thaãi coá – 35 nùm, mûác àöå chöëng chaáy àaåt túái cêëp àöå thïí àûúåc têån duång tuêìn hoaân, àiïìu naây àaä àùåt B1, tiïu chuêín DIN4102, troång lûúång nheå, coá ra möåt yïu cêìu cao hún àöëi vúái vêåt liïåu xêy khaã nùng xuyïn thêëu aánh saáng töët, àöìng thúâi dûång, vêåt liïåu múái cêìn àaáp ûáng àûúåc nhûäng yïu hoaân toaân coá thïí têån duång tuêìn hoaân. Trung cêìu cuãa thúâi àaåi múái. Vñ duå, viïåc sûã duång nhûåa têm búi löåi quöëc gia àaä sûã duång möåt söë lûúång cêy töíng húåp kiïíu múái trong toâa nhaâ triïín laäm lúán maâng ETFE, mùåt ngoaâi cuãa noá àûúåc töí húåp quöëc tïë taåi Haân Quöëc. Cöng trònh naây lêëy chuã tûâ 3065 chiïëc göëi khñ kïët cêëu maâng, diïån tñch àïì “Àö thõ xanh, cuöåc söëng xanh”, thiïët kïë cuãa che phuã àaåt túái 500 nghòn m2, diïån tñch triïín noá nhêën maånh quan niïåm xanh vaâ baão vïå möi khai àaåt túái 260 nghòn m2. Àùåc tñnh xuyïn thêëu trûúâng. Trong thiïët kïë, mùåt ngoaâi cöng trònh sûã aánh saáng cuãa ETFE khiïën veã ngoaâi cuãa toaân böå duång vêåt liïåu múái nhû nhûåa cêy töíng húåp…Loaåi cöng trònh trúã nïn long lanh trong suöët, ngoaâi ra nhûåa cêy töíng húåp kiïíu múái naây khöng giöëng TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. múái, nhû cöng trònh quang àiïån nùng lûúång mùåt trúâi tùng cûúâng sûå têån duång àöëi vúái nùng lûúång mùåt trúâi. Rêët nhiïìu cöng trònh trong Thïë vêån höåi Olympic vaâ triïín laäm quöëc tïë àïìu àaä thïí hiïån tû tûúãng naây. Lêëy cöng trònh Nhaâ triïín laäm Italia Pavilion taåi Triïín laäm quöëc tïë Thûúång Haãi nùm 2010 laâm vñ duå, cöng trònh naây thïí hiïån àêìy àuã vïì tiïët kiïåm nùng lûúång, tûúâng ngoaâi sûã duång möåt loaåi vêåt liïåu múái - bï töng trong suöët. Loaåi bï töng naây coá thïí hònh thaânh sûå thay àöíi khaác Nhaâ Triïín laäm Quöëc tïë Haân Quöëc nhau vïì àöå trong suöët, coá thïí khuác xaå aánh saáng vúái loaåi nhûåa cêy töíng húåp trûúác àêy, àoá laâ loaåi tûå nhiïn bïn ngoaâi toâa nhaâ, giaãm búát viïåc sûã nhûåa cêy töíng húåp àûúåc sûã duång úã mùåt ngoaâi duång àeân chiïëu saáng trong phoâng, tûâ àoá tiïët toâa nhaâ Triïín laäm quöëc tïë Haân Quöëc, noá coá thïí kiïåm nùng lûúång. Tûúâng cuãa toâa nhaâ do bï töng muåc naát. Sau khi kïët thuác triïín laäm quöëc tïë, àuác sùén àûúåc taåo thaânh tûâ xi mùng trong suöët, nhûåa cêy töíng húåp sûã duång úã mùåt ngoaâi cöng töíng cöång àaä sûã duång 3.774 têëm bï töng chïë trònh àûúåc thaáo ra vaâ duâng àïí chïë taåo tuái baão vïå sùén, möîi möåt têëm bï töng chïë sùén naây coá kñch möi trûúâng, àaåt àïën viïåc taái taåo tuêìn hoaân. Möåt thûúác laâ 100cm x 50cm x 5 cm. Tyã lïå xuyïn thêëu vñ duå khaác laâ toâa nhaâ sinh thaái taåi Thûúång Haãi - aánh saáng lúán nhêët cuãa têëm bï töng àuác sùén daây cöng trònh Shanghai Case Pavilion, toaân böå vêåt 5cm laâ 20%, aánh saáng mùåt trúâi vaâo ban ngaây coá liïåu cuãa cöng trònh laâ vêåt liïåu kiïíu múái àïìu coá thïí xuyïn qua cûãa söí vaâ tûúâng àïí ài vaâo toâa thïí taái sinh, thu höìi. Bï töng sûã duång taåi cöng nhaâ, ban àïm, aánh àeân cuäng tûâ bïn ngoaâi trònh laâ loaåi bï töng taái sinh tñnh nùng cao, sau xuyïn qua tûúâng àïí chiïëu vaâo bïn trong, tûâ àoá khi thaáo dúä coân coá thïí laâm cöët liïåu thay thïë cöët giaãm búát viïåc sûã duång caác thiïët bõ chiïëu saáng. liïåu cuãa bï töng, àiïìu naây coá thïí khiïën cho raác III. Xu hûúáng phaát triïín cuãa vêåt liïåu múái thaãi xêy dûång saãn sinh tûâ hiïån trûúâng thaáo dúä vaâ sûå aãnh hûúãng cuãa noá àöëi vúái thiïët kïë xêy àûúåc têån duång thu höìi taåi chöî, giaãm búát viïåc dûång chön lêëp raác thaãi thûúâng phaá hoaåi möi trûúâng àö Cú súã cuãa thiïët kïë xêy dûång laâ sûå biïíu àaåt thõ trong quaá trònh xêy dûång. thöng qua kïët cêëu trong ngoaâi àïí àaåt àïën muåc 5. Cöng trònh tiïët kiïåm nùng lûúång tiïu thiïët kïë haâi hoâa têët caã caác chûác nùng vúái Nhûäng nùm gêìn àêy, moåi ngûúâi dêìn dêìn nhau, sûå thay àöíi vïì vêåt liïåu xêy dûång coá luác coá nhêån thûác àûúåc hao phñ nùng lûúång xêy dûång thïí phaãn aánh trûåc tiïëp chûác nùng vaâ sûå thay àöíi chiïëm tyã lïå khaá lúán trong töíng hao phñ nùng phong caách cuãa cöng trònh. Vêåt liïåu xêy dûång lûúång xaä höåi, tiïìm lûåc vïì tiïët kiïåm nùng lûúång coá thïí trúã thaânh möåt loaåi ngön ngûä xêy dûång giaãm phaát thaãi xêy dûång hïët sûác to lúán. Böå Xêy trûåc tiïëp nhêët, hònh thaânh möåt kiïíu phong caách dûång nhaâ úã vaâ àö thõ nöng thön Trung Quöëc àaä kiïën truác àún giaãn, roä raâng nhêët. Sûå xuêët hiïån lêìn lûúåt àûa ra caác chïë àöå, quy àõnh nhû “Xêy cuãa vêåt liïåu xêy dûång kiïíu múái coá thïí àûa caác dûång nguöìn nùng lûúång taái sinh”, “Tiïu chuêín thiïët kïë xêy dûång àïën sûå phaát triïín múái, cung àaánh giaá cöng trònh xanh” …àïí thuác àêíy viïåc tiïët cêëp khöng gian saáng taåo vaâ tñnh khaã thi cho caác kiïåm nùng lûúång trong xêy dûång. Coá thïí noái, tiïët thiïët kïë. kiïåm nùng lûúång xêy dûång coá thïí thûåc hiïån Àùåc tñnh xêy dûång cuãa caác vêåt liïåu múái àaä thöng qua böë trñ mùåt bùçng cöng trònh, cuäng coá laâm thoãa maän nhûäng yïu cêìu vïì thiïët kïë cuãa thïí thûåc hiïån thöng qua têån duång vêåt liïåu kiïíu ngaânh xêy dûång hiïån àaåi, khöng nhûäng khiïën 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=13

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2