intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2012

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2012" thông tin về hoàn thiện công nghệ tái chế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu xây dựng; thông báo danh sách các phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng được công nhận trong tháng 2-3/2012; tự động hóa, chỉ số trách nhiệm của các nhà máy xây dựng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2012

 1. 6 Thaáng 3 - 2012
 2. Höåi thaão tham vêën quöëc tïë vïì dûå thaão Luêåt Àö thõ Haâ Nöåi, ngaây 22 thaáng 3 nùm 2012 Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng phaát biïíu khai maåc Höåi thaão Toaân caãnh Höåi thaão
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI BA CÖNG NGHÏÅ XÊY DÛÅNG 6 SÖË 6 - 3/2012 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Nghõ àõnh söë 15/2012/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã Quy àõnh 5 chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Khoaáng saãn - Quyïët àõnh söë 296/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 6 phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch chung xêy dûång Khu kinh tïë Nùm Cùn, tónh Caâ Mau àïën nùm 2030 - Quyïët àõnh söë 319/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 8 Phï duyïåt Quy hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi tónh Gia Lai àïën nùm 2020 Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 10 dên tónh Bònh Thuêån vïì viïåc ban haânh Quy àõnh vïì chñnh saách ûu àaäi àêìu tû xêy dûång nhaâ úã cho ngûúâi thu nhêåp TRUNG TÊM THÖNG TIN thêëp taåi khu vûåc àö thõ, nhaâ úã cho cöng nhên lao àöång taåi caác khu cöng nghiïåp thuï trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån - Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 11 TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI dên tónh Khaánh Hoâa Quy àõnh vïì mûác trñch kinh phñ vaâ TEL : 8.215.137 - 8.215.138 möåt söë mûác chi cho cöng taác töí chûác böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû khi Nhaâ nûúác thu höìi àêët trïn àõa baân tónh FAX : (04)9.741.709 Khaánh Hoâa Email: citc_bxd@hn.vnn.vn - Quyïët àõnh söë 04/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 12 dên tónh Tiïìn Giang vïì viïåc Ban haânh Quy chïë phöëi húåp traách nhiïåm trong cöng taác quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp trïn àõa baân tónh Tiïìn Giang GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu Dûå aán sûå nghiïåp kinh tï:ë “Àiïìu tra, khaão 14 saát hïå thöëng cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn Viïåt Nam” - Nghiïåm thu caác àïì taâi: " Soaát xeát tiïu chuêín TCVN 15 7368:2004 - Kñnh Xêy dûång - Kñnh daán nhiïìu lúáp vaâ kñnh daán an toaân nhiïìu lúáp - phûúng phaáp thûã àöå bïìn va àêåp" vaâ "Kñnh xêy dûång - xaác àõnh hïå söë truyïìn nhiïåt (giaá trõ U) - phûúng phaáp tñnh" - Höåi thaão khoa hoåc: “Quy hoaåch phaát triïín giao 16 thöng thuã àö Haâ Nöåi - vêën àïì vaâ giaãi phaáp” - Hoaân thiïån cöng nghïå taái chïë phïë thaãi phaá dúä 18 cöng trònh laâm cöët liïåu xêy dûång - Thöng baáo danh saách caác phoâng thñ nghiïåm chuyïn 21 ngaânh Xêy dûång àûúåc cöng nhêån trong thaáng 2- 3/2012 - Tûå àöång hoaá - chó söë traách nhiïåm cuãa caác nhaâ xêy 23 dûång - Kinh nghiïåm xêy dûång trong thaânh phöë àùåc biïåt lúán 24 - thaânh phöë Maxcúva - Hïå thöëng quaãn lyá vaâ cú chïë phaát triïín nhaâ úã àö thõ 26 cuãa möåt söë nûúác trïn thïë giúái CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH - Vai troâ cuãa cöng taác quaãn lyá vaâ giaám saát cöng 30 TS. ÀÙÅNG KIM GIAO trûúâng xêy dûång Thöng tin Ban biïn têåp: - Phoá Thuã tûúáng Hoaâng Trung Haãi vaâ àoaân cöng taác 33 THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH cuãa Vùn phoâng Chñnh phuã laâm viïåc vúái Böå Xêy dûång (Trûúãng ban) - Lïî kyá kïët biïn baãn ghi nhúá húåp taác giûäa Böå Xêy 34 CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) dûång vaâ Töí chûác Taâi Chñnh quöëc tïë (IFC-WB) vïì viïåc KS.HUYÂNH PHÛÚÁC triïín khai caác hoaåt àöång tiïët kiïåm nùng lûúång trong caác cöng trònh xêy dûång CN.ÀÖÎ KIM NHAÅN - Cöng àoaân Xêy dûång Viïåt Nam töí chûác gùåp mùåt 36 CN.BUÂI QUYÂNH ANH caán böå cöng àoaân nhên kyã niïåm 55 ngaây thaânh lêåp CN.TRÊÌN THU HUYÏÌN - Höåi nghõ triïín khai kïë hoaåch cöng taác cuãa Ban Chó 38 àaåo Chûúng trònh quöëc gia chöëng thêët thoaát, thêët thu CN.NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC nûúác saåch CN. NGUYÏÎN LÏå MINH - Höåi thaão “Tham vêën quöëc tïë vïì Dûå thaão Luêåt Àö thõ” 40 CN. PHAÅM KHAÁNH LY - Khai maåc Triïín laäm Quöëc tïë Vietbuild 2012 taåi Haâ 41 Nöåi - Thaânh phöë Thaânh Àö àêíy maånh xûã lyá töíng húåp möi 42 trûúâng àö thõ vaâ nöng thön ã 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Nghõ àõnh söë 15/2012/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã Quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Khoaáng saãn Ngaây 09/03/2012 Chñnh phuã àaä ban haânh laâm vêåt liïåu xêy dûång thöng thûúâng, than buân; Nghõ àõnh söë 15/2012/NÀ-CP Quy àõnh chi tiïët Khoaáng saãn úã khu vûåc coá khoaáng saãn phên taán, thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Khoaáng saãn. nhoã leã àaä àûúåc Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng Nghõ àõnh naây quy àõnh chi tiïët khoaãn 5 vaâ khoanh àõnh vaâ cöng böë; Khoaáng saãn úã baäi thaãi khoaãn 7 Àiïìu 3; khoaãn 4 Àiïìu 7; khoaãn 3 Àiïìu cuãa moã àaä àoáng cûãa phaãi àûúåc lêåp quy hoaåch 10; Àiïìu 24; khoaãn 2 Àiïìu27; khoaãn 3 Àiïìu 30; thùm doâ, khai thaác, sûã duång theo àiïìu khoaãn khoaãn 2 Àiïìu 36; khoaãn 2 Àiïìu 39; khoaãn 3 quy àõnh taåi Luêåt Khoaáng saãn. Àöìng thúâi phaãi Àiïìu 40; àiïím à khoaãn 1 Àiïìu 42; khoaãn 4 Àiïìu àaãm baão viïåc khai thaác, thùm doâ, sûã duång 43; Àiïìu 44; khoaãn 4 Àiïìu 48; khoaãn 1 Àiïìu 49; khoaáng saãn phuâ húåp vúái chiïën lûúåc khoaáng saãn, khoaãn 3 Àiïìu 50; khoaãn 3 Àiïìu 53; àiïím c vaâ quy hoaåch khoaáng saãn quy àõnh taåi Nghõ àõnh àiïím à khoaãn 1 Àiïìu 55; khoaãn 3 Àiïìu 60; naây; phuâ húåp vúái quy hoaåch töíng thïí phaát triïín khoaãn 4 Àiïìu 66; khoaãn 3 Àiïìu 71; khoaãn 2 kinh tïë - xaä höåi cêëp tónh; baão àaãm an ninh, quöëc Àiïìu 75; khoaãn 3 Àiïìu 77, khoaãn 2 Àiïìu 78 cuãa phoâng trïn àõa baân; Baão àaãm khai thaác, sûã Luêåt Khoaáng saãn söë 60/2010/QH12. Caác quy duång khoaáng saãn húåp lyá, tiïët kiïåm, hiïåu quaã àõnh vïì nguyïn tùæc, àiïìu kiïån, thuã tuåc àêëu giaá phuåc vuå nhu cêìu hiïån taåi, àöìng thúâi coá tñnh àïën quyïìn khai thaác khoaáng saãn khöng thuöåc phaåm sûå phaát triïín khoa hoåc, cöng nghïå vaâ nhu cêìu vi àiïìu chónh cuãa Nghõ àõnh naây. khoaáng saãn trong tûúng lai; baão vïå möi trûúâng, Thuã tûúáng Chñnh phuã giao Böå Xêy dûång chuã caãnh quan thiïn nhiïn, di tñch lõch sûã vùn hoáa, trò, phöëi húåp vúái Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng, danh lam thùæng caãnh vaâ caác taâi nguyïn thiïn caác Böå, ngaânh liïn quan xêy dûång vaâ ban haânh nhiïn khaác. danh muåc, àiïìu kiïån vaâ tiïu chuêín xuêët khêíu Chñnh phuã khuyïën khñch töí chûác, caá nhên khoaáng saãn laâm vêåt liïåu xêy dûång. tham gia àêìu tû àiïìu tra cú baãn àõa chêët vïì Theo Nghõ àõnh naây, khoaáng saãn àöåc haåi khoaáng saãn; trûâ àiïìu tra cú baãn àõa chêët vïì àûúåc quy àõnh göìm khoaáng saãn phoáng xaå, thuãy khoaáng saãn than, urani, thori hoùåc diïån tñch àiïìu ngên, arsen, asbest; khoaáng saãn chûáa caác tra thuöåc khu vûåc vaânh àai biïn giúái quöëc gia. nguyïn töëc phoáng xaå hoùåc àöå haåi maâ khi khai Cuäng theo quy àõnh taåi Nghõ àõnh naây, caác thaác coá thïí phaát taán ra möi trûúâng nhûäng chêët khu vûåc khöng àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng phoáng xaå hoùåc àöåc haåi vûúåt mûác quy àõnh cuãa saãn thuöåc möåt trong caác trûúâng húåp sau: Khu quy chuêín kyä thuêåt Viïåt Nam. UBND tónh núi coá vûåc khoaáng saãn àaãm baão an ninh nùng lûúång khoaãng saãn àöåc haåi coá traách nhiïåm triïín khai göìm than, urani, thori; Khu vûåc àaá vöi, àaá seát thûåc hiïån caác giaãi phaáp phoâng ngûâa taác àöång laâm nguyïn liïåu saãn xuêët xi mùng hoùåc khoaáng tiïu cûåc cuãa khoaáng saãn àöåc haåi túái möi trûúâng saãn laâ phuå gia àiïìu chónh laâm xi mùng àaä xaác khu vûåc vaâ ngûúâi dên àõa phûúng; töí chûác quaãn àõnh laâ nguöìn nguyïn liïåu cho caác dûå aán nhaâ lyá, baão vïå khoaáng saãn àöåc haåi trïn àõa baân àõa maáy xi mùng, khu vûåc coá khoaáng saãn àaä xaác phûúng theo quy àõnh. àõnh laâ nguöìn nguyïn liïåu cung cêëp cho caác dûå Caác loaåi khoaáng saãn trïn àõa baân tónh, thaânh aán nhaâ maáy chïë biïën sêu khoaáng saãn àûúåc Thuã phöë trûåc thuöåc trung ûúng göìm: Khoaáng saãn tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt hoùåc chêëp thuêån TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. chuã trûúng; Khu vûåc khoaáng saãn thuöåc vaânh àai khoaáng saãn tûâ trûä lûúång coá mûác àöå nghiïn cûáu biïn giúái quöëc gia, khu vûåc chiïën lûúåc vïì quöëc àõa chêët thêëp lïn trûä lûúång coá mûác àöå nghiïn phoâng, an ninh; Khu vûåc coá dûå aán àêìu tû xêy cûáu àõa chêët cao hún hoùåc khi thùm doâ nêng dûång cöng trònh theo quy àõnh taåi Luêåt Khoaáng cêëp tûâ taâi nguyïn lïn thaânh cêëp trûä lûúång trong saãn; Khu vûåc khoaáng saãn laâm vêåt liïåu xêy dûång khu vûåc àûúåc pheáp khai thaác khoaáng saãn khöng thöng thûúâng àûúåc xaác àõnh khai thaác àïí cung phaãi laâm thuã tuåc àïì nghõ cêëp Giêëy pheáp thùm doâ cêëp nguyïn vêåt liïåu phuåc vuå cho viïåc duy tu, khoaáng saãn. sûãa chûäa caác cöng trònh haå têìng kyä thuêåt; Khu Quy àõnh vïì viïåc hoaân traã chi phñ àiïìu tra cú vûåc hoaåt àöång khoaáng saãn maâ viïåc thùm doâ, baãn àõa chêët vïì khoaáng saãn, chi phñ thùm doâ khai thaác khoaáng saãn úã khu vûåc àoá bõ haån chïë khoaáng saãn àûúåc thûåc hiïån theo nguyïn tùæc: theo quy àõnh taåi Luêåt Khoaáng saãn; Khu vûåc Trûúâng húåp thöng tin àaánh giaá tiïìm nùng hoaåt àöång khoaáng saãn àaä àûúåc cú quan quaãn lyá khoaáng saãn, thùm doâ khoaáng saãn thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác coá thêím quyïìn cêëp Giêëy pheáp thùm cuãa Nhaâ nûúác, töí chûác, caá nhên sûã duång thöng doâ khoaáng saãn, Giêëy pheáp khai thaác khoaáng tin phaãi hoaân traã cho Nhaâ nûúác chi phñ àaä àêìu saãn trûúác ngaây 01/7/2011; Caác trûúâng húåp khaác tû. Chi phñ phaãi hoaân traã àûúåc xaác àõnh cùn cûá do Thuã tûúáng Chñnh phuã quyïët àõnh. vaâo khöëi lûúång cöng trònh, haång muåc cöng viïåc Trûúâng húåp höå kinh doanh àûúåc cêëp Giêëy àaä thi cöng vaâ àún giaá hiïån haânh. Caác töí chûác, pheáp thùm doâ khoaáng saãn laâm vêåt liïåu xêy caá nhên àûúåc pheáp thùm doâ khoaáng saãn bùçng dûång thöng thûúâng khi àaáp ûáng àuã caác àiïìu nguöìn vöën tûâ ngên saách nhaâ nûúác khöng àûúåc kiïån sau: àûúåc UBND tónh lûåa choån theo quy cung cêëp, chuyïín nhûúång thöng tin vïì kïët quaã àõnh taåi Nghõ àõnh naây hoùåc truáng àêëu giaá quyïìn thùm doâ khoaáng saãn cho töí chûác, caá nhên khai thaác khoaáng saãn úã khu vûåc chûa thùm doâ khaác, trûâ trûúâng húåp cung cêëp cho caác cú quan khoaáng saãn, coá húåp àöìng vúái töí chûác coá àuã àiïìu coá thêím quyïìn theo quy àõnh cuãa Böå Taâi kiïån haânh nghïì thùm doâ khoaáng saãn quy àõnh nguyïn vaâ Möi trûúâng. Viïåc hoaân traã chi phñ taåi Luêåt Khoaáng saãn; Coá àïì aán thùm doâ phuâ àiïìu tra cú baãn àõa chêët vïì khoaáng saãn, chi phñ húåp vúái quy hoaåch thùm doâ, khai thaác, sûã duång thùm doâ khoaáng saãn àûúåc thûåc hiïån trûúác khi töí khoaáng saãn tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung chûác, caá nhên nhêån Giêëy pheáp thùm doâ khoaáng ûúng núi coá khoaáng saãn; Coá vöën chuã súã hûäu ñt saãn, Giêëy pheáp khai thaác khoaáng saãn. nhêët bùçng 50% töíng vöën àêìu tû thûåc hiïån àïì aán Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ thùm doâ khoaáng saãn; Diïån tñch khu vûåc xin ngaây 25/04/2012. thùm doâ khöng quaá 01ha. Töí chûác, caá nhên àûúåc pheáp khai thaác (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) khoaáng saãn khi thùm doâ nêng cêëp trûä lûúång Quyïët àõnh söë 296/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch chung xêy dûång Khu kinh tïë Nùm Cùn, tónh Caâ Mau àïën nùm 2030 Ngaây 12/03/2012 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä hoaåch cuãa Khu kinh tïë Nùm Cùn laâ khai thaác ban haânh Quyïët àõnh söë 296/QÀ-TTg vïì viïåc tiïìm nùng lúåi thïë àùåc trûng vuâng söng nûúác rûâng phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch chung xêy dûång ngêåp mùån, xêy dûång Khu kinh tïë Nùm Cùn thaânh Khu kinh tïë Nùm Cùn, tónh Caâ Mau àïën nùm möåt trung têm kinh tïë biïín taåi cûåc Nam cuãa Töí 2030. Vúái muåc tiïu àùåt ra trong nhiïåm vuå quy quöëc theo chiïën lûúåc phaát triïín hïå thöëng caác 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. Khu kinh tïë ven biïín Viïåt Nam àïën nùm 2020, lñt/ngûúâi/ngaây àïm, giai àoaån àïën nùm 2030 laâ goáp phêìn thuác àêíy phaát triïín kinh tïë xaä höåi tónh khoaãng 120 lñt/ngûúâi/ngaây àïm; Chó tiïu cêëp Caâ Mau vaâ vuâng àöìng bùçng söng Cûãu Long. àiïån sinh hoaåt àöëi vúái àö thõ (loaåi IV àïën loaåi V) Khu kinh tïë Nùm Cùn, tónh Caâ Mau àûúåc coi tûâ 400 – 1000 Kwh/ngûúâi/nùm, àöëi vúái nöng laâ khu kinh tïë töíng húåp àa ngaânh, àa linh vûåc thön tûâ 200 – 500 kwh/ngûúâi/nùm, hoaåt àöång göìm: Khu phi thuïë quan (cöng nghiïåp – thûúng dõch vuå thûúng maåi khoaãng 30% - 35% tiïu maåi – dõch vuå) vaâ Khu thuïë quan (àö thõ, nuöi chuêín cêëp àiïån sinh hoaåt vaâ phuåc vuå cöng tröìng thuãy saãn kyä thuêåt cao, dõch vuå du lõch sinh nghiïåp, tiïíu thuã cöng nghiïåp laâ 120 – 200 thaái vaâ caác trung têm tiïëp vêån cuãa vuâng tónh Caâ kw/ha; Tiïu chuêín thaãi nûúác lêëy theo tiïu chuêín Mau). Núi àêy cuäng àûúåc coi laâ àêìu möëi giao cêëp nûúác tûúng ûáng vúái tûâng àöëi tûúång, nûúác thûúng phña Nam cuãa tónh Caâ Mau, àöìng bùçng thaãi àûúåc thu gom vaâ xûã lyá àaåt tiïu chuêín trûúác söng Cûãu Long vaâ quöëc tïë; laâ àöång lûåc phaát khi thaãi ra möi trûúâng àaåt tyã lïå 80% (àöëi vúái triïín kinh tïë cuãa tiïíu vuâng phña Nam tónh Caâ nûúác thaãi cöng nghiïåp phaãi àaåt 100%); Chó tiïu Mau vúái troång têm phaát triïín cöng nghiïåp cú raác thaãi 0,8 – 0,9 kg/ngûúâi/ngaây àïm àöëi vúái khñ, àoáng múái taâu biïín vaâ dõch vuå taâi chñnh, viïîn khu vûåc àö thõ vaâ tûâ 0,6 – 0,8 kg/ngûúâi/ngaây thöng; laâ trung têm dõch vuå du lõch sinh thaái àùåc àïm àöëi vúái khu vûåc nöng thön; Chó tiïu àêët trûng rûâng ngêåp mùån; laâ trung têm cöng nghiïåp, nghôa trang laâ 0,66ha/1000 dên. thûúng maåi – dõch vuå vaâ nuöi tröìng, chïë biïën Trong nöåi dung quy hoaåch chung xêy dûång thuãy saãn cuãa vuâng àöìng bùçng söng Cûãu Long. Khu kinh tïë àûa ra caác àïì xuêët göìm: Àïì xuêët Khu kinh tïë Nùm Cùn, tónh Caâ Mau nùçm doåc mö hònh phaát triïín, cêëu truác khöng gian Khu theo haânh lang truåc quöëc löå 1A, thuöåc àõa baân kinh tïë Nùm Cùn phaát triïín theo truåc phaát triïín huyïån Nùm Cùn, tónh Caâ Mau (bao göìm thõ trêën nhû quöëc löå 1A (àûúâng Höì Chñ Minh) vaâ caác khu Nùm Cùn, xaä Haâm Röìng, xaä Haâng Võnh vaâ êëp vûåc kïët nöëi vúái hïå thöëng àûúâng thuãy Quöëc gia Öng Do cuãa xaä Àêët Múái). Khu vûåc thaânh lêåp chñnh nhû söng Baãy Haáp, söng Cûãa Lúán; Àïì Khu kinh tïë coá diïån tñch tûå nhiïn laâ 11.000 ha, xuêët phên khu chûác nùng theo giai àoaån quy dên söë hiïån traång khoaãng trïn 35.000 ngûúâi. hoaåch àïën nùm 2030 göìm khu phi thuïë quan, Ranh giúái àõa lyá àûúåc xaác àõnh nhû sau: Phña khu vûåc phaát triïín caác àö thõ, khu cöng nghiïåp, Bùæc giaáp huyïån Caái Nûúác, huyïån Phuá Tên vaâ tiïíu thuã cöng nghiïåp, caác trung têm xaä vaâ àiïím huyïån Àêìm Dúi (búâ Nam söng Baãy Haáp); Phña dên cû nöng thön, khu vûåc töí chûác dõch vuå du Nam giaáp huyïån Ngoåc Hiïín (búâ Bùæc söng Cûãa lõch sinh thaái, vuâng saãn xuêët nuöi tröìng thuãy Lúán); Phña Àöng giaáp xaä Hiïåp Tuâng huyïån Nùm saãn, caác vuâng caãnh quan rûâng ngêåp mùån; Àïì Cùn; Phña Têy giaáp phêìn coân laåi cuãa xaä Àêët Múái xuêët cú cêëu töí chûác khöng gian cuãa caác khu vaâ xaä Lêm Haãi, huyïån Nùm Cùn. chûác nùng chñnh trong Khu kinh tïë Nùm Cùn Theo Quyïët àõnh naây, chó tiïu haå têìng kyä nhû khu quaãn lyá nhaâ nûúác, khu vûåc phi thuïë thuêåt àö thõ cuãa Khu Kinh tïë àûúåc xaác àõnh nhû quan, caác khu vûåc phaát triïín àö thõ, khu du lõch, sau: Diïån tñch àêët daânh cho giao thöng giai dõch vuå; Àïì xuêët hïå thöëng cöng viïn cêy xanh àoaån àïën nùm 2020 chiïëm 12 – 15% àêët xêy vaâ caác khöng gian múã; Hïå thöëng caác àiïím dên dûång àö thõ, giai àoaån àïën nùm 2030 chiïëm 18 cû nöng thön vaâ saãn xuêët nuöi tröìng thuãy saãn, – 20% àêët xêy dûång àö thõ, mêåt àöå àûúâng chñnh caác khu rûâng saãn xuêët, rûâng phoâng höå; Àïì xuêët àöëi vúái khu vûåc cûãa khêíu vaâ àö thõ giai àoaån àõnh hûúáng hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt phuâ húåp àïën nùm 2020 àaåt 3,5 km/km2, giai àoaån àïën vúái quy chuêín, tiïu chuêín, hiïån àaåi àaáp ûáng nùm 2030 àaåt 4,5 km/km2; Chó tiïu cêëp nûúác nhûäng muåc tiïu phaát triïín, nhu cêìu sûã duång, giai àoaån àïën nùm 2020 khoaãng 100 àaãm baão myä quan, an toaân vaâ vïå sinh möi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. trûúâng cuãa Khu kinh tïë Nùm Cùn; Àaánh giaá möi Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ trûúâng chiïën lûúåc vaâ àïì xuêët giaãi phaáp haån chïë ngaây kyá ban haânh. aãnh hûúãng túái möi trûúâng, aãnh hûúãng cuãa biïën àöíi khñ hêåu vaâ nûúác biïín dêng trïn nguyïn tùæc (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) baão vïå caãnh quan thiïn nhiïn, möi trûúâng, caác giaá trõ nhên vùn. Quyïët àõnh söë 319/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã Phï duyïåt Quy hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi tónh Gia Lai àïën nùm 2020 Ngaây 16/03/2012 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä vaâ mûác söëng giûäa caác taâng lúáp dên cû, chuá ra Quyïët àõnh söë 319/QÀ-TTg phï duyïåt Quy troång cöng taác xoáa àoái, giaãm ngheâo, chùm soác hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi tónh sûác khoãe nhên dên, öín àõnh xaä höåi, tùng cûúâng Gia Lai àïën nùm 2020. Muåc tiïu cuãa Quy hoaåch àoaân kïët giûäa caác dên töåc. Kïët húåp chùåt cheä laâ phaát triïín kinh tïë - xaä höåi nhanh, hiïåu quaã vaâ giûäa phaát triïín kinh tïë vúái cuãng cöë, tùng cûúâng bïìn vûng; taåo sûå chuyïín biïën cùn baãn vïì chêët quöëc phoâng, an ninh; giûä vuäng chuã quyïìn biïn lûúång tùng trûúãng vaâ sûác caånh tranh cuãa nïìn giúái quöëc gia, duy trò quan hïå hûäu nghõ vúái caác kinh tïë; tûâng bûúác xêy dûång kïët cêëu haå têìng tónh laáng giïìng khu vûåc biïn giúái Viïåt Nam – àöìng böå, hiïån àaåi; khöng ngûâng nêng cao àúâi Campuchia, baão àaãm an ninh chñnh trõ vaâ trêåt söëng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cuãa nhên dên. Phêën tûå, an toaân xaä höåi. àêëu xêy dûång Gia Lai súám trúã thaânh trung têm Theo nöåi dung Quy hoaåch, phûúng hûúáng khu vûåc Bùæc Têy Nguyïn vaâ vuâng àöång lûåc phaát triïín nöng nghiïåp vaâ xêy dûång nöng thön trong Tam giaác phaát triïín ba nûúác Viïåt Nam – múái àûúåc xaác àõnh laâ phaát triïín vuâng saãn xuêët Laâo – Campuchia. haâng hoáa lúán, têåp trung àïí àêíy maånh viïåc aáp Thuã tûúáng Chñnh phuã yïu cêìu Quy hoaåch duång caác tiïën böå khoa hoåc kyä thuêåt vaâ phûúng töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi tónh Gia Lai phaáp canh taác coá tyã lïå cú giúái hoáa cao tûâ khêu àïën nùm 2020 phaãi phuâ húåp vúái Chiïën lûúåc laâm àêët àïën thu hoaåch nhùçm taåo ra saãn phêím phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa caã nûúác, Quy nöng nghiïåp chêët lûúång cao àaáp ûáng töët nhu hoaåch vuâng Têy Nguyïn, àaãm baão tñnh àöìng cêìu thõ trûúâng trong vaâ ngoaâi nûúác. Phêën àêëu böå, thöëng nhêët vúái quy hoaåch ngaânh, lônh vûåc. giaá trõ tùng thïm bònh quên haâng nùm khoaãng Àöìng thúâi, Tónh cuãng cêìn chuá yá khai thaác coá 5,6% thúâi kyâ 2011 – 2020, trong àoá giai àoaån hiïåu quaã caác tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa àõa phûúng, 2011 – 2015 laâ 6,2%, giai àoaån 2016 – 2020 laâ àêíy maånh höåi nhêåp quöëc tïë tùng cûúâng húåp taác 5%. Tûâng bûúác xêy dûång nöng thön múái phuâ vúái caác àõa phûúng trong vuâng vaâ caã nûúác, têåp húåp vúái böå tiïu chñ Quöëc gia vïì nöng thön múái; trung nghiïn cûáu àïí thûåc hiïån àöíi múái mö hònh baão daãm cho ngûúâi dên nöng thön tiïëp cêån töët tùng trûúãng, chuyïín dõch cú cêëu kinh tïë theo caác dõch vuå xaä höåi vaâ phuác lúåi cöng cöång. Phaát hûúáng phaát triïín húåp lyá caã chiïìu röång vaâ chiïìu triïín caác loaåi hònh kinh tïë nöng thön theo mö sêu; huy àöång, sûã duång töët moåi nguöìn lûåc àïí hònh múái phuâ húåp vúái giai àoaån phaát triïín hiïån phaát triïín kinh tïë - xaä höåi nhanh, bïìn vûäng vaâ nay úã nûúác ta. Phêën àêëu àïën nùm 2015 coá trïn baão vïå möi trûúâng sinh thaái; Tûâng bûúác àiïìu 24% vaâ nùm 2020 coá khoaãng 54% söë xaä àaåt chónh taåo sûå phaát triïín haâi hoâa, húåp lyá giûäa caác tiïu chñ chuêín nöng thön múái. vuâng trong Tónh, thu heåp dêìn vïì khoaãng caách Vïì Cöng nghiïåp, xêy dûång, Tónh têåp trung 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. phaát triïín cöng nghiïåp àïí thûåc hiïån muåc tiïu vuâng phña Têy Nam vúái caác àö thõ höî trúå bao tùng trûúãng vaâ chuyïín dõch cú cêëu kinh tïë theo göìm caác trung têm huyïån, xaä cuãa caác huyïån hûúáng cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa. Phêën Chû Pùh, Àùæc Àoa, Chû Sï; àö thõ Àöng Têy àêëu giai àoaån 2011 – 2015 töëc àöå tùng trûúãng göìm thõ xaä An Khï (àö thõ loaåi III), cûãa khêíu bònh quên àaåt 17,6% vaâ 15,8% giai àoaån 2016 Àûác Cú vaâ thõ trêën Chû Ty; phaát triïín caác thõ – 2020. Muåc tiïu àïën nùm 2020 ngaânh cöng trêën, caác trung têm xaä thuöåc caác huyïån Àûác nghiïåp àoáng goáp 26,6% GDP, giaãi quyïët viïåc Cú, Chû Pröng, Ia Grai, Mang Yang, An Khï, laâm cho 19% lao àöång xaä höåi. Chuá troång nêng Köng Chro vaâ Kbang; àö thõ Àöng Nam gùæn vúái cao nùng lûåc xêy dûång, tùng dêìn quy mö, chêët trung têm thõ xaä Ayun Pa. Phêën àêëu àïën nùm lûúång; têåp trung vaâo caác cöng trònh troång àiïím 2020 tónh Gia Lai coá 1 thaânh phöë laâ àö thõ loaåi trïn àõa baân; tiïëp tuåc chónh trang àö thõ theo 1 thuöåc Tónh, 3 thõ xaä vaâ 20 thõ trêën laâ trung têm hûúáng vùn minh, hiïån àaåi phuâ húåp vúái yïu cêìu huyïån lyå vúái dên söë àö thõ khoaãng 635 nghòn trong tûâng giai àoaån phaát triïín. Phêën àêëu töëc àöå ngûúâi, chiïëm khoaãng 41,5% töíng dên söë cuãa tùng trûúãng ngaânh xêy dûång bònh quên giai Tónh. Àöìng thúâi phaát triïín caác tiïíu vuâng kinh tïë àoaån 2011 – 2015 àaåt 14,6%, giai àoaån 2016 – göìm: Vuâng Àöng Trûúâng Sún; Têy Trûúâng 2020 àaåt 14,2%. Sún; Vuâng sêu, vuâng xa, vuâng àöìng baâo caác Vïì phaát triïín kïët cêëu haå têìng göìm giao dên töåc thiïíu söë. thöng, hïå thöëng thuãy lúåi, hïå thöëng cêëp àiïån, Nhu cêìu vïì vöën àêìu tû thúâi kyâ 2011 – 2020 cêëp thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi, thöng tin khoaãng 72 nghòn tyã àöìng, trong àoá giai àoaån truyïìn thöng cuäng àûúåc àõnh hûúáng roä raâng 2011 – 2015 laâ 25 nghòn tyã àöìng vaâ khoaãng 47 trong nöåi dung Quy hoaåch. Trong àoá, hïå thöëng nghòn tyã àöìng laâ daânh cho giai àoaån 2016 – giao thöng cuãa Tónh phêën àêëu àïën nùm 2020 2020. Ngoaâi nguöìn àêìu tû tûâ ngên saách nhaâ hoaân thiïån, nêng cêëp hïå thöëng giao thöng nûúác, Tónh cêìn coá giaãi phaáp àïí huy àöång coá àöìng böå, tûâng bûúác hiïån àaåi, liïn hoaân, thöng hiïåu quaã cao nhêët caác nguöìn lûåc trong vaâ ngoaâi suöët, quy mö phuâ húåp vúái tûâng vuâng, tûâng àõa nûúác cho àêìu tû phaát triïín nhû: Àêíy maånh cöng phûún trong Tónh. Caãi taåo vaâ nêng cêëp caác taác quaãng baá giúái thiïåu, xuác tiïën àêìu tû nhùçm tuyïën giao thöng theo quy hoaåch taåi caác àö thõ thu huát töët caác doanh nghiïåp, nhaâ àêìu tû vaâo thaânh phöë Pleiku, caác thõ xaä An Khï, Ayun Pa; Tónh, chuá troång khai thaác caác nguöìn vöën; Caãi phaát triïín maång lûúái àûúâng giao thöng nöng thiïån möi trûúâng àêìu tû saãn xuêët, kinh doanh, thön àïën caác khu vûåc trong Tónh àïí taåo àiïìu nhêët laâ caãi caách thuã tuåc àêìu tû; taåo àiïìu kiïån vïì kiïån pên böë laåi dên cû, phaát triïín kinh tïë - xaä cú súã haå têìng àïí sùén saâng tiïëp nhêån caác dûå aán höåi vaâ àiïìu tiïët mêåt àöå giao thöng; Hïå thöëng àêìu tû, ban haânh caác chñnh saách höî trúå àêìu tû thuãy lúåi cuãa Tónh phêën àêëu àïën nùm 2020 baão hêëp dêîn, minh baåch, phuâ húåp vúái caác quy àõnh àaãm nguöìn nûúác tûúái tiïu öín àõnh cho trïn 52 cuãa phaáp luêåt; Múã röång caác hònh thûác àêìu tû nghòn ha àêët canh taác, trong àoá coá 32 nghòn ha BOT, BT, BTO, PPP,… taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi luáa hai vuå vaâ 20 nghòn ha cêy cöng nghiïåp, rau àïí phaát triïín caác thõ trûúâng vöën, phaát triïín caác maâu caác loaåi. hònh thûác liïn doanh, liïn kïët àêìu tû, goáp vöën Vïì phaát triïín maång lûúái àö thõ: Xêy dûång àêìu tû bùçng taâi saãn. thaânh phöë Pleiku thaânh àö thõ trung têm cuãa Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ Tónh, àöìng thúâi laâ trung têm cuãa khu vûåc Bùæc ngaây kyá ban haânh. Têy Nguyïn; phaát triïín maång lûúái àö thõ vïå tinh göìm thõ trêën Chû Sï laâ àö thõ loaåi IV, trung têm (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Bònh Thuêån vïì viïåc ban haânh Quy àõnh vïì chñnh saách ûu àaäi àêìu tû xêy dûång nhaâ úã cho ngûúâi thu nhêåp thêëp taåi khu vûåc àö thõ, nhaâ úã cho cöng nhên lao àöång taåi caác khu cöng nghiïåp thuï trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån Ngaây 12/3/2012 UBND tónh Bònh Thuêån àaä coá àuã nùng lûåc theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt ra Quyïët àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND ban haânh hoùåc chó àõnh thêìu àöëi vúái caác húåp àöìng tû vêën, Quy àõnh vïì chñnh saách ûu àaäi àêìu tû xêy dûång thi cöng xêy lùæp vaâ mua sùæm thiïët bõ. nhaâ úã cho ngûúâi thu nhêåp thêëp taåi khu vûåc àö Nhûäng ûu àaäi vïì tiïìn sûã duång àêët, tiïìn thuï thõ, nhaâ úã cho cöng nhên lao àöång taåi caác khu àêët laâ nhaâ àêìu tû àûúåc miïîn tiïìn sûã duång àêët, cöng nghiïåp thuï trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån. tiïìn thuï àêët àöëi vúái diïån tñch àêët trong phaåm vi Quy àõnh naây aáp duång cho caác àöëi tûúång laâ töí dûå aán xêy dûång nhaâ úã thu nhêåp thêëp, nhaâ úã chûác, caá nhên àêìu tû caác dûå aán nhaâ úã thu nhêåp cöng nhên khu cöng nghiïåp àaä àûúåc phï duyïåt. thêëp taåi khu vûåc àö thõ vaâ caác dûå aán nhaâ úã cho Ûu àaäi vïì thuïë maâ nhaâ àêìu tû àûúåc hûúãng laâ cöng nhên taåi caác khu cöng nghiïåp thuï trïn àûúåc aáp duång thuïë suêët ûu àaäi thuïë giaá trõ gia àõa baân tónh. tùng theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì thuïë giaá trõ Theo Quy àõnh naây, caác nhaâ àêìu tû coá nhu gia tùng, àûúåc miïîn giaãm vaâ hûúãng caác ûu àaäi cêìu tham gia àêìu tû xêy dûång dûå aán nhaâ úã thu vïì thuïë suêët thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp theo nhêåp thêëp taåi khu vûåc àö thõ vaâ nhaâ úã cöng quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì thuïë thu nhêåp doanh nhên taåi caác khu cöng nghiïåp thuï phaãi àùng kyá nghiïåp. vúái UBND tónh àïí àûúåc hûúãng caác chñnh saách Vïì tñn duång caác nhaâ àêìu tû àûúåc höî trúå vay ûu àaäi àêìu theo quy àõnh göìm: Ûu àaäi vïì sûã vöën tñn duång ûu àaäi hoùåc buâ laäi suêët theo quy duång àêët vaâ thuã tuåc xêy dûång; Ûu àaäi vïì tiïìn sûã àõnh; àûúåc vay tûâ quyä phaát triïín nhaâ úã cuãa tónh duång àêët, tiïìn thuï àêët; Ûu àaäi vïì thuïë; Höî trúå vaâ nguöìn vöën vay ûu àaäi khaác (nïëu coá); àûúåc vïì tñn duång; Höî trúå vïì haå têìng kyä thuêåt àêëu nöëi. UBND tónh xem xeát höî trúå möåt phêìn tiïìn laäi vay Cuå thïí maâ nhaâ àêìu tû àûúåc hûúãng nhûäng ûu ngên haâng tuây thuöåc vaâo tñnh chêët, muåc tiïu àaäi vïì sûã duång àêët vaâ thuã tuåc xêy dûång göìm: cuãa dûå aán nhûng mûác höî trúå khöng quaá 30% Àûúåc àiïìu chónh mêåt àöå xêy dûång vaâ hïå söë sûã tiïìn laäi vay ngên haâng àïí àêìu tû dûå aán xêy duång àêët lïn 1,5 lêìn so vúái Quy chuêín quy dûång nhaâ úã thu nhêåp thêëp, nhaâ úã cöng nhên. Vïì hoaåch xêy dûång hiïån haânh; Àûúåc cung cêëp haå têìng kyä thuêåt àêëu nöëi thò nhaâ àêìu tû àûúåc miïîn phñ caác thiïët kïë mêîu, thiïët kïë àiïín hònh vïì Nhaâ nûúác höî trúå àêìu tû haå têìng kyä thuêåt ngoaâi nhaâ úã thu nhêëp thêëp, nhaâ oã cöng nhên cuäng haâng raâo dûå aán (bao göìm chi phñ àêìu tû hïå nhû caác tiïën böå khoa hoåc vïì kyä thuêåt thi cöng, thöëng àûúâng, àiïån vaâ cêëp thoaát nûúác) vúái mûác xêy lùæp nhùçm giaãm giaá thaânh xêy dûång cöng höî trúå töëi thiïíu bùçng 50% giaá trõ cöng trònh; àûúåc trònh; Àûúåc aáp duång hònh thûác tûå thûåc hiïån nïëu Nhaâ nûúác höî trúå àêìu tû cöng trònh haå têìng xaä 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. höåi phuâ húåp quy hoaåch chi tiïët. baán, giaá thuï mua nhaâ úã cho ngûúâi coá thu nhêåp Trong caác dûå aán nhaâ úã thu nhêåp thêëp, nhaâ úã thêëp thuöåc caác dûå aán do caác thaânh phêìn kinh tïë cho cöng nhên khu cöng nghiïåp, caác nhaâ àêìu tham gia àêìu tû. Viïåc cho thuï, mua, thuï mua tû khöng àûúåc tñnh caác khoaãn ûu àaäi cuãa Nhaâ nhaâ úã thu nhêåp thêëp vaâ cho thuï nhaâ úã cöng nûúác vaâo giaá baán, giaá cho thuï, thuï mua àöëi nhên phaãi àaãm baão àuáng àöëi tûúång vaâ àiïìu kiïån vúái nhaâ úã thu nhêåp thêëp vaâ giaá cho thuï àöëi vúái àûúåc quy àõnh taåi Quyïët àõnh söë 67/2009/QÀ- nhaâ úã cöng nhên khu cöng nghiïåp. Giaá cho TTg àöëi vúái nhaâ úã thu nhêåp thêëp vaâ Quyïët àõnh thuï nhaâ úã cöng nhên vaâ giaá baán, giaá cho thuï, söë 66/2009/QÀ-TTg àöëi vúái nhaâ úã cöng nhên thuï mua nhaâ úã thu nhêåp thêëp àûúåc tñnh theo khu cöng nghiïåp cuãa Thuã tûúáng chñnh phuã. quy àõnh taåi Thöng tû söë 15/2009/TT-BXD ngaây Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 30/6/2009 cuãa Böå Xêy dûång vïì viïåc hûúáng dêîn ngaây kïí tûâ ngaây kyá. phûúng phaáp xaác àõnh giaá cho thuï nhaâ úã sinh viïn, nhaâ úã cöng nhên khu cöng nghiïåp vaâ giaá (Xem toaân vùn taåi: www.binhthuan.gov.vn) Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Khaánh Hoâa Quy àõnh vïì mûác trñch kinh phñ vaâ möåt söë mûác chi cho cöng taác töí chûác böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû khi Nhaâ nûúác thu höìi àêët trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa Ngaây 14/03/2012 UBND tónh Khaánh Hoâa àaä coá kinh phñ böìi thûúâng, höî trúå trïn 50 tyã phêìn ban haânh Quyïët àõnh söë 12/2012/QÀ-UBND àïën 50 tyã trñch 2%, phêìn coân laåi trïn 50 tyã trñch quy àõnh vïì mûác trñch kinh phñ vaâ möåt söë mûác töëi àa khöng quaá 1% söë coân laåi. Àöëi vúái caác dûå chi cho cöng taác töí chûác böìi thûúâng, höî trúå vaâ aán, tiïíu dûå aán thûåc hiïån trïn àõa baân coá àiïìu taái àõnh cû khi Nhaâ nûúác thu höìi àêët trïn àõa baân kiïån kinh tïë - xaä höåi khoá khùn hoùåc àùåc biïåt khoá tónh Khaánh Hoâa. Quy àõnh naây aáp duång cho caác khùn; dûå aán, tiïíu dûå aán xêy dûång cöng trònh haå àöëi tûúång laâ töí chûác àûúåc giao thûåc hiïån cöng têìng theo tuyïën, mûác trñch theo dûå toaán àûúåc taác böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû khi Nhaâ duyïåt, nhûng töëi àa khöng quaá 3% töíng kinh phñ nûúác thu höìi àêët trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa; böìi thûúâng, höî trúå cuãa dûå aán, tiïíu dûå aán. Caác cú quan, àún võ, töí chûác coá liïn quan túái Kinh phñ àïí töí chûác thûåc hiïån böìi thûúâng, höî viïåc lêåp dûå toaán, sûã duång vaâ quyïët toaán kinh phñ trúå vaâ taái àõnh cû àûúåc trñch lêåp vaâ àûúåc phên töí chûác thûåc hiïån böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh phöëi sûã duång nhû sau: Trñch 95% cho viïåc töí cû khi Nhaâ nûúác thu höìi àêët trïn àõa baân tónh chûác thûåc hiïån cöng taác böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái Khaánh Hoâa. àõnh cû (Höåi àöìng böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh Kinh phñ baão àaãm cho viïåc töí chûác thûåc hiïån cû hoùåc Trung têm Phaát triïín Quyä àêët àûúåc böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû khi Nhaâ nûúác giao nhiïåm vuå thûåc hiïån cöng taác böìi thûúâng, thu höìi àêët àûúåc trñch theo dûå toaán àûúåc duyïåt, höî trúå vaâ taái àõnh cû) àïí chi cho cöng taác böìi nhûng mûác trñch töëi àa khöng quaá 2% töíng kinh thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû; Trñch 5% cho cú phñ böìi thûúâng, höî trúå cuãa dûå aán, tiïíu dûå aán, cuå quan taâi nguyïn vaâ möi trûúâng (cêëp tónh hoùåc thïí: Dûå aán coá kinh phñ böìi thûúâng, höî trúå tûâ 50 cêëp huyïån) àún võ chuã trò thûåc hiïån cöng taác tyã trúã xuöëng trñch töëi àa khöng quaá 2%; Dûå aán thêím àõnh. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. Àöëi vúái nhûäng dûå aán, tiïíu dûå aán, haång muåc Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 àaä phï duyïåt phûúng aán böìi thûúâng, höî trúå vaâ ngaây kïí tûâ ngaây kyá. Baäi boã caác quy àõnh: Quyïët taái àõnh cû hoùåc àang thûåc hiïån chi traã böìi àõnh söë 1255/QÀ-UBND ngaây 14.7.2006 cuãa thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû theo phûúng aán àaä UBND tónh Khaánh Hoâa vïì mûác chi cho cöng taác àûúåc phï duyïåt trûúác khi Quyïët àõnh naâ coá hiïåu thûåc hiïån böìi thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû; Àiïìu lûåc thò viïåc lêåp dûå toaán, sûã duång vaâ quyïët toaán 67 Quyïët àõnh 101/2009/QÀ-UBND ngaây kinh phñ töí chûác thûåc hiïån böìi thûúâng, höî trúå vaâ 21/12/2009 cuãa UBND tónh Khaánh Hoâa. taái àõnh cû khi Nhaâ nûúác thu höìi àêët àûúåc thûåc hiïån theo caác quy àõnh trûúác àêy. (Xem toaân vùn taåi: www.khanhhoa.gov.vn) Quyïët àõnh söë 04/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Tiïìn Giang vïì viïåc Ban haânh Quy chïë phöëi húåp traách nhiïåm trong cöng taác quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp trïn àõa baân tónh Tiïìn Giang Ngaây 07/03/2012 UBND tónh Tiïìn Giang àaä lônh vûåc chuyïn mön vaâ theo thêím quyïìn àöëi coá Quyïët àõnh söë 04/2012/QÀ-UBND ban haânh vúái caác doanh nghiïåp trong khu cöng nghiïåp. Quy chïë phöëi húåp traách nhiïåm trong cöng taác Caác doanh nghiïåp trong caác khu cöng quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp trïn àõa baân tónh nghiïåp coá traách nhiïåm thûåc hiïån àuáng muåc tiïu Tiïìn Giang. Quy chïë naây quy àõnh traách nhiïåm àêìu tû, nöåi dung kinh doanh àûúåc quy àõnh taåi vaâ sûå phöëi húåp giûäa caác cú quan: Ban Quaãn lyá Giêëy chûáng nhêån àêìu tû (Giêëy pheáp àêìu tû) hoùåc caác khu cöng nghiïåp Tiïìn Giang, caác cúã, ngaânh Giêëy chûáng nhêån àùng kyá doanh nghiïåp theo tónh; UBND cêëp huyïån; caác töí chûác coá liïn quan àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt Viïåt Nam vïì xêy trong cöng taác quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp dûång, lao àöång, thuïë vaâ baão vïå möi trûúâng; caác trïn àõa baân tónh Tiïìn Giang, nhùçm muåc àñch thoãa thuêån vïì xêy dûång vaâ chi phñ xûã lyá chêët thaãi tùng cûúâng hiïåu quaã cöng taác quaãn lyá caác khu trong khu cöng nghiïåp vaâ caác quy àõnh khaác cuãa cöng nghiïåp trïn àõa baân tónh, taåo àiïìu kiïån phaáp luêåt hiïån haânh. Phaãi tuên thuã caác quy àõnh thuêån lúåi cho caác doanh nghiïåp phaát triïín saãn cuãa phaáp luêåt Viïåt Nam, caác vùn baãn phaáp luêåt xuêët, kinh doanh àuáng phaáp luêåt. coá liïn quan vaâ chõu sûå quaãn lyá cuãa Ban quaãn lyá Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp Tiïìn Giang caác khu cöng nghiïåp Tiïìn Giang. laâ cú quan thûåc hiïån cöng taác quaãn lyá vïì mùåt Cöng taác thanh tra, kiïím tra àöëi vúái caác nhaâ nûúác àöëi vúái caác khu cöng nghiïåp; laâ cú doanh nghiïåp trong caác khu cöng nghiïåp phaãi quan àêìu möëi tiïëp nhêån giaãi quyïët hoùåc chuã trò thûåc hiïån àuáng theo phaáp luêåt vïì Thanh tra vaâ phöëi húåp vúái caác ngaânh tónh, caác àõa phûúng liïn caác vùn baãn phaáp luêåt coá liïn quan. Hùçng nùm, quan giaãi quyïët caác phaãn aánh khoá khùn, vûúáng tuây theo tònh hònh thûåc tïë, caác súã, ngaânh tónh lêåp mùæc, caác àïì nghõ cuãa caác doanh nghiïåp trong kïë hoaåch kiïím tra, thanh tra gûãi Ban Quaãn lyá khu cöng nghiïåp, trûúâng húåp vûúåt thêím quyïìn caác khu cöng nghiïåp Tiïìn Giang töíng húåp trònh thò baáo caáo àïì xuêët UBND tónh giaãi quyïët. UBND tónh phï duyïåt thûåc hiïån. Viïåc thanh tra, Caác súã, ngaânh tónh, UBND cêëp huyïån vaâ kiïím tra khöng àûúåc tiïën haânh truâng lùåp, khöng caác cú quan, töí chûác coá liïn quan chuã trò, phöëi quaá möåt lêìn vïì cuâng möåt nöåi dung trong möåt húåp vúái Ban quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp àïí nùm àöëi vúái möåt doanh nghiïåp (trûâ trûúâng húåp thûåc hiïån chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác thuöåc àöåt xuêët). 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. Caác kiïën nghõ, phaãn aánh cuãa caác doanh nghiïåp vaâ khu vûåc xung quanh theo thêím nghiïåp trong khu cöng nghiïåp do Ban Quaãn lyá quyïìn. Thûåc hiïån caác biïån phaáp àaãm baão trêåt caác khu cöng nghiïåp tónh Tiïìn Giang tiïëp nhêån tûå an toaân giao thöng khu vûåc khu cöng nghiïåp. giaãi quyïët, nïëu ngoaâi thêím quyïìn thò Ban Quaãn Vêån àöång nhên dên trong àõa baân coá khu cöng lyá caác khu cöng nghiïåp phöëi húåp vúái caác cú nghiïåp chêëp haânh caác chuã trûúng, chñnh saách, quan chûác nùng giaãi quyïët theo àuáng luêåt khiïëu phaáp luêåt cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác trong viïåc xêy naåi, töë caáo vaâ caác quy àõnh khaác cuãa phaáp luêåt dûång vaâ phaát triïín caác khu cöng nghiïåp. Phöëi hiïån haânh. Trong trûúâng húåp vûúåt phaåm vi traách húåp giaãi quyïët tranh chêëp lao àöång trong khu nhiïåm cuãa Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. caác cú quan chûác nùng thò baáo caáo, àïì xuêët Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí tûâ UBND tónh, caác Böå, ngaânh Trung ûúng xem xeát, ngaây kyá vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë 07/2009/QD- giaãi quyïët. UBND ngaây 09/04/2009 cuãa UBND tónh Tiïìn UBND cêëp huyïån phöëi húåp vaâ chó àaåo chñnh Giang vïì viïåc ban haânh Quy chïë phöëi húåp traách quyïìn cêëp xaä phöëi húåp chùåt cheä vúái Ban Quaãn nhiïåm trong cöng taác quaãn lyá caác khu cöng lyá caác khu cöng nghiïåp, caác súã, ngaânh, àoaân nghiïåp trïn àõa baân tónh Tiïìn Giang. thïí tónh thûåc hiïån viïåc quaãn lyá haânh chñnh, an ninh, trêåt tûå cöng cöång trong caác khu cöng (Xem toaân vùn taåi: www.tiengiang.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Nghiïåm thu Dûå aán sûå nghiïåp kinh tï:ë “Àiïìu tra, khaão saát hïå thöëng cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn Viïåt Nam” Ngaây 21/3/2012, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä tiïën haânh nghiïåm thu dûå aán sûå nghiïåp kinh tïë: “Àiïìu tra, khaão saát hïå thöëng cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn Viïåt Nam” do Viïån Kiïën truác, quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön Böå Xêy dûång thûåc hiïån. TS. Nguyïîn Trung Hoaâ - Vuå trûúãng Vuå KHCN vaâ Möi trûúâng Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Theo baáo caáo cuãa nhoám nghiïn cûáu, cûãa khêíu biïn giúái laâ khu vûåc àùåc biïåt quan troång àöëi vúái an ninh, quöëc phoâng, ngoaåi giao vaâ phaát triïín TS. Nguyïîn Trung Hoâa - Chuã tõch Höåi àöìng kinh tïë xaä höåi cuãa khu vûåc biïn giúái. Viïåt Nam coá nghiïåm thu phaát biïíu kïët luêån àûúâng biïn giúái àêët liïìn tiïëp giaáp vúái 3 nûúác gia, nhoám Dûå aán àaä nghiïn cûáu töíng quan hïå Trung Quöëc, Laâo vaâ Campuchia. thöëng CKBGÀLVN, àaä àiïìu tra, àaánh giaá hiïån Trong xu hûúáng phaát triïín kinh tïë xaä höåi, traång hoaåt àöång quy hoaåch hïå thöëng cûãa khêíu quan hïå quöëc tïë, caác cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn nïu trïn vaâ trïn cú súã caác kïët quaã nhêån àûúåc tûâ (CKBGÀL) khöng chó laâ cûãa xuêët nhêåp caãnh maâ caác hoaåt àöång nghiïn cûáu àaä nïu ra caác àïì xuêët, coân laâ nhûäng trung têm kinh tïë, vùn hoaá, xaä höåi kiïën nghõ phuåc vuå cöng taác quaãn lyá cuãa Chñnh cuãa caác àõa phûúng. Trong böëi caãnh caác hoaåt phuã, caác Böå ngaânh vaâ UBND caác tónh, àïì xuêët àöång kinh tïë, xaä höåi úã cûãa khêíu biïn giúái ngaây caác giaãi phaáp thiïët kïë kiïën truác - quy hoaåch cuãa caâng gia tùng vaâ phaát triïín coá àõnh hûúáng roä caác cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn cho tûâng loaåi hònh raâng thò caác cûãa khêíu biïn giúái cêìn phaãi àûúåc vaâ khu vûåc àùåc thuâ. quaãn lyá vaâ xêy dûång möåt caách coá hïå thöëng. Àïí coá àûúåc caái nhòn töíng quan vïì hïå thöëng Trûúác yïu cêìu khaách quan cuãa viïåc xêy dûång CKBGÀLVN, nhoám dûå aán àaä nghiïn cûáu cú cêëu vaâ quaãn lyá CKBGÀL, Böå Xêy dûång àaä giao cho töí chûác vaâ mö hònh hoaåt àöång cuãa hïå thöëng Viïån Kiïën truác, quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön CKBGÀL Trïn cú súã phên loaåi thaânh cûãa khêíu thûåc hiïån dûå aán Àiïìu tra, khaão saát hïå thöëng quöëc tïë, cûãa khêíu chñnh vaâ cûãa khêíu phuå, nhoám CKBGÀLVN nhùçm àïì xuêët giuáp caác cú quan dûå aán àaä nghiïn cûáu cú cêëu töí chûác chung bao quaãn lyá hoaåch àõnh caác chñnh saách húåp lyá vaâ ban göìm töí chûác mùåt bùçng khöng gian, töí chûác dêy haânh caác taâi liïåu kyä thuêåt hûúáng dêîn quaãn lyá chuyïìn cöng nùng, phûúng thûác hoaåt àöång cuãa thöëng nhêët caác hoaåt àöång àêìu tû xêy dûång taåi hïå thöëng CKBGÀL àùåc biïåt laâ àaánh giaá khaái quaát caác àõa phûúng coá cûãa khêíu biïn giúái vaâ thöëng vïì thûåc traång quy hoaåch kiïën truác cuãa hïå thöëng nhêët hoaá caác thïí loaåi cöng trònh khu vûåc cûãa CKBGÀL khêíu, phöí biïën àïí caác àõa phûúng thûåc hiïån taåo Dûå aán àaä àiïìu tra, khaão saát 112 cûãa khêíu nïn baãn sùæc dên töåc cho kiïën truác CKBGÀLVN. (trïn töíng söë 123 cûãa khêíu biïn giúái úã nûúác ta) Baáo caáo trûúác Höåi àöìng, ThS. Phaåm Thuyá chiïëm tyã lïå 91%, àöëi vúái 3 loaåi hònh laâ cûãa khêíu Hiïìn - Chuã nhiïåm Dûå aán cho biïët, thöng qua quöëc tïë (21 cûãa khêíu, bùçng 19,4%), cûãa khêíu nghiïn cûáu hïå thöëng vùn baãn quaãn lyá nhaâ nûúác, chñnh (19 cûãa khêíu bùçng 17,6%) vaâ cûãa khêíu àiïìu tra bùçng phiïëu hoãi vaâ phoãng vêën chuyïn phuå (68 cûãa khêíu bùçng 62,7%) vaâ trïn 3 tuyïën 14 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. biïn giúái laâ biïn giúái Viïåt Nam - Trung Quöëc, Viïåt Àoáng goáp yá kiïën cho dûå aán, caác chuyïn gia Nam - Laâo vaâ Viïåt Nam - Campuchia. phaãn biïån vaâ thaânh viïn Höåi àöìng nghiïåm thu Caác söë liïåu thu àûúåc sau khi àiïìu tra, khaão cho rùçng dûå aán àaä àaáp ûáng àûúåc muåc àñch vaâ saát àaä àûúåc töíng húåp vaâ phên tñch, àaánh giaá vïì yïu cêìu cuãa möåt cöng trònh thuöåc thïí loaåi naây, quy hoaåch, giao thöng (giao thöng nöåi böå, giao àûúåc thûåc hiïån coá traách nhiïåm, chêët lûúång thöng àöëi ngoaåi) vaâ kiïën truác. chuyïn mön, àaãm baão àöå tin cêåy laâm cú súã cho Trïn cú súã kïët quaã nghiïn cûáu thu àûúåc qua, viïåc hoaåch àõnh chñnh saách, quy hoaåch, thiïët kïë nhoám dûå aán àaä àïì xuêët vúái Chñnh phuã vïì viïåc lêåp vaâ vêån haânh cûãa khêíu biïn giúái àêët liïìn,… àöìng quy hoaåch töíng thïí hïå thöëng cûãa khêíu àûúâng thúâi àaä àïì nghõ nhoám taác giaã lûu yá viïåc trònh baây böå, triïín khai thûåc hiïån Hiïåp àõnh cûãa khêíu vaâ kïët quaã theo hûúáng cuãa möåt dûå aán sûå nghiïåp Quy chïë CKBGÀL Viïåt Nam - Trung Quöëc, töí kinh tïë, sùæp xïëp söë liïåu möåt caách hïå thöëng, coá sú chûác khaão saát, thiïët kïë mö hònh chuêín bõ cho àöì hoaá, laâm roä dêy chuyïìn cöng nùng, sûå quan viïåc thöëng nhêët caác CKBGÀL trïn toaân quöëc, àïì hïå giûäa kïët quaã nghiïn cûáu vúái caác àïì xuêët,… xuêët vúái UBND caác tónh coá CKBGÀL vïì viïåc quy Phaát biïíu kïët luêån, TS. Nguyïîn Trung Hoaâ - hoaåch, xêy dûång vaâ nêng cêëp cûãa khêíu, viïåc töí Chuã tõch Höåi àöìng cho biïët Höåi àöìng àaánh giaá chûác khai trûúng àûa vaâo hoaåt àöång àöëi vúái caác cao caác kïët quaã cuãa Dûå aán, cuäng nhû nöî lûåc cuãa cûãa khêíu àaä coá quyïët àõnh múã, nêng cêëp cûãa nhoám thûåc hiïån Dûå aán. Tuy nhiïn àïí hoaân chónh khêíu theo quyïët àõnh cuãa Chñnh phuã vaâ àïì xuêët baáo caáo kïët quaã Dûå aán, nhoám thûåc hiïån cêìn vúái Böå Quöëc phoâng vïì cöng taác quaãn lyá, kiïím quan têm hoaân thiïån möåt söë vêën àïì nhû trònh soaát, viïåc thûåc hiïån quy trònh kiïím tra, giaám saát baây kïët quaã theo cêëu truác cuãa möåt dûå aán sûå biïn phoâng taåi cûãa khêíu. nghiïåp kinh tïë, phên tñch söë liïåu phuåc vuå thiïët kïë, Nhoám dûå aán cuäng àaä àïì xuêët caác giaãi phaáp laâm roä möåt söë chó tiïu vïì quy hoaåch vaâ thiïët kïë thiïët kïë kiïën truác - quy hoaåch cuãa CKBGÀL cho khöng gian chûác nùng, dêy chuyïìn cöng nùng, tûâng loaåi hònh vaâ trïn caã 3 tuyïën biïn giúái àêët liïìn lûu yá àïën caác àiïìu kiïån àùåc thuâ úã àõa phûúng... Viïåt Nam, nïu ra yïu cêìu àöëi vúái khu àêët xêy Dûå aán àaä àûúåc Höåi àöìng nghiïåm thu thöng dûång vaâ quy hoaåch töíng mùåt bùçng; nöåi dung qua vaâ xïëp loaåi Khaá. cöng trònh vaâ yïu cêìu thiïët kïë; hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt. Huyânh Phûúác Nghiïåm thu caác àïì taâi: " Soaát xeát tiïu chuêín TCVN 7368:2004 - Kñnh Xêy dûång - Kñnh daán nhiïìu lúáp vaâ kñnh daán an toaân nhiïìu lúáp - phûúng phaáp thûã àöå bïìn va àêåp" vaâ "Kñnh xêy dûång - xaác àõnh hïå söë truyïìn nhiïåt (giaá trõ U) - phûúng phaáp tñnh" Ngaây 22/3/2012 taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng truyïìn nhiïåt (giaá trõ U) - phûúng phaáp tñnh" - maä KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä tiïën haânh söë TC 09-11, do Viïån Vêåt liïåu xêy dûång thûåc nghiïåm thu kïët quaã cuãa caác àïì taâi " Soaát xeát hiïån. tiïu chuêín TCVN 7368:2004 - Kñnh Xêy dûång - Theo ThS Trêìn Àònh Thaái - Phoá Vuå trûúãng Kñnh daán nhiïìu lúáp vaâ kñnh daán an toaân nhiïìu Vuå KHCN-MT Böå Xêy dûång, tiïu chuêín TCVN lúáp - phûúng phaáp thûã àöå bïìn va àêåp" - maä söë 7368: 2004 àûúåc ban haânh tûâ nùm 2004, qua TBT 08-11 vaâ "Kñnh xêy dûång - xaác àõnh hïå söë thúâi gian sûã duång àïën nay àaä böåc löå möåt söë TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. àiïím chûa húåp lyá trong phûúng phaáp thûã àöå bïìn va àêåp rúi bi, aãnh hûúãng àïën kïët quaã àaánh giaá mêîu thûã. Àöìng thúâi, viïåc xaác àõnh giaá trõ U - hïå söë truyïìn nhiïåt cuãa kñnh xêy dûång laâ rêët coá yá nghôa àöëi vúái viïåc kiïím tra, àaánh giaá chêët lûúång saãn phêím kñnh xêy dûång vïì tñnh chêët nhiïåt, goáp phêìn nêng cao chêët lûúång saãn phêím kñnh xêy dûång theo hûúáng tiïët kiïåm nùng lûúång, baão vïå möi trûúâng, phaát triïín caác cöng trònh xanh. Vúái nhûäng lyá do àoá, Böå Xêy dûång àaä giao cho Viïån Vêåt liïåu xêy dûång triïín khai caác àïì taâi nghiïn Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng cûáu noái trïn. nghiïåm thu vaâ quaãn lyá nhûäng chuãng loaåi kñnh coá Trònh baây caác kïët quaã nghiïn cûáu vúái Höåi nhûäng tñnh nùng vïì nhiïåt, nùng lûúång, goáp àöìng nghiïåm thu, KS. Àaâo Anh Tuêën - chuã phêìn hoaân thiïån böå tiïu chuêín Viïåt Nam vïì nhiïåm àïì taâi TBT 08-11 - " Soaát xeát tiïu chuêín kñnh xêy dûång noái riïng vaâ böå tiïu chuêín TCVN TCVN 7368:2004 - Kñnh Xêy dûång - Kñnh daán noái chung. nhiïìu lúáp vaâ kñnh daán an toaân nhiïìu lúáp - Sau khi nghe baáo caáo thuyïët minh caác àïì phûúng phaáp thûã àöå bïìn va àêåp" àaä nïu toám tùæt taâi, caác uãy viïn phaãn biïån vaâ caác thaânh viïn cuãa nhûäng nöåi dung chñnh cuãa baãn dûå thaão tiïu Höåi àöìng àaä phaát biïíu àoáng goáp yá kiïën cho tûâng chuêín múái sau khi raâ soaát, sûãa àöíi, böí sung tiïu àïì taâi, àöìng thúâi thaão luêån vïì möåt söë khaái niïåm, chuêín TCVN 7368:2004 dûåa trïn nïìn hai tiïu nöåi dung cêìn laâm roä hún. Caác yá kiïën phaát biïíu chuêín göë laâ AS/NZS 2208:1996 cuãa UÁc/New cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng àïìu nhêët trñ vúái sûå Zealand vaâ JIS R 3205: 2005 vaâ trïn cú súã caác cêìn thiïët cuäng nhû muåc tiïu àùåt ra cuãa caác àïì söë liïåu thñ nghiïåm. taâi, àöìng tònh vúái caác saãn phêím cuãa caác nhoám Theo ThS Nguyïîn Minh Quyânh - Chuã nhiïåm àïì taâi, thöng qua caác kïët quaã cuãa caác àïì taâi vaâ àïì taâi TC 09-11, dûå thaão tiïu chuêín "Kñnh xêy àaánh giaá caã hai àïì taâi àïìu xïëp loaåi Xuêët sùæc. dûång - xaác àõnh hïå söë truyïìn nhiïåt (giaá trõ U) - Thay mùåt Höåi àöìng nghiïåm thu, ThS Trêìn phûúng phaáp tñnh" àûúåc biïn soaån trïn cú súã Àònh Thaái àïì nghõ caác nhoám àïì taâi hoaân thiïån chuyïín dõch chêëp nhêån tiïu chuêín Anh BS EN baáo caáo theo goáp yá cuãa caác thaânh viïn Höåi 673:1998. Nïëu àûúåc nghiïåm thu vaâ ban haânh àöìng trong thúâi gian súám nhêët àïí gûãi Böå Khoa thò àêy laâ tiïu chuêín àêìu tiïn úã nûúác ta hûúáng hoåc vaâ Cöng nghïå laâm thuã tuåc cöng böë./. dêîn phûúng phaáp tñnh hïå söë truyïìn nhiïåt cuãa kñnh xêy dûång, nhùçm taåo cú súã àïí àaánh giaá, Minh Tuêën Höåi thaão khoa hoåc: “Quy hoaåch phaát triïín giao thöng thuã àö Haâ Nöåi - vêën àïì vaâ giaãi phaáp” Ngaây 15/3/2012, taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång thöng vêån taãi (GTVT) Trûúng Têën Viïn; laänh phöëi húåp vúái Böå Giao thöng vêån taãi vaâ Töí chûác àaåo caác Cuåc, Vuå chûác nùng cuãa Böå Xêy dûång Healthbridge Canada töí chûác Höåi thaão “Quy vaâ Böå GTVT; àaåi diïån Vùn phoâng Chñnh phuã; töí hoaåch phaát triïín giao thöng thuã àö Haâ Nöåi - Vêën chûác Healthbridge Canada; Hiïåp höåi Caác àö thõ àïì vaâ giaãi phaáp”. Viïåt Nam, Töíng höåi Xêy dûång Viïåt Nam; cuâng Túái dûå Höåi thaão coá Thûá trûúãng Böå Giao àöng àaão caác àaåi biïíu àïën tûâ caác cú quan 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. cuâng nhau thaão luêån àïí tòm ra nhûäng giaãi phaáp hûäu hiïåu cho vêën àïì phaát triïín giao thöng cuãa thuã àö Haâ Nöåi. Trong phiïn hoåp àêìu tiïn saáng ngaây 15/3/2012, laänh àaåo Cuåc Phaát triïín Àö thõ - Böå Xêy dûång, àaåi diïån Töíng Cöng ty Tû vêën thiïët kïë Giao thöng vêån taãi (TEDI), caác chuyïn gia cuãa Àaåi hoåc Twente - Haâ Lan àaä coá caác tham luêån vúái chuã àïì: quaãn lyá vaâ phaát triïín giao thöng Haâ Nöåi, phaát triïín giao thöng àö thõ bïìn Thûá trûúãng Böå GTVN Trûúng Têën Viïn phaát biïíu vûäng taåi caác thaânh phöë chêu AÁ… khai maåc Höåi thaão Àaåi diïån Cuåc Phaát triïín àö thõ Böå Xêy dûång chuyïn mön, cú quan nghiïn cûáu, caác trûúâng - ThS. KTS Àöî Viïët Chiïën – Phoá Cuåc trûúãng àaä Àaåi hoåc taåi Haâ Nöåi… trònh baây tham luêån taåi Höåi thaão. Theo öng Àöî Phaát biïíu khai maåc Höåi thaão, Thûá trûúãng Viïët Chiïën, sau hún 10 nùm thûåc hiïån Quy Trûúng Têën Viïn nïu roä: Trong quaá trònh höåi hoaåch chung xêy dûång Thuã àö Haâ Nöåi àïën nùm nhêåp vaâ phaát triïín, caác àö thõ lúán cuãa Viïåt Nam 2020, ngaây 26/7/2011 Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä (Haâ Nöåi, Tp. Höì Chñ Minh…) àaä àaãm nhiïåm töët ban haânh quyïët àõnh phï duyïåt quy hoaåch vai troâ cú baãn khöng nhûäng laâ trung têm vùn chung xêy dûång Thuã àö Haâ Nöåi àïën nùm 2030 hoaá, kinh tïë, khoa hoåc kyä thuêåt cuãa caã nûúác, maâ têìm nhòn àïën nùm 2050. Bïn caånh caác àõnh coân laâ àêìu möëi giao thöng quan troång, àoáng hûúáng phaát triïín vïì quy mö dên söë, àêët àai, mö goáp àaáng kïí cho sûå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi hònh töí chûác khöng gian…àöì aán àaä xaác àõnh cuãa àêët nûúác. Maång lûúái giao thöng liïn vuâng caác hïå thöëng haå têìng àö thõ chung cho Thuã àö phaát triïín; chêët lûúång phuåc vuå ngaây caâng àûúåc Haâ Nöåi, hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt - möåt trong caãi thiïån; hïå thöëng metro, taâu àiïån trïn cao bùæt nhûäng vêën àïì quan troång cuãa hïå thöëng naây laâ àêìu àûúåc triïín khai…Cuöåc söëng vaâ böå mùåt caác quy hoaåch giao thöng àö thõ - cuäng àûúåc xem àö thõ Viïåt Nam coá nhûäng chuyïín biïën tñch cûåc xeát toaân diïån vaâ quan têm àuáng mûác. Öng Àöî vaâ àeåp lïn tûâng ngaây. Tuy nhiïn, quaá trònh phaát Viïët Chiïën cuäng cho biïët, ngoaâi caác nguyïn triïín àö thõ vêîn coân töìn taåi möåt söë bêët cêåp: giao nhên nhû chêåm triïín khai thûåc hiïån quy hoaåch thöng àö thõ chûa theo kõp töëc àöå àö thõ hoaá; giao thöng - àùåc biïåt laâ giao thöng cöng cöång àêìu tû cú súã haå têìng chûa têåp trung; nguöìn kinh àö thõ, chûa theo kõp vúái töëc àöå àö thõ hoáa; thiïëu phñ coân haån heåp; tyã lïå àêët daânh cho giao thöng caác tuyïën cao töëc kïët nöëi liïn hoaân maång lûúái, coân thêëp (13% - trong khi yïu cêìu tyã lïå naây laâ caác tuyïën hûúáng têm – vaânh àai chûa àûúåc àêìu 20% àöëi vúái khu vûåc àö thõ); cöng taác quy hoaåch tû àuáng mûác, xêy dûång hoaân chónh…coân coá giao thöng, quaãn lyá phûúng tiïån giao thöng nhòn nguyïn nhên xuêët phaát tûâ trònh àöå quaãn lyá non chung coân yïëu keám - laâ möåt trong nhûäng keám: quaãn lyá quyä àêët, quaãn lyá khai thaác caác nguyïn nhên cú baãn laâm trêìm troång tònh hònh àiïím àöî xe, kiïím soaát sûå gia tùng dên söë cú uân tùæc giao thöng àö thõ hiïån nay. Àïí giaãi àûúåc hoåc vaâo khu vûåc nöåi thaânh, phên böë caác cú súã baâi toaán naây rêët cêìn sûå seã chia vaâ nhûäng kinh saãn xuêët, caác trûúâng àaâo taåo daåy nghïì, caác nghiïåm, yá kiïën àoáng goáp quyá baáu cuãa caác bïånh viïån chêët lûúång cao…taåi Vuâng Thuã àö àïìu chuyïn gia trong vaâ ngoaâi nûúác. Theo Thûá chûa húåp lyá. Àïí khùæc phuåc tònh traång uân tùæc trûúãng Trûúng Têën Viïn, Höåi thaão naây laâ cú höåi giao thöng trong nöåi àö noái riïng vaâ thaânh phöë àïí caác nhaâ quy hoaåch, hoaåch àõnh chiïën lûúåc noái chung, cêìn phaãi coá caác giaãi phaáp töíng thïí, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. àöìng böå caã trûúác mùæt cuäng nhû lêu daâi, cuå thïí laâ súám triïín khai viïåc lêåp vaâ phï duyïåt quy hoaåch chuyïn ngaânh haå têìng kyä thuêåt vïì giao thöng cho Thuã àö phuâ húåp vúái àõnh hûúáng quy hoaåch chung xêy dûång Thuã àö àaä àûúåc phï duyïåt; caãi taåo caác khu chung cû cuä theo nguyïn tùæc khöng àûa thïm dên cû múái vaâo; xêy dûång caác khu àö thõ múái àöìng böå, hiïån àaåi coá chêët lûúång söëng töët, àêíy nhanh xêy dûång caác khu àö thõ vïå tinh taåo lûåc huát ra bïn ngoaâi, giaãm taãi cho trung têm thaânh phöë; àêíy maånh phaát triïín hïå Caác àaåi biïíu dûå Höåi thaão thöëng GTCC dêìn thay thïë cho phûúng tiïån caác (Myä), Luên Àön (Anh),tûâ àoá àïì xuêët möåt söë giaãi nhên; nêng cao yá thûác cöång àöìng tham gia giao phaáp cho giao thöng Haâ Nöåi: phaát triïín GTCC; thöng; coá biïån phaáp chïë taâi xûã phaåt nghiïm coi viïåc ài böå nhû möåt phûúng thûác giao khùæc caác vi phaåm vïì an toaân giao thöng. thöng… Liïn quan túái vêën àïì naây - öng Fang Trong baâi tham luêån cuãa mònh, TS. Mark Ke nïu roä - cêìn nghiïn cûáu tùng mêåt àöå dên úã Zuidgeest - Àaåi hoåc Twente àaä nhêån àõnh: Thïë quanh caác ga GTCC, tùng khaã nùng tiïëp cêån kyã XXI àûúåc àaánh dêëu laâ kyã nguyïn cuãa sûå núi laâm viïåc bùçng GTCC, múã röång phaåm vi buâng nöí àö thõ. Gòn giûä sûå cên bùçng giûäa sinh phuåc vuå bùçng ài böå quanh caác ga GTCC, caãi thaái vaâ àaãm baão àiïìu kiïån söëng trong caác àö thõ thiïån khaã nùng ài böå khu vûåc quanh caác ga hiïån àaåi laâ muåc tiïu haâng àêìu àïí àaãm baão sûå GTCC… bïìn vûäng cuãa caác àö thõ hiïån àaåi. Àöìng thúâi, Caác yá kiïën àoáng goáp, caác tham luêån taåi Höåi giaãi quyïët möëi quan hïå giûäa giao thöng vaâ hònh thaão quöëc tïë “Quy hoaåch phaát triïín giao thöng thaái àö thõ chñnh laâ chòa khoaá cho sûå phaát triïín Thuã àö Haâ Nöåi - Vêën àïì vaâ giaãi phaáp” trong böëi giao thöng bïìn vûäng. caãnh tònh hònh giao thöng Thuã àö coân nhiïìu bêët Buöíi chiïìu cuâng ngaây, phiïn hoåp thûá 2 tiïëp cêåp, thûåc sûå rêët böí ñch vaâ thiïët thûåc àöëi vúái caác tuåc vúái nhûäng tham luêån xoay quanh caác giaãi nhaâ quaãn lyá, caác chuyïn gia, nhûäng ngûúâi têm phaáp quaãn lyá phaát triïín giao thöng Haâ Nöåi. Öng huyïët vúái sûå phaát triïín bïìn vûäng cuãa giao thöng Fang Ke, chuyïn gia cao cêëp vïì giao thöng àö àö thõ. thõ cuãa WB töíng kïët kinh nghiïåm phaát triïín giao thöng taåi möåt söë thaânh phöë coá mêåt àöå dên söë Lïå Minh cao nhû Bùæc Kinh (Trung Quöëc), New York Hoaân thiïån cöng nghïå taái chïë phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu xêy dûång Trïn cú súã kïët quaã àïì taâi RD “Nghiïn cûáu sûã cho xêy dûång" àïí höî trúå möåt doanh nghiïåp àêìu duång phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm bï töng vaâ tû xêy dûång möåt dêy chuyïìn taái chïë PTXD quy vûäa xêy dûång” do Viïån Vêåt liïåu xêy dûång thûåc mö cöng nghiïåp. Viïån Vêåt liïåu xêy dûång àaä phöëi hiïån nùm 2007, Böå Xêy dûång àaä giao cho Viïån húåp vúái Cöng ty TNHH Nhaâ nûúác möåt thaânh Vêåt liïåu xêy dûång thûåc hiïån dûå aán saãn xuêët thûã, viïn Cú àiïån cöng trònh triïín khai dûå aán"Khu thûã nghiïåm (SXTTN) “Hoaân thiïån cöng nghïå liïn húåp taái chïë phïë thaãi xêy dûång vaâ saãn xuêët taái chïë phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu vêåt liïåu xêy dûång" trong khuön viïn cuãa xñ 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. 40têën/h;cöng àoaån saãn xuêët gaåch blöëc bï töng cöng suêët 30 triïåu viïn gaåch quy tiïu chuêín/nùm; vaâ Cöng àoaån saãn xuêët caác cêëu kiïån bï töng àuác sùén. Caác cöng àoaån saãn xuêët múái àûúåc àêìu tû vaâ sùén coá àûúåc kïët nöëi vúái nhau thaânh möåt dêy chuyïìn cöng nghïå töíng thïí, haâi hoâa. Möåt söë thöng söë cöng nghïå cuãa dêy chuyïìn taái chïë PTXD Nguyïn liïåu PTXD cho saãn xuêët taái chïë: Nguyïn liïåu PTXD duâng cho saãn xuêët taái chïë phên thaânh hai loaåi laâ PTXD coá nguöìn göëc kïët nghiïåp gaåch blöëc thuöåc Cöng ty Cú àiïån cöng cêëu bï töng vaâ PTXD laâ höîn húåp kïët cêëu xêy, trònh taåi Saâi Àöìng, Long Biïn, Haâ Nöåi (do chûa bï töng. xin àûúåc TP. Haâ Nöåi cêëp mùåt bùçng chñnh thûác Cöng nghïå saãn xuêët: Cöng nghïå saãn xuêët cho Dûå aán). Qua 2 nùm triïín khai (2010-2011), vaâ dêy chuyïìn thiïët bõ cho taái chïë PTXD cú baãn hiïån nay, dêy chuyïìn saãn xuêët taái chïë PTXD àaä tûúng tûå nhû dêy chuyïìn nghiïìn saâng àaá xêy ài vaâo hoaåt àöång, saãn phêím cöët liïåu taái chïë chuã dûång thöng thûúâng. Tuy nhiïn, coá thïm cöng yïëu cung cêëp cho saãn xuêët saãn phêím gaåch blöëc àoaån loaåi boã caác taåp chêët, vêåt liïåu ngoaåi lai nhû bï töng vaâ saãn phêím cêëu kiïån bï töng. böå taách kim loaåi tûâ tñnh àùåt trïn bùng taãi, saâng Dêy chuyïìn cöng nghïå taái chïë PTXD laâm rung sú böå àùåt trûúác maáy keåp haâm àïí loaåi caác cöët liïåu cho xêy dûång cuãa Dûå aán SXTTN göìm haåt kñch thûúác nhoã vaâ coá thïm caác cöng àoaån ba caác cöng àoaån chñnh sau: Cöng àoaån taái chïë laâm saåch tûå àöång hoùåc thuã cöng loaåi boã caác taåp phïë thaãi xêy dûång thaânh cöët liïåu cöng suêët chêët lêîn trong vêåt liïåu. Saãn phêím cöët liïåu taái chïë saãn xuêët thûã nghiïåm TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Saãn phêím gaåch bloc röîng saãn xuêët thûã nghiïåm Saãn phêím viïn bï töng boá vóa sûã duång cöët liïåu taái chïë töng vaâ cêëu kiïån bï töng àaåt àûúåc cuâng maác cûúâng àöå (20 MPa), lûúång xi mùng tùng khoaãng 10% , 15% vaâ 25% tûúng ûáng khi thay thïë cöët liïåu tûå nhiïn bùçng cöët liïåu bï töng nghiïìn, höîn húåp kïët cêëu gaåch- bï töng nghiïìn vaâ höîn húåp caã cöët liïåu lúán vaâ cöët liïåu nhoã taái chïë. Tñnh toaán sú böå hiïåu quaã kinh tïë Quaá trònh saãn xuêët thûã nghiïåm saãn phêím cöët liïåu taái chïë tûâ PTXD cho thêëy, chi phñ saãn xuêët saãn phêím cöët liïåu taái chïë laâ 73.000 àöìng/têën, Saãn phêím gaåch bï töng tûå cheân saãn xuêët chi phñ naây chó bùçng khoaãng (40-50)% so vúái thûã nghiïåm giaá thaânh saãn phêím àaá dùm xêy dûång khai thaác Chêët lûúång saãn phêím cöët liïåu taái chïë saãn tûâ àaá moã hiïån nay cung cêëp taåi Haâ Nöåi. Tuy xuêët thûã nghiïåm: Kïët quaã thñ nghiïåm àaánh giaá nhiïn, trong quaá trònh saãn xuêët thûã nghiïåm cuãa tñnh chêët cuãa caác mêîu cöët liïåu taái chïë saãn xuêët dûå aán, nguyïn liïåu PTXD cho saãn xuêët phaãi thûã nghiïåm cho thêëy: Thaânh phêìn haåt, hònh mua vúái giaá 70.000 àöìng/têën, do vêåy laâm chi phñ daång kñch thûúác, caác chó tiïu cú lyá vaâ haâm lûúång saãn phêím cöët liïåu taái chïë tùng lïn laâ 143.000 taåp chêët cuãa saãn phêím cöët liïåu taái chïë àaáp ûáng àöìng/têën. Theo kinh nghiïåm tûâ caác nûúác phaát àûúåc caác yïu cêìu laâm cöët liïåu cho bï töng, laâm triïín cöng nghiïåp taái chïë PTXD thò saãn phêím vêåt liïåu cêëp phöëi cho lúáp subbase trong kïët cêëu cöët liïåu taái chïë muöën caånh tranh thò giaá baán phaãi aáo àûúâng àûúâng ötö theo quy àõnh trong tiïu bùçng khoaãng (60-70)% giaá cöët liïåu tûå nhiïn. chuêín Viïåt Nam hiïån haânh vaâ caác quy àõnh kyä Trong trûúâng húåp saãn xuêët taái chïë PTXD thuêåt àöëi vúái cöët liïåu taái chïë theo tiïu chuêín cuãa khöng mêët chi phñ nhêåp nguyïn liïåu PTXD àêìu töí chûác RILEM hiïån àang àûúåc aáp duång úã caác vaâo (tûúng àûúng giaá thaânh cöët liïåu taái chïë nûúác EU. khoaãng 73.000 àöìng/m3) thò chi phñ cho saãn Saãn phêím gaåch blöëc bï töng vaâ saãn phêím xuêët saãn phêím gaåch blöëc bï töng cöët liïåu taái cêëu kiïån bï töng sûã duång cöët liïåu taái chïë saãn chïë seä giaãm khoaãng 23% vaâ cêëu kiïån bï töng xuêët thûã nghiïåm: Hònh thûác ngoaåi quan saãn giaãm khoaãng 12% so vúái caác saãn phêím cuâng phêím tûúng tûå nhû saãn phêím cöët liïåu tûå nhiïn, loaåi sûã duång cöët liïåu tûå nhiïn. cûúâng àöå neán saãn phêím phuå thuöåc vaâo loaåi cöët Àaánh giaá taác àöång möi trûúâng quaá trònh liïåu taái chïë sûã duång. Àïí caác saãn phêím gaåch bï saãn xuêët taái chïë PTXD 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2