intTypePromotion=1

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2021

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
6
lượt xem
0
download

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2021

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2021" thông tin đến các bạn với những nội dung về nghiên cứu định mức sản xuất cát nghiền trong xây dựng; xây dựng các tòa nhà chống chịu động đất; đặc tính kỹ thuật của các kết cấu gỗ dán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 6/2021

 1. 6 Thaáng 3 - 2021
 2. ÀAÃNG UÃY BÖÅ XÊY DÛÅNG THAM DÛÅ HÖÅI NGHÕ TRÛÅC TUYÏËN TOAÂN QUÖËC NGHIÏN CÛÁU, HOÅC TÊÅP, QUAÁN TRIÏÅT NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI XIII CUÃA ÀAÃNG Haâ Nöåi, ngaây 27-28 thaáng 3 nùm 2021 Àöìng chñ Phaåm Minh Chñnh - UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng trònh baây Baáo caáo taåi Höåi nghõ Àaãng uãy Böå Xêy dûång tham dûå Höåi nghõ taåi àiïím cêìu trûåc tuyïën Cú quan Böå Xêy dûång
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH NÙM THÛÁ HAI HAI & KHOA HOÅC CÖNG NGHÏÅ 6 XÊY DÛÅNG SÖË 6 - 3/2021 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy 5 hoaåch maång lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 - Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh Chuã trûúng àêìu tû Dûå 6 aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh haå têìng khu cöng nghiïåp Myä Thuêån - Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh 7 doanh haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Thaái Hoâa - Liïîn Sún - Liïn Hoâa (khu vûåc II - giai àoaån 1) - Quyïët àõnh phï duyïåt àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch 9 TRUNG TÊM THÖNG TIN cêëp nûúác vuâng Àöìng bùçng söng Cûãu Long àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 - Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh 10 doanh haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Phöë Nöëi A múã TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI röång diïån tñch 92,5 ha TEL : (04) 38.215.137 - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt chuã trûúng àêìu tû Dûå 11 (04) 38.215.138 aán àêìu tû xêy dûång bïën söë 5, söë 6 khu bïën caãng Laåch Huyïån thuöåc caãng biïín Haãi Phoâng FAX : (04) 39.741.709 - Böå Xêy dûång ban haânh Hûúáng dêîn xêy dûång bïånh viïån 12 Email: ttth@moc.gov.vn daä chiïën àiïìu trõ ngûúâi mùæc bïånh truyïìn nhiïîm gêy dõch Vùn baãn cuãa àõa phûúng GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT - UBND tónh Thaái Nguyïn ban haânh Quy àõnh cûúäng 14 CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 chïë thûåc hiïån quyïët àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai trïn àõa baân tónh TH¤NG TH¤NGTIN TINxdcb xdcb&&khcnxd khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi nghiïn cûáu biïn soaån caác tiïu 17 chuêín quöëc gia vïì an toaân maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu xêy dûång àõnh mûác 18 saãn xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång” - Húåp taác kyä thuêåt giûäa MOC vaâ MLIT ngaây caâng phaát 20 triïín - Nghiïåm thu Dûå thaão TCVN do Viïån Vêåt liïåu xêy 23 dûång thûåc hiïån - Liïn bang Nga vúái viïåc chuyïín àöíi söë ngaânh xêy 24 dûång - Xêy dûång caác toâa nhaâ chöëng chõu àöång àêët 27 - Àùåc tñnh kyä thuêåt cuãa caác kïët cêëu göî daán 29 Thöng tin - Diïîn àaân Doanh nghiïåp Viïåt Nam - Nhêåt Baãn vïì tiïët 33 CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH kiïåm nùng lûúång vaâ nùng lûúång taái taåo - Viïåt Nam - Nhêåt Baãn tùng cûúâng húåp taác 34 BAÅCH MINH TUÊËN trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi Phoá giaám àöëc Trung têm - Àoaân thanh niïn Böå Xêy dûång kyã niïåm 90 nùm 36 ngaây thaânh lêåp Àoaân thanh niïn cöång saãn Höì Chñ Thöng tin Minh - Àõnh hûúáng phaát triïín kiïën truác Viïåt Nam trong böëi 37 caãnh múái Ban biïn têåp: - Höåi nghõ têåp huêën nghiïåp vuå cöng taác Àaãng nùm 39 CN. BAÅCH MINH TUÊËN 2021 - Àaãng uãy Böå Xêy dûång tham dûå Höåi nghõ trûåc tuyïën 40 (Trûúãng ban) toaân quöëc nghiïn cûáu, hoåc têåp, quaán triïåt Nghõ quyïët Àaåi höåi XIII cuãa Àaãng CN. ÀÖÎ THÕ KIM NHAÅN - Covid 19 - àöång lûåc cho sûå phaát triïín xêy dûång nhaâ 41 CN. NGUYÏÎN THÕ LÏå MINH úã - Nhûäng thaânh phöë thöng minh nhoã nhêët thïë giúái 42 CN. TRÊÌN ÀÒNH HAÂ - Chiïëu saáng nghïå thuêåt 45 CN. NGUYÏÎN THÕ MAI ANH CN. NINH HOAÂNG HAÅNH 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch maång lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 26 thaáng 02 nùm 2021, Thuã tûúáng Muåc tiïu lêåp quy hoaåch nhùçm cuå thïí hoáa chuã Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 279/QÀ-TTg phï trûúng, àûúâng löëi cuãa Àaãng, chñnh saách, phaáp duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch maång lûúái töí chûác luêåt cuãa Nhaâ nûúác vïì àõnh hûúáng phaát triïín khoa khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp thúâi kyâ 2021- hoåc, cöng nghïå vaâ àöíi múái saáng taåo; kïët nöëi caác 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. ngaânh, caác vuâng coá liïn quan theo quy hoaåch Theo àoá, Quy hoaåch àûúåc lêåp cho thúâi kyâ töíng thïí quöëc gia. Bïn caånh àoá, hònh thaânh 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. Phaåm vi maång lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng quy hoaåch: Trïn toaân böå laänh thöí Viïåt Nam. Àöëi lêåp theo hûúáng múã, linh hoaåt, coá quy mö vaâ cú tûúång quy hoaåch göìm caác töí chûác khoa hoåc vaâ cêëu húåp lyá, àaáp ûáng muåc tiïu àêíy maånh toaân cöng nghïå cöng lêåp do caác cú quan coá thêím diïån, àöìng böå cöng cuöåc àöíi múái, cöng nghiïåp quyïìn thaânh lêåp quy àõnh taåi caác àiïím a, b, c, d, hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác. Àöìng thúâi, lêåp quy à, e, g khoaãn 1 Àiïìu 12 Luêåt Khoa hoåc vaâ Cöng hoaåch laâm cú súã àïí xêy dûång kïë hoaåch àêìu tû nghïå nùm 2013; caác töí chûác khoa hoåc vaâ cöng cöng trung haån trïn àõa baân caã nûúác thuöåc lônh nghïå cöng lêåp laâ cú súã giaáo duåc àaåi hoåc, caác töí vûåc khoa hoåc vaâ cöng nghïå, baão àaãm tñnh khaách chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp thuöåc Böå quan, khoa hoåc, cöng khai, minh baåch vaâ hiïåu Quöëc phoâng, Böå Cöng an, töí chûác chñnh trõ, töí quaã; laâ cú súã huy àöång nguöìn lûåc cuãa cöång chûác chñnh trõ - xaä höåi thûåc hiïån theo caác vùn àöìng, xaä höåi phaát triïín maång lûúái töí chûác khoa baãn khaác. hoåc vaâ cöng nghïå; hûúáng túái muåc tiïu tûå chuã Quan àiïím lêåp quy hoaåch phuâ húåp, thöëng hoaân toaân cuãa caác töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nhêët vúái quy hoaåch töíng thïí quöëc gia, Chiïën lûúåc nghïå cöng lêåp. phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, Chiïën lûúåc phaát triïín Theo Quyïët àõnh trïn, nöåi dung lêåp quy khoa hoåc, cöng nghïå vaâ àöíi múái saáng taåo giai hoaåch thûåc hiïån theo quy àõnh taåi Luêåt Quy àoaån 2021 - 2030 vaâ caác quy hoaåch, chiïën lûúåc hoaåch vaâ Nghõ àõnh söë 37/2019/NÀ-CP ngaây khaác coá liïn quan trong cuâng giai àoaån phaát 7/5/2019 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh triïín, baão àaãm phaát huy töëi àa lúåi thïë vïì khoa möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Quy hoaåch, göìm caác nöåi hoåc, cöng nghïå vaâ àöíi múái saáng taåo cuãa àêët dung chuã yïëu: Phên tñch, àaánh giaá yïëu töë, àiïìu nûúác. Bïn caånh àoá, àêíy maånh quaá trònh taái cêëu kiïån tûå nhiïn, nguöìn lûåc, böëi caãnh vaâ thûåc traång truác nhùçm nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa caác phên böí, sûã duång khöng gian cuãa maång lûúái töí töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp, phuâ chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå trïn phaåm vi caã húåp vúái khaã nùng àêìu tû cuãa ngên saách nhaâ nûúác; dûå baáo xu thïë phaát triïín vaâ xêy dûång caác nûúác. Ngoaâi ra, nêng cao tñnh tûå chuã, tûå chõu kõch baãn phaát triïín aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën kïët traách nhiïåm cuãa töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cêëu maång lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp; thu huát àa daång caác nguöìn lûåc àêìu tû cöng lêåp trong thúâi kyâ quy hoaåch. phaát triïín cho töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå Cuâng vúái àoá, àaánh giaá vïì liïn kïët ngaânh, liïn cöng lêåp. kïët vuâng trong viïåc phaát triïín maång lûúái töí chûác TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp; xaác àõnh yïu lêåp trïn phaåm vi caã nûúác vaâ caác vuâng laänh thöí; cêìu cuãa phaát triïín kinh tïë - xaä höåi àöëi vúái lônh vûåc danh muåc dûå aán quan troång quöëc gia, dûå aán ûu khoa hoåc vaâ cöng nghïå; nhûäng cú höåi vaâ thaách tiïn àêìu tû cuãa ngaânh vaâ thûá tûå ûu tiïn thûåc hiïån thûác àöëi vúái quy hoaåch maång lûúái töí chûác khoa trong hïå thöëng töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp; xaác àõnh caác quan cöng lêåp. àiïím, muåc tiïu vaâ nguyïn tùæc phaát triïín maång Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây kyá ban lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng lêåp haânh. trong thúâi kyâ quy hoaåch; phûúng aán phaát triïín maång lûúái töí chûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå cöng Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh haå têìng khu cöng nghiïåp Myä Thuêån Ngaây 26 thaáng 02 nùm 2021, Thuã tûúáng Àêìu tû nùm 2014, trong àoá lûu yá tiïën àöå goáp vöën Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 282/QÀ-TTg ban chuã súã hûäu cuãa Nhaâ àêìu tû àïí thûåc hiïån Dûå aán haânh Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång phaãi àaãm baão tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì vaâ kinh doanh haå têìng khu cöng nghiïåp Myä àêët àai. Thuêån. 9. Ûu àaäi àêìu tû: thûåc hiïån theo quy àõnh 1. Nhaâ àêìu tû: Cöng ty cöí phêìn xêy dûång haå phaáp luêåt hiïån haânh. têìng Àaåi Phong. Traách nhiïåm cuãa UBND tónh Nam Àõnh: 2. Tïn Dûå aán: Àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh 1. Chõu traách nhiïåm vïì tñnh chñnh xaác cuãa haå têìng Khu cöng nghiïåp Myä Thuêån diïån tñch thöng tin, söë liïåu baáo caáo, caác nöåi dung tiïëp thu, 158,48 ha. giaãi trònh vaâ caác nöåi dung àaä thêím àõnh theo quy 3. Muåc tiïu Dûå aán: Àêìu tû xêy dûång vaâ kinh àõnh cuãa phaáp luêåt; àaãm baão viïåc triïín khai thûåc doanh haå têìng khu cöng nghiïåp. hiïån Dûå aán phuâ húåp vúái caác quy hoaåch àaä àûúåc 4. Quy mö sûã duång àêët cuãa Dûå aán: 158,48 ha. cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. 5. Töíng vöën àêìu tû cuãa Dûå aán: 1.621,236 tyã 2. Chõu traách nhiïåm lûåa choån nhaâ àêìu tû àïí àöìng, trong àoá vöën goáp cuãa Nhaâ àêìu tû laâ thûåc hiïån Dûå aán àaáp ûáng caác àiïìu kiïån theo quy 486,371 tyã àöìng. àõnh cuãa phaáp luêåt. 6. Thúâi haån thûåc hiïån Dûå aán: 50 nùm kïí tûâ 3. Tiïëp thu yá kiïën cuãa caác Böå. ngaây quyïët àõnh chuã trûúng àêìu tû. 4. Töí chûác lêåp vaâ phï duyïåt kïë hoaåch sûã 7. Àõa àiïím thûåc hiïån Dûå aán: huyïån Myä Löåc duång àêët cêëp huyïån; thûåc hiïån àïìn buâ giaãi phoáng vaâ huyïån Vuå Baãn, tónh Nam Àõnh. mùåt bùçng, cho thuï àêët, chuyïín àöíi muåc àñch sûã 8. Tiïën àöå thûåc hiïån dûå aán: khöng quaá 36 duång àêët àïí thûåc hiïån Dûå aán theo àuáng tiïën àöå thaáng kïí tûâ ngaây quyïët àõnh chuã trûúng àêìu tû. vaâ quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû, àêët àai, UBND tónh Nam Àõnh chó àaåo Ban quaãn lyá caác trong àoá lûu yá vïì viïåc thûåc hiïån àuáng quy àõnh vaâ khu cöng nghiïåp tónh Nam Àõnh hûúáng dêîn Nhaâ àiïìu kiïån chuyïín muåc àñch sûã duång àêët luáa; àaãm àêìu tû cêåp nhêåt vaâ cuå thïí tiïën àöå thûåc hiïån Dûå aán baão quyïìn sûã duång àõa àiïím àêìu tû cuãa Nhaâ àêìu theo quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 8 Àiïìu 33 Luêåt tû, àaãm baão khöng coá tranh chêëp, khiïëu kiïån vïì 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. quyïìn sûã duång àõa àiïím, Nhaâ àêìu tû coá àuã àiïìu c) Thûåc hiïån caác biïån phaáp baão vïå möi trûúâng kiïån àûúåc nhaâ nûúác giao àêët, cho thuï àêët theo àûúåc nïu trong Baáo caáo àaánh giaá taác àöång möi quy àõnh cuãa phaáp luêåt. trûúâng cuãa Dûå aán àaä àûúåc phï duyïåt vaâ tuên thuã 5. Coá kïë hoaåch böí sung diïån tñch àêët hoùåc quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão vïå möi trûúâng. tùng hiïåu quaã àêët tröìng luáa khaác àïí buâ laåi phêìn 7. Chó àaåo Ban quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp àêët tröìng luáa bõ chuyïín àöíi theo quy àõnh taåi Àiïìu tónh Nam Àõnh vaâ caác cú quan liïn quan: 134 Luêåt Àêët àai; àaãm baão an ninh lûúng thûåc vaâ a) Giaám saát, àaánh giaá viïåc thûåc hiïån Dûå aán coá giaãi phaáp baão töìn quyä àêët tröìng luáa, nhêët laâ luáa theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; 02 vuå trïn àõa baân tónh Nam Àõnh; yïu cêìu Nhaâ b) Triïín khai caác giaãi phaáp liïn quan àïën àúâi àêìu tû khi àûúåc thuï àêët thûåc hiïån Dûå aán phaãi söëng ngûúâi lao àöång laâm viïåc trong khu cöng nöåp möåt khoaãn tiïìn àïí baão vïå, phaát triïín àêët nghiïåp. Trong àoá coá phûúng aán xêy dûång nhaâ úã, tröìng luáa theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. cöng trònh xaä höåi, vùn hoáa, thïí thao cho ngûúâi lao 6. Chó àaåo Ban quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp àöång vaâ höî trúå viïåc laâm, àaâo taåo nghïì cho ngûúâi tónh Nam Àõnh yïu cêìu Nhaâ àêìu tû: dên bõ thu höìi àêët; xêy dûång phûúng aán thu höìi a) Kyá quyä àïí àaãm baão thûåc hiïån Dûå aán theo àêët phuâ húåp vúái tiïën àöå thu huát àêìu tû cuãa Dûå aán quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû; àïí giaãm thiïíu töëi àa aãnh hûúãng àïën ngûúâi dên bõ b) Goáp àuã söë vöën chuã súã hûäu àïí thûåc hiïån Dûå thu höìi àêët. aán, bao göìm caãâ trûúâng húåp doanh nghiïåp àêìu tû Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây kyá. caác dûå aán vaâ hoaåt àöång kinh doanh khaác ngoaâi Dûå aán naây; Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Thaái Hoâa – Liïîn Sún - Liïn Hoâa (khu vûåc II – giai àoaån 1) Ngaây 26 thaáng 02 nùm 2021, Thuã tûúáng Sún, xaä Liïn Hoâa, xaä Liïîn Sún, huyïån Lêåp Chñnh phuã coá Quyïët àõnh söë 283/QÀ-TTg vïì Thaåch, tónh Vônh Phuác. Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ 6. Töíng vöën àêìu tû cuãa dûå aán: 774,827 tyã kinh doanh haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp àöìng, trong àoá vöën goáp cuãa Nhaâ àêìu tû laâ 120 Thaái Hoâa - Liïîn Sún - Liïn Hoâa (khu vûåc II - tyã àöìng. giai àoaån 1). 7. Tiïën àöå thûåc hiïån dûå aán: khöng quaá 36 1. Nhaâ àêìu tû: Cöng ty cöí phêìn àêìu tû thaáng kïí tûâ ngaây àûúåc Nhaâ nûúác baân giao àêët. Amane. Giao UBND tónh Vônh Phuác chó àaåo Ban 2. Tïn Dûå aán: Àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp Vônh Phuác hûúáng haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Thaái Hoâa - Liïîn dêîn Nhaâ àêìu tû cêåp nhêåt vaâ cuå thïí tiïën àöå thûåc Sún - Liïn Hoâa (khu vûåc II - giai àoaån 1). hiïån Dûå aán theo quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 8 3. Muåc tiïu Dûå aán: Àêìu tû xêy dûång, kinh Àiïìu 33 Luêåt Àêìu tû nùm 2014, trong àoá lûu yá doanh àêët coá haå têìng vaâ kïët cêëu haå têìng khu tiïën àöå goáp vöën chuã súã hûäu cuãa Nhaâ àêìu tû àïí cöng nghiïåp. thûåc hiïån Dûå aán phaãi àaãm baão tuên thuã quy 4. Quy mö sûã duång àêët cuãa Dûå aán: 145,27 ha. àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêët àai. 5. Àõa àiïím thûåc hiïån dûå aán: thõ trêën Hoa 8. Thúâi haån thûåc hiïån dûå aán: 50 nùm kïí tûâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. ngaây àûúåc quyïët àõnh chuã trûúng àêìu tû. duång àêët theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. 9. Ûu àaäi àêìu tû: thûåc hiïån theo quy àõnh 5. Coá kïë hoaåch böí sung diïån tñch àêët hoùåc phaáp luêåt hiïån haânh. tùng hiïåu quaã àêët tröìng luáa khaác àïí buâ laåi phêìn Traách nhiïåm cuãa UBND tónh Vônh Phuác: àêët tröìng luáa bõ chuyïín àöíi theo quy àõnh taåi 1. Àaãm baão tñnh chñnh xaác cuãa thöng tin, söë Àiïìu 134 Luêåt Àêët àai nùm 2013; yïu cêìu Nhaâ liïåu baáo caáo, caác nöåi dung tiïëp thu, giaãi trònh vaâ àêìu tû khi àûúåc thuï àêët thûåc hiïån Dûå aán phaãi thêím àõnh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; àaãm nöåp möåt khoaãn tiïìn àïí baão vïå, phaát triïín àêët baão viïåc triïín khai Dûå aán phuâ húåp vúái quy tröìng luáa theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. hoaåch àaä àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. 6. Chó àaåo Ban Quaãn lyá caác khu cöng 2. Lûåa choån nhaâ àêìu tû thûåc hiïån Dûå aán àaáp nghiïåp Vônh Phuác yïu cêìu Nhaâ àêìu tû: ûáng caác àiïìu kiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt - Kyá quyä àïí àaãm baão thûåc hiïån Dûå aán theo vïì àêìu tû, àêëu thêìu, àêët àai, kinh doanh bêët quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû; àöång saãn vaâ phaáp luêåt khaác coá liïn quan. - Thûåc hiïån caác thuã tuåc vïì xêy dûång theo 3. Hûúáng dêîn Nhaâ àêìu tû thûåc hiïån trònh tûå, quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì xêy dûång; thuã tuåc vaâ trònh cêëp coá thêím quyïìn chêëp thuêån - Àaãm baão goáp àuã söë vöën chuã súã hûäu àïí chuã trûúng chuyïín muåc àñch sûã duång rûâng theo thûåc hiïån Dûå aán, bao göìm caã trûúâng húåp doanh quy àõnh cuãa Luêåt Lêm nghiïåp vaâ caác Nghõ àõnh nghiïåp àêìu tû caác dûå aán vaâ hoaåt àöång kinh hûúáng dêîn liïn quan. doanh khaác ngoaâi Dûå aán naây; Àaãm baão Nhaâ àêìu tû chó àûúåc thûåc hiïån Dûå - Cuå thïí phûúng aán huy àöång nguöìn vöën vay aán sau khi cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt quyïët àïí thûåc hiïån Dûå aán bùçng caác húåp àöìng tñn duång àõnh chuã trûúng chuyïín muåc àñch sûã duång rûâng àaãm baão tñnh khaã thi trong quaá trònh huy àöång theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì lêm nghiïåp. nguöìn lûåc thûåc hiïån Dûå aán; Chó àaåo Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp - Thûåc hiïån caác biïån phaáp baão vïå möi Vônh Phuác yïu cêìu Nhaâ àêìu tû thûåc hiïån tröìng trûúâng àûúåc nïu trong Baáo caáo àaánh giaá taác rûâng thay thïë hoùåc hoaân thaânh traách nhiïåm nöåp àöång möi trûúâng cuãa Dûå aán àaä àûúåc phï duyïåt tiïìn tröìng rûâng thay thïë khi chuyïín muåc àñch sûã vaâ tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão vïå duång àêët lêm nghiïåp sang muåc àñch khaác theo möi trûúâng. quy àõnh taåi khoaãn 4 Àiïìu 19 Luêåt Lêm nghiïåp. 7. Chó àaåo Ban quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp 4. Töí chûác thûåc hiïån thu höìi àêët, àïìn buâ, giaãi Vônh Phuác vaâ caác cú quan liïn quan: phoáng mùåt bùçng, cho thuï àêët, chuyïín àöíi muåc - Giaám saát, àaánh giaá viïåc thûåc hiïån Dûå aán àñch sûã duång àêët àïí thûåc hiïån Dûå aán phuâ húåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; vúái caác vùn baãn àaä àûúåc cêëp coá thêím quyïìn - Triïín khai caác giaãi phaáp liïn quan àïën àúâi phï duyïåt vïì quy mö, àõa àiïím vaâ tiïën àöå sûã söëng ngûúâi lao àöång laâm viïåc trong khu cöng duång àêët thûåc hiïån Dûå aán, diïån tñch rûâng nghiïåp. Trong àoá coá phûúng aán xêy dûång nhaâ chuyïín sang sûã duång vaâo muåc àñch khaác, quy úã, cöng trònh xaä höåi, vùn hoáa, thïí thao cho hoaåch, kïë hoaåch sûã duång àêët cuãa tónh Vônh ngûúâi lao àöång vaâ höî trúå viïåc laâm, àaâo taåo nghïì Phuác vaâ huyïån Lêåp Thaåch àûúåc cêëp coá thêím cho ngûúâi dên bõ thu höìi àêët; xêy dûång phûúng quyïìn phï duyïåt vaâ tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp aán thu höìi àêët phuâ húåp vúái tiïën àöå thu huát àêìu luêåt vïì àêìu tû, àêët àai, lêm nghiïåp. tû cuãa Dûå aán àïí giaãm thiïíu töëi àa aãnh hûúãng Àaãm baão khöng coá tranh chêëp, khiïëu kiïån àïën ngûúâi dên bõ thu höìi àêët. vïì quyïìn sûã duång àõa àiïím thûåc hiïån Dûå aán. Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây kyá. Nhaâ àêìu tû àaáp ûáng àiïìu kiïån àûúåc Nhaâ nûúác cho thuï àêët, cho pheáp chuyïín muåc àñch sûã Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Quyïët àõnh phï duyïåt àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch cêëp nûúác vuâng Àöìng bùçng söng Cûãu Long àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 02 thaáng 3 nùm 2021 Thuã tûúáng Chñnh duyïåt vúái hònh thûác phuâ húåp, àaãm baão tiïët kiïåm phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 287/QÀ-TTg phï duyïåt kinh phñ; hûúáng dêîn caác àõa phûúng raâ soaát, kiïím àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch cêëp nûúác vuâng tra vaâ àiïìu chónh caác quy hoaåch khaác coá liïn Àöìng bùçng söng Cûãu Long àïën nùm 2030, têìm quan trïn àõa baân caác tónh phuâ húåp vúái àöì aán àiïìu nhòn àïën nùm 2050. chónh cuåc böå quy hoaåch nùm 2016; tiïëp tuåc phöëi Nöåi dung quy hoaåch bao göìm nhûäng nöåi dung húåp vúái UBND caác tónh, thaânh phöë trong vuâng raâ sau: soaát caác dûå aán àêìu tû nhaâ maáy nûúác, phaát triïín Àiïìu chónh Vuâng I (Bùæc söng Tiïìn) vaâ Vuâng II cêëp nûúác; tûâng bûúác haån chïë khai thaác nûúác (giûäa söng Tiïìn vaâ söng Hêåu) thaânh möåt vuâng ngêìm, thay thïë bùçng nguöìn nûúác mùåt àïí haån chïë Àöng Bùæc söng Hêåu bao göìm caác tónh: Long An, suåt luán àêët, ö nhiïîm chêët lûúång nûúác ngêìm. Tiïìn Giang, Bïën Tre, Traâ Vinh, Vônh Long vaâ Caác böå, ngaânh khaác coá liïn quan cùn cûá theo Àöìng Thaáp. chûác nùng, nhiïåm vuå àûúåc Chñnh phuã giao, phöëi Böí sung traåm búm nûúác thö taåi khu vûåc huyïån húåp vúái Böå Xêy dûång, UBND caác tónh, thaânh phöë Caái Beâ, tónh Tiïìn Giang vúái cöng suêët àïën nùm vuâng Àöìng bùçng söng Cûãu Long thûåc hiïån caác 2025 laâ 300.000 m3/ngaây àïm, sau nùm 2025 laâ nöåi dung àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch nùm 2016. 600.000 m3/ngaây àïm. UBND caác tónh: Long An, Tiïìn Giang, Bïën Àiïìu chónh maång lûúái àûúâng öëng cêëp nûúác vaâ Tre, Traâ Vinh, Vônh Long vaâ Àöìng Thaáp: töí traåm búm tùng aáp: chûác raâ soaát, àiïìu chónh caác quy hoaåch khaác coá + Àiïìu chónh hûúáng tuyïën truyïìn taãi nûúác liïn quan trïn àõa baân phuâ húåp vúái àöì aán àiïìu saåch cuãa Nhaâ maáy söng Tiïìn 1, trong giai àoaån chónh cuåc böå quy hoaåch nùm 2016 àûúåc Thuã trûúác mùæt 2020 - 2025 thaânh tuyïën öëng truyïìn taãi tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt; töí chûác thûåc hiïån nûúác thö cêëp cho tónh Tiïìn Giang, möåt phêìn tónh àöì aán àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch cêëp nûúác Long An vaâ tuyïën öëng truyïìn taãi nûúác thö qua nùm 2016; tham gia àêìu tû xêy dûång hïå thöëng söng Tiïìn cêëp cho tónh Bïën Tre. cêëp nûúác vuâng liïn tónh; tham gia àêìu tû maång + Àiïìu chónh võ trñ traåm búm tùng aáp phuâ húåp àûúâng öëng tiïëp nhêån nguöìn nûúác; thûåc hiïån vúái võ trñ lùæp àùåt caác tuyïën öëng truyïìn taãi nûúác thö thoãa thuêån dõch vuå cêëp nûúác vúái àún võ cêëp göìm: Traåm búm tùng aáp ST1.1 àùåt taåi Thõ xaä Cai nûúác vuâng liïn tónh; chó àaåo àêìu tû, phaát triïín Lêåy dõch chuyïín theo tuyïën öëng truyïìn taãi àùåt cêëp nûúác trïn àõa baân tónh phuâ húåp vúái àöì aán doåc Àûúâng tónh 864 (Tiïìn Giang) vaâ traåm búm àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch nùm 2016 àûúåc tùng aáp ST1.2 àùåt taåi thaânh phöë Myä Tho trong phï duyïåt; phöëi húåp vúái Böå Xêy dûång töí chûác phaåm vi Nhaâ maáy nûúác Àöìng Têm (thuöåc huyïån thûåc hiïån cöng böë nöåi dung àöì aán àiïìu chónh Chêu Thaânh, tónh Tiïìn Giang). cuåc böå quy hoaåch cêëp nûúác nùm 2016. Traách nhiïåm cuãa Böå Xêy dûång: töí chûác cöng Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây kyá. böë nöåi dung àiïìu chónh cuåc böå quy hoaåch nùm 2016 sau khi àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. Chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Phöë Nöëi A múã röång diïån tñch 92,5 ha Ngaây 02 thaáng 3, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä thêím quyïìn phï duyïåt. coá Quyïët àõnh söë 289/QÀ-TTg vïì Chuã trûúng - Lûåa choån nhaâ àêìu tû thûåc hiïån Dûå aán àaáp àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh haå ûáng caác àiïìu kiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Phöë Nöëi A múã vïì àêìu tû, àêëu thêìu, àêët àai, kinh doanh bêët röång diïån tñch 92,5 ha. àöång saãn vaâ phaáp luêåt khaác coá liïn quan. 1. Nhaâ àêìu tû: Cöng ty quaãn lyá khai thaác khu - Tiïëp thu yá kiïën cuãa caác Böå. cöng nghiïåp Phöë Nöëi A. - Töí chûác lêåp vaâ phï duyïåt kïë hoaåch sûã 2. Tïn dûå aán: àêìu tû xêy dûång vaâ kinh doanh duång àêët cêëp huyïån; thûåc hiïån àïìn buâ giaãi haå têìng kyä thuêåt khu cöng nghiïåp Phöë Nöëi A múã phoáng mùåt bùçng, cho thuï àêët, chuyïín àöíi muåc röång diïån tñch 92,5 ha. àñch sûã duång àêët àïí thûåc hiïån Dûå aán theo àuáng 3. Muåc tiïu dûå aán: àêìu tû xêy dûång vaâ kinh tiïën àöå vaâ quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû, àêët doanh kïët cêëu haå têìng khu cöng nghiïåp. àai, trong àoá lûu yá vïì viïåc thûåc hiïån àuáng quy 4. Quy mö sûã duång àêët cuãa dûå aán: 92,5 ha. àõnh vaâ àiïìu kiïån chuyïín muåc àñch sûã duång àêët 5. Àõa àiïím thûåc hiïån dûå aán: xaä Minh Haãi, xaä luáa; àaãm baão quyïìn sûã duång àõa àiïím àêìu tû Laåc Höìng, huyïån Vùn Lêm vaâ thõ trêën Bêìn Yïn cuãa Nhaâ àêìu tû, àaãm baão khöng coá tranh chêëp, Nhên, huyïån Myä Haâo, tónh Hûng Yïn. khiïëu kiïån vïì quyïìn sûã duång àõa àiïím, Nhaâ àêìu 6. Töíng vöën àêìu tû cuãa dûå aán: 1.082 tyã tû coá àuã àiïìu kiïån àûúåc nhaâ nûúác giao àêët, cho àöìng, trong àoá vöën goáp cuãa Nhaâ àêìu tû laâ 217 thuï àêët theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. tyã àöìng. - Coá kïë hoaåch böí sung diïån tñch àêët hoùåc 7. Tiïën àöå thûåc hiïån dûå aán: khöng quaá 36 tùng hiïåu quaã àêët tröìng luáa khaác àïí buâ laåi phêìn thaáng kïí tûâ ngaây àûúåc Nhaâ nûúác baân giao àêët. àêët tröìng luáa bõ chuyïín àöíi theo quy àõnh taåi UBND tónh Hûng Yïn chó àaåo Ban Quaãn lyá Àiïìu 134 Luêåt Àêët àai nùm 2013; yïu cêìu Nhaâ caác khu cöng nghiïåp tónh Hûng Yïn hûúáng dêîn àêìu tû khi àûúåc thuï àêët thûåc hiïån Dûå aán phaãi Nhaâ àêìu tû cuå thïí tiïën àöå thûåc hiïån Dûå aán theo nöåp möåt khoaãn tiïìn àïí baão vïå, phaát triïín àêët quy àõnh taåi àiïím d khoaãn 8 Àiïìu 33 Luêåt Àêìu tû tröìng luáa theo quy àõnh. nùm 2014, trong àoá lûu yá tiïën àöå goáp vöën chuã súã - Chó àaåo Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp hûäu cuãa Nhaâ àêìu tû àïí thûåc hiïån Dûå aán phaãi àaãm tónh Hûng Yïn yïu cêìu Nhaâ àêìu tû: baão tuên thuã quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêët àai. + Tiïëp thu yá kiïën cuãa caác cú quan. 8. Thúâi gian hoaåt àöång cuãa dûå aán: 50 nùm + Kyá quyä àïí àaãm baão thûåc hiïån Dûå aán theo kïí tûâ ngaây 15 thaáng 01 nùm 2004. quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû. 9. Ûu àaäi àêìu tû: thûåc hiïån theo quy àõnh + Hoaân thiïån caác thuã tuåc vïì xêy dûång theo cuãa phaáp luêåt hiïån haânh. quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì xêy dûång, àaãm baão Traách nhiïåm cuãa UBND tónh Hûng Yïn: tyã lïå sûã duång àêët cuãa Dûå aán phuâ húåp vúái quy - Àaãm baão tñnh chñnh xaác cuãa thöng tin, söë àõnh cuãa phaáp luêåt vïì xêy dûång vaâ möi trûúâng. liïåu baáo caáo, caác nöåi dung, tiïëp thu, giaãi trònh vaâ + Cam kïët àaãm baão goáp àuã söë vöën chuã súã caác nöåi dung àaä thêím àõnh theo quy àõnh cuãa hûäu àïí thûåc hiïån Dûå aán, bao göìm caã trûúâng húåp phaáp luêåt; àaãm baão viïåc triïín khai thûåc hiïån Dûå doanh nghiïåp àêìu tû caác dûå aán vaâ hoaåt àöång aán phuâ húåp vúái caác quy hoaåch àaä àûúåc cêëp coá kinh doanh khaác ngoaâi Dûå aán naây. 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. + Cuå thïí phûúng aán huy àöång nguöìn vöën nguyïn nûúác. vay àïí thûåc hiïån Dûå aán bùçng caác húåp àöìng tñn + Phöëi húåp vúái Nhaâ àêìu tû triïín khai phûúng duång àaãm baão tñnh khaã thi trong quaá trònh huy aán àïìn buâ giaãi phoáng mùåt bùçng theo quy àõnh àöång nguöìn lûåc thûåc hiïån Dûå aán. cuãa phaáp luêåt; triïín khai caác giaãi phaáp liïn quan + Thûåc hiïån caác biïån phaáp baão vïå möi àïën àúâi söëng ngûúâi lao àöång trong khu cöng trûúâng àûúåc nïu trong Baáo caáo àaánh giaá taác nghiïåp, trong àoá coá phûúng aán xêy dûång nhaâ úã, àöång möi trûúâng àaä àûúåc phï duyïåt vaâ tuên thuã cöng trònh xaä höåi, vùn hoáa, thïí thao cho ngûúâi quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão vïå möi trûúâng. lao àöång khu cöng nghiïåp vaâ höî trúå viïåc laâm, - Chó àaåo Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp àaâo taåo nghïì cho ngûúâi dên bõ thu höìi àêët; xêy tónh Hûng Yïn vaâ caác cú quan liïn quan: dûång phûúng aán thu höìi àêët phuâ húåp vúái tiïën àöå + Töí chûác giaám saát, àaánh giaá viïåc triïín khai thu huát àêìu tû cuãa Dûå aán àïí giaãm thiïíu töëi àa Dûå aán, trong àoá coá viïåc goáp vöën vaâ huy àöång aãnh hûúãng àïën ngûúâi dên bõ thu höìi àêët. caác nguöìn vöën cuãa Nhaâ àêìu tû theo quy àõnh Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc tûâ ngaây kyá. cuãa phaáp luêåt; tuên thuã caác yïu cêìu vïì baão vïå möi trûúâng; sûã duång àêët àai theo quy àõnh cuãa Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) phaáp luêåt àêìu tû, àêët àai, möi trûúâng vaâ taâi Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy dûång bïën söë 5, söë 6 khu bïën caãng Laåch Huyïån thuöåc caãng biïín Haãi Phoâng Ngaây 04 thaáng 3 nùm 2021, Thuã tûúáng Haãi Phoâng. Thúâi haån hoaåt àöång Dûå aán 70 nùm. Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 299/QÀ-TTg Vïì quy mö, dûå aán àêìu tû xêy dûång 2 bïën vúái phï duyïåt chuã trûúng àêìu tû Dûå aán àêìu tû xêy chiïìu daâi 750m (möîi bïën daâi 375m) tiïëp nhêån dûång bïën söë 5, söë 6 khu bïën caãng Laåch Huyïån cúä taâu container àïën 100.000 DWT (tûúng thuöåc caãng biïín Haãi Phoâng. àûúng sûác chúã 8.000 Teus); 1 bïën saâ lan tiïëp Muåc tiïu cuãa Dûå aán laâ àêìu tû xêy dûång 2 bïën nhêån taâu, saâ lan sûác chúã 48 Teus; cöng trònh container söë 5, söë 6 taåi Khu bïën caãng Laåch baão vïå caãng, hïå thöëng kho baäi, haå têìng phuåc vuå Huyïån, thaânh phöë Haãi Phoâng nhùçm tûâng bûúác caãng, khu nûúác àêåu taâu vaâ khu nûúác kïët nöëi vúái xêy dûång khu bïën caãng container hiïån àaåi theo luöìng haâng haãi cöng cöång Laåch Huyïån; quy mö quy hoaåch àûúåc phï duyïåt; àaáp ûáng nhu cêìu sûã duång àêët khoaãng 47 ha. xuêët, nhêåp khêíu haâng hoáa cuãa khu vûåc miïìn Vöën àêìu tû thûåc hiïån Dûå aán (do nhaâ àêìu tû Bùæc trûåc tiïëp àïën thõ trûúâng chêu Êu, chêu Myä; àùng kyá) laâ 6.425,2 tyã àöìng; giai àoaån 1 (tûâ nùm khai thaác töëi àa lúåi thïë àiïìu kiïån tûå nhiïn, võ trñ 2020 - 2025) laâ 6.072,976 tyã àöìng; giai àoaån 2 àõa lyá àïí phaát triïín Khu kinh tïë Àònh Vuä - Caát (tûâ nùm 2030 vaâ sau 2030) laâ 352,236 tyã àöìng. Haãi (hïå thöëng caãng biïín, logistics vaâ khu cöng Trong àoá, vöën chuã súã hûäu chiïëm 15% töíng vöën nghiïåp sau caãng) thuác àêíy kinh tïë - xaä höåi àêìu tû, vöën vay vaâ vöën huy àöång húåp phaáp thaânh phöë Haãi Phoâng noái riïng vaâ khu vûåc phña khaác chiïëm 85% töíng vöën àêìu tû. Bùæc noái chung. Tiïën àöå thûåc hiïån giai àoaån 1 dûå kiïën thúâi Àõa àiïím thûåc hiïån Dûå aán taåi khu bïën caãng gian xêy dûång trong 4 nùm kïí tûâ khi phï duyïåt Laåch Huyïån, khu vûåc àaão Caát Haãi, thaânh phöë quyïët àõnh chuã trûúng àêìu tû; giai àoaån 2 dûå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. kiïën thúâi gian xêy dûång trong 1 nùm, thúâi àiïím húåp, hûúáng dêîn UBND thaânh phöë Haãi Phoâng vaâ xêy dûång phuâ húåp vúái nhu cêìu haâng hoáa thöng nhaâ àêìu tû trong viïåc raâ soaát, hoaân thiïån höì sú qua caãng. Dûå aán, baão àaãm àêìu tû Dûå aán phuâ húåp vúái Quy UBND thaânh phöë Haãi Phoâng kiïím tra, giaám hoaåch phaát triïín hïå thöëng caãng biïín Viïåt Nam saát viïåc triïín khai thûåc hiïån Dûå aán cuãa Cöng ty àïën nùm 2020, àõnh hûúáng àïën nùm 2030 àaä cöí phêìn Têåp àoaân HATECO theo àuáng quy àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt taåi Quyïët àõnh vïì phaáp luêåt àêìu tû, xêy dûång, àêët àai, taâi àõnh söë 1037/QÀ-TTg vaâ caác vùn baãn coá liïn nguyïn möi trûúâng, caác phaáp luêåt khaác coá liïn quan. quan, yá kiïën chó àaåo cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã, Böå Xêy dûång phöëi húåp vúái UBND thaânh phöë yá kiïën cuãa caác böå, ngaânh liïn quan, bao göìm Haãi Phoâng hûúáng dêîn nhaâ àêìu tû thûåc hiïån àêìu kiïím tra, giaám saát viïåc huy àöång vöën cuãa nhaâ tû Dûå aán baão àaãm tuên thuã caác quy àõnh cuãa àêìu tû (vöën tûå coá, tûå böí sung, tûå huy àöång vaâ phaáp luêåt vïì xêy dûång vaâ quy àõnh phaáp luêåt coá vöën vay) theo tiïën àöå thûåc hiïån Dûå aán. liïn quan. Bïn caånh àoá, phöëi húåp vúái Böå Taâi nguyïn vaâ Caác Böå: Quöëc phoâng, Cöng an theo chûác Möi trûúâng chó àaåo, hûúáng dêîn Cöng ty cöí phêìn nùng nhiïåm vuå, hûúáng dêîn UBND thaânh phöë Têåp àoaân HATECO khêín trûúng thûåc hiïån quy Haãi Phoâng vaâ nhaâ àêìu tû thûåc hiïån caác nöåi trònh thuã tuåc àaánh giaá taác àöång möi trûúâng cuãa dung Dûå aán baão àaãm tuên thuã quy àõnh cuãa Dûå aán theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão vïå phaáp luêåt. möi trûúâng; chó àûúåc triïín khai Dûå aán khi baáo Cöng ty cöí phêìn Têåp àoaân HATECO (nhaâ àêìu caáo àaánh giaá taác àöång möi trûúâng àûúåc cú quan tû) phöëi húåp vúái caác doanh nghiïåp caãng taåi khu coá thêím quyïìn phï duyïåt. vûåc trong quaá trònh àêìu tû, khai thaác, sûã duång Àöìng thúâi, chó àaåo caác cú quan liïn quan vaâ caãng biïín, baão àaãm phaát triïín kinh tïë gùæn vúái hûúáng dêîn Cöng ty cöí phêìn Têåp àoaân HATE- quöëc phoâng, an ninh; nêng cao hiïåu quaã khai CO khêín trûúng thûåc hiïån thuã tuåc ûu àaäi vïì thaác caãng nûúác sêu vaâ nùng lûåc caånh tranh vúái thuïë vaâ caác chñnh saách liïn quan theo quy àõnh caác caãng biïín quöëc tïë vaâ caãng biïín khu vûåc;... cuãa phaáp luêåt; phöëi húåp giaãi quyïët kõp thúâi caác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây kyá khoá khùn vûúáng mùæc (nïëu coá) trong quaá trònh töí ban haânh. chûác triïín khai thûåc hiïån Dûå aán. Böå Giao thöng vêån taãi coá traách nhiïåm phöëi Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Böå Xêy dûång ban haânh Hûúáng dêîn xêy dûång bïånh viïån daä chiïën àiïìu trõ ngûúâi mùæc bïånh truyïìn nhiïîm gêy dõch Ngaây 01 thaáng 3 nùm 2021, Böå Xêy dûång àaä bïånh truyïìn nhiïîm gêy dõch trïn toaân quöëc khi coá Quyïët àõnh söë 212/QÀ-BXD ban haânh têån duång, caãi taåo caác cöng trònh coá sùén. Taâi liïåu Hûúáng dêîn xêy dûång bïånh viïån daä chiïën àiïìu naây àûa ra caác hûúáng dêîn mang tñnh phöí quaát, trõ ngûúâi mùæc bïånh truyïìn nhiïîm gêy dõch. dêy chuyïìn mang tñnh nguyïn tùæc. Cùn cûá thûåc Taâi liïåu naây àûúåc sûã duång àïí hûúáng dêîn caác tïë taåi àõa phûúng vaâ yïu cêìu nhiïåm vuå cuå thïí, töí chûác vaâ caá nhên coá liïn quan àïën hoaåt àöång caác àún võ thûåc hiïån khi triïín khai chi tiïët coá thïí xêy dûång Bïånh viïån daä chiïën àiïìu trõ ngûúâi mùæc aáp duång toaân böå hoùåc möåt phêìn taâi liïåu hûúáng 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. dêîn naây. tñch àuã àïí böë trñ àûúåc töëi thiïíu 200 giûúâng bïånh Àöëi tûúång aáp duång vaâ khöng quaá 1.000 giûúâng bïånh (do mùåt bùçng Bïånh viïån daä chiïën àiïìu trõ ngûúâi mùæc bïånh töí chûác phên taán vaâ khoá àöìng böå vïì haå têìng kyä truyïìn nhiïîm gêy dõch tuyïën trung ûúng vaâ thuêåt), keâm theo khöëi phuåc vuå; tuyïën tónh, khöng aáp duång cho lïìu baåt vaâ têån - Àaãm baão toaân böå quy mö bïånh viïån phaãi duång caác bïånh viïån àaä coá. nùçm têåp trung trong möåt khu vûåc, coá àuã àiïìu Yïu cêìu chung kiïån vïì hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt; - Thiïët lêåp vaâ triïín khai caác bïånh viïån daä - Khuyïën khñch sûã duång phûúng phaáp lùæp chiïën (BVDC) àïí àaáp ûáng nhu cêìu thu dung, gheáp taåi chöî caác cêëu kiïån rúâi àaä àûúåc gia cöng saâng loåc, caách ly, cêëp cûáu, chùm soác, theo doäi sùén bùçng caác vêåt liïåu nheå, coá kñch thûúác phuâ vaâ àiïìu trõ cho caác ngûúâi bïånh úã mûác àöå nheå vaâ húåp cho vêån chuyïín, lùæp àùåt; trung bònh nhùçm giuáp giaãm taãi cho caác cú súã y - Trong àiïìu kiïån cöng trònh coá sùén khöng tïë têåp trung àiïìu trõ cho caác bïånh nhên nùång vaâ àaáp ûáng böë trñ àuã caác khu vûåc yïu cêìu cuãa rêët nùång; BVDC thò kïët húåp giûäa têån duång, caãi taåo cöng - Viïåc thiïët lêåp caác BVDC khöng aãnh hûúãng trònh coá sùén vaâ xêy múái. Phêìn xêy múái tham àïën hïå thöëng khaám chûäa bïånh àaä àûúåc hònh khaão Phêìn 2 - Xêy dûång múái trïn nïìn àêët tröëng; thaânh àïí ûáng phoá vúái dõch bïånh úã têët caã caác - Toaân böå hoaåt àöång xêy dûång BVDC phaãi tuyïën; trïn nguyïn tùæc àaãm baão an toaân, chêët lûúång, - Quy mö giûúâng bïånh tuây thuöåc vaâo tñnh tiïën àöå vaâ tiïët kiïåm. chêët, quy mö cuãa cöng trònh coá sùén; Caác khu vûåc cú baãn cuãa Bïånh viïån daä chiïën - Têån duång töëi àa cú súã vêåt chêët, haå têìng kyä - Khu àiïìu haânh, haânh chñnh; thuêåt coá sùén àaãm baão thúâi gian thiïët kïë, thi - Khu tiïëp àoán vaâ phên loaåi ngûúâi bïånh; cöng, lùæp àùåt trang thiïët bõ cöng trònh, trang thiïët - Khu chêín àoaán hònh aãnh; bõ y tïë nhanh nhêët; àaãm baão chõu àûúåc moåi àiïìu - Khu xeát nghiïåm; kiïån thúâi tiïët caác muâa; - Khu höìi sûác cêëp cûáu; Thúâi gian thi cöng, lùæp àùåt khöng quaá 14 - Khu chùm soác, àiïìu trõ ngûúâi bïånh úã mûác ngaây; àöå nheå, trung bònh; - Bïånh viïån daä chiïën àûúåc tñnh toaán sûã duång - Khu caách ly chúâ ra viïån; trong khoaãng thúâi gian tûâ 4 ÷ 5 thaáng. Trûúâng - Khu dûúåc, cêëp phaát thuöëc, vêåt tû, hoáa chêët; húåp cêìn keáo daâi thúâi gian sûã duång thò töíng thúâi - Khu àöì vaãi vaâ duång cuå y tïë; gian sûã duång khöng quaá 12 thaáng; - Nhaâ ùn; - Sau khi kïët thuác hoaåt àöång cuãa BVDC, seä - Khu nghó ngúi cho ngûúâi phuåc vuå; thaáo dúä cú súã vêåt chêët vaâ caác hïå thöëng kyä thuêåt - Khu kiïím soaát nhiïîm khuêín; àaä lùæp àùåt, caãi taåo laåi àïí hoaân traã cöng trònh - Khu lûu giûä, baão quaãn tûã thi; àaãm baão phuåc vuå töët muåc àñch ban àêìu. Caác cú - Baão vïå, biïín hiïåu. súã vêåt chêët cuãa bïånh viïån daä chiïën sau khi thaáo Caác khu trong BVDC àûúåc böë trñ theo nguyïn dúä àûúåc taái sûã duång cho caác muåc àñch khaác, caác tùæc möåt chiïìu, tûúng àöëi taách biïåt, phoâng chöëng cú súã y tïë khaác hoùåc coá thïí lûu kho; lêy nhiïîm cheáo; thuêån tiïån cho viïåc chùm soác vaâ - Sûã duång caác khöng gian lúán nhû: nhaâ thïí àiïìu trõ cuâng luác nhiïìu ngûúâi bïånh COVID-19; thao, nhaâ triïín laäm, sên vêån àöång,... coá diïån hoaåt àöång theo chûác nùng, nhiïåm vuå chuyïn TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. mön; àûúåc böë trñ nhên lûåc phuâ húåp, àaáp ûáng caác lyá chêët thaãi; caác khu trong BVDC àûúåc thiïët kïë yïu cêìu cú baãn vïì caác phûúng tiïån, maáy moác, khoa hoåc, theo tûâng quy mö nhoã, khi cêìn coá thïí duång cuå, vêåt tû tiïu hao, phûúng tiïån phoâng höå lùæp gheáp àïí tùng quy mö; dïî daâng trong viïåc caá nhên, hoáa chêët khûã khuêín. kiïím soaát nhiïîm khuêín bïånh viïån Khu vûåc triïín khai BVDC cêìn caách xa khu Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây kyá. dên cû; thuêån tiïån cho viïåc töí chûác giao thöng; thuêån lúåi trong viïåc cung cêëp àiïån, nûúác vaâ xûã Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG UBND tónh Thaái Nguyïn ban haânh Quy àõnh cûúäng chïë thûåc hiïån quyïët àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai trïn àõa baân tónh Ngaây 26 thaáng 02 nùm 2021, UBND tónh 43/2014/NÀ-CP ngaây 15 thaáng 5 nùm 2014 cuãa Thaái Nguyïn àaä coá Quyïët àõnh söë 09/2021/QÀ- Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu UBND ban haânh Quy àõnh cûúäng chïë thûåc hiïån cuãa Luêåt àêët àai (sau àêy goåi tùæt laâ Nghõ àõnh söë quyïët àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai trïn àõa 43/2014/NÀ-CP) vaâ Quy àõnh naây nhû sau: baân tónh. + Viïåc cûúäng chïë phaãi tiïën haânh cöng khai, Quy àõnh naây quy àõnh vïì nguyïn tùæc, àiïìu dên chuã, khaách quan, baão àaãm trêåt tûå, an toaân, kiïån, thúâi hiïåu, thêím quyïìn vaâ töí chûác thûåc hiïån àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt. cûúäng chïë thi haânh quyïët àõnh giaãi quyïët tranh + Thúâi àiïím bùæt àêìu tiïën haânh cûúäng chïë chêëp àêët àai trïn àõa baân tónh Thaái Nguyïn. àûúåc thûåc hiïån trong giúâ haânh chñnh. Quyïët àõnh naây aáp duång cho caác àöëi tûúång: + Khöng thûåc hiïån cûúäng chïë trong thúâi gian töí chûác, höå gia àònh, caá nhên thuöåc àöëi tûúång tûâ 22 giúâ àïën 06 giúâ saáng ngaây höm sau; caác àiïìu chónh cuãa quyïët àõnh giaãi quyïët tranh chêëp ngaây nghó, ngaây lïî theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; àêët àai; ngûúâi coá thêím quyïìn, cú quan chõu trong thúâi gian 15 ngaây trûúác vaâ sau Tïët nguyïn traách nhiïåm töí chûác thi haânh quyïët àõnh cûúäng àaán; caác ngaây truyïìn thöëng àöëi vúái caác àöëi chïë vaâ caác cú quan, töí chûác, höå gia àònh, caá tûúång chñnh saách nïëu hoå laâ ngûúâi bõ cûúäng chïë nhên coá liïn quan àïën viïåc thi haânh quyïët àõnh vaâ caác trûúâng húåp àùåc biïåt khaác laâm aãnh hûúãng cûúäng chïë theo Quy àõnh naây. nghiïm troång àïën an ninh, chñnh trõ, trêåt tûå an Nguyïn tùæc cûúäng chïë thûåc hiïån theo quy toaân xaä höåi, phong tuåc, têåp quaán taåi àõa phûúng. àõnh taåi khoaãn 59 Àiïìu 2 Nghõ àõnh söë + Trûúác khi töí chûác cûúäng chïë phaãi thûåc 01/2017/NÀ-CP ngaây 06 thaáng 01 nùm 2017 hiïån cöng taác tuyïn truyïìn, vêån àöång, giaáo duåc cuãa Chñnh phuã sûãa àöíi, böí sung möåt söë Nghõ vaâ thuyïët phuåc töí chûác, caá nhên liïn quan tûå àõnh quy àõnh chi tiïët thi haânh Luêåt Àêët àai (sau nguyïån, tûå giaác chêëp haânh quyïët àõnh giaãi àêy goåi tùæt laâ Nghõ àõnh söë 01/2017/NÀ-CP) vïì quyïët tranh chêëp àêët àai. sûãa àöíi, böí sung khoaãn 2 Àiïìu 91 Nghõ àõnh söë + Tön troång sûå thoãa thuêån cuãa caác bïn liïn 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. quan, nïëu thoãa thuêån àoá khöng traái phaáp luêåt + Àöëi vúái caác taâi saãn nhû vêåt liïåu nöí cöng vaâ àaåo àûác xaä höåi. Viïåc thoãa thuêån àoá coá thïí nghiïåp hoùåc caác taâi saãn khaác maâ ngûúâi bõ cûúäng thûåc hiïån úã bêët kyâ giai àoaån naâo cuãa quaá trònh chïë khöng àûúåc pheáp quaãn lyá, lûu giûä, sûã duång thi haânh quyïët àõnh. theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt thò Ban thûåc hiïån Cûúäng chïë thûåc hiïån quyïët àõnh giaãi quyïët cûúäng chïë phaãi lêåp biïn baãn vaâ baân giao cho cú tranh chêëp àêët àai àûúåc thûåc hiïån khi coá àuã caác quan quaãn lyá nhaâ nûúác chuyïn ngaânh àïí quaãn àiïìu kiïån theo quy àõnh taåi khoaãn 59 Àiïìu 2 Nghõ lyá, xûã lyá theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Ngûúâi bõ àõnh söë 01/2017/NÀ-CP vïì böí sung khoaãn 3 cûúäng chïë phaãi chõu toaân böå caác chi phñ cho Àiïìu 91 Nghõ àõnh söë 43/2014/NÀ-CP nhû sau: viïåc vêån chuyïín, quaãn lyá, baão quaãn taâi saãn. + Quyïët àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai + Àöëi vúái taâi saãn baão quaãn àûúåc, Ban thûåc àaä coá hiïåu lûåc thi haânh maâ caác bïn hoùåc möåt hiïån cûúäng chïë lêåp biïn baãn ghi roä söë lûúång, trong caác bïn tranh chêëp khöng chêëp haânh chuãng loaåi, tònh traång tûâng loaåi taâi saãn vaâ taåm giûä quyïët àõnh vaâ àaä àûúåc UBND xaä, phûúâng, thõ taâi saãn vaâ lêåp biïn baãn baân giao àïí tröng giûä, baão trêën, UÃy ban Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam cêëp xaä quaãn taâi saãn taåm giûä cho UBND cêëp xaä núi coá àêët núi coá àêët tranh chêëp àaä vêån àöång, thuyïët phuåc tranh chêëp hoùåc cú quan coá traách nhiïåm chuã trò maâ khöng chêëp haânh. thûåc hiïån cûúäng chïë thuï töí chûác, caá nhên coá àuã + Quyïët àõnh cûúäng chïë thûåc hiïån quyïët àiïìu kiïån àïí tröng giûä, baão quaãn taâi saãn; biïn àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai àaä àûúåc niïm baãn taåm giûä taâi saãn phaãi kyá tïn cuãa àaåi diïån bïn yïët cöng khai taåi truå súã UBND cêëp xaä, àõa àiïím baân giao, bïn nhêån baão quaãn taâi saãn taåm quaãn sinh hoaåt chung cuãa khu dên cû núi coá àêët lyá, chuã súã hûäu taâi saãn, àaåi diïån chñnh quyïìn àõa tranh chêëp. phûúng hoùåc 02 ngûúâi chûáng kiïën. + Quyïët àõnh cûúäng chïë thûåc hiïån quyïët Trong thúâi haån 03 ngaây laâm viïåc, kïí tûâ ngaây àõnh giaãi quyïët tranh chêëp àêët àai àaä coá hiïåu lûåc thûåc hiïån cûúäng chïë xong, Ban thûåc hiïån cûúäng thi haânh. chïë phaãi: ban haânh thöng baáo nhêån tiïìn, taâi saãn + Ngûúâi bõ cûúäng chïë àaä nhêån àûúåc quyïët cho ngûúâi bõ cûúäng chïë, ngûúâi coá quyïìn vaâ àõnh cûúäng chïë. nghôa vuå liïn quan; niïm yïët cöng khai thöng Trûúâng húåp ngûúâi bõ cûúäng chïë tûâ chöëi baáo taåi UBND cêëp xaä núi thûåc hiïån cûúäng chïë, khöng nhêån quyïët àõnh cûúäng chïë hoùåc vùæng thöng baáo thúâi gian, àõa àiïím àïí chuã súã hûäu, mùåt khi giao quyïët àõnh cûúäng chïë thò UBND ngûúâi sûã duång húåp phaáp nhêån tiïìn, taâi saãn; viïåc cêëp xaä lêåp biïn baãn. niïm yïët phaãi lêåp thaânh biïn baãn. Trûúâng húåp ngûúâi bõ cûúäng chïë, ngûúâi coá Trûúâng húåp quaá 06 thaáng, kïí tûâ ngaây niïm quyïìn vaâ nghôa vuå liïn quan tûâ chöëi nhêån taâi yïët cöng khai thöng baáo nhêån tiïìn, taâi saãn maâ saãn àaä àûúåc di dúâi khoãi núi cûúäng chïë, thò Ban chuã súã hûäu taâi saãn khöng àïën nhêån tiïìn, taâi saãn thûåc hiïån cûúäng chïë xûã lyá nhû sau: thò cú quan chuã trò cûúäng chïë trònh ngûúâi ra + Àöëi vúái taâi saãn khöng baão quaãn àûúåc, dïî quyïët àõnh cûúäng chïë thaânh lêåp Höåi àöìng àõnh hû hoãng (thuãy saãn, hoa maâu, haâng tûúi söëng, giaá taâi saãn àïí baán àêëu giaá theo quy àõnh cuãa thûåc phêím vaâ caác vêåt phêím khaác) thò trong thúâi phaáp luêåt; söë tiïìn thu àûúåc, sau khi trûâ caác chi haån 02 ngaây, Ban thûåc hiïån cûúäng chïë thöng phñ cho viïåc baán àêëu giaá taâi saãn, vêån chuyïín, baáo cho chuã súã hûäu taâi saãn nhêån ngay sau khi tröng giûä, baão quaãn, xûã lyá taâi saãn seä àûúåc gûãi tiïën haânh cûúäng chïë. tiïët kiïåm loaåi khöng kyâ haån taåi töí chûác tñn duång TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. vaâ thöng baáo cho caá nhên, töí chûác coá taâi saãn quan coá haânh vi lêën, chiïëm àêët àaä bõ cûúäng chïë biïët àïí nhêån khoaãn tiïìn àoá. Àöëi vúái taâi saãn taåm thò Chuã tõch UBND cêëp xaä núi coá àêët bõ cûúäng quaãn lyá nhûng khöng coân giaá trõ sûã duång hoùåc chïë coá traách nhiïåm thûåc hiïån theo quy àõnh taåi khöng baán àûúåc thò cú quan chuã trò cûúäng chïë Àiïìu 208 Luêåt Àêët àai nùm 2013 vaâ xûã lyá caác vi tham mûu ngûúâi ra quyïët àõnh cûúäng chïë thaânh phaåm haânh chñnh vïì lônh vûåc àêët àai vaâ vaâ caác lêåp höåi àöìng tiïu huãy göìm: cú quan chuã trò lônh vûåc chuyïn ngaânh khaác theo quy àõnh, cûúäng chïë laâ Chuã tõch höåi àöìng; àaåi diïån cú trûúâng húåp vûúåt thêím quyïìn, baáo caáo vúái Chuã quan taâi chñnh, tû phaáp cuâng cêëp; àaåi diïån cú tõch UBND cêëp huyïån àïí lêåp thúâi xûã lyá theo quy quan coá liïn quan laâ thaânh viïn. àõnh cuãa phaáp luêåt. Ngûúâi bõ cûúäng chïë, ngûúâi coá quyïìn vaâ Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ nghôa vuå liïn quan coá quyïìn khiïëu naåi, khúãi ngaây 10 thaáng 3 nùm 2021. kiïån quyïët àõnh haânh chñnh hoùåc haânh vi haânh chñnh vïì viïåc cûúäng chïë theo quy àõnh cuãa Xem toaân vùn taåi phaáp luêåt. (www.thainguyen.gov.vn) Ngûúâi bõ cûúäng chïë, ngûúâi coá nghôa vuå liïn 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. Nghiïåm thu àïì taâi nghiïn cûáu biïn soaån caác tiïu chuêín quöëc gia vïì an toaân maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång Ngaây 16/3/2021, Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång töí chûác cuöåc hoåp àaánh giaá, nghiïåm thu àïì taâi nghiïn cûáu biïn soaån caác tiïu chuêín quöëc gia vïì an toaân maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång, bao göìm: TCVN Maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Maáy tröån bï töng - Phêìn 1: Thuêåt ngûä vaâ àùåc tñnh kyä thuêåt (Tiïu chuêín 1); TCVN Maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Maáy tröån bï töng - Phêìn 2: Quy trònh xaác àõnh thöng söë kyä thuêåt (Tiïu chuêín 2); TCVN Maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Maáy àêìm rung trong duâng àïí laâm chùåt höîn húåp bï töng - Phêìn 1: Thuêåt ngûä vaâ Toaân caãnh cuöåc hoåp àùåc tñnh kyä thuêåt (Tiïu chuêín 3); TCVN Maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Maáy àêìm rung ngoaâi àïí laâm Theo PGS.TS. Trûúng Quöëc Thaânh, caác tiïu chùåt höîn húåp bï töng (Tiïu chuêín 4); TCVN Maáy chuêín àûúåc biïn soaån theo hûúáng dõch chuyïín vaâ thiïët bõ xêy dûång - Búm bï töng - Phêìn 1: tûúng àûúng tûâ tiïu chuêín ISO. Àïí thûåc hiïån àïì Thuêåt ngûä vaâ àùåc tñnh kyä thuêåt (Tiïu chuêín 5); taâi, nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën haânh thu thêåp caác TCVN Maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång - Búm bï töng - taâi liïåu trong nûúác vaâ quöëc tïë coá liïn quan; lêåp vaâ Phêìn 2: Quy trònh xaác àõnh caác thöng söë kyä thuêåt thöng qua àïì cûúng chi tiïët; biïn soaån dûå thaão (Tiïu chuêín 6). tiïu chuêín trïn cú súã chuyïín dõch tûúng àûúng Àïì taâi do nhoám nghiïn cûáu thuöåc trûúâng Àaåi tiïu chuêín ISO; thöng qua dûå thaão tiïu chuêín hoåc Xêy dûång thûåc hiïån. Phoá Vuå trûúãng Vuå Khoa trong ban dûå thaão; chónh sûãa tiïu chuêín sau höåi hoåc cöng nghïå vaâ möi trûúâng Lï Minh Long - thaão; lêëy yá kiïën goáp yá cuãa caác chuyïn gia coá liïn Chuã tõch Höåi àöìng, chuã trò cuöåc hoåp. quan vïì baãn dûå thaão tiïu chuêín; hoaân chónh dûå Baáo caáo kïët quaã thûåc hiïån àïì taâi, thay mùåt thaão tiïu chuêín sau khi tiïëp thu vaâ giaãi trònh caác nhoám nghiïn cûáu, PGS.TS. Trûúng Quöëc Thaânh yá kiïën. cho biïët: maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång, àùåc biïåt laâ caác Trong quaá trònh biïn soaån, nhoám nghiïn cûáu loaåi maáy maáy tröån bï töng, maáy búm bï töng vaâ têåp trung àaãm baão àöå chñnh xaác vïì nöåi dung, böë maáy àêìm bï töng àûúåc sûã duång phöí biïën úã Viïåt cuåc cuãa tiïu chuêín biïn soaån so vúái tiïu chuêín Nam, nhùçm phuåc vuå cöng taác thi cöng caác cöng göëc; àaãm baão caác thuêåt ngûä vaâ kyá hiïåu àaä àûúåc trònh xêy dûång, giao thöng, thuãy lúåi. sûã duång trong chuyïn ngaânh maáy xêy dûång úã Hiïån nay, trong hïå thöëng TCVN chûa coá caác nûúác ta; chuá troång Viïåt hoáa khi biïn dõch. Hònh tiïu chuêín quy àõnh vïì thuêåt ngûä vaâ àùåc tñnh kyä thûác trònh baây tiïu chuêín phuâ húåp vúái tiïu chuêín thuêåt, caách xaác àõnh àùåc tñnh kyä thuêåt cuãa caác loaåi TCVN 1-1:2008 - Quy trònh xêy dûång tiïu chuêín maáy naây dêîn àïën khoá khùn trong khêu chïë taåo, quöëc gia, vaâ TCVN 1-2:2008 - Quy àõnh vïì trònh sûã duång, kiïím àõnh maáy vaâ gêy khoá khùn cho viïåc baây vaâ thïí hiïån nöåi dung tiïu chuêín quöëc gia. biïn soaån vaâ sûã duång caác tiïu chuêín khaác coá liïn Tiïu chuêín 1 àûúåc aáp duång cho caác maáy quan. Chñnh vò vêåy, viïåc biïn soaån caác TCVN vïì tröån bï töng àûúåc sûã duång nhû maáy àöåc lêåp hay maáy vaâ thiïët bõ xêy dûång, àùåc biïåt cho nhoám maáy laâ möåt böå phêån cêëu thaânh cuãa traåm tröån bï liïn quan àïën bï töng rêët cêëp thiïët. töng. Tiïu chuêín naây quy àõnh thuêåt ngûä, àõnh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. nghôa vaâ thöng söë kyä thuêåt cho caác loaåi maáy Tiïu chuêín 5 àïì cêåp àïën caác loaåi búm bï tröån bï töng. töng sûã duång taåi cöng trûúâng xêy dûång àïí vêån Tiïu chuêín 2 quy àõnh viïåc thûã nghiïåm khaã chuyïín höîn húåp bï töng; caác àõnh nghôa vaâ nùng tröån cuãa maáy tröån bï töng, thöng söë àùåc thöng söë kyä thuêåt cuãa maáy búm bï töng. trûng cho khaã nùng tröån laâ thúâi gian tröån khuyïën Tiïu chuêín 6 quy àõnh quy trònh vaâ yïu cêìu caáo. Hoaåt àöång thûã nghiïåm bao göìm viïåc xaác kiïím tra caác thöng söë kyä thuêåt cuãa maáy búm bï àõnh àöå khöng àöìng nhêët cuãa vûäa, cöët liïåu thö, töng. Tiïu chuêín naây aáp duång cho caác loaåi maáy haâm lûúång khöng khñ bïn trong, àöå àöìng àïìu cuãa búm bï töng cöë àõnh hoùåc di àöång. mêîu tröån bï töng àûúåc ruát ra sau möåt thúâi gian Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång àaánh giaá tröån giaã àõnh. Tiïu chuêín cuäng quy àõnh viïåc nhoám nghiïn cûáu àaä thûåc hiïån àêìy àuã caác nöåi chuêín bõ höîn húåp bï töng, lêëy mêîu, thûåc hiïån caác dung theo húåp àöìng. Cêëu truác caác caác dûå thaão thûã nghiïåm cuå thïí, tiïu chñ àaánh giaá kïët quaã thûã tiïu chuêín àaä thûåc hiïån theo àuáng caác quy àõnh nghiïåm vaâ lêåp baáo caáo thûã nghiïåm. hiïån haânh vïì biïn soaån tiïu chuêín. Àïí nêng Tiïu chuêín 3 quy àõnh thuêåt ngûä, àõnh nghôa cao hún nûäa chêët lûúång caác baáo caáo thuyïët vaâ àùåc tñnh kyä thuêåt cho caác loaåi maáy àêìm rung minh cuäng nhû dûå thaão 6 tiïu chuêín, Höåi àöìng trong àïí laâm chùåt höîn húåp bï töng. lûu yá nhoám nghiïn cûáu cêìn xem xeát chónh sûãa Tiïu chuêín 4 quy àõnh caác thuêåt ngûä vaâ àõnh vaâ sûã duång thöëng nhêët caác thuêåt ngûä khoa hoåc nghôa, phên loaåi, caác yïu cêìu vïì àùåc tñnh, chuyïn ngaânh, biïn têåp, raâ soaát caác löîi chïë phûúng phaáp thûã nghiïåm, tïn vaâ caác àùåc tñnh baãn, löîi àaánh maáy... kyä thuêåt cuãa caác maáy àêìm rung ngoaâi àïí laâm Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång nhêët trñ boã chùåt höîn húåp bï töng. Viïåc sûã duång caác maáy phiïëu nghiïåm thu àïì taâi khoa hoåc do nhoám àêìm rung ngoaâi bao göìm caã caác böå phêån lùæp nghiïn cûáu thuöåc trûúâng Àaåi hoåc Xêy dûång thûåc thïm àïí taåo hònh, saân rung, baân rung, caác maáy hiïån, vúái kïët quaã àaåt loaåi Xuêët sùæc. àêìm rung bïì mùåt vaâ àêìm thûúác àïí laâm chùåt höîn húåp bï töng. Trêìn Àònh Haâ Nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu xêy dûång àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång” Ngaây 22/3/2021, Böå Xêy dûång àaä töí chûác chó àaáp ûáng àûúåc thïm tûâ 15-20 nùm laâ caån hoåp Höåi àöìng tû vêën àaánh giaá nghiïåm thu kïët kiïåt. Vúái töëc àöå phaát triïín kinh tïë hiïån taåi, nhu quaã thûåc hiïån àïì taâi “Nghiïn cûáu xêy dûång àõnh cêìu vïì caát xêy dûång ngaây möåt tùng trong khi mûác saãn xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång”, maä lûúång caát tûå nhiïn khai thaác tûâ caác cú súã àûúåc söë RD 51-18, do Viïån Kinh tïë Xêy dûång chuã trò cêëp pheáp cuäng chó àaáp ûáng àûúåc khoaãng 25% thûåc hiïån. Öng Nguyïîn Quang Minh - Phoá Vuå nhu cêìu caát sûã duång trong möåt nùm. Mùåt khaác, trûúãng Vuå Khoa hoåc cöng nghïå vaâ möi trûúâng caát tûå nhiïn laâ möåt trong nhûäng nguöìn taâi laâm Chuã tõch Höåi àöìng nghiïåm thu. nguyïn khöng taái taåo, viïåc khai thaác caát coân Vïì sûå cêìn thiïët thûåc hiïån àïì taâi, àaåi diïån gêy aãnh hûúãng nghiïm troång àïën möi trûúâng, nhoám nghiïn cûáu cho biïët: theo söë liïåu thöëng gêy saåt lúã, xoái moân búâ söng. Thúâi gian qua, kï vïì trûä lûúång vaâ nhu cêìu sûã duång caát úã Viïåt Chñnh phuã àaä quyïët liïåt haån chïë viïåc khai thaác Nam, saãn lûúång caát tûå nhiïn khai thaác hiïån nay vaâ sûã duång caát tûå nhiïn laâm vêåt liïåu xêy dûång. 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Do àoá, viïåc sûã duång caát nghiïìn thay thïë caát tûå nhiïn trong xêy dûång laâ hïët sûác cêìn thiïët. Hiïån nay, àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång cöng trònh chûa àûúåc Böå Xêy dûång cöng böë. Tuy nhiïn, taåi möåt söë cöng trònh coá sûã duång caát nghiïìn tûâ àaá tûå nhiïn khai thaác hoùåc têån duång (nhû thuãy àiïån Sún La, Lai Chêu, Baãn Chaát, Àöìng Nai 3, Àöìng Nai 4, thuãy lúåi Nûúác Trong, Tên Myä) thò àún giaá caát nghiïìn caác cöng trònh naây àûúåc xaác àõnh theo dêy Toaân caãnh hoåp Höåi àöìng nghiïåm thu chuyïìn biïån phaáp töí chûác saãn xuêët cuãa tûâng cöng trònh. Viïåc nghiïn cûáu xêy dûång àõnh mûác trong xêy dûång”, nhoám àaä àaánh giaá thûåc traång saãn xuêët caát nghiïìn giuáp caác àún võ quaãn lyá nhaâ vïì àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn trong xêy nûúác taåi àõa phûúng, caác doanh nghiïåp saãn dûång taåi möåt söë cöng trònh vaâ möåt söë àõa xuêët coá cú súã xaác àõnh, quaãn lyá khai thaác sûã phûúng, tûâ àoá àïì xuêët caác àõnh mûác saãn xuêët duång caát nghiïìn laâm vêåt liïåu xêy dûång taåi àõa caát nghiïìn trong xêy dûång ûáng vúái caác nguöìn phûúng vaâ dûå toaán chi phñ khi àûa caát nghiïìn vêåt liïåu àêìu vaâo tûâ àaá thaãi trong khai thaác hêìm vaâo thi cöng xêy dûång cöng trònh. loâ; tûâ àaá phuå phêím trong quaá trònh saãn xuêët àaá Àïì taâi coá muåc tiïu nghiïn cûáu xêy dûång àõnh thaânh phêím; tûâ àaá tûå nhiïn khai thaác taåi moã mûác saãn xuêët caát nghiïìn nhùçm hoaân thiïån hïå hoùåc àaá têån duång tûâ àaâo moáng cöng trònh vaâ thöëng cöng cuå xaác àõnh chi phñ saãn xuêët caát cöng suêët cuãa möåt söë hïå thöëng dêy chuyïìn nghiïìn trong xêy dûång cöng trònh. Trong quaá nghiïìn caát. trònh thûåc hiïån àïì taâi, nhoám nghiïn cûáu àaä kïët Nhêån xeát vïì kïët quaã àïì taâi, hai uãy viïn phaãn húåp sûã duång caác phûúng phaáp khaão saát thûåc tïë biïån laâ öng Trêìn Höìng Mai - Chuã tõch Höåi Kinh taåi hiïån trûúâng, thöëng kï - kinh nghiïåm vaâ phên tïë xêy dûång vaâ öng Nguyïîn Quang Hiïåp - Phoá tñch - tñnh toaán. Vuå trûúãng Vuå Vêåt liïåu xêy dûång (Böå Xêy dûång) Baáo caáo kïët quaã thûåc hiïån àïì taâi göìm 03 cuâng caác thaânh viïn Höåi àöìng nhêët trñ: àïì taâi coá chûúng. Trong chûúng 1 - “Töíng quan vïì caát yá nghôa cao trong thûåc tiïîn vaâ àûúåc nhoám taác nghiïìn trong xêy dûång vaâ àõnh mûác saãn xuêët giaã thûåc hiïån nghiïm tuác, khoa hoåc, baâi baãn. caát nghiïìn”, nhoám nghiïn cûáu àaä àaánh giaá töíng Kïët quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi giuáp caác àún võ quan àûúåc viïåc sûã duång caát nghiïìn thay thïë caát coá àuã cùn cûá àïí xaác àõnh giaá thaânh caát nghiïìn, tûå nhiïn, laâm roä khaái niïåm, àùåc àiïím, tñnh chêët nêng cao hiïåu quaã trong quaãn lyá chi phñ àêìu tû cú lyá caát nghiïìn úã nûúác ta hiïån nay. ÚÃ chûúng xêy dûång, nhêët laâ àöëi vúái caác cöng trònh sûã duång 2 - “Thûåc traång saãn xuêët, sûã duång caát nghiïìn vöën àêìu tû cöng vaâ vöën nhaâ nûúác ngoaâi àêìu tû trong xêy dûång vaâ àõnh mûác saãn xuêët caát cöng. Bïn caånh àoá, Höåi àöìng cuäng àïì nghõ nghiïìn”, nhoám àaä àaánh giaá thûåc traång vïì dêy nhoám nghiïn cûáu laâm roä möåt söë nöåi dung nhû: chuyïìn cöng nghïå vaâ nguöìn vêåt liïåu àïí saãn phaåm vi àïì taâi, nguöìn göëc àaá àûa vaâo sûã duång xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång vaâ thûåc tïë sûã laâm caát nghiïìn vaâ cöng nghïå nghiïìn búãi àêy laâ duång caát nghiïìn trong xêy dûång. Trong chûúng nhûäng yïëu töë quan troång quyïët àõnh àïën chêët 3 - “Xêy dûång àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn lûúång cuäng nhû giaá thaânh saãn phêím caát nghiïìn. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Höåi àöìng lûu yá nhoám nghiïn cûáu böí sung nhoám Àïì taâi “Nghiïn cûáu xêy dûång àõnh mûác saãn àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn tûâ àaá têån thu tûâ xuêët caát nghiïìn trong xêy dûång” àaä àûúåc Höåi àaâo moáng cöng trònh, àaá àaâo hêìm (hêìm thuãy àöìng nghiïåm thu thöng qua, vúái kïët quaã xïëp àiïån, hêìm giao thöng) vaâo nhoám àõnh mûác saãn loaåi Khaá. xuêët tûâ àaá tûå nhiïn khai thaác, vaâ böí sung thïm àõnh mûác saãn xuêët caát nghiïìn tûâ phïë thaãi bï Ninh Hoaâng Haånh töng xêy dûång. Húåp taác kyä thuêåt giûäa MOC vaâ MLIT ngaây caâng phaát triïín Muåc àñch húåp taác kyä thuêåt giûäa Böå Xêy dûång thuêån lúåi vaâ goáp phêìn àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu Viïåt Nam (MOC) vaâ Böå Àêët àai, Haå têìng, Giao cuãa húåp taác kyä thuêåt. thöng vaâ Du lõch Nhêåt Baãn (MLIT) laâ xêy dûång vaâ Höî trúå xêy dûång vaâ thûåc thi hïå thöëng vùn caãi thiïån, hoaân thiïån hïå thöëng vùn baãn phaáp lyá; baãn phaáp lyá quy hoaåch, triïín khai vaâ quaãn lyá hïå thöëng thoaát Öng Ibaraki, chuyïn gia JICA sang cöng taác nûúác/xûã lyá nûúác thaãi taåi Viïåt Nam ûáng phoá vúái taåi ATI, Böå Xêy dûång (vúái vai troâ Cöë vêën chñnh nhûäng thaách thûác nhû àö thõ hoáa vaâ biïën àöíi khñ saách lônh vûåc thoaát nûúác, xûã lyá nûúác thaãi) àaä bùæt hêåu. Hai Böå àaä kyá “Biïn baãn Húåp taác trong lônh àêìu tiïën haânh raâ soaát Nghõ àõnh 80/2014/NÀ- vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi” (sau àêy goåi tùæt CP vïì Thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi ban haânh laâ BBHT) laâm cú súã cho húåp taác kyä thuêåt; trong àoá ngaây 6/4/2014. Tûâ thaáng 4- 8/2020, Trung têm BBHT múái nhêët àûúåc kyá vaâo nùm 2017 xaác àõnh Nghiïn cûáu vaâ Phaát triïín Haå têìng thuöåc ATI vaâ 5 lônh vûåc ûu tiïn hoaåt àöång (höî trúå xêy dûång vaâ chuyïn gia JICA àaä thûåc hiïån “Khaão saát àaánh thûåc thi hïå thöëng vùn baãn phaáp lyá; ûáng phoá vúái giaá tònh hònh thûåc hiïån Nghõ àõnh 80/2014/NÀ- nhûäng thaách thûác trong cöng taác quy hoaåch vaâ CP vïì thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi”. Trïn cú triïín khai hïå thöëng thoaát nûúác, xûã lyá nûúác thaãi; súã àoá, tiïën haânh soaån thaão baáo caáo “Raâ soaát vaâ phaát triïín nguöìn nhên lûåc; húåp taác giûäa caác thaânh àïì xuêët chñnh saách vïì thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác phöë/giûäa caác doanh nghiïåp hai nûúác; hònh thaânh thaãi àö thõ taåi Viïåt Nam dûåa trïn kinh nghiïåm Trung têm thoaát nûúác Viïåt Nam). cuãa Nhêåt Baãn”, trong àoá töíng húåp thûåc traång vaâ Theo BBHT, kyâ hoåp lêìn thûá 14 vïì húåp taác kyä nhûäng vêën àïì cêìn giaãi quyïët liïn quan àïën thuêåt trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác quaãn lyá thoaát nûúác, xûã lyá nûúác thaãi taåi Viïåt Nam, thaãi giûäa MOC vaâ MLIT àûúåc töí chûác trûåc tuyïën àöìng thúâi àïì xuêët caác hoaåt àöång cêìn thiïët trong vaâo thaáng 3/2021. Taåi cuöåc hoåp, hai bïn àaä tûúng lai àïí thûåc hiïån quaãn lyá thoaát nûúác möåt thöëng nhêët caác nöåi dung húåp taác kyä thuêåt àaä caách hiïåu quaã dûåa trïn nhûäng kinh nghiïåm cuãa triïín khai tûâ thaáng 12/2019 àïën thaáng 3/2021 Nhêåt Baãn. Baáo caáo naây hiïån àang àûúåc trong vaâ trao àöíi yá kiïën vïì nhûäng nöî lûåc hoaåt àöång quaá trònh hiïåu àñnh vaâ seä súám àûúåc ban haânh. húåp taác trong tûúng lai. Dûåa vaâo nhûäng àïì xuêët trong baáo caáo trïn, Caác hoaåt àöång húåp taác liïn quan àïën 5 lônh trong thúâi gian túái ATI vaâ chuyïn gia JICA seä vûåc ûu tiïn àûúåc thöëng nhêët trong BBHT tûâ têåp trung vaâo caác hoaåt àöång nhû : dûå thaão thaáng 12/2019 àïën thaáng 3/2021 àaä àûúåc hai Thöng tû quy àõnh caác cöng trònh haå têìng kyä Böå vaâ caác töí chûác, àún võ liïn quan triïín khai thuêåt àïí thu gom vaâ thoaát nûúác thaãi taåi caác àö 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2