intTypePromotion=3

Thông tư 01/1997/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
101
lượt xem
7
download

Thông tư 01/1997/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1997/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1997/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   « n g  n g hi Ö p  s è  01/1997/TT­B C N   BC n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  1997  í ng d É n  v Ò  n éi  u n g  b¸o c¸o n g hiªn cø u  h d kh¶  thi,  thi Õt k Õ   á  v µ  th ñ t ô c th È m  ® Þ n h,  m p hª d u y Ö t thi Õt k Õ   á m ­Thùc  Ön    hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 68/CP  µy  ng 01/11/1996 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët Kho¸ng  chiti     h Lu   s¶n; ­ C¨n  NghÞ   nh   è      µy  cø  ®Þ s 42/ CP ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y dùng, NghÞ  ®Þnh  sè 92/CP ngµy     v 23/8/1997 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi      Ch ph v vi s ® bæ sung  ét  è  Òu  Ö  m s §i l qu¶n  ý l  ®Ç u  t µ  x©y  dùng  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  42/CP  ngµy   v 16/7/1996; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 497/BXD/G§  µy  ng 18/9/1996  ña  é   ëng  é   c B tr B X ©y  ùng  d ban  µnh  h Quy  Õ   Ëp,thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ÕtkÕ   ch l   ®Þ v x duy thi   c«ng  tr×nh x©y  ùng;Th«ng   è  BKH/VPT§  µy    d   ts 09  ng 21/9/1996  ña  é   Õ   ¹ch  c B K ho vµ  Çu   íng dÉn  Ò   Ëp,thÈm  nh  ù    u    µ  § th   vl  ®Þ d ¸n ®Ç tv Quy Õt  nh  u  ; ®Þ ®Ç t Bé  C«ng  nghiÖp  íng dÉn    Õtnéidung  h  chiti     b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  , thi  thiÕtkÕ   á   µ  ñ tôcthÈm  nh, phª duyÖt thiÕtkÕ   á       m v th     ®Þ        m nh sau: I/ h ¹ m  vi v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g  c ñ a T h « n g  t:  P ­  C¸c  ù   ®Ç u    cña  äi  µnh  Çn   d ¸n  t m th ph kinh  Õ  t trong  íc thuéc  äi  n  m nguån  èn  µ    ù  ®Ç u    cã  ån  èn  ùc tiÕp  ña  íc ngoµi trong v v c¸c d ¸n  t ngu v tr   c n      lÜnh  ùc  v khaith¸ckho¸ng s¶n  ¹ ViÖtNam.      t i   ­ M äi  chøc,c¸ nh©n    tæ     tham    ¹t®éng  gia ho   khaith¸ckho¸ng     s¶n,c¸c c¬     quan  µnh  h nghÒ    Ên  ÕtkÕ   á     Ëp  ù  ®Ç u   , thiÕtkÕ   á   tv thi   m khil d ¸n  t    m (bao  gå m:  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ   ü  Ët­thi thi   k thu   thi   k thu      c«ng khaith¸cm á).    Th«ng   µy  tn kh«ng    ông  i víi ¹t®éng  ¸p d ®è       ho "khaith¸ctËn        thu"theo quy    ®Þnh  ña  Ët kho¸ng s¶n. c Lu     II/ é i d u n g  b¸o c¸o n g hiªn c ø u  k h ¶ thi,  N  thi Õt k Õ  m á . II   éi dung      .1­   N b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    thikhaith¸cm á.    ­ Néi dung     b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    i  íic¸c dù  khaith¸clé thiªn thi®è v     ¸n         vµ khaith¸chÇ m     á      lß m kho¸ng  s¶n  îcquy  nh  ¹  ô  ôcsè  vµ  ô  ôc ®  ®Þ tiph l   1  ph l   sè  cña  2  Th«ng   µy. tn ­ §èivíi   ù    ã m   vµ  ét  è  ù    ã m   n Õu  Çn        d ¸n nh c¸c A  m s d ¸n nh B  c ph¶ilËp b¸o     c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    × néidung  ña  c¸o ph¶itu©n      ti   thith     c b¸o      theo  íng dÉn  h  t¹  ô  ôc sè    iph l   1, Th«ng   BKH/VPT§  µy  t 09  ng 21/9/1996  ña  é   Õ   ¹ch  µ  c B K ho v §Çu   íng dÉn  Ò   ×nh tù lËp,thÈm  nh  ù    u    µ  Õt  nh  u   th   v tr       ®Þ d ¸n ®Ç tv quy ®Þ ®Ç t.
 2. 2 ­ §èivíi   ù    ã  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi(trõm ét  è  êng        d ¸n c v ®Ç ttr   c¸c   n     s tr hîp  Æc   Öt li   ® bi   ªnquan  n     ù  cã  ®Õ c¸c d ¸n  quy    u    ín, Ýnh  Êt phøc  m« ®Ç t l  t ch   t¹p)b¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    thikhaith¸cm á   îclËp  µ  Èm  nh  ïng víi å      ®   v th ®Þ c    h s¬    Êp  Êy phÐp  u    îp®ång  ªndoanh,®iÒu  Ö  ña  xinc gi   ®Ç t(h   li     l c doanh  nghiÖp  v.v. . theo  . ) quy  Õ   ×nh  µnh,thÈm   nh  µ  ùc hiÖn  ù  ®Ç u    ùc ch h th   ®Þ v th   d ¸n  t tr   tiÕp cña  ícngoµido  Ýnh  ñ    n    Ch ph ban  µnh. h II   éi dung  ÕtkÕ   á. .2­   N thi   m ­Néi dung  ÕtkÕ      thi   khaith¸cléthiªnvµ         khaith¸chÇ m   á      m kho¸ng s¶n  ­   ® îcquy  nh  ¹ phô  ôcsè  vµ  ô  ôcsè  cña    ®Þ t  i l   3  ph l   4  Th«ng   µy. tn III­T h ñ  t ô c th È m  ® Þ n h, p hª d u y Ö t thi Õt k Õ  m á .   II .1 Néi dung  Èm  nh  ÕtkÕ   á. I­     th ®Þ thi   m ThiÕt kÕ   á   ña  äi  chøc      ©n    m c m tæ  ­ c¸ nh trong vµ  µi níc ® îc thÈm     ngo       ®Þnh theo c¸cnéidung      sau  y: ®© 1.C¬   ë    s ph¸p lýcña  å  ¬  ÕtkÕ:      h s thi   tc¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ;       tæ  thi   sù  ï hîp  ña  ÕtkÕ   íidù  ®Ç u    ®∙  îc duyÖt;sù  ©n  ñ      ph   c thi   v   ¸n  t ®    tu th c¸c tiªu chuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  µ    k thu   d v c¸c quy  ¹m  Ön  µnh    ông  i víichuyªn ph hi h ¸p d ®è       ngµnh khaith¸c, Õ   Õn     ch bi kho¸ng s¶n;   2. Sù   îp  ýcña  Öc  è  Ý c¸c c«ng  ×nh h¹  Çng  ôc  ô  ¹t®éng     h l  vi b tr     tr   t ph v ho   khaith¸ctrªns©n      c«ng nghiÖp  á,  m møc     toµn  Õt  Êu  ña    ®é an  kc c c¸c c«ng  tr×nh ®ã   µ  öa,® êng      (nh c   x¸ v.v. .vÒ   ¬ng  Ön  toµn    ng, b¶o  Ö   .   ph ) di an  lao ®é   v m«i  êng, an  µn  tr   to cho    c¸c c«ng  ×nh l©n  Ën  tr   c trong khix©y  ùng  µ    ö     d v khis dông; 3. C¬   ë  ü  Ët vµ    s k thu   c«ng  nghÖ  khai th¸c phï hîp  íi®iÒu  Ön  a       v  ki ®Þ chÊt m á     nh»m     åitèi®a  ÷l ng kho¸ng  thu h     tr  î   s¶n  ∙  îcth¨m    ö  ông  îp ®®  dß, s d h  lýtµinguyªn,b¶o  Ö        v m«i  êng,m«i  tr   sinh,cô  Ó  µ:   th l ­ Sù  îp lýcña  Öc  Ön  Ën  Ò     h    vi bi lu v ranh  í ¸p dông  ¬ng  gi     i ph ph¸p khaith¸c      lé thiªn,ranh  í ¸p  ông  ¬ng      gi i d   ph ph¸p  khaith¸chÇ m     µ       lß v c¸c th«ng  è  ña  sc biªngiím á     Õt  óc khaith¸c;     khik th   i   ­ Sù   îp lýcña  Öc  ùa chän  ¬ng    ë     h    vi l   ph ¸n m vØa  i víi® Æc   iÓ m   ®è     ® vØa   (hoÆc  ©n  th kho¸ng s¶n)còng    i víi Ö   èng      nh ®è     th h khaith¸c®∙  ùachän;     l  Sù   îp lýcña  Ö   èng  h    h th khaith¸c® îclùa chän  òng            c nh c¸c th«ng  è  ña  sc nã  : chiÒu  nh   cao  Çng  t khaith¸c,chiÒu      cao  Çng  Õt  óc,gãc  t k th   nghiªng sên    tÇng v.v.   . b¶o  ¶m   toµn  . ® an  trong khaith¸c,phï hîp  íitÝnh  Êt c¬  ýcña         v  ch   l   ®Êt  ¸  á; ®m ­ Sù  îp lýcña  Öc  ùa chän  ÕtdiÖn  êng    òng    é  Õu  èng    h    vi l   ti   ® lßc nh h chi ch lß (khikhaith¸cb»ng  ¬ng        ph ph¸p)®èi víi Ýnh  Êt c¬  ýcña  t  ¸,kho¸ng       t ch   l   ®Ê ®   s¶n    ãc, h«ng, n Òn    ën     lß b¶o  ¶m   ù    nh  ña  êng    ® s æn ®Þ c® lß trong suèt qu¸      tr×nh khaith¸c;     ­ Møc     toµn  i  íingêi,c«ng  ×nh  Çn    ®é an  ®è v     tr c b¶o  Ö     v ë khu  ùc  ©n  vl cËn  trongqu¸ tr×nh khaith¸ccña  é  Õu          h chi khoan     × n; ­næ m Sù   îp lývµ  h     møc    toµn  ña    Ö   èng  Êp, tho¸tníc,h Ö   èng  ®é an  c c¸c h th c      th th«ng  ã cho    êng    Ën  gi   c¸c ® lß v chuyÓn, ® êng      lß khaith¸cv.v.     ¬   ë     .4. C s c«ng  .
 3. 3 nghÖ   Ón, chÕ   Õn  tuy   bi kho¸ng s¶n  ®èi víic¸c  ù  cã  Õ   Õn  (    d ¸n  ch bi kho¸ng   s¶n):Sù  îp lýcña    h    c«ng  Ö   Ón,chÕ   Õn  ngh tuy   bi kho¸ng  s¶n b¶o  ¶m     åi ® thu h   tèi®a    kho¸ng  s¶n  Ýnh  òng    ch c nh kho¸ng s¶n  i  Ìm  µ  ® k v b¶o  ¶m   toµn    ® an  lao ®éng, b¶o  Ö     v m«i  êng,m«i  tr   sinhcña    khu  ùc  Ón,chÕ   Õn. v tuy   bi Riªng ®èi víi      c«ng  ×nh khaith¸cm á   éc c¸cdù    u    ö  ông  èn  tr       thu     ¸n ®Ç ts d v Nhµ   íc ngoµi viÖc  Èm   nh  éi dung  ü  Ët nªu  n    th ®Þ n  k thu   trªn,cßn  Èm   nh     th ®Þ c¸cnéidung     kinhtÕ    sau: ­C¸c    chØ    tiªukinh tÕ   ü  Ëtso  íi ù    ∙  îcduyÖt;   ­k thu   v   ¸n ® ®   d ­  ù   ï hîp  ña  S ph   c tæng  ù  d to¸n so  íithiÕtkÕ   îc thÈm   nh   µ      v    ®  ®Þ v x¸c ®Þnh  tæng    Ý   îp  ý b¶o  ¶m   chi ph h l   ® kh«ng  îttæng  v  møc   u    ghi trong ®Ç t     quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t II .2 Nguyªn  ¾c  µ  ñ tôcthÈm  nh, phª duyÖt thiÕtkÕ   á. I­   t v th     ®Þ       m II .2   èivíi ÕtkÕ   á   éc dù    u    ña  I .1­     § thi   m thu   ¸n ®Ç tc doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ThÈ m  quyÒn  phª duyÖt  Õt kÕ   á   éc  thi   m thu c¸c  ù   ®Ç u    cña    d ¸n  t c¸c doanh nghiÖp  µ  íc® ícquy  nh  ¹ kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è  nh n     ®Þ ti   2, §i 45  ®Þ s 68/ CP   µy  ng 01/11/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc    µnh  Ët ®Þ chi ti   thih Lu   kho¸ng s¶n      nh sau: ­ ThiÕtkÕ   á   éc c¸cdù    ã m   do  é  ëng  é      m thu     ¸n nh A  b tr B C«ng  nghiÖp    phª duyÖt; ­  Õt kÕ   á   éc    ù  cßn  ¹  Thñ  ëng  ¬  Thi   m thu c¸c d ¸n  li do  tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õt ®Þnh  u      Öt. quy   ®Ç tphª duy Thñ  ôc thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ÕtkÕ   á   ña    t  ®Þ v x duy thi   m c c¸c doanh  nghiÖp  nhµ  íctu©n  n  theo quy  nh  ña  ®Þ c "Quy  Õ   Ëp,thÈm  nh,  Ðt duyÖt  Õt ch l   ®Þ x  thi   kÕ  c«ng  ×nh  ©y  ùng"  tr x d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 497/BXD/G§  ngµy  18/9/1996  ña  é   ëng  é   ©y  ùng    é   Õ   ¹ch  µ  Çu     é   µi c B tr BX d ­ B K ho v§ t­ B T   chÝnh. II .2   èivíithiÕtkÕ   á   éc    ù    u    ña    I .2­     §   m thu c¸c d ¸n ®Ç t c c¸c doanh nghiÖp  ngoµiquèc    doanh. ThÈ m  quyÒn   Èm  ®Þnh  thiÕt Õ  m á   th  k c¸c dù  ¸n  u    cña doanh  ®Ç t nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  4,  45  ®Þ s 68/CP  µy  ng 01/11/1996 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    ®Þ nh sau: ­ §èi víic¸c dù  ®Ç u    Bé           ¸n  t do  C«ng  nghiÖp  Êp  Êy  Ðp  c gi ph khaith¸c,     thiÕtkÕ   á   c¬    m do  quan  chuyªn m«n  ña  é    c B C«ng  nghiÖp  Èm  nh  íckhi th ®Þ tr     tr×nh Bé  ëng  é    tr B C«ng nghiÖp    Öt; phª duy ­ §èivíi   ù    u    Chñ   Þch  û         d ¸n ®Ç tdo  c¸c t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  è  th ph trùc thuéc    Trung  ng  Êp  Êy  Ðp   ¬ c gi ph khai th¸c,thiÕt kÕ   á   c¬        m do  quan  chuyªn m«n  ña  û     c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Èm  nh  íckhitr×nh   ph th ®Þ tr       Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    Öt.   ph phª duy Thñ  ôc thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ÕtkÕ   á   ña    t  ®Þ v x duy thi   m c c¸c doanh  nghiÖp  ngoµi quèc    doanh  ©n  tu theo  quy  nh  ña  ®Þ c "Quy  Õ   Ëp,thÈm   nh,  Ðt ch l   ®Þ x  duyÖt  Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng"  tr x d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 497/BXD/G§  µy  ng 18/9/1996  ña  é   ©y   ùng  c BX d Th«ng   sè  t 08/TTLB  µy  ng 25/11/1997 cña  ªnBé  ©y  ùng   é  Õ   ¹ch vµ  Çu    é  µichÝnh.   li   X d ­B K ho   § t­B T   II .2   èi víithiÕtkÕ   á   éc  ù  cã  èn  u     ùc tiÕp  ña  íc I .3­§       m thu d ¸n  v ®Ç t tr   c n  ngoµi.
 4. 4 ThiÕt kÕ   á   ña    ù  cã  èn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµithuéc   m c c¸c d ¸n  v ®Ç t tr   c n      m äi quy    u   c¬  m« ®Ò do  quan  chuyªn m«n   ña  é     c B C«ng  nghiÖp  Èm   nh   th ®Þ vµ  é   ëng  é   B tr B C«ng  nghiÖp  Ðt  Öt  íc khi thùc  Ön. Hå   ¬    Èm   x duy tr     hi   s xin th ®Þnh,  Ðt  Öt  ÕtkÕ   á   öi vÒ   éi  ng  Èm   nh      x duy thi   m g   H ®å th ®Þ ®Ò ¸n,b¸o    c¸o trongho¹t®éng     kho¸ng s¶n,Bé      C«ng nghiÖp,t¹ sè    ¹m  ò    µ   éi.     6,Ph Ng L∙o,H N i II .2 .1­ å   ¬  ×nh duyÖt: I .3   s tr   H Hå   ¬  ×nh thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt thiÕtkÕ   á   å m   ã: s tr   ®Þ vx     mg c ­Tê  ×nh xinxÐt duyÖt thiÕtkÕ   Éu  è    tr           (m s 1); ­B¶n    sao  Êy  Ðp  u  ; Gi ph ®Ç t ­ B¶n sao  Êy  Ðp  Gi ph khai th¸c kho¸ng     s¶n, kÌm    b¶n    ®å khu  ùc  v khai   th¸c; ­ThiÕtkÕ   á     é).     m (3 b II .2 .2­   I .3   chøc  Èm  nh: Tæ th ®Þ C¬  quan chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ   á   ña  é    th ®Þ thi   m c B C«ng  nghiÖp ph¶i   chuÈn  Þ   µiliÖu vµ    b t    c¸c c«ng  Öc  Çn  Õtkh¸c cho  Öc  Èm  nh,  Ëp  vi c thi     vi th ®Þ l biªn b¶n  Èm   nh   µ     th ®Þ v chuÈn  Þ   b v¨n  b¶n    ×nh  é   ëng  é   ®Ó tr B tr B C«ng  nghiÖp  Õt ®Þnh. quy   II .2 .3­ êigian thÈm  nh  µ  ×nh phª duyÖt thiÕtkÕ   á: I .3   Th     ®Þ v tr        m Tuú theo quy    µ  Ýnh  Êt phøc  ¹pcña  õng  ù    êih¹n  Èm   m« v t ch   t  t d ¸n,th   th ®Þnh  ÕtkÕ   á   ña    ù  ®Ç u     ã  èn  ùc tiÕp  ña  íc ngoµi quy  thi   m c c¸c d ¸n  t c v tr   c n    ®Þnh    nh sau: ­ §èivíi         c«ng  ×nh khaith¸cm á   c¸c tr       kho¸ng  s¶n  éc dù    u    ã m   thu   ¸n ®Ç tnh A  kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ; qu¸ 45  k t    ®ñ h s h   ­ §èivíi         c«ng  ×nh khaith¸cm á   c¸c tr       kho¸ng  s¶n  éc dù    u    ã m   thu   ¸n ®Ç tnh B,  kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ. C:  qu¸ 30  k t    ®ñ h s h   IV. é i d u n g  q u y Õ t ® Þ n h  p hª d u y Ö t:  N Néi dung  Õt  nh    quy ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   á   Éu  è  vµ  É u   è    duy thi   m (m s 2  m s 3) ®èi víi   ù    u        d ¸n ®Ç tkhaith¸cm á   ña    chøc,c¸ nh©n  c¸c     c c¸c tæ     trong vµ  µi   ngo   nícbao  å m:   g ­Tªn  á     m kho¸ng s¶n  µ  Þ  Ýkhu  ùc    v v tr   v khaith¸c® îcthiÕtkÕ;       ­Ph¬ng    ph¸p khaith¸c(léthiªn, Ç m             h lßv.v. . ; .) ­C«ng  Êt(hoÆc    xu   s¶n îng)khaith¸c; l    ­Thêigian ho¹t®éng  ña  á;        cm ­C¸c    th«ng  è  ü  ËtchÝnh: s k thu   + C«ng  Ö   ngh khaith¸c¸p dông       cho  á   m (m«    ¬ îc). t¶s l +  Öt kª    ÕtbÞ   Li   c¸c thi   khaith¸c,chÕ   Õn  Õu  ã) ® îc sö  ông      bi (n c     d trong  d©y chuyÒn  c«ng  Ö. ngh +  èi l ng  ©y  ùng  ¬  Kh  î x d c b¶n  ®êng  ( trong néi bé  á,  èil ng  ë       m kh  î m vØa  v.v. . .) + C¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ôc  ô  tr   s h   ph v khaith¸c(nhµ  öa,® êng  .    c  x¸.. ) ­C¸c      gi¶i ph¸p vµ  Õn ®é       ti   thi c«ng  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n  á. m
 5. 5 ­Tæng  ù    ®èivíi     d to¸n(     c«ng  ×nh sö  ông  èn  µ   íc) c¸c tr   d v Nh n ­Nh÷ng  Ên    Çn u  .   v ®Ò c l ý ­C¸c  chøc  ªnquan  ã    tæ  li   c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh. ®Þ V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h.  h Th«ng   µy  îc ¸p  ông  èng  Êt  tn ®   d th nh trong c¶  íc vµ  ã  Öu  ùc kÓ   õ   n   c hi l   t   ngµy  th¸ng2  01    n¨m 1998.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò b∙i á.  b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  Ên    Çn  tr th hi   cv ®Ò c ph¶i bæ     sung, ®iÒu    chØnh  × c¬  th   quan  ùc hiÖn  ã    th   c v¨n b¶n  c¸o Bé   b¸o    C«ng  nghiÖp    ®Ó nghiªn  cøu,gi¶i     Õt. quy P h ô  l ô c s è  1 § Þ n h  h í ng n é i d u n g  b¸o c¸o  hiªn cø u   h¶ thi n k khai th¸c lé thiªn m á  kh o¸ng s¶n L ê i n ã i ® Ç u P h Ç n  I­ h¸i u¸t h u n g  v Ò  d ù  ¸n  K  q  c I. ñ  u  ,®Þa   Ch ®Ç t  chØ  ªnl¹cv.v. . li     . ­Tªn  ñ  ù    ch d ¸n: ­§Þa    chØ  ªnl¹c: li   ­§iÖn  ¹i . .   tho . . .  Fax:. . . . .. II Sù  Çn  Õtcña  Öc  Ëp dù    . c thi   vi l   ¸n a/XuÊt  vµ      ph¸p lý®Ó   ©y  ùng  ù    xø  c¸cc¨n cø     x d d ¸n. b/Nguån  èc  ña  µiliÖu sö  ông.   g c t    d c/C¸c  Ýnh    ch s¸ch kinh tÕ    éili       x∙h   ªnquan  n     iÓnngµnh,nh÷ng  ®Õ ph¸ttr     ­ u    îcph©n  nh. tiªn®   ®Þ d/ M ôc    u      tiªu®Ç t khaith¸clo¹     i kho¸ng s¶n  :  ö   ông  ®ã S d trong níc,xuÊt      khÈu  hay  thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh e/Ph ©n  Ých  Þ  êng.   t th tr II   ùa  än  ×nh  IL ch h . thøc ®Ç u  ,c«ng  Êt:   t  xu a/ Ph ©n   Ých    iÒu  Ön  µ  î Ých  ña  ×nh    t c¸c ® ki v l   i ch thøc  u    vµ  ®Ç t c«ng  suÊt® îclùachän.     b/Ph ©n  Ých    t quy    m« s¶n îng vµ    ñng  ¹ s¶n  È m   îcdù  Õn. l   c¸cch lo i   ph ®   ki IV.Ch ¬ng  ×nh s¶n  Êtvµ      Çu    tr   xu   c¸cyªu c ph¶i®¸p    øng: a/S¶n  Êt,dÞch  ô    xu   v cung  Êp: c
 6. 6 ­ C¬   Êu    c s¶n  È m   Þch  ô: Khèi l ng  ph d v   î kho¸ng  s¶n khaith¸chµng     n¨m,  chÊt l ng   î (nguyªn khai hay      s¶n  È m   ∙  ph ® qua  ¬  Õ   s ch hoÆc   Õ   Õn).Dù   ch bi   kiÕn  èil ng s¶n  È m    îng l kho  kh  î   ph b¸n,l  u  trung b×nh.   b/C¸c    nhu  Çu  u   µo  µ      c ®Ç v v c¸cgi¶i ph¸p b¶o  ¶m:   ® ­ Trªn c¬  ë      s s¶n îng hµnh  l  n¨m  ña  á   òng      Çu  Ò   ÕtbÞ    cmc nh yªu c v thi   ®Ó tÝnh    ÷ng  to¸n nh yªu  Çu  Çn  c c ph¶i®¸p    øng cho  ¹t®éng  ho   khaith¸ccña  á      m nh: ®iÖn, níc,nguyªn       nhiªn liÖu cho  ¹t®éng      ho   khaith¸cvµ  Õ   Õn  Õu      ch bi (n cã)v.v. .vµ  a          .  ® ra c¸cgi¶i . ph¸p ®Ó   ¸p    ® øng. V.  ùa  än  a  iÓ m   ©y  ùng L ch ®Þ ® xd P h Ç n  II­ Æ c  ® i Ó m  kinh t Õ, x∙ h é i v µ  ® Æ c  ® i Ó m  § ® Þ a  c h Ê t m á  k h o¸ng s ¶ n I­§iÒu  Ön    ki kinhtÕ,x∙héi      1/VÞ   Ý®Þa  ýkhu  ùc    tr   l  v khaith¸c.   2/§iÒu  Ön    ki kinh tÕ    éi.   x∙h T×nh  ×nh    iÓn kinh tÕ    a   ¬ng, ®iÒu  Ön    éivµ  ©n  . h ph¸ttr     ë ®Þ ph   ki x∙h   d c  Vaitrßcña  á      m trong céng  ng, nh÷ng  ã    ®å   kh kh¨n vµ  Ën  î .   thu l i 3/§iÒu  Ön  Ëu  Çn  ña  ù    ki h c c d ¸n Nguån  cung  Êp  iÖn, níc.Nguån    ng, bao  å m   i  ò  bé  c®    lao ®é   g ®é ng c¸n  qu¶n    ý c«ng  ©n  ü  Ët (®µo  ¹o,tuyÓn  ông, h×nh  nh k thu   t  d   thøc  Ón  ông  tuy d v.v. . .) Nguån  Êt   ký  Ët bao  å m   Ët  Öu  ©y  ùng, ® êng    µ  öa  vt thu   g v li x d   x¸,nh c c«ng  ×nh,c¸c vËt t kü  Ëtkh¸c dïng  tr        thu     cho  êikú  ©y  ùng  ¬  th   x d c b¶n  á   µ  mv cho  êikú  á   ¹t®éng  ×nh  êng. th   m ho   b th 4/ §iÒu  Ön    ki giao thong  ªnl¹c:H Ö   èng  li     th giao th«ng  êng  ¾t,® êng  ® s  bé,® êng  û,th«ng    ªnl¹chiÖn  ã      thu   tinli     c ë khu  ùc. v II­ Òu  Ön  a  Êtm á  §i ki ®Þ ch   §Æc   iÓ m   a  ýtù nhiªn,khÝ  Ëu  û    Þch sö  ® ®Þ l       h thu v¨n,l   c«ng    t¸cth¨m    dß, ® Æc   iÓ m   a   Êt khu  ùc,®Þa   Êt m á,  a   Êt c«ng  ×nh  µ  a   ® ®Þ ch   v  ch   ®Þ ch   tr v ®Þ chÊt thuû    ÷l ng ®Þa   Êt ®∙  îcphª  Öt,®¸nh      v¨n,tr  î   ch   ®   duy   gi¸møc     ®é th¨m    dß vµ  Õn  Þ  ki ngh th¨m  bæ   dß  sung.. . P h Ç n  III­C¸c gi¶i h¸p c « n g  n g h Ö    p 1­ Biªngiívµ  ÷l ng khaitr ng       tr  î   i  ê C¸c nguyªn  ¾c  µ  ¬  ë      nh    í khaitr ng  t v c s ®Ó x¸c ®Þ biªngi   i   ê khaith¸c,c¸c      th«ng  è  ¬  s c b¶n  ña  c khaitr ng    ê (trªnm Æt   òng      í ®¸y    c nh biªngi   i khaitr ng  Õt   ê k thóc), Ën    Ò    lu gi¶iv ranh  í ¸p dông  ¬ng  gi     i ph ph¸p khaith¸cléthiªn,       ranh  í ¸p gi     i
 7. 7 dông  ¬ng  ph ph¸p khaith¸chÇ m     Õu  ã).TÝnh    ÷l ng kho¸ng       lß(n c   to¸ntr  î   s¶n  ã  c thÓ  khaith¸c® îctrong biªngií®∙    nh            x¸c®Þ i (sau khi®∙  õc¸clo¹ tæn  Êt).     tr     i   th 2­ Ch Õ     µm  Öc,c«ng  Êtkhaith¸cvµ    ®é l vi   xu       tuæithä cña  á    m Ch Õ     µm  Öc  ña  á   ®èivíi õng  é  Ën: khaith¸ctrùctiÕp,gi¸n ®é l vi c m (     t b ph          tiÕp,chÕ   Õn  Õu  ã) v.v. . trªnc¬  ë  è  µy  µm  Öc,sè  µy    bi (n c  .     s s ng l vi   ng nghØ   ) theo quy  nh  ña  é  ËtLao  ng  µ  iÒu  Ön    ®Þ c B lu   ®é v ® k khaith¸ccô  Ó  ña  á.     th c m C«ng  Êt khai th¸c ®∙  îc lùa chän  su      ®   cho  ÕtkÕ   ña  ¹  thi   c lo i kho¸ng    s¶n tÝnh  theo nguyªn khèi,      nguyªn khaivµ      s¶n  È m   ph sau    Õ   Õn  Õu  ã). khich bi (n c Tuæi  ä  êigian  ån  ¹    ña  á     nh    ¬  ë  ÷l ng  ã  Ó  th (th   t t i c m x¸c ®Þ ) trªnc s tr  î c th khaith¸c® îcvµ        c«ng  Êt khaith¸ctheo  ÕtkÕ   xu      thi   (bao  å m   thêigian x©y  g c¶      dùng  ¬  c b¶n  á,  êigian khaith¸cvíic«ng  Êt thiÕtkÕ   µ  êigian ®ãng   m th          su     v th     cöa  á). m  3­ M ë   á   µ  ×nh tùkhaith¸c   m v tr       Ph¬ng    ë   á   ë  ¸n m m (m vØa)  ùa chän    ¬  ë  iÒu  Ön  a  ×nh  µ  l  trªnc s ® ki ®Þ h v ® Æc   iÓ m   ña  ©n  ® c th kho¸ng. Tr×nh  ù khaith¸cchung  t     cho  m á   µ  ×nh tù khaith¸criÖng  c¶  v tr        cho  õng  t th©n  kho¸ng s¶n    hoÆc   õng khaitr ng  ña  á. t   ê c m 4­ H Ö   èng    th khaith¸c   I/Lùa  än  Ö   èng    ch h th khaith¸ctrªnc¬  ë  iÒu  Ön        s® ki khaith¸ccña  á,     m gií thiÖu  ¬      i s ®å c«ng  Ö   ngh tæng    õ kh©u  Èn  Þ  t  ¸,xó  èc,vËn  qu¸tt   chu b ®Ê ®   b   t¶i th¶i®¸  µ  Õ   Õn  Õu  ã).     v ch bi (n c , II  Ýnh  /T to¸n c¸c th«ng  è  ña  Ö   èng     s c h th khaith¸ctrªnc¬  ë  Ö   èng        s h th khai th¸c®∙  än: ChiÒu      ch   cao  Çng  t khai th¸c,chiÒu      cao  Çng  Õt  óc,gãc  t k th   nghiªng sên  Çng    t khaith¸c,gãc      nghiªng sên  Çng  Õt  óc,gãc    t k th   nghiªng bê    c«ng    t¸cv.v. . . II   Ýnh  IT / to¸n c¸c kh©u     c«ng  Ö   Ýnh    Èn  Þ   t  ¸  Ó    ngh ch nh chu b ®Ê ® (k c¶ kh©u  khoan      × n,  Õu  ã),c«ng  Ö   óc  èc, c«ng  Ö   Êu  ®èi ­ næ m n c  ngh x b   ngh kh (   víi   á     m quÆng,  á   c¸c m khaith¸cthan).    IV/§ång  é  ÕtbÞ   ö  ông    b thi   s d cho  khaith¸c® îc tÝnh      ¬  ë        to¸ntrªnc s c¸c thiÕtbÞ     khaith¸c,vËn      chuyÓn  ∙  ùa chän    ®l  ®Ó tæng  îp  ng  é  ÕtbÞ   h ®å b thi   (vÒ  ñng  ¹   è îng). ch lo is l , 5­ VËn    á   t¶im Lùa  än    ¬ng  vËn    ï hîp  Ën      êng  ¾t,b¨ng    ch c¸c ph ¸n  t¶iph   (v t¶i«t«,® s  t¶i v.v. . trªnc¬  ë    Ýnh  .     s ®ã t ) to¸n kh©u  Ën      v t¶icho  õng  i  îng:§Êt  ¸  t ®è t   ® th¶i , kho¸ng  s¶n  ã  ch  c Ý hay  êivµ  Ët liÖu,lùa chän  ñng  ¹  ÕtbÞ   Ën    ng   v      ch lo ithi   v t¶i , sè îng còng    Ýnh    Ò     l  nh t to¸nv c¸cth«ng  è  êng  Ën    ®èivíi Ën      ­ s® v t¶i (    v t¶i«t«,® êng  ¾t)hoÆc   Þ  Ý,tuyÕn  Æt  êng  s  v tr   ® ® b¨ng    t¶iv.v. . . 6­ Th¶i®Êt  ¸     ® TÝnh    èil ng ®Êt  ¸  to¸nkh  î   ® th¶i  ùa chän  Þ  Ý® æ   ,  l v tr   th¶i  Ýnh    ,t to¸ndung  tÝch    b∙ith¶i  , c«ng  Ö   µ  ÕtbÞ  ngh v thi   th¶i . 7­ Tho¸tnícm á      TÝnh   îng nícch¶y  µo  to¸nl     v moong  khaith¸cvµ  ùa chän  ¬ng        l  ph ¸n tho¸t   nícphïhîp,thiÕtbÞ  ôc  ô        ph v cho  tho¸t ícm á   Õu  Çn  Õt)     (n c thi . n
 8. 8 8­ C¸c  Ön    bi ph¸p an  µn  µ    to v phßng  èng  ch ch¸y C¸c  Ön  bi ph¸p  toµn  an  cho c¸c  ©u   kh c«ng nghÖ  khai th¸c còng        nh phßng  èng  ch ch¸y,næ     v.v. . . 9­ C«ng    µng  Ón  µ  Õ   Õn    t¸cs tuy v ch bi kho¸ng s¶n   Trong  êng  îp dù  ho¹t®éng  tr h   ¸n    chØ nh»m   ôc  ch  Õ   Õn  m ®Ý ch bi hoÆc   nghiÒn, sµng  ×    th ph¶i dù  Õn    ki c«ng  nghÖ   Õ   Õn, nghiÒn  µng  µ    ch bi   s v c¸c thiÕtbÞ   îp lýnh»m   Ën    èi®a  µinguyªn kho¸ng    h    t thu t   t     s¶n.N Õ u   ù    ã      d ¸n c nhu cÇu  ©y  ùng  µ  xd nh m¸y  Õ   Õn  ©u, ®Ò     Õ   Õn  ch bi s   ¸n ch bi kho¸ng s¶n  îcthµnh    ®  lËp riªngvíi   éidung    Õttheo quy  nh  µ  ×nh c¸cc¬       n  c¸c chiti     ®Þ v tr     quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt. phª duy   10­ Söa  ÷a  ¬  Ý  µ    ch c kh v kho  µng t Lùa  än      ch c¸c gi¶iph¸p c«ng  ×nh  ô  înh  µnh  Çn,  ¬ng  ×nh tr ph tr  th ph ch tr   s¶n  Êt quy    ©y  ùng, lùa chän  ÕtbÞ   i  íitõng  µnh  Çn  xu   m« x d    thi   ®è v   th ph (nh khèisöa  ÷a    ch kho  µng,kho  ÕtbÞ, vËt liÖu,phô  ïng,dÇu  ë   t   thi         t  m v.v. .nh»m   .  ) ®ång  é  ©y  b d chuyÒn  s¶n  Êttheo c¸cph¬ng    xu      ¸n c«ng  Ö   á   ∙  ùachän. ngh m ® l   11­ Cung  Êp  µ    c v trangbÞ  iÖn,nícphôc  ô   ®    v khaith¸cm á    TÝnh  to¸n c¸c phô    µ    nh         t¶iv x¸c ®Þ c¸c gi¶iph¸p cung  Êp  iÖn  îp  ý. c® h l  TÝnh    to¸nnhu  Çu  Ò   ö  ông  ícsinh ho¹t, ícphôc  ô  c vsd n       n v khaith¸cm á   µ  ùa     vl  chän    gi¶iph¸p cung    øng. 12­ Th«ng    ªnl¹cvµ  ù®éng    tinli     t   ho¸. X¸c  nh  ®Þ møc     Çn  Õt,gi¶iph¸p  ü  Ët,lùa chän  ÕtbÞ,  Ët ®é c thi     k thu     thi   v  liÖu vµ    nh  èil ng c«ng  Öc  ©y  ùng    x¸c®Þ kh  î   vi x d cho  Ö   èng  h th th«ng    ªnl¹c, tinli     tù®éng    µ  iÒu  Ón    ho¸ v ® khi m¸y  ãc  ÕtbÞ  ña  á. m thi   c m 13­ KiÕn  ócvµ  ©y  ùng   tr   x d C¬   ë  ÕtkÕ   µ  s thi   v quy    ©y  ùng    ¹ng  ôc  m« x d c¸c h m c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho khaith¸ct¹  á     ¬  ë    a  c¸c gi¶iph¸p  Õn  óc vµ  Õt  Êu     i m trªnc s ®ã ® ra      ki tr   k c c«ng  ×nh. tr 14­ Tæng  Æt     m b»ng  á   µ  Ën    µim á m v v t¶i ngo   Trªn  ¬  ë    c s c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ôc  ô  tr csht ph v cho  khai th¸c m á   ∙     ® tÝnh      è  Ýtæng  Æt   to¸n®Ó b tr   m b»ng  á   m b¶o  ¶m     cÇu  :Phï hîp víi ® c¸c yªu  nh         ph¬ng  m ë   ¸n  vØa  µ  Ö   èng  v h th khaith¸c®∙  än, an  µn  á,  Ën  î vÒ       ch   to m thu l   i giao th«ng  Ën      v t¶itrong vµ  µim á,  Çn    ån  iÖn, nícv.v.   ùachän    ngo   g c¸cngu ®    .l   . ph¬ng    Ën    µim á. ¸n v t¶i ngo   15­ Tæ     chøc    thic«ng  ©y  ¾p  µ  Õn ®é   ©y  ùng  á. x l v ti   x d m Ph¬ng  tæ  ¸n  chøc    thic«ng    c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ôc  ô    tr csht ph v cho c«ng    t¸ckhaith¸cm á   :Nhµ   öa  êng        nh   c® x¸,kho  µng  t v.v.   ¬ng    ãc  t  .ph . ¸n b ®Ê phñ trong thêigian x©y  ùng  ¬       d c b¶n  Õu  ã). (n c 16­  Çn   Ph (hoÆc  ¬ng)  Ch b¸o c¸o  ¸nh      ng  í  ® gi¸t¸c®é tim«i  êng  tr trong  ho¹t®éng    khaith¸c(chÕ  Õn)kho¸ng s¶n.    bi     §èivíi   ù        d ¸n khaith¸cm á   c¸c     kho¸ng  s¶n kh«ng  ph¶ilËp b¸o c¸o ®¸nh         gi¸ t¸c®éng  í m«i  êng    ti  tr theo  bíc th×  2    b¸o c¸o  ¸nh      ng  í m«i  êng  ® gi¸t¸c®é ti  tr (§TM) ® îc thµnh lËp theo híng dÉn  t¹ Th«ng t è  1100/TT­ i  s MTg  ngµy  20/8/1997 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  kh¸ccña  é    B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng. ê
 9. 9 P h Ç n  IV­ æ  c h ø c  q u ¶ n  l ý s ¶ n x u Ê t v µ  b è  tr Ý lao ® é n g  T +  ¬     S ®å qu¶n  ýs¶n  Êt: l  xu ­Tæ     chøc    é  Ën  c¸cb ph s¶n  Êt. xu ­Tæ     chøc    ô s¶n  È m. tiªuth   ph +    Õ     ng: Biªnch lao®é ­ Biªn chÕ     ng      lao ®é cho  õng  é  Ën  t b ph s¶n  Êt trùctiÕp,bé  Ën    xu       ph gi¸n tiÕp. +  N¨ng  Êtlao®éng  su     cho  õng bé  Ën  t   ph s¶n  ÊttrùctiÕp vµ    Õp. xu       gi¸nti   P h Ç n  V­ P h © n  t Ý ch t µi h Ý n h  kinh t Õ  c I. µichÝnh    T I.1­   ®Þnh  X¸c  tæng  èn  u    Çn  Õtcho  ù  v ®Ç tc thi   d ¸n: Tæng   èn  u    ® îc x¸c  nh   v ®Ç t   ®Þ bao  å m     Ý   Èn  Þ   u   , g chi ph chu b ®Ç t  chuÈn  Þ   ©y  ùng, thùc  Ön  u  , chuÈn  Þ   bx d   hi ®Ç t  b s¶n  Êt ­ s¶n  Êt thö    xu     xu   ­ vèn u  ng    ¶m   l ®é ®Ó ® b¶o huy  ng  ù    µo  ¹t®éng  tc«ng  Êt thiÕt ®é d ¸n v ho   ®¹   xu     kÕ. A.  µnh  Çn  èn: Th ph v +  èn  è  nh  ®Çu   ¬  V c ®Þ ( tc b¶n),bao  å m:   g * §Çu   íi.   tm a. Vèn  ©y  ùng      x d c¸c c«ng  ×nh  ¬  tr c b¶n (bao  å m     g c¸c c«ng  ×nh  ©n   tr d dông, c«ng    nghiÖp  µ    v c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ña  á     µ  öa, ® ­ tr   s h t c m nh nh c   êng    Õn  , ¹m ®iÖn, tr¹m nghiÒn  µng,® êng  µo  ë   x¸,b b∙i tr        s   h m vØa, khèil ng t¹o    î     m Æt   b»ng khaith¸c®Ç u        tiªnv.v. . . .) b. Vèn    mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   (bao  å m   vËn  g c¶  chuyÓn, b¶o    qu¶n  µ  ©y  vx l¾p). c.Chi phÝ     kh¸cbao  å m:   g ­ Vèn  Èn  Þ  u      chu b ®Ç t(bao  å m     Ý  g chiph th¨m    dß, kh¶o    Ëp  µ  Èm   s¸t, v th l ®Þnh  ù  d ¸n); ­ Vèn  Èn  Þ  ©y  ùng    chu b x d bao  å m:    Ý  g chiph ban  u   Ò   t  ai (®Òn   ®Ç v ®Ê ®   bï,gi¶i ãng  Æt      ph m b»ng,chuyÓn  Òn  ö  ông  t),chiphÝ    quy sd ®Ê     kh¶o    Õt s¸tthi   kÕ,  Ëp  µ  Èm   nh  ÕtkÕ,  l v th ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n,chiphÝ   u   Çu, hoµn  Êt    ®Ê th   t  c¸c thñ tôc ®Ç u    Êy phÐp  ©y  ùng, gi¸m  nh,  Óm   nh  ÕtbÞ...       t (gi   xd   ®Þ ki ®Þ thi   ). Chi phÝ  ©y  ùng  êng  iÖn,nícthi   xd ® ®      c«ng,l¸ntr¹thi      i c«ng  Õu  ã); (n c ­Chi phÝ     qu¶n  ýgi¸m    ùc hiÖn  u  ; l  s¸tth   ®Ç t ­Chi phÝ     s¶n  Êtthö vµ  xu     nghiÖm    µn  thu b giao. d.Chi phÝ  ù     d phßng.
 10. 10 e.Chi phÝ  ng  öa  á,  ù    Ò   Òn ký  ü  ôc  åim«i  êng.    ®ã c m d to¸nv ti   qu ph h   tr g. Chi phÝ      huy  ng  èn: C¸c  ®é v  kho¶n    l∙ vay  èn  u    i  íidù  sö  i v ®Ç t ®è v   ¸n  dông  èn  v vay  µ    Ý  v c¸cph ph¶itr¶trong thêigian thùc hiÖn  u              ®Ç t(kh«ng  Ýnh  t kho¶n    l∙vay  bªn  huy  ng). i do  B  ®é * Tµis¶n  è  nh  Ön  ã  ®∙®Ç u  ).    c ®Þ hi c (   t +  èn  ¹t®éng  u  ng),bao  å m: V ho   (l ®é   g ­Vèn    s¶n  Êt:TiÒn  xu   nguyªn vËtliÖu,®iÖn,níc,h¬i,nhiªnliÖu,phô  ïng              t  v.v. . . ­ Vèn u    l th«ng:S¶n  È m   ë    ph d dang  ang  ån kho,thµnh  È m   ån kho, ® t    ph t    hµng    ho¸ mua    Þu,vèn  b¸n ch   b»ng  Òn,chiphÝ  Õp thÞ  ti     ti   v.v. . . B.  ån  èn: Ngu v ­Vèn  ùcã   t  ­Vèn  ãp    g (C«ng      Çn, c«ng    ªndoanh  tycæ ph   tyli   v.v. . .) ­Vèn  µ   íccÊp  ®èivíi   Nh n   (    doanh  nghiÖp  µ  íc) nh n ­ Vèn    vay  ¾n  ¹n,trung  ¹n,dµi h¹n,vèn  (ng h  h     vay trong  íc,ngoµi níc) n     thêih¹n  µ  iÒu  Ön    v® ki vay    ic¸cc¨n cø,c¬  ë,biÖn  tr¶l∙        s   , ph¸p b¶o  ¶m   ån    ® ngu vèn. +  ×nh  H thøc vèn:   ­B»ng  Òn ViÖtNam,  ¹itÖ   ti     ngo   ­B»ng  Ön  Ët   hi v ­B»ng  µi   t  s¶n  (vay tr¶chË m,  ÕtbÞ, nguyªn liÖu)    thi       ­B»ng    ¹ng    c¸cd kh¸c. +  Õn    ùc hiÖn    Ý  èn  Ti ®é th   chiph v (huy ®éng    theo ch¬ng  ×nh ®Ç u  )   tr   t I.2­  C¸c  Óu  Ýnh  bi t to¸n ­  Óu  Ýnh  èn  u    theo    Bi t v ®Ç t c¸c kho¶n  ôc  ©y  ¾p    â  èi l ng, m x l (ghir kh  î   ®¬n    µ    Ý) gi¸v chiph ­ Chi phÝ      mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   (Ghirâ  ý  hiÖu  ÕtbÞ,  è îng,®¬n     k m∙  thi   sl   gi¸vµ    Ý)   chiph ­Chi phÝ     kh¸c. ­BiÓu  Ýnh  èn  ¹t®éng  u  ng)   t v ho   (l ®é ­Gi¸thµnh     s¶n  È m. ph ­Doanh    thu ­Dù   Õn  çl∙ .   ki l   i ­NPV     ÞhiÖn  ¹ thùc).   (Gi¸tr   t  i ­IRR  û  Êthoµn  èn  éibé).   (T su   v n  ­ BiÓu  Ýnh    t huy  ng  èn      î theo  Þch  Óu    î vay  l∙ vµ  ®é v ®Ó tr¶n   l bi tr¶n   c¶    i gèc. II­ ©n  Ých   Ph t kinh tÕ    éi.   x∙h
 11. 11 ­TÝnh  a  ¹ng      ®d ho¸ s¶n  Êtcña  Òn  xu   n kinh tÕ   ­ViÖc  µm  µ    Ëp  ña  êilao®éng.   l v thu nh c ng     ­§ãng  ãp  ©n    g ng s¸ch. ­Thùc    ¹itÖ.   thu ngo   ­ C¸c  î Ých  Ò   Æt     éi ­  l i vm x∙ h   m«i  êng    ôc      éi m µ   ù    tr (c¸c m tiªux∙ h   d ¸n mang  ¹  ÷ng  i t ng ® îchëng  î ) l inh , ®è  î     l i. K Õt  Ën  µ  Õn  Þ lu v ki ngh C¸c  b¶n  ÏkÌm  v  theo. A.  Çn  a  Êt Ph ®Þ ch 1.B¶n    a  ×nh    ®å ®Þ h khu  á   û  Ö  m T l 1/1.000;1/2.000)   2.B×nh    Ýnh  ÷l ng kho¸ng s¶n  ûlÖ    ®å t tr  î     (t   1/1.000;1/2.000)   3.C¸c  Æt   ¾t  a  Êt® Æc   ng  ûlÖ    m c ®Þ ch   tr (t   1/500;1/1000)   B.  Çn  Ph khaith¸cvµ  Æt      m b»ng 1.B¶n    ¬ng    ë     ®å ph ¸n m vØa  (1/2.000;1/5.000)   2.B¶n    Õt  óc thêikú  ©y  ùng  ¬    ®å k th     x d c b¶n  á   m (1/1.000;1/2.000)   3. C¸c b¶n    ®å khai th¸c n¨m      thø  ®Õ n   1  n¨m  t c«ng  Êt  Õt kÕ   ®¹   xu thi   (1/1.000;1/2.000)   4.B¶n      ®å chuyÓn    o¹n  giai® khaith¸c(nÕu  ã)(1/2.000;1/5.000).    c   5.B¶n    Õt  óc khaith¸cm á     ®å k th       (1/2.000;1/5.0000).   6.B¶n  Ïs¬    µ    Õu  èh Ö   èng    v   ®å v c¸cy t   th khaith¸c.   7.B¶n  Ïc¸cth«ng  è    v    s khoan     ×n  Õu  ã). ­næ m (n c 8.B¶n      ®å tæng  Æt   m b»ng  á   m (1/2.000;1/5.000).   9.B¶n      ®å khu  ùc  v khaith¸cm á   ö dông  ¹®é   Ö       (s   to   H UTM) P h ô  l ô c s è  2 § Þ n h  h í ng n éi  u n g  b¸o c¸o n g hiªn cø u   h¶ thi d k k hai th¸c h Ç m  lß m á  k h o¸ng s¶ n L ê i n ã i ® Ç u. P h Ç n  I­ h¸i u¸t h u n g  v Ò  d ù  ¸n  K  q  c Néi dung    yªu  Çu  ¹  Çn   èng    c tiPh I gi nh yªu  Çu  c trong híng  Én  éidung    d n  lËp b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thikhaith¸cm á      kho¸ng s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  é l  thiªncña  ô  ôcsè    ph l   1
 12. 12 P h Ç n  II­ Æ c  ® i Ó m  kinh t Õ, x∙ h é i v µ  ® Æ c  ® i Ó m  ® Þ a  c h Ê t m á .  § C¸c  ôc  µ  éidung  cÇu  ¹    ôc      Çn    ña  íng dÉn  éi m vn  yªu  ti m c¸c nh ë Ph IIc h   n  dung  c¸o nghiªncøu  b¸o      kh¶    thikhaith¸cm á       kho¸ng  s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  é l  thiªncña  ô  ôcsè    Ph l   1. P h Ç n  III­C¸c gi¶i h¸p v Ò  c « n g  n g h Ö .    p 1.Biªngií  ÷l ng khaitr ng.     itr  î   ,  ê Biªn gií khaitr ng   i     ê theo    íng  ¾ c,  c¸c h B Nam,  §«ng, T ©y;    biªn gií phÝa   i   trªn m Æt,    møc  khai th¸c thÊp  Êt;kÝch  íc khai tr ng      nh   th    ê theo  êng  ¬ng  ® ph (dµi, éng,diÖn  Ých).Tr÷ îng khaitr ng: TÝnh    ÷l ng ®Þa   Êt,tr÷l  r   t   l   ê   to¸ntr  î   ch    ­ îng c«ng    nghiÖp. 2.Ch Õ     µm  Öc,c«ng  Êtvµ    ®é l vi   su   tuæithä m á.    Ch Õ     µm  Öc  ña  á   ®èivíi õng  é  Ën; khaith¸ctrùctiÕp,gi¸n ®é l vi c m (     t b ph          tiÕp,chÕ   Õn  Õu  ã) v.v. . trªnc¬  ë  è  µy    bi (n c   .     s s ng lamf viÖc,sè  µy  )     ng nghØ   theo quy  nh  ña  é  Ët Lao  ng  µ  iÒu  Ön    ®Þ c B Lu   ®é v ® ki khaith¸ccô  Ó  ña  á.     th c m Dù   Õn    ¬ng  c«ng  Êt:theo  iÒu  Ön  u   , dù  Õn  ki c¸c ph ¸n  su   ® ki ®Ç t   ki khai   th¸c,kinh nghiÖ m       s¶n  Êt,trang thiÕtbÞ, thÞ  êng    ô v.v.   xu        tr tiªuth   .ph¶icã  t  .  Ý nhÊt lµ02  ¬ng        ph ¸n c«ng  Êt. su Tuæi  ä  êigian  ån  ¹ ) ña  á     nh    ¬  ë  ÷l ng  ã  Ó  th (th   t t i c m x¸c ®Þ   trªnc s tr  î c th khaith¸c® îcvµ        c«ng  Êt khaith¸ctheo  ÕtkÕ   xu      thi   (bao  å m   thêigian x©y  g c¶      dùng  ¬  c b¶n  á,  êigian khaith¸cvíic«ng  Êt thiÕtkÕ   µ  êigian ®ãng   m th          xu     v th     cöa  á). m 3.Khaith«ng  µ  Èn  Þ      v chu b khaitr ng.  ê + Khai th«ng:C¸c  ¬ng  khaith«ng,m«       ¬ng  dù  Õn, u      ph ¸n      t¶ c¸c ph ¸n  ki   nhîc®iÓ m     v.v.   ®a    t nhÊt lµ02  ¬ng      Õt ®Þnh  ùachän). .( ra Ý   .     ph ¸n ®Ó quy   l  + ChuÊn  Þ   b khai tr ng: S¬     Èn  Þ     ê   ®å chu b khai tr ng    ê (chia tÇng, ph©n      tÇng, chia kho¶nh      v.v. .  ¬ng  ®µo   chuÈn  Þ   ®µo  trong  ¸, lß . )Ph ; ¸n  lß  b( lß  ®    trongvØa);ChiÒu  µikhu      d  khaith¸c,   îv.v. .     ch   lß . +  ×nh  ù khaith¸ccña    Tr t     c¸c khu, c¸c vØa:  ©n   Ých  µ  Ëp  Ën,lùa    Ph t v l lu     chän  ×nh tù khaith¸cc¸c khu, c¸c vØa  ©n  tr             (th kho¸ng  s¶n),lÊy ®ång  êitõ    th     trªnxuèng  íi   d  v.v. . . +  èil ng ® êng    Kh  î   lß khaith«ng  Èn  Þ  ña    ¬ng    n     chu b c c¸cph ¸n ®Õ n¨m  t ®¹   c«ng  Êt thiÕtkÕ   xu     theo    ¹  êng    c¸c lo i® lß trong ®¸  µ    v trong vØa    hoÆc   ©n  th kho¸ng s¶n  b»ng,lßnghiªng,giÕng  øng, giÕng    (Lß       ®   nghiªng). 4.C¸c  Õng  á,  ©n  vµ  Ç m   ¹m ®¸y  Õng.   gi m s ga  h tr   gi LËp  Ën  lu kh¶ n¨ng th«ng qua, chän  ÕtdiÖn, vËt liÖu chèng;chän  ¹    ti          lo i s©n  ®¸y  Õng; c¸c thiÕtbÞ   ôc t¶i  Ötkª    ga  gi      tr   ;li   c¸c th«ng  è  Õng  Ýnh, s gi ch   phô. 5.Goßng.  
 13. 13 X¸c  nh   ®Þ nhu  Çu  c c¸c  ¹  lo igoßng  µ  Æc   Ýnh  ü  Ët,sè îng    v® t k thu   l xe goßng cho  Ën    v t¶ikho¸ng s¶n  ã  ch, vËn    t  ¸  cÝ   t¶i®Ê ® th¶i  Ën    Ët liÖu  ,v t¶iv   chèng    µ  Ën    êi. lßv v t¶i ng 6.ThiÕtbÞ  ©ng  ôct¶i)    n (tr   . LËp  Ën      lu c¸cgi¶iph¸p vµ    nh    ¹   è îng thiÕtbÞ    x¸c®Þ c¸clo is l   ,   cho  c«ng    t¸c trôct¶i :Trôc t¶i Õng  Ýnh,trôct¶i Õng  ô,trôct¶i     nh    gi ch      gi ph       tronglßnghiªng.    7.H Ö   èng    th khaith¸c, ¬  Ý        kh ho¸ khaith¸cvµ  o    Èn  Þ. c     ®µ lßchu b LuËn      ùa chän  Ö   èng  gi¶i®Ó l   h th khai th¸c hîp  ý b¶o  ¶m      l  ® c«ng  Êt xu   khaith¸cthiÕtkÕ,  ÕtkiÖm   Ët liÖu chèng, an  µn,phï hîp  íi®iÒu  Ön       ti   v      to     v  ki ®Þa  Êtcña    ch   c¸cvØa, x¸c®Þnh  ¬ng  Ön c¬  ího¸ trong lßchî.    ph ti   gi    i    TÝnh to¸n c¸c th«ng  è  ña  Ö   èng     s c h th khaith¸c;luËn      gi¶i  ùa chän    ,  l c¸c ph¬ng  Ön  o    Èn  Þ;  Æc   Ýnh  ü  Ëtcña    ÕtbÞ   ti ®µ lß chu b ® t k thu   c¸c thi   khaith¸c,     ®µo lß. Tæ  chøc  o    é  Õu  èng    Óu    chøc) trong g¬ng    ®µ lß (h chi ch lß,bi ®å tæ      lß chî,lß chuÈn  Þ.     b C«ng    t¸ckhoan      ×n   ­ næ m trong g¬ng    î,lß chuÈn  Þ    lß ch     b (nÕu  ã) c 8.VËn      t¶itrong lß.   X¸c  nh    ¬ng      ¹ng  Ën    îp lý,lo¹   è îng thiÕtbÞ   Ën  ®Þ c¸c ph ¸n,c¸c d v t¶ih     is l   ,  v chuyÓn    ë møc   Ën    Ýnh, møc   Ën    v t¶ich   v t¶itrung gian,trong lß nghiªng v.v.            .. trªnc¬  ë  ¬      s s ®å khaith«ng  Èn  Þ     chu b nh»m   b¶o  ¶m   Ën    ® v t¶ikho¸ng  s¶n  ã  c Ých, ®Êt  ¸    ® th¶i  Ët liÖu  µ  êi theo    ¬ng  c«ng  Êt,khai th«ng  ,v   v ng   c¸c ph ¸n  su     v.v.. 9.Th«ng  ãm á.   gi   X¸c  nh  ¬ng  th«ng  ã tèiu, lùa chän  îp  ý chñng  ¹   è îng ®Þ ph ¸n  gi         h l  lo i s l   , qu¹tgiã cho  õng     t khu  ùc  µ  µn  á   v v to m theo      o¹n    iÓn trªnc¬  ë  c¸c giai® ph¸ttr     s s¬    ®å khai th«ng  Èn  Þ   µ  Ö   èng    chu b v h th khai th¸c cña    ¬ng  c«ng      c¸c ph ¸n  nghÖ   á,  èil ng c«ng  ×nh cÇn  ©y  ùng  ôc  ô  m kh  î   tr   xd ph v c«ng  Öc  vi th«ng  ã. gi 10.Kü  Ëtan  µn  µ  Ö     thu   to v v sinhc«ng    nghiÖp. C¸c  Ön  bi ph¸p chèng  Ý    kh næ,  ôinæ   Õu  ã),c¸cbiÖn  b   (n c     ph¸p chèng  n,   å  chèng  ch¸y,chèng  ôc  íc,phôtkhÝ  Õu  ã)v.v.   bn    (n c   . 11.Th¸o    kh«  µ  v tho¸t íc  n BiÖn ph¸p th¸okh«  ¬  é  ©n     s b th kho¸ng sµng  Õu  Çn  Õt) µ    (n c thi   tho¸t íc v    n hîp  ýcho  á,  ùa chän  ¬ m   µ  ¬    l  m l  b v s ®å tho¸tníc phï hîp  íiyªu  Çu        v  c tho¸tníc    b¶o  ¶m   ® cho  ¹t®éng  ho   khaith¸c® îcan  µn.       to 12.Tæ   îp c«ng  Ö     Æt   á.   h  ngh trªnm m C¸c    gi¶iph¸p nhËn    kho¸ng  s¶n  ∙  îckhaith¸ctõ trong m á   a    µ  a  ®®         ® ra v ® kho¸ng  s¶n    n   iÓ m   ra ®Õ ® chuyÓn  ; Ën    t  ¸  b∙ith¶i  Ën  t¶i v t¶i®Ê ® ra    ;v chuyÓn  vËt liÖu,ngêivµ  ÕtbÞ         thi   khaith¸cvµo    Ó  vËt liÖu chÌn lÊp      ¬     lß (k c¶        lß), trªnc së    Ýnh    ÕtbÞ  Çn  Õtvµ    nh    ®ã t to¸nthi   c thi   x¸c®Þ c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 13.ChÌn  Êp lß(nÕu  ã).   l    c C¸c    gi¶iph¸p  chøc  Ìn lÊp    õ kh©u  tæ  ch   lß t   khaith¸cvËt liÖu,chuÈn  Þ         b vËt liÖu,® a  Ët liÖu vµo    µ      v    lß v c«ng  Ö   Ìn lÊp,lùa chän  ÕtbÞ   µ    ngh ch       thi   v x¸c ®Þnh  èil ng c«ng  ×nh li   kh  î   tr   ªnquan  n   Öc  ÌnlÊp lß. ®Õ vi ch    
 14. 14 14.C¸c  ©n  ëng  ô.   ph x ph Lùa  än      ch c¸c gi¶iph¸p c«ng  ×nh  ô  înh  µnh  Çn,  ¬ng  ×nh tr ph tr  th ph ch tr   s¶n  Êt,quy    ©y  ùng, lùa chän  ÕtbÞ   i  íitõng  µnh  Çn    xu   m« x d    thi   ®è v   th ph (nh khèisöa  ÷a    ch kho  µng,kho  ÕtbÞ, vËt liÖu,phô  ïng,dÇu  ì  t   thi         t  m kho  ÕtbÞ   thi   chèng  µ  ÕtbÞ  ång  Ònh; xëng    v thi   c k   ra c«ng  ×  èng;khèikiÓm    v ch     tugoßng  µ  v b«itr¬n v.v. .nh»m   ng  é  ©y      . ) ®å bd chuyÒn  s¶n  Êt theo    ¬ng  c«ng  xu   c¸c ph ¸n  nghÖ   á   ùachän. m l  15.Cung  Êp  iÖn  µ  ÕtbÞ  iÖn.   c® v thi   ® TÝnh      ô    iÖn  µ    nh      to¸nc¸cph t¶i® v x¸c®Þ c¸cgi¶iph¸p cung  Êp  iÖn  îp   c® h  lý. 16.Th«ng    ªnl¹c­Tù  ng    µ  iÒu  Ón    tinli      ®é ho¸ v ® khi m¸y  ãc  ÕtbÞ. m th   X¸c  nh  ®Þ møc     Çn  Õt,c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët,lùa chän  ÕtbÞ, ®é c thi       k thu     thi     vËt liÖu vµ    nh  èil ng      x¸c ®Þ kh  î c«ng  Öc  ©y  ùng  vi x d cho  Ö   èng  h th th«ng    tin li   ¹c­tù®éng    µ  iÒu  Ón  ªnl      ho¸ v ® khi m¸y  ãc  ÕtbÞ  ña  á. m thi   c m 17.Cung  Êp  Ý  Ðn.   c kh n X¸c  nh  ®Þ nhu  Çu  Ý  Ðn  µ  än    c kh n v ch gi¶iph¸p cung  Êp  Ý  Ðn  îp lý.   c kh n h  18.Ph Çn  Õn  ócx©y  ùng.   ki tr   d C¸c    gi¶iph¸p kiÕn  óc,x©y  ùng      tr   d c¸cc«ng  ×nh trªnm Æt   t  µ  èil tr     ®Ê v kh  ­ îng    c¸c c«ng  ×nh.C¸c    tr   gi¶iph¸p phßng  èng  ÷a  ch ch ch¸y,th«ng  ã,chiÕu    gi   s¸ng vµ  iÒu  µ  Öt®é   Õu  Çn  Õt)  ® ho nhi   (n c thi . 19.Cung  Êp  ícvµ    íc.   c n   th¶in C¸c    gi¶iph¸p cung  Êp  íc phôc  ô  c n  v sinh  ¹t,s¶n  Êt,ch÷a  ho   xu   ch¸y vµ    th¶ic¸clo¹ nícbÈn  õm á   i.   i    t  ® 20.Tæng  Æt     m b»ng   Ën  . ­v t¶i C¸c    gi¶iph¸p  è  Ý tæng  Æt   b tr   m b»ng,c¸c gi¶iph¸p  Ën        v t¶itrong ph¹m      vi m Æt  b»ng  á   µ    m v c¸c c«ng  ×nh  ôc  ô  Ën  ,   tr ph v v t¶i  c«ng  Öc  ©y  ùng  c¸c vi x d c¶nh quan    Æt   trªnm b»ng  ©y  (c xanh,hå  ícv.v. . .   n  .) 21.Tæ     chøc  ©y  ùng. xd Ph¬ng  tæ  ¸n  chøc  ©y  ùng    ¹ng  ôc  xd c¸c h m c«ng  ×nh trªnm Æt   á   : tr     m nh   x©y  ¾p, thiÕtbÞ   µ  ©n  ùc thic«ng, ®¬n  Þ    l    v nh l     v thic«ng, cung  Êp  Ët liÖu    c v  x©y  ùng,nguån  d   cung  Êp  iÖn,nícv.v. . c®    . Ph¬ng    chøc  ©y  ùng    ¹ng  ôc  ¸n tæ  xd c¸c h m c«ng  ×nh hÇ m     tr   lß:c«ng    t¸c x©y  ¾p  ÕtbÞ   µ  ©n  ùc thic«ng, ®¬n  Þ    l thi   v nh l     v thic«ng, cung  Êp  Ët liÖu   c v    x©y  ùng,cung  Êp  iÖn  íc,thêigian thi d   c® n      c«ng  v.v. . . 22. Ph Çn     (hoÆc   ¬ng)  ch b¸o c¸o  ¸nh      ng  í  ® gi¸t¸c ®é tim«i  êng  tr trong  ho¹t®éng    khaith¸c(chÕ  Õn)kho¸ng s¶n.    bi     §èivíi   ù        d ¸n khaith¸cm á   c¸c     kho¸ng  s¶n kh«ng  ph¶ilËp b¸o c¸o ®¸nh         gi¸ t¸c®éng  í m«i  êng    t  i tr theo    íc th×  haib   b¸o    ¸nh      ng  í m«i  êng  c¸o ® gi¸t¸c®é t  i tr (§TM) ® îc thµnh lËp theo híng dÉn  t¹ Th«ng t è  1100/TT­ i  s MTg  ngµy  20/8/1997 vµ        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  kh¸ccña  é    B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng. ê
 15. 15 P h Ç n  IV ­ T æ  c h ø c q u ¶ n  l ý s ¶ n x u Ê t v µ  b è  tr Ý lao ® é n g C¸c  ôc  µ  éidung  cÇu      Çn  cña  íng dÉn  éidung  Ëp  m vn  yªu  nh ë ph IV  h  n  l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thikhaith¸cm á       kho¸ng  s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  éthiªn l    cña  ô  ôcsè  ph l   1 P h Ç n  V  ­ P h © n  t Ý ch t µi h Ý n h  kinh t Õ.  c C¸c  ôc  µ  éidung  cÇu    Çn  cña  íng dÉn  éidung  Ëp    m vn  yªu  nh ph V  h  n  l b¸o c¸o nghiªncøu      kh¶    thikhaith¸cm á       kho¸ng  s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  éthiªncña  l    phô  ôcsè  l   1. K Õt  Ën  µ  Õn  Þ. lu v ki ngh C¸c  b¶n  ÏkÌm  v  theo. A.  Çn  a  Êt Ph ®Þ ch 1.B¶n    Þ  Ýkhu  á   ®å v tr   m 2.B¶n    Ýnh  ÷l ng c¸cvØa  ©n    ®å t tr  î     (th kho¸ng)(1/1.000­   1/2.000) 3.C¸c  Æt   ¾t  a  Êt®iÓn  ×nh  ûlÖ    m c ®Þ ch   h (t   1/500­ 1/1.000) 4.C¸c  ét®Þa  Çng,thiÕt®å   çkhoan    c  t     l  v.v. . . B.  Çn  Ph khaitr ng:  ê 1. B¶n  Ïbiªngií khaitr ng  µ  Þ  Ýc¸ccöa      v      i   ê v v tr     lßkhaith«ng  Ýnh  ûlÖ    ch (t   1/2.000;1/5.000) 2. B¶n  ®å  khai th«ng chuÈn bÞ  cña c¸c ph¬ng ¸n (tû Ö 1/5.000;  l   1/2.000) 3.B¶n  Ïm Æt   ¾t    v  c qua    lßkhaith«ng  Ýnh  ûlÖ    ch (t   1/2.000) 4.B¶n  ÏtiÕtdiÖn  êng    Ýnh  ûlÖ    v    ® lßch (t   1/2.000) 5.LÞch  o    µ    ¬ng    ®µ lßv c¸cph ¸n 6.LÞch    khaith¸ccña    ¬ng     c¸cph ¸n 7.B¶n  Ïs¬    ©n  ®¸y  Õng  ã    Ç m   ¹m kÓ   hÇ m     v   ®å s ga  gi c c¸ch tr   c¶  chøa  íc n  (1/200) 8. B¶n  Ïs¬    Ö   èng    v   ®å h th khaith¸ccã    Óu    chøc      c¸c bi ®å tæ  c«ng  Öc, vi   biÓu    ©n  ùc,c¸cchØ    ü  Ët(tûlÖ  ®å nh l   tiªuk thu     1/200) 9.B¶n  Ïs¬      v   ®å tho¸t íc,th¸okh«  ã thÓ  Ïchung  íi     n (c   v  v  b¶n  ÏTæng  Æt   v  m b»ng  µ  v b¶n  Ïb×nh    v  ®å khaith«ng  Èn  Þ    ¬ng    îcchän)   chu b c¸cph ¸n ®   10. C¸c b¶n  Ï s¬    v   ®å nguyªn  ý cung  Êp  iÖn  l  c ® trong    µi m Æt   lß,ngo   b»ng. B¶n  Ï m Æt     v  b»ng íi®iÖn  l  cung  Êp  n   á,  ¹m  Õn    µ  n  c ®Õ m tr bi ¸p,nh ®Ì v.v.   ã thÓ  ×nh bµy  .(c   . tr   chung  íi v  b¶n  ÏTæng  Æt   v  m b»ng) 11.B¶n  Ïs¬    èim¹ng    v   ®å kh   th«ng    ªnl¹c, ù®éng    µ  iÒu  Ón  tinli       t ho¸ v ® khi m¸y  ãc  ÕtbÞ  µn  á. m thi   to m
 16. 16 12. B¶n  Ï s¬    Êp  íc,th¶iníc (  ã  Ó  Ï chung  íib¶n  Ï Tæng     v   ®å c n       c th v   v  v  m Æt   b»ng) 13. B¶n  Ï Tæng   Æt     v  m b»ng  á   m (trªnb¶n  Ï thÓ  Ön  l i®iÖn, níc,   v  hi c¶ í     cèng  r∙nh,® êng    ©y    x¸,c xanh,c¸c m Æt   ¾t     c ngang  êng    êng  ¾t  Õu  ® «t«,® s (n cã) P h ô  l ô c s è  3 § Þ n h  h í ng n é i d u n g  thi Õt k Õ  khai th¸c lé thiªn m á  kh o¸ng s¶n I­ h Ç n  thuy Õ t m i n h  P I.1­ThuyÕt     minh  tæng  qu¸t ­C¸c    vµ  ¬  ë  Ëp thiÕtkÕ   á;   c¨n cø  c s l    m ­ Néi    dung  ñ  Õu  ña  Õt  nh  u    ®èivíidù  sö  ông  èn  ch y c quy ®Þ ®Ç t (     ¸n  d v Nhµ   íc)hoÆc   Êy phÐp  u    ®èivíi ù    n  gi   ®Ç t(     ¸n kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc); d sd v Nh n ­Tã m   ¾tnéidung  ÕtkÕ   îcchän  µ    ¬ng    ÕtkÕ   s¸nh.   t   thi   ®   v c¸cph ¸n thi   so  ­C¸c    th«ng  è,chØ    t® îccña  s  tiªu®¹     c«ng  ×nh theo ph¬ng    îcchän. tr     ¸n ®   ­ Phô  ôc b¶n    l  sao phª  Öt  µ  duy v tho¶  Ën  ña    íc thiÕtkÕ,  thu c c¸c b     danh  m ôc    c¸c quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ÕtkÕ,  chu x d    thi   quy  ×nh quy  ¹m  tr   ph trong   khaith¸cm á   îcsö  ông;     ® d I.2­ µiliÖu thuyÕtminh  Ò   iÒu  Ön  ùnhiÖn.      T   v® ki t   ­ C¸c  µiliÖu ®Þa   ×nh, b¸o      t    h   c¸o th¨m  ®Þa   Êt,®Þa   Êt thuû    dß  ch   ch   v¨n, ®Þa  Êtc«ng  ×nh ®∙    Ëp  ch   tr   thu th kh¶o    ¹ khu  á   µ    Ën  nh  Ò   ù  s¸tt   i m v c¸cnh ®Þ vs ®¸p  øng  ña    µiliÖu ®ã     ÕtkÕ   á. c c¸ct     ®Ó thi   m ­Nh÷ng  iÒu  Ön      ® ki ph¸tsinhkhilËp dù          ¸n kh¶    a  Êy  Õt. thich th h I.3­ Çn  ü  Ëtc«ng  Ö.  Ph k thu   ngh 1.§Æc   iÓ m   Ön  ¹ngkhu  ùc  ÕtkÕ.   ® hi tr   v thi   2.Biªngií  ÷l ng.     itr  î , ­ X¸c  nh    í khaitr ng  µ  Ýnh      Õttr÷l ng c«ng    ®Þ biªngi   i  ê v t to¸nchiti    î   nghiÖp  cña  ¹  lo ikho¸ng s¶n  îc thiÕtkÕ   ®    khaith¸c.Lùa  än  ¬ng  khaith¸ctËn      ch ph ¸n     thu,chÕ   Õn    ô kho¸ng s¶n  ã  ch  i  Ìm  Õu  ã).   bi tiªuth     c Ý ® k (n c 3.Ch Õ     µm  Öc,c«ng  Êtvµ  êigian tån t¹ cña  á.   ®é l vi   su   th        i m ­ X¸c  nh    ®Þ c«ng  Êt thiÕtkÕ   su     cho  á,  Õ     µm  Öc  µ  êigian m ch ®é l vi v th     tån t¹ cña  á,  Þch biÓu     i ml  khaith¸c.   4.M ë   á   µ  ×nh tùkhaith¸c.   m v tr       Ph¬ng  m ë   á   ë   ¸n  m (m vØa), c¸c th«ng  è  ña  µo  ë      sc h m vØa,  Ýnh  t to¸n  khèil ng x©y  ùng  ¬   î   d c b¶n  á. m
 17. 17 Tr×nh  ùkhaith¸cchung  t     cho  á   µ  ×nh tù khaith¸criªngcho  õng    m v tr          t khu vùc 5.H Ö   èng    th khaith¸c   Lùa  än  Ö   èng  ch h th khaith¸cvµ  Ýnh      Õu  è cña  Ö   èng    t to¸nc¸c y t  h th khai   th¸c bao gå m: chiÒu cao tÇng khai th¸c, chiÒu cao tÇng kÕt thóc, ãc   g nghiªng sên  Çng    t khaith¸c,gãc      nghiªng sên  Çng  Õt  óc,gãc    t k th   nghiªng bê    c«ng    µ  ê  Õt  óc  ña  á,  Ò   éng  Æt   Çng  t¸cv b k th c m b r m t c«ng    µ  Õt  óc, t¸cv k th   chiÒu  éng    Êu,chiÒu  µituyÕn  r d¶ikh   d  c«ng      Çng  µ  Õn  t¸ctrªnt v tuy c«ng    íi t¸cd   ch©n  ói(nÕu  ã)v.v. .lËp b¶ng  n  c  .    , tæng  îp c¸cyÕu  èh Ö   èng  h   t   th khaith¸c.   6.TÝnh      ©u    to¸nc¸ckh c«ng  Ö   á ngh m Trªn c¬  ë  Ö   èng    s h th khaith¸c®∙  ùa chän    Ýnh      ©u      l  ®Ó t to¸nc¸c kh trong  d©y  chuyÒn  c«ng  nghÖ  khai th¸c bao  å m;  ©u  Èn  Þ   t  ¸, kh©u      g kh chu b ®Ê ®   xóc  èc, san  ¹t.Trong  õng  ©u  Çn  Ëp  Ën  b  g  t kh c l lu cho  Öc  ùa chän  ÕtbÞ   vi l   thi   vÒ   ñng  ¹   hiÖu,tÝnh    ch lo im∙  ,   to¸nc«ng  Êt thiÕtbÞ  òng    è îng tõng  ¹ su    c nh s l   lo i   thiÕtbÞ    nh»m   b¶o  ¶m   ® s¶n îng thiÕtkÕ. l    7.VËn    éibé  á   t¶i   m n Lùa  än  ¬ng    Ën    ch ph ¸n v t¶i cho  á   µ  Ýnh    m vt to¸ncho  c«ng    Ën    á,  t¸cv t¶im tÝnh    ÕtbÞ  Ën    á   Ò   ñng  ¹ vµ  è îng. to¸nthi   v t¶i v ch m lo   s l i 8.D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö   Ón  ngh tuy (nghiÒn  µng)t¹ m á s   i §èivíic¸c dù  cã  ö  ông        ¸n  s d c«ng    Ón  t¸ctuy (hoÆc  nghiÒn  µng  ¹  á)  s ti m th× ph¶i lËp  Ën  Ò   Öc  ùa chän    lu v vi l   c«ng  nghÖ   Ón  tuy (hoÆc  nghiÒn  µng) s   trªnquan  iÓ m     åitèi®a  µinguyªn kho¸ng s¶n  ¹ m á,  a    ¬      ® thu h     t       t i ® ra s ®å c«ng  nghÖ   Ón  tuy (nghiÒn  µng)  µ  Ýnh  s vt to¸n vÒ     c«ng  Êt,chñng  ¹   è îng su   lo i s l   , thiÕtbÞ    trongd©y    chuyÒn c«ng  Ö   . ngh ®ã 9.C«ng      t  ¸   t¸cth¶i®Ê ® Khèi l ng  t  ¸   î ®Ê ® ph¶i th¶ihµng     n¨m  µ  ¬ng  ® æ     Ò   Þ   Ý, v ph ¸n  th¶iv v tr   dung  Ých  µ  ¬ng  t v ph ph¸p    ¹    th¶it i th¶i  ×nh  ù ® æ     µ  Þch  æ     b∙i ,tr t  th¶iv l ® th¶i trongtõng thêikú        khaith¸cm á    10.Tho¸tnícm á.      Dù   Õn    ån  ícch¶y  µo  á   ícm Æt,  ícngÇ m   ki c¸c ngu n   v m (n   n  v.v. .vµ  Ýnh  .  t ) to¸n tæng îng  íc ch¶y  µo  á     l n  v m trong m ét    n¨m  òng    Ýnh  c nh t to¸n l l ng  íc  u î n   ch¶y  µ  á   v m trong ngµy, giê trªncã  ë      ã  ¬ng  tho¸tníc cho  á           s ®ã ®Ó c ph ¸n     m hîp lý,lôa chän  ÕtbÞ  òng    è îng thiÕtbÞ   ôc  ô  ©u       thi   c nh s l     ph v kh tho¸t ícm á,     n c¸cgi¶i    ph¸p nh»m     gi¶m îng nícch¶y  µo  á. l   vm 11.Kü  Ëtc«ng  ×nh.   thu   tr ­TÝnh    Ò   Êp  iÖn,níc,h¬i, iÖn,dÇu    to¸nv c ®     ®   cho  á m ­  Ö   èng  H th th«ng    ªnl¹cnéi bé  µ  tinli       v bªn  µi m á,  Ýn  Öu  µ  ù ngo   t hi v t   ®éng ho¸. ­C«ng    öa  ÷a  ¬  Ý  µ    t¸cs ch c kh v kho  µng. t 12.KiÕn  óc, ©y  ùng  µ    tr   xd v tæng  Æt   m b»ng  á. m ThiÕt kÕ   µ    v quy    ©y  ùng    ¹ng  ôc  m« x d c¸c h m c«ng  ×nh  ôc  ô    tr ph v cho c«ng    t¸ckhaith¸ct¹ m á,           i c¸cgi¶iph¸p kiÕn  ócvµ  Õt  Êu    tr   k c c«ng  ×nh. tr
 18. 18 Bè   Ý tæng  Æt   tr   m b»ng  á   m b¶o  ¶m     ® c¸c yªu  Çu  :Phï  îp  íiph¬ng  c nh   h v  ¸n m ë     vØa  µ  Ö   v h th«ng  khaith¸c®∙  än,an  µn  Ò   ôi,næ   µ  Õng  ng,     ch   to v b   v ti ®é   thuËn  î vÒ   l   giao  i th«ng  Ën    v t¶itrong vµ  µim á,  Çn    ån  iÖn, níc   ngo   g c¸c ngu ®    v.v.   ùachän  îng ¸n vËn    µim á. .l   . ph     t¶ingo   13.An  µn    ng  µ  Ö     to lao®é v v sinhc«ng    nghiÖp §a  c¸c biÖn  ra    ph¸p  nh»m  b¶o  ¶m   toµn    ng  ® an  lao ®é trong tõng  ©u    kh trong d©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ngh khaith¸c,c¸c biÖn       ph¸p  Ö   v sinh c«ng    nghiÖp  trongqu¸ tr×nh khaith¸c.        14.Tæ     chøc  qu¶n  ýs¶n  Êtvµ  è  Ýlao®éng. l  xu   b tr     S¬     ®å qu¶n  ý s¶n  Êt vµ  l  xu   biªn chÕ     ng    lao ®é cho  õng  é  Ën    t b ph s¶n xuÊt(s¶n xuÊttrùctiÕp,gi¸ntiÕp).            N¨ng  Êtlao®«ng. xu     15.C«ng    ©y  ¾p  á   t¸cx l m C¸c  Én  Ò   Ön  d v bi ph¸p thic«ng       ®Ó b¶o  ¶m     cÇu  ü  Ët,thiÕt ® c¸c yªu  k thu     kÕ   µ  toµn  ña  v an  c c«ng    ©y  ¾p  á   t¸cx l m bao  å m: g ­C«ng    ©y  ùng  ¬    t¸cx d c b¶n  á; m ­C«ng    ©y  ¾p      t¸cx l c¸ckhu  ô  îkhu  Õ   Õn  Õu  ã) ph tr   , ch bi (n c I.4­ Çn   Ph kinhtÕ.   ­Tæng  îp khèil ng x©y  ¾p,liÖtkª nhu  Çu  ÕtbÞ.   h   î   l      c thi   ­Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  á. m ­Nhu  Çu  Ò     ng  ùctiÕp,gi¸ntiÕp.   c v lao®é tr      ­ Nhu  Çu  Ò   c v nhiªn liÖu,nguyªn  Öu,vËt   v.v.     a  á   µo        li   t . khi ® m v s¶n . xuÊt. ­Doanh        thu b¸n s¶n  È m   ña  á. ph cm ­Gi¸thµnh     s¶n  È m. ph ­HiÖu    qu¶  ña  c s¶n  Êtvµ  u   xu   ®Ç t ­Ph ©n  Ých  µi Ýnh.   t t  ch KÌm theo  Çn  ph thuyÕt minh  ña    ôc      µ c¸c biÓu    c c¸c m tiªutrªnl     b¶ng,phô    lôctÝnh    to¸n. II­ h Ç n  b ¶ n  v Ï.  P II   Çn  a  Êt: .1­Ph ®Þ ch 1.B¶n    Þ  Ýkhu  ùc  á   ÕtbÞ  ûlÖ    ®å v tr   v m thi   (t   1/10.000 hoÆc     1/25.000) 2.B¶n  Ïl i ¹®é   èc  ña  á   v  í    g c m to 3.B¶n    a  ×nh    ®å ®Þ h khu  ùc  ÕtkÕ   ûlÖ  v thi   (t   1/1.000 hoÆc     1/2.000) 4. B×nh    Ýnh  ÷l ng    ®å t tr  î kho¸ng s¶n (hoÆc b¶n    ©n  è    ©n  ®å ph b c¸c th quÆng)  ûlÖ  (t   1/1.000;1/2.000)   5.B¶n    ng  ng   ô,   ®å ®å ®¼ tr  v¸ch tõng vØa      (hoÆc  ©n  th kho¸ng s¶n).   6.C¸c  Æt   ¾t  a  Êt®iÓn  ×nh  ûlÖ    m c ®Þ ch   h (t   1/5000;1/1.000)  
 19. 19 7.B¶n    a  Êtthuû v¨n,®Þa  Êtc«ng  ×nh (1/2.000;1/5.000)   ®å ®Þ ch      ch   tr     II   Çn  .2­Ph khaitr ng:  ê 1.B¶n    ë   á   ë    ®å m m (m vØa)  ûlÖ  t   1/1.000 hoÆc     1/2.000 2. C¸c    b¶n  Ïtrong thêikú  ©y  ùng  ¬  v    x d c b¶n  Ó   b¶n  Ï kÕt  óc thêi k c¶  v  th     kú  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n  á   ûlÖ  m (t   1/1.000 hoÆc     1/2.000),kÓ   b¶n  ÏthiÕtkÕ     c¶  v    x©y  ùng  êng  d ® trong m á   Õu  ã)   (n c 3. C¸c    b¶n  Ï khaith¸c,® êng        v      x¸,b∙ith¶in¨m thø    5, thø 10... µ    Õt    khik v thóc khaith¸cm á   ûlÖ        (t   1/1.000 hoÆc     1/2000). 4. B¶n      ®å tæng  Æt   m b»ng  è  Ýc¸ch¹ng  ôc  b tr     m c«ng  ×nh vµ  Ö   èng  tr   h th kü  Ëtm Æt   thu   b»ng  ûlÖ  (t   1/2.000 hoÆc     1/5.000) 5.S¬    Ö   èng    ®å H th khaith¸c®∙  ùachän.     l  6.B¶n  Ïth«ng  è  ña  ¹ng    v  sc m khoan     ×n  Õu  ã). ­næ m (n c 7. Tæng  Æt     m b»ng  chøc  ©y  ùng  µ  Æt   tæ  xd vm b»ng    thic«ng  ña  ¹ng  ch m ôc  Æc   Öt. ® bi 8. C¸c    b¶n  ÏvÒ   ¬    v   s ®å nguyªn lýcung  Êp  iÖn, cÊp    íc,c¸c nhµ     c®   th¶in     vµ    c¸cc«ng  ×nh trªns©n  tr     c«ng  nghiÖp    . Õu  ã). v.v..  (n c §èi víic¸c b¶n  Ï phÇn       v  khai tr ng  ôc  ô    ê ph v cho  c«ng      t¸cthic«ng c«ng  tr×nh khaith¸cm á      (b¶n    ë   ®å m vØa,  b¶n  Ï c¸c n¨m  v    khaith¸c)cÇn    íng     ghi h   dÉn  ô  Ó  c th c¸c  Ön  bi ph¸p   thic«ng  ùc  Ön  ¬ng  ®∙  än, c¸c b¶ng  th hi ph ¸n  ch     tæng  îp vÒ   èil ng thi h   kh  î     c«ng,thiÕtbÞ        thi c«ng    v.v... III­P h Ç n  t æ n g  d ù  to¸n   ­C¸c    ®Ó   Ëp tæng  îp dù    c¨n cø  l   h   to¸n ­ Tµi liÖu diÔn    µ       gi¶iv tæng  îp  èil ng  ©y  ¾p  õng  ¹ng  ôc  h kh  î x l t h m c«ng  tr×nh (t ªnîng).   i  l ­ Tæng   ù  d to¸n ® îc lËp     theo  èi l ng  ©y  ¾p  kh  î x l c«ng  ×nh  tr nªu    µ  trªnv theo    c¸c v¨n b¶n  íng  Én  Ëp    µ  h d l gi¸v qu¶n  ý chi phÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh tr   thuéc c¸cdù    u    Bé  ©y  ùng      ¸n ®Ç tdo  X d ban  µnh. h P h ô  l ô c s è  4 § Þ n h  h í ng n éi  u n g  thi Õt k Õ   hai th¸c  Ç m   m á   d k h lß  kh o¸ng s¶n
 20. 20 I­ h Ç n  thuy Õ t m i n h  P I.1­  ThuyÕt  minh  tæng  qu¸t. Nh  néi dung  íng  Én  Ëp  ÕtkÕ   á     h d l thi   m kho¸ng s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  khaith¸cléthiªn.      I.2­ µiliÖu thuyÕtminh  Ò   iÒu  Ön  ùnhiªn.      T   v® ki t   Nh  néi dung  íng  Én  Ëp  ÕtkÕ   á     h d l thi   m kho¸ng s¶n b»ng  ¬ng  ph ph¸p  khaith¸cléthiªn.      I.3­ Çn  ü  Ëtc«ng  Ö.  Ph k thu   ngh 1.§Æc   iÓ m   Ön  ¹ngkhu  ùc  ÕtkÕ   ® hi tr   v thi   2.Biªngiítr÷l ng khaitr ng        î   i  ê X¸c  nh    í vµ  Ýnh  ®Þ biªn gi i t   to¸n tr÷l ng     î khaitr ng    ê theo møc   Çng  (t khai   th¸c)  ,theo  Êp  ÷l ng,theo  èi,khu  Õu  ã).X¸c  nh  ÷l ng ®Þa   Êt, c tr  î   kh   (n c   ®Þ tr  î   ch   khèil ng kho¸ng s¶n  ã  Ó   î     c th khaith¸c® îcsau    ∙  õc¸clo¹ tæn  Êt;     khi® tr     i  th 3.Ch Õ     µm  Öc  µ    ®é l vi v c«ng  ÊtthiÕtkÕ,  su     tuæithä m á.    Tæ  chøc  chung  Ò   Õ     µm  Öc  ña  á,  ùa chän  v ch ®é l vi c m l   c«ng  Êt thiÕt xu     kÕ   ña  á   c m (theo quÆng     nguyªn khai,s¶n  È m     ph sau  Õ   Õn  Õu  ã) vµ  ch bi (n c   tÝnh    êigian tån t¹ cña  á     ¬  ë  ÷l ng c«ng  to¸nth        i m trªnc s tr  î   nghiÖp  µ  v c«ng  Êt su   khaith¸ccña  á.    m 4.Khaith«ng      khaitr ng  ê C¸c nguyªn t¾c    khaith«ng  µ  ¬ng      v ph ¸n khaith«ng  îclùa chän    ®   (m«    t¶ ph¬ng  ¸n) 5.ChuÈn  Þ    b khaitr ng.  ê S¬     Èn  Þ   ®å chu b khaitr ng, chiÒu  µi khu   ê   d  khaith¸c,lß chî v.v...tr×nh              tùkhaith¸ccña         c¸ckhu,c¸cvØa     (hoÆc  ©n  th kho¸ng s¶n).TÝnh    èil ng     to¸nkh  î   cho    ¹ ® êng    c¸clo i   lßkhaith«ng  Èn  Þ.   chu b 6.Xe    goßng Lùa  än  ñng  ¹ vµ  Ýnh    ô  Ó  è îng xe  ch ch lo i t   to¸nc th s l   goßng  cho  õng kh©u  t  vËn    t¶ikho¸ng s¶n  ã  ch,®Êt  ¸    cÝ   ® th¶i  ËtliÖu v.v. . ,   v . 7.ThiÕtbÞ  ©ng  Õu  ã)    n (n c   Lùa  än  µ  Ýnh  ch v t to¸n sè îng  ÕtbÞ   ©ng    l thi   n cho  Õng  Ýnh, giÕng  gi ch   phô  Õu  ã). (n c 8. H Ö   èng    th khaith¸c­ c¬  í ho¸ c«ng      îvµ    Èn  Þ     èi       gi    i t¸clß ch   lß chu b ­ kh   tÝch    êng  c¸c® lß. Lùa  än  Ö   èng  ch h th khaith¸c,x¸c ®Þnh  ¬ng  Ön  ¬  í ho¸       ph ti c gi i  c«ng    t¸c khaith¸cë  Ç m     î,c¬  í ho¸ do     h lß ch   gi     c«ng    o    Èn  Þ; Khèi l ng vµ  i t¸c®µ lß chu b    î   khèitÝch    êng    Èn  Þ.   c¸c® lßchu b 9.VËn      t¶itrong lß.   Nguyªn  ¾c  ùa chän  ¹ng  Ën  , ¬    µ    t l  d v t¶i s ®å v gi¶iph¸p  Ën  , ñng  ¹    v t¶i ch   lo i vµ  è îng  ÕtbÞ   Ën      Ën  s l thi   v t¶i®Ó v chuyÓn  ¸  ® th¶i  ,kho¸ng s¶n  ã  ch, vËt cÝ     liÖu vµ  êi.   ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản