intTypePromotion=1

Thông tư 01/1998/TT/BNN-PTLNl của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư 01/1998/TT/BNN-PTLNl của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT/BNN-PTLNl của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT/BNN-PTLNl của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn n « n g  th«n sè 01/1998/TT/B N N­P T L N   B N n g µy  10 th¸ng 01 n¨ m  1998  íng d É n   h thùc hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  sè 1124/1997/Q§­T T g  n g µ y 25/12/1997 cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  viÖc xu Êt k h È u p v s¶ n p h È m   ç, l© m   n vµ n h Ë p  kh È u  gç  n g u yªn liÖu g s¶ Thùc  hiÖn  kho¶n  §iÒu  QuyÕt  2,  6  ®Þnh   1124/1997/Q§­ sè  TTg  ngµy  25/12/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ,sau      khithèng nhÊt víi Th¬ng        Bé  m¹ivµ  Tæng  côc    H¶i quan,Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n híng dÉn    thùc  hiÖn  sau: nh  I. Ò  tµi  V  liÖu c h ø n g  m i n h  n g u å n  g è c g ç   n g u yªn liÖu ® Ó  lµ m  thñ tôc h ¶i q u a n  c h o   s ¶ n p h È m  g ç  x u Êt k h È u: A. § èi víi ç  rõng tù n hiªn trong n íc:  g 1. NÕu   dông  tõ nhãm   ®Õn     sö  gç    3  nhãm   theo  8  b¶ng ph©n  i t¹m  lo¹ gç  thêiban    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  2198/CNR   sè  ngµy 26/11/1977  cña Bé  L©m  nghiÖp  (nay lµBé      N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n)th× cÇn  v¨n     cã    b¶n    x¸c nhËn  cña Chi côc KiÓm  l©m  t¹    së  i nguån  vÒ gèc hîp ph¸p ddîc ® a    vµo s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  hîp ®ång    vµ    mua  gç  b¸n  kÌm  theo    ho¸ ®¬n cña  Bé    TµichÝnh   ph¸thµnh. 2.  NÕu   dông  nhãm   .A theo  sö  gç  II   ®óng  quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  18/H§BT  ngµy 17/01/1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ) hoÆc     nhãm     1, nhãm   theo  2  B¶ng  ph©n  i t¹m    lo¹ gç  thêiban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   2198/CNR   sè  th× ngoµi c¸c tµiliÖu        cÇn  nh ®èi    tõ  cã  víigç  nhãm   3  ®Õn  nhãm   t¹  8  i môc A.1 nªu    trªnph¶icã    thªm   lýlÞch  cña    gç  Chi côc  KiÓm   l©m    n¬ikhaith¸cgç  giÊy phÐp      vµ    vËn chuyÓn  Æc   ® biÖt. 3. Trêng    hîp mua   i tËn  l¹ gç    dông  hoÆc   phÕ   gç  liÖu  qua  ®∙  chÕ  biÕn  (tøclµgç  qua      ®∙  nhËp xëng) th× ngoµihîp ®ång          mua  vµ    b¸n  ho¸ ®¬n  cña  Bé  Tµi chÝnh    ph¸thµnh    cÇn  thªm  b¶n    cã  v¨n  x¸c nhËn nguån  gèc  tËn  gç  dông  hoÆc   phÕ   gç  liÖu cña Chi  côc KiÓm   l©m     n¬i mua     gç, hoÆc     n¬i doanh  nghiÖp    tró®ãng, hoÆc     ® îc® a    n¬igç    vµo  s¶n xuÊt. 4. Trêng    dông      hîp sö  v¸n nh©n    t¹os¶n xuÊt tõ gç      rõng   tù nhiªntrong níc       th× cÇn  hîp  cã  ®ång  mua  b¸n  nh©n      së  v¸n  t¹ovíic¬  s¶n  xuÊt,kÌm    theo    ho¸ ®¬n  cña  TµichÝnh    Bé    ph¸thµnh  v¨n b¶n    vµ    x¸cnhËn  cña    Chi côc KiÓm  l©m  (n¬ic¬  s¶n    së  xuÊt v¸n    nh©n     t¹otró®ãng)    vÒ nguån  gèc  ph¸p  hîp  cña    v¸n. NÕu   v¸n mua   icña  l¹  ®¬n   kh¸c  vÞ  th× doanh  nghiÖp  b¸n ph¶i chÞu    tr¸ch  nhiÖm   hå  nguån  vÒ  s¬  gèc  hîp ph¸p  doanh  gç    vµ  nghiÖp  mua  ph¶inép    cho  c¬ quan    h¶iquan    hîp ®ång, ho¸ ®¬n      cña  TµichÝnh    Bé    ph¸thµnh.
  2. 2 B. § èi víi ç  rõng trång, ç  vê n, g ç  c © y    g  g trång p h © n  t¸n 1. ChØ   îcphÐp  dông  rõng    ®   sö  gç  trång,gç    vên, gç    c©y  trång ph©n      t¸n theo quy ®Þnh  i t¹ môc  kho¶n  ­ §iÒu  cña  b  2    5  QuyÕt ®Þnh 1124/1997/Q§­ TTg ngµy  25/12/1997 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. NÕu   dông  rõng  sö  gç  trång cña quèc doanh th× cÇn  hîp  cã  ®ång  mua    vµ    b¸n gç  ho¸ ®¬n  cña  TµichÝnh    Bé    ph¸thµnh.Trong      hîp ®ång ph¶ighi     râ      ®Ó   quan    n¬i lÊy gç  c¬  h¶iquan ®èi chiÕu    víiquy ®Þnh  i t¹ môc  B.1.trªn     ®©y. 3.NÕu   dông  rõng    sö  gç  trång cña    d©n, cña  thÓ,gç    tËp    c©y  trång ph©n    t¸nth× cÇn  x¸cnhËn      cã    cña  UBND       gç  x∙n¬icã  hoÆc   cña  quan  c¬  kiÓm  l©m  n¬i gÇn    nhÊt  biªn laithu  vµ      thuÕ  dông  sö  ®Êt    quan    ®Ó c¬  h¶i quan    ®èi chiÕu    víiquy ®Þnh    t¹ môc  trªn®©y. i B.1    NÕu   dông  vên  sö  gç  th× cÇn  x¸c  cã  nhËn cña UBND     gç  n¬i cã  cña  hoÆc   cña  quan  c¬  kiÓm  l©m gÇn nhÊt vµ          biªnlai thu thuÕ  dông  sö  ®Êt    ®Ó c¬  quan    h¶iquan    ®èi chiÕu    víiquy  ®Þnh    t¹ muc  trªn®©y. i B.1    4. Danh    môc    i rõng  c¸c lo¹ gç  trång gç    vên, gç    c©y  trång ph©n      t¸nbao  gåm: cao    su,b¹ch ®µn, keo    ith«ng,mì,bå      c¸clo¹   ,     ®Ò,  tÕch,xoan,xoµi,       mÝt,  nh∙n,xµ      cõ,b«ng  gßn, trµm,® íc,philao.Cßn            mét  loµic©y  kh¸c sÏ® îc sè    gç        Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  v¨n  ra  b¶n    bæ sung    khicÇn thiÕt   ®Ó   s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   C. § èi víi ç  n g u yªn liÖu n h Ë p  k h È u:  g 1. ChØ   îc phÐp  dông  nguyªn    ®   sö  gç  liÖu  v¸n  vµ  nh©n   t¹o nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam     sau ngµy 01/01/1996    ®Ó s¶n xuÊt,chÕ    biÕn s¶n  phÈm  xuÊt  khÈu. 2.NÕu   dông  nguyªn liÖu nhËp    sö  gç      khÈu hoÆc     v¸n nh©n    doanh  t¹odo  nghiÖp nhËp khÈu  cÇn  th×  nép cho    H¶i quan cöa khÈu    khilµm      thñ tôc xuÊt  khÈu s¶n  phÈm  gç: 2.1.§èivíi êng          tr hîp doanh  nghiÖp  nhËp khÈu  ®Ó     gç  trùctiÕp s¶n    xuÊt  hµng  xuÊtkhÈu    (kh«ng    ith× hå  xuÊtkhÈu  b¸n l¹     s¬  )   s¶n  phÈm   cÇn  gç  cã: +  khaih¶iquan  khèil   nguyªn liÖu nhËp  Tê      vÒ   îng gç      khÈu  ® îchoµn  ®∙    thµnh        thñ tôch¶iquan. +  V¨n b¶n x¸c nhËn  khèi l gç  nhËp   îng  ®∙  xëng  îc sö  ®   dông  lµm s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu      (cã nguån gèc  nhËp  gç  khÈu    hîp ph¸p theo têkhaih¶iquan)             cña    Chi côc  KiÓm   l©m    ® îc® a  n¬igç    vµo  s¶n xuÊt. 2.2.§èivíi   êng          tr c¸c hîp mua    nguyªn liÖu hoÆc     l¹ gç  i     v¸n nh©n    t¹onhËp  khÈu th× doanh nghiÖp b¸n  i l¹ ph¶i chÞu    hoµn  toµn tr¸ch nhiÖm     s¬    vÒ hå  nguån gèc  hîp ph¸p.Doanh  gç      nghiÖp  mua ph¶icã:   +  Hîp ®ång mua  trong ®ã      b¸n    ghirâ khèil   mua   îng gç  theo Tê    khainhËp    khÈu    h¶iquan nµo    (sè,ngµy,th¸ng,n¨m).    
  3. 3 +  V¨n b¶n x¸c nhËn  s¶n phÈm   îc lµm  gç  ®   tõ  nguyªn  liÖu hoÆc     v¸n nh©n    t¹onhËp khÈu    hîp ph¸p cña    Chi côc KiÓm  l©m    ® îc® a  n¬i gç    vµo  s¶n  xuÊt. 3. Trêng    dông  tõ bao  hµng    hîp sö  gç    b×  nhËp  khÈu  cÇn  th×  xuÊt tr×nh     b¶n chÝnh  Biªnb¶n  thu bao  ®∙  îcChi côc    tËn    b×  ®     KiÓm   l©m  t¹ hoÆc     së  i   n¬i gÇn nhÊt    x¸c nhËn  bao  nhËp  gç  b×  khÈu hîp ph¸p.NÕu   êng    tr hîp chuyÓn  nhîng cÇn  thªm  cã  hîp ®ång mua  b¸n  ho¸  vµ  ®¬n  cña  Tµi chÝnh  Bé    ph¸t  hµnh. D. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  x ö  lý vi p h¹ m  v Ò  n g u å n  g è c g ç  n g u yªn   h liÖu: C¸c  êng  cè  tr hîp  t×nh  gian    dèi,khaiman     nguån  gèc  nguyªn  gç  liÖu vµ    c¸c hµnh      vitiÕp tay cho      viÖc  gian dèi,khaiman         nguån gèc  nguyªn liÖu sÏ gç        bÞ  lýnghiªm  xö    kh¾c  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   II. h © n  b æ  h¹n m ø c  g ç  rõng tù n hiªn trong n íc  P lµ m  h µ n g  g ç  m ü  n g h Ö  x u Êt k h È u: Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n híng dÉn thùc hiÖn môc  ­ b    kho¶n  ­ §iÒu  cña  1    5  QuyÕt ®Þnh dÉn    ph©n    møc  rõng    trªnvÒ  bæ h¹n  gç  tù nhiªntrong níc®Ó         lµm  hµng  mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu  sau:   nh  Quy  ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  lµ: "Hµng  n¨m, c¨n cø      chØ    ho¹ch khaith¸cgç  tiªukÕ        rõng   tùnhiªndo    Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ giao,sau      khic©n    ®èi nhu  cÇu  s¶n xuÊtvµ      tiªudïng trong níc,       n¨ng    lùc chÕ  biÕn hµng  mü   gç  nghÖ,  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ phª duyÖt  møc  rõng    h¹n  gç  tù nhiªntrong níc       cho s¶n xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu.   C¨n  h¹n  cø  møc   rõng    gç  tù nhiªncho    s¶n xuÊt s¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ   xuÊt khÈu  îcduyÖt,Bé    ®     N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ph©n      bæ h¹n møc  rõng    gç  tùnhiªncho        c¸cBé, ngµnh  Uû  vµ  ban  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  s¶n  cã  xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊtkhÈu.Trªn       c¬  ®ã,  tr së  Bé  ëng,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng giao  h¹n møc   cô  gç  thÓ  cho    c¸c doanh  nghiÖp, ®¬n   trùc tiÕp    vÞ    s¶n  xuÊtkinh doanh      s¶n  phÈm   mü   gç  nghÖ  thuéc ngµnh,®Þa      ph¬ng  m×nh  qu¶n  lý, c¶     kÓ  c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi". C¨n  quy  cø  ®Þnh  nªu  trªn, híng dÉn   Bé    viÖc  ph©n    møc  xuÊt bæ h¹n  gç    khÈu  sau: nh  1. Hµng  n¨m    c¸c Bé, ngµnh  UBND     vµ  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng b¸o nhu cÇu  dông  rõng    sö  gç  tù nhiªn ®Ó     s¶n xuÊt  hµng  thñ c«ng    mü nghÖ   xuÊt khÈu    N«ng  göi Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓn n«ng  th«n  íc ngµy  tr   30/9 ®Ó   N«ng    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  tæng    hîp tr×nh ChÝnh    phñ quyÕt ®Þnh.  
  4. 4 2. Sau    îcChÝnh    khi®   phñ phª duyÖt  møc  rõng    h¹n  gç  tù nhiªnsö    dông  ®Ó  lµm  hµng  c«ng    thñ  mü nghÖ   xuÊt khÈu, Bé      N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    sÏph©n    møc  bæ h¹n  nµy cho      c¸c Bé, ngµnh  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n  cã nhu cÇu, phï hîp        víin¨ng    lùc s¶n xuÊt hµng  c«ng      thñ  mü nghÖ   cña tõng  ngµnh,tõng tØnh,thµnh        phè. 3.  tr Bé  ëng, Chñ    tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung ¬ng,c¨n cø  møc  Bé      h¹n  do  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ph©n  bæ, giao h¹n    møc  cô  gç  thÓ  cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc ngµnh  ®Þa     vµ  ph­ ¬ng m×nh  qu¶n    lý,theo c¸cnguyªn t¾c        sau. ­ChØ     giao h¹n møc  cho        gç  c¸cdoanh nghiÖp  s¶n xuÊthoÆc     xuÊtkhÈu    s¶n phÈm   thñ  gç  c«ng    mü nghÖ   giÊy  cã  phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  hoÆc  giÊy phÐp    chÕ biÕn gç. ­ ChØ  giao trong ph¹m    vi h¹n møc   îc Bé  ®   N«ng nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n ph©n    bæ. ­H¹n    møc  îcgiao mét  cho    ®     lÇn  c¸cdoanh  nghiÖp. ­ V¨n    b¶n giao h¹n møc   cho  gç  doanh nghiÖp  îc lËp  ®   theo mÉu  thèng  nhÊt toµn    quèc (phô    ®Ýnh  lôc1  kÌm). ­ Danh    s¸ch    c¸c doanh nghiÖp  îc giao  ®   h¹n møc   îc göi vÒ   N«ng  ®     Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ®Ó     theo dâi,     qu¶n lý. C¨n  vµo  cø  h¹n møc   ®∙  îc Bé  ëng, hoÆc   gç  ®   tr   Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè ph©n    danh  bæ vµ  môc  hµng  t¹ kho¶n  §iÒu  cña  nªu  i   1  2  Q§   1124/1997/Q§­ TTg ngµy  25/12/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ,giÊy phÐp      kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  hoÆc  giÊy phÐp chÕ  biÕn  hoÆc   gç  giÊy phÐp  ®Çu    tµiliÖu nguån  tvµ      gèc  h¶iquan  gç    cöa  khÈu  lµm      thñ tôc xuÊt khÈu    s¶n  phÈm  cho    c¸cdoanh  nghiÖp. 4.VÒ   th¸cxuÊtkhÈu:   uû      C¸c doanh nghiÖp  s¶n  cã  phÈm   mü   gç  nghÖ  xuÊt khÈu  îcxuÊt khÈu    ®     trùctiÕp,hoÆc   th¸cxuÊtkhÈu.     uû      ViÖc  th¸cxuÊtkhÈu  îcthùc hiÖn  uû      ®     theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 5.VÒ     qu¶n      lýh¹n møc  xuÊtkhÈu: gç    H¹n  møc  xuÊtkhÈu  îcqu¶n    gç    ®   lýtheo nguyªn t¾c:     +  Nghiªm cÊm  viÖc bu«n b¸n chØ     tiªuh¹n møc   ®Ó   gç  s¶n xuÊt s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu.   + Doanh nghiÖp  îcgiao h¹n møc  ®Ó   ®       gç  s¶n  xuÊts¶n    phÈm   xuÊtkhÈu    ph¶itùchÞu      tr¸chnhiÖm    viÖc  dông  sö  chØ    theo h¹n møc  îcgiao cña  tiªugç      ®     m×nh  ícph¸p luËt. tr     Tõ nguyªn t¾c    trªn,    ®Ó qu¶n    lýh¹n møc  xuÊt khÈu  îcchÆt    gç    ®   chÏvµ  thèng nhÊt trong toµn quèc; Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n quy  ®Þnh: ­      ngµnh  §èi víiBé  Trung  ¬ng: giao    cho mét  hoÆc   Vô  Côc chøc n¨ng  theo dâivµ      chØ  ®¹o  dµi. l©u  ­ §èi víiUû         ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng:  Giao cho  N«ng  Së  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n thùc hiÖn    ®Çy     ®ñ chøc 
  5. 5 n¨ng qu¶n    lýnhµ      níc ®Ó tham  u  m cho tØnh trong viÖc    qu¶n    lýh¹n møc  gç  ®Ó   s¶n xuÊts¶n    phÈm  xuÊtkhÈu.   ­Thùc    hiÖn  ®óng  ®Çy  chÕ  b¸o c¸o theo ®Þnh  vµ  ®ñ  ®é        kú. Cô  thÓ: + Doanh nghiÖp  thùc hiÖn    chÕ  b¸o      ban  ®é  c¸o lªnUû  nh©n d©n tØnh,  thµnh phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  Bé  vµ  ngµnh chñ qu¶n theo ®Þnh  hµng  kú  th¸ng. +  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Bé  vµ  ngµnh  chñ qu¶n thùc hiÖn    viÖc  c¸o vÒ  N«ng  b¸o    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n  theo ®Þnh  hµng    kú  quý. +  Tæng côc    H¶i quan  hµng  quý  th«ng  cho  N«ng  b¸o  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n biÕtkhèil   c¸clo¹ ®∙       îng gç    i nhËp    khÈu    ®Ó cïng phèihîp qu¶n        lý. C¸c b¸o c¸o ®Þnh   nµy    së  c¨n  ®Ó   kú  lµ c¬  vµ  cø  xem  xÐt viÖc ®iÒu  chØnh  hoÆc     bæ sung  h¹n  vÒ  møc  ®Ó   gç  s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   xuÊt khÈu  gç    cho      c¸cBé, ngµnh  Uû  vµ  ban  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng. 5.VÒ     kiÓm    traviÖc  xuÊtkhÈu    s¶n  phÈm   gç: Thùc  hiÖn  quy  ®Þnh  t¹  kho¶n  1  ­ §iÒu  6  cña  QuyÕt  ®Þnh  i 1124/1997/Q§­TTg  ngµy 25/12/1997 cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ, Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    sÏ thùc hiÖn    viÖc kiÓm     tra®Þnh  vµ  kú  ®ét  xuÊttheo quy      ®Þnh  hiÖn  hµnh. III.V Ò  ® Þ n h  m ø c  tiªu a o  n g u yªn liÖu:    h ViÖc theo      dâi ®Ó thanh kho¶n  l nguyªn  sè îng  liÖu xuÊt khÈu  nhËp      vµ  khÈu  îcthèng  ®   nhÊt theo mét      ®¬n  thèng        quy  vÞ  kª lµm3 gç  trßn. C¬  ®Ó   së  quy  ®æi  m3   quy      vÒ  gç  trßnlµB¶n  ®Þnh  møc    tiªuhao  nguyªn  liÖu,vµ  îc thùc hiÖn  sau: Héi ®ång    ®     nh      ®Þnh  møc  cña doanh  nghiÖp x©y  dùng  tù x¸c lËp  vµ      ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn liÖu cña      doanh  nghiÖp m×nh.  Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tr   luËtvÒ     tÝnh  thùc  tÕ,chÝnh      x¸ccña viÖc    x¸c®Þnh  ®Þnh  møc. Gi¸m ®èc    N«ng  c¸c Së  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n ®Þnh  kiÓm   kú  traviÖc    x©y dùng ®Þnh møc    tiªuhao nguyªn liÖu cña        c¸c doanh  nghiÖp    ®Ó ph¸thiÖn  kÞp    lýnh÷ng    vµ  thêixö    víng m ¾c     trong qu¸ tr×nh lµm            thñ tôc xuÊt  nhËp  khÈu. Trªn c¬  b¶n    së  ®Þnh  møc    tiªuhao nguyªn liÖu do        Héi ®ång  ®Þnh møc   cña  doanh  nghiÖp    x¸c lËp,H¶i quan      cöa khÈu thùc hiÖn    viÖc thanh kho¶n  vÒ   l gç  sè îng  xuÊt khÈu, gç      nguyªn  liÖu nhËp khÈu  ® îc doanh  ®∙    nghiÖp  x©y  dùng  kª khai. vµ   
  6. 6 IV. Ò  s ¶ n p h È m  x u Êt k h È u  tõ n g u å n  g è c g ç  C¨ m p u c hia n h Ë p   V k h È u: Theo quy ®Þnh   imôc     kho¶n  QuyÕt  t¹  ® ­  3  ®Þnh   1124/1997/Q§­TTg  ngµy 25/12/1997 viÖc nhËp khÈu  tõ C¨mpuchia theo  gç      quy ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Gç  nguyªn liÖu  ® îc nhËp  ®∙    khÈu  vµo ViÖt Nam     sau 01/01/1996 ph¶i   cã    s¬  ®ñ hå  chøng  minh    hîp  lµ gç  ph¸p,doanh    nghiÖp  îc sö  ®   dông  hîp gç    ph¸p    ®Ó s¶n xuÊt    c¸c s¶n phÈm  xuÊt khÈu  theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  2  QuyÕt ®Þnh 1124/TTg  ngµy 25/12/1997. V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh cïng    víihiÖu    lùc cña QuyÕt ®Þnh  1124/TTg  ngµy 25/12/1997 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  víng  ¾c,    m c¸c ®Þa  ph¬ng, ®¬n       vÞ, doanh  nghiÖp  v¨n  cã  b¶n      N«ng  göi vÒ Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,   Bé Th¬ng    m¹i,Tæng  côc    H¶i quan, Bé    ngµnh chñ quan  UBND     vµ  c¸c tØnh  theo chøc    n¨ng    ®Ó kÞp    lý. thêixö        Tªn         Bé, Ngµnh    TW Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam       hoÆc  UBND  tØnh,thµnh    phè     §éc     do       lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 199... P hi Õ u  p h © n  b æ  h¹n m ø c   ç  rõng tù n hiªn g trong n íc ® Ó  s¶n xu Êt s¶n  h È m  g ç   ü   g h Ö p m n xu Êt k h È u  ­  m  1997 n¨ ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  1124/1997/Q§­ sè  TTg ngµy 25/12/1997 cña Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    s¶n phÈm     gç,l©m s¶n  nhËp  vµ  khÈu gç  nguyªn liÖu.   ­ C¨n  v¨n    cø  b¶n  sè.. . .  . . .BNN/PTLN   . ngµy.. / ... . . /.. Bé   cña  N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓn n«ng th«n  viÖc  vÒ  ph©n bæ... .m3   quy  .  gç  . trßn dµnh    cho s¶n  xuÊt s¶n    phÈm     mü nghÖ  xuÊt khÈu    cña.. . ..   thÓ: (Bé,Ngµnh  . . .. cô   ghi     hoÆc   UBND   tØnh,thµnh    phè). Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè (hoÆc  Ngµnh  Bé  Trung  ¬ng)  giao  h¹n møc  rõng      gç  tùnhiªn®Ó     s¶n  xuÊts¶n    phÈm   mü   gç  nghÖ  cho:. . ..(Tªn . . ..   .   doanh nghiÖp.. . ....) . . .... Víikhèil    îng.. . ..    quy  . . ..m3 gç  . . trßn. V¨n b¶n giao h¹n    møc  xuÊtkhÈu  gç    nµy      ®Ó   lµc¨n cø  doanh  nghiÖp  lµm  thñ tôcxuÊtkhÈu            t¹ H¶i quan  i cöa  khÈu.
  7. 7 ViÖc xuÊt khÈu  s¶n phÈm  ® îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  sè  1124/1997/Q§­TTg ngµy  25/12/1997 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  Th«ng  vµ  t sè.. .BNN/PTLN  ngµy.. . .... .  . / ./..  cña Bé  N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t iÓn n«ng   tr nghiÖp. H¹n  møc  nµy  gi¸trÞ®Ó   gç  cã      lµm        thñ tôch¶iquan  ®Õn   ngµy.. . . . ..    Chñ      tÞch UBND   tØnh,thµnh    phè      hoÆc   tr      Bé  ëng  ngµnh  Bé  T¦ N¬i nhËn:   ­UBND     tØnh,thµnh    phè hoÆc   ngµnh  Bé  TW ­Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT vµ  ­Tæng    côc    H¶i quan ­Lu    VT,  N«ng  Së  nghiÖp  PTNT vµ  B ¶ n  theo dâi thanh kh o¶ n  k hèi  lîng xu Êt kh È u c ña H ¶i q u a n  cöa  h È u k TT Sè    têkhai   Khèil      îng s¶n    Khèil    îng X¸c nhËn cña    H¶i ngµy,th¸ng, phÈm       xuÊtkhÈu    cßn    l¹i quan  tªn, (Ký    n¨m (Theo    m3 quy  (m3  quy  ®ãng dÊu)  trßn) trßn)                                                                                                                                                                                                                     
  8. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2