Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
305
lượt xem
2
download

Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  v¨n h o¸ ­  h « n g  tin s è  01/1998/TT­B C T n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  1998 H í ng d É n  c Ê p,  æ i, 2  ® tr¶ v µ  thu h åi thÎ h µ  b¸o  n ­ C¨n  §iÒu  LuËt    cø  14  B¸o  Ý, NghÞ   nh  è  ch   ®Þ s 133/H§BT  µy  4­ ng 20­ 1992  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) quy  nh    Õtthihµnh   l  ph   ®Þ chiti     LuËt B¸o  Ý.   ch ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  11­ ng 8­ 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  chøc  n¨ng, nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é     v  h v tæ  b m¸y  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng tin; Bé  ëng  é  tr B V¨n      ho¸ ­Th«ng    íng dÉn  Öc  Êp,® æi,tr¶vµ    åi tinh   vi c       thu h   ThÎ nhµ        b¸o nh sau: §i Ò u    Înhµ  1: Th   b¸o ThÎ nhµ  lµgiÊy    b¸o    chøng  Ën  ¹t®éng  nh ho   nghiÖp  ô  chÝ  Bé   ­ v b¸o  do  tr ëng  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Êp  tinc cho  ÷ng  êi cã      Èn  nh ng   ®ñ tiªuchu theo    quy ®Þnh  Ò   v chøc  danh, tiªuchuÈn       viªnchøc  µnh  ng b¸o  Ý  ®ang  µm  ch   l nghiÖp  vô  chÝ  b¸o  trong biªnchÕ      hoÆc   îcký  îp ®ång dµih¹n  ® h      trong m ét  ¬    c quan  b¸o chÝ.   §i Ò u    Êp  Înhµ  2: C th  b¸o §èit ng ® îccÊp  Înhµ   î     th  b¸o a.C¸c    chøc  danh    µnh    Ý  å m: viªnng b¸o ch g ­Tæng    Ëp,Phã    biªnt   tæng    Ëp. biªnt ­ Tæng  Gi¸m  c,  ã   ®è Ph tæng Gi¸m  c  i  ®è ®µ ph¸t thanh    truyÒn  ×nh  h Trung  ng. ¬ ­ Gi¸m  c, Phã    ®è   gi¸m  c  i ph¸tthanh,TruyÒn  ×nh  ®è ®µ       h tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬ ­Trëng    ban,Phã  ëng    tr ban  nghiÖp  ô    Ý v b¸o ch ­Phãng      Êp   viªnc¸cc ­Ng êib×nh  Ën,ngêibiªntËp    Êp     lu       c¸cc ­Ng êibiªntËp,quay        phim,®¹o  Ôn  ña    i ph¸tthanh    di c c¸c®µ     truyÒn  ×nh  h Trung  ng, §µi ph¸tthanh    ¬     ­ truyÒn  ×nh  h tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng. Nh÷ng chøc  danh    trªnph¶icã  êigian c«ng    t  Êt lµ3    th     t¸cÝ nh     n¨m  ¹ m ét  ti  c¬ quan  chÝ  îchëng ¬ng  µnh  chÝ  c¬  b¸o  ®  l ng b¸o  do  quan  chÝ  Êp  b¸o  c theo   quy  nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph ­  Ng êi ®∙  µm      l b¸o  Ý   µ  îc cÊp  Înhµ  ch v ®   th   b¸o  chuyÓn sang c«ng    t¸c gi¶ng  ¹y  d nghiÖp  ô  v b¸o  Ý   ¹  ch t ic¸c  êng  o   ¹o chuyªn  µnh  tr ®µ t   ng b¸o  Ý  ch
  2. 2 hoÆc  qu¶n  ýb¸o  Ý  ¹ c¸cc¬  l   ch t     quan  i qu¶n  ýb¸o  Ý, c¸cnhµ  lµm  Öc    l   ch     b¸o  vi ë Héi nhµ      Êp.   b¸o c¸cc b.Thñ  ôcvµ  å  ¬  Êp  Înhµ    t   h s c th  b¸o: Hå   ¬    Êp  Înhµ  s xin c th   b¸o theo  É u   m quy  nh  ña  é   ®Þ c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinkÌm    theo Th«ng   µy.   tn Hå   ¬  öiBé  s g   V¨n     ho¸ ­Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý) ch Ng êi® øng  u   ¬    ®Ç c quan    Ý  b¸o ch (Tæng    Ëp,Tæng  biªnt   Gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc)  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícBé    tr   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  tin, quan  ñ  c ch qu¶n  µ  v ph¸p  luËtvÒ     danh  s¸ch cÊp  Înhµ    ña  ¬    th  b¸o c c quan    Ý  × nh. b¸o ch m §i Ò u  §æi,cÊp  ¹ThÎnhµ  3:    l    i b¸o Nh÷ng  êi®∙  îccÊp  Î nhµ  ng   ®   Th   b¸o    khichuyÓn sang  µm  Öc  l vi cho  ét  m c¬ quan kh¸c,®¬n  Þ    v c«ng    t¸ckh¸c m µ   ¬ng  Þ   c v c«ng    Én  t¸cv n»m   trong ®èi    t ng    î nh quy  nh  ¹  Òu  Th«ng   µy  ®Þ ti §i 2  t n ph¶itiÕn  µnh    h ngay  Öc  æi  Î vi ® Th   nhµ b¸o. Hå   ¬    æi  Î nhµ    å m: s xin® Th   b¸o g ­ C«ng      Þ  ña  ¬    v¨n ®Ò ngh c c quan  chÝ, ®¬n  Þ  b¸o    v c«ng    µ   êixin t¸cm ng     ® îc® æi  Î nhµ    íichuyÓn  n   µm  Öc.   Th   b¸o m   ®Õ l vi ­Quy Õt  nh  Õp nhËn  ña  ¬    ®Þ ti   c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ThÎnhµ    ∙  îccÊp  ¹ c¬     b¸o ® ®   t   quan    Ý,®¬n  Þ  i b¸o ch   v c«ng    ò. t¸cc Trêng  îp m Êt, háng, n¸tThÎ nhµ  h         b¸o  èn    Êp  ¹   æi  ¹ ph¶ilµm  mu xin c l i® , l i   ®¬n  öiBé  g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý);®¬n  ã    Õn    Þ  ña  ¬  ch   c ý ki ®Ò ngh c c quan b¸o  Ý, ®¬n  Þ   ch   v c«ng    µm    Ën  Ò   êng  îp  Êt  Îcña  ¬  t¸c,l x¸c nh v tr hm th   c quan c«ng    Õu  áng,n¸t, an,n h    ph¶ikÌm    theo ThÎ cò.    §i Ò u    l¹ThÎnhµ  4: Tr¶      i b¸o Nh÷ng  êng  îp sau  y,  êi® îccÊp  Î nhµ  ph¶itr¶l¹ ThÎ nhµ  tr h  ®© ng     Th   b¸o        i b¸o: ­ Chuy Ón  æi    ® sang  µm  Ö m   ô  l nhi v kh¸c,c¬ng  Þ  íi kh«ng    vm  n»m  trong  ®èi t ng ® îccÊp  Î nhµ  theo quy  nh  ña  Òu  Th«ng   µy.  î     Th   b¸o    ®Þ c §i 2  tn ­V Ò   u,nghØ  Êt    h  m søc    ng, th«iviÖc  lao®é     theo chÕ   .   ®é ­ C¬     quan  chÝ  ã  Õt  nh  ña  é   ëng  é   b¸o  c quy ®Þ c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin ®×nh  b¶n  hoÆc   ¹m  êibÞ   nh  t th   ®× b¶n  × ngêi® øng  u   th     ®Ç trong c¬    quan   b¸o chÝ  ã  c tr¸chnhiÖ m     ¹ ThÎ nhµ    thu l i     b¸o trong c¬    quan b¸o  Ý  ña  ×nh    ch c m ®Ó nép  ¹ cho  é   li  B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý)      ch ë c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ép  ¹ Së    ¬ n t i V¨n        ho¸ ­ Th«ng      ë  tin®Ó S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    öi ting   vÒ   é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý). ch §i Ò u    5: Thu  åiThÎnhµ  h    b¸o Nh÷ng  êng  îp  tr h sau  y   êi ® îc cÊp  Π µ  ®© ng     Th nh b¸o  Þ   b thu  åi l¹ ThÎ h  i    nhµ  b¸o:
  3. 3 ­  ph¹m  Vi  ph¸p  Ët bÞ   µ  kÕt  tõ  lu   to ¸n  ¸n  møc   treo trë lªn hoÆc   íc ¸n      t  quyÒn  ¹t®éng    Ý  ho   b¸o ch chuyªn nghiÖp.   ­ Vi ph¹m  û  ËtbÞ   Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  nh     k lu   c c th quy quy ®Þ ®× chØ hoÆc   kh«ng  ©n  ph c«ng  Ö m   ô  ña    nhi v c c¸c chøc  danh  µnh  ng b¸o  Ý  ch quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Th«ng   µy. 2  tn Ng êi® øng  u   ¬    ®Ç c quan  b¸o  Ý, Thñ  ëng  ¬  ch   tr c quan, ®¬n  Þ  ña  êi   v c ng   bÞ    Î nhµ    ã  thu Th   b¸o c tr¸chnhiÖ m    åiThÎ nhµ    ña  êi®ã     ép  ¹   thu h     b¸o c ng   ®Ó n l   i cho  é   B v¨n  ho¸    ­ Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý),ë    ch   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ép    ë   ¬ n ë S V¨n      ho¸ ­ Th«ng      ë   V¨n      tin®Ó S   ho¸ ­ Th«ng    Ëp  îp  tint h göivÒ   é         B v¨n ho¸ ­Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý). ch §i Ò u    6: Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k B ¶ n  k h ai xin c Ê p  T h Πn h µ  b¸o  Tªn  ¬  c quan  b¸o  Ý: ch 1.Hä   µ    µ    ÷ in):   v tªnnh b¸o (ch   ­Hä   µ    êng  ïng:   v tªnth d ­C¸c  ótdanh:   b  ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh ­Quª    qu¸n ­N¬i ë  Ön      hi nay 2.Tr×nh  :   ®é ­V¨n    ®¹ihäc,trung häc,PTTH)   ho¸ (         ­ChÝnh  Þ   tr ­Ngo¹ing÷     ­§¶ng    viªn, µn   §o viªn 3.Chøc    danh  Ön  hi nay: 4.Ngµy  µ  ¬ivµo  µnh    Ý:   vn  ng b¸o ch 5.Qu¸  ×nh c«ng      Ý    tr   t¸cb¸o ch : ­Thêigian       ­Chøc    danh ­C¬     quan  c«ng  t¸c ­L¬ng   +  235/H§BT +  25/CP ­Khen  ëng,kû  Ët,   th   lu Ng êikhaiký        tªn,Tæng    Ëp  ý    ng  Êu. biªnt k tªn,®ã d
  4. 4
  5. 5 C¬   quan    Ý b¸o ch T æ n g  h î p d an h s¸ch ® Ò  n gh Þ  c Ê p  thÎ h µ  b¸o  n ­Thø  ù   t ­Hä   µ    v tªn ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh ­Quª    qu¸n ­N¬i ë  Ön      hi nay ­Tr×nh      ®é +  V¨n  ho¸ +  Ýnh  Þ Ch tr +  §¶ng  viªn, oµn   ® viªn +  ¹ing÷ Ngo   ­L¬ng   +  Theo  25/CP ­Chøc    danh ­Ngµy,n¬ivµo  µnh    Ý      ng b¸o ch ­Sè  Înhµ    Th   b¸o +  ­95 91   +  ­2000 96   ­Ghi chó    (Nh÷ng  éidung    ×nh bµy  n  trªntr   theo biÓu  É u)   m a) C¸c    Ý    b¸o ch Trung  ng  Çn  ã  ÷  ý  ña: ¬ c c ch k c TBT,      éi,   éinhµ    ô  ëng  ô  Liªnchih   h   Chi b¸o,V tr V TCCB   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n b) C¸c    Ý  a  ¬ng  Çn  ã  ÷  ý  ña:   b¸o ch ®Þ ph c c ch k c Tæng     Ëp,Liªn chihéi,Héi  µ  biªn t         nh b¸o,phô    tr¸chTCCB   ¬    c quan  ñ  ch qu¶n. Sá     VHTT,  Ban    ëng  Tt V¨n    ho¸ hoÆc  Ban Tuyªn    µnh  û, TØnh   gi¸oTh u  uû.
Đồng bộ tài khoản