Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 01/1999/TT­B T M   B T n g µ y 05  th¸ng 01 n¨ m   1999 h íng d É n   Ò  giÊy c h ø n g   v n h Ë n  x u Êt x ø  ® Ó  ® îc h ë n g  thu Õ   h Ë p  kh È u  u  ®∙i n Thi hµnh    NghÞ   ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ThuÕ     xuÊtkhÈu,ThuÕ       nhËp  khÈu  04/1998/QH  sè  ngµy 20/05/1998; Trong    thêigian chê  Th¬ng    Tæng   Bé  m¹i vµ  côc    H¶i quan ®iÒu chØnh  Th«ng   li   sè  t ªnbé  280/TCHQ­GSQL   ngµy  29/11/1995 quy ®Þnh     vÒ GiÊy  chøng  nhËn  xuÊtxø    hµng   ho¸ xuÊtnhËp    khÈu; Sau    khithèng  nhÊt víi     Tæng  côc    H¶i quan; Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    vÒ GiÊy chøng nhËn xuÊt  ®Ó   îc hëng  xø  ®   thuÕ  nhËp khÈu  ®∙inh  u    sau: I. h n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. KÕt      tõ ngµy 01/01/1999  chøc  tæ  hoÆc     c¸ nh©n nhËp  khÈu hµng ho¸  (d   íi®©y        gäit¾tlµngêinhËp    khÈu),nÕu  nhu    cã  cÇu  hëng thuÕ nhËp khÈu u  ®∙i,ph¶i cã      GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø    (Cert f ca     i i teof origin)do  chøc    tæ  cã  thÈm  quyÒn  cÊp, x¸c nhËn      hµng    xuÊt xø      cã  ho¸ cã    tõ níc ®∙  tho¶  thuËn vÒ  ®èi xö      tèi huÖ quèc  trong quan    ¬ng        hÖ th m¹ivíiViÖtNam.   2. N íc ®∙  tho¶      cã  thuËn    vÒ ®èi  tèihuÖ   xö    quèc trong quan    ¬ng  hÖ th m¹ivíiViÖt Nam       ® îcnªu        lµníc®∙    trong Phô      lôcban hµnh kÌm  theo c«ng v¨n  sè 7280/1998/TM­   PC ngµy 31/12/1998 cña  Th¬ng    nh÷ng  êng    Bé  m¹ivµ  tr hîp ® îcbæ     sung  sau  nµy  (nÕu    cã)theo quyÕt ®Þnh      cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. 3. GiÊy    chøng  nhËn xuÊt xø      x¸c nhËn  hµng    xuÊt xø      cã  ho¸ cã    tõ níc®∙  tho¶ thuËn  ®èi xö      vÒ    tèi huÖ quèc trong quan    ¬ng        hÖ th m¹ivíiViÖtNam   îc   ®   chÊp  nhËn trong c¸ctr     êng    quy  hîp nh  ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªnbé  Th¬ng        tli   Bé  m¹i­ Tæng   côc H¶i quan  280/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  29/11/1995 quy ®Þnh  vÒ  GiÊy chøng  nhËn  xuÊtxø    hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu. II. Ö c  x u Êt tr×nh giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø:  Vi GiÊy  chøng nhËn xuÊt xø  îc xuÊt    ®   tr×nh cho  quan  c¬  H¶i quan theo  quy ®Þnh  t¹ Th«ng t ªn  Bé  Th¬ng m¹i ­ Tæng  côc H¶i quan sè  i  li  bé 280/TCHQ­GSQL   ngµy 29/11/1995 quy ®Þnh  GiÊy  vÒ  chøng nhËn xuÊt xø    hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu. Riªng ®èi    víinh÷ng    l« hµng    vÒ ®Õn  cöa  khÈu  ViÖt Nam   íc ngµy  tr   01/03/1999,nÕu  nhu    cã  cÇu  tÝnh thuÕ nhËp khÈu  theo thuÕ suÊt u      ®∙inh­ ng cha chuÈn    bÞ  kÞp  GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø  ngêinhËp    th×    khÈu  îcnî ®     GiÊy chøng  nhËn  xuÊt  trong  xø  kho¶ng    thêigian        ngµy      tèi®a lµ 60  kÓ tõ
  2. 2 ngµy  hoµn  thµnh  thñ      tôc h¶i quan. C¬     quan    h¶i quan    sÏ t¹m    thêitÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu theo thuÕ    suÊtth«ng  êng      th ®Ó ngêinhËp    khÈu  thùc hiÖn    nghÜa  vô thuÕ  cña m×nh.  Trong    60  thêih¹n  ngµy,nÕu   ngêinhËp    khÈu  xuÊt tr×nh       ® îc GiÊy    chøng  nhËn  xuÊt xø  lÖ    hîp  th×  quan    c¬  H¶i quan    sÏ tÝnh  i l¹ thuÕ    nhËp  khÈu  theo thuÕ    suÊtu    hoµn        ®∙ivµ  tr¶l¹phÇn  i thuÕ  chªnh lÖch cho ng­ êi nhËp    khÈu. C¸c  ithuÕ  phÝ    lo¹  vµ  kh¸c,nÕu   îc thu    ®   dùa  vµo  thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ        (nh  gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ   thô ® Æc     tiªu    biÖt. .còng    îcc¬  .  ) sÏ®   quan  h¶iquan    tÝnh    l¹ theo  i møc  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙ivµ  u    hoµn      tr¶l¹ phÇn  i chªnh  lÖch  cho ngêinhËp    khÈu. Tõ  ngµy 01/03/1999 viÖc nép GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø  c¸c tr   vµ    êng  hîp ® îcnép      chËm   GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø  îcthùc hiÖn    ®     theo quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng   ªnbé  Th¬ng     tli   Bé  m¹i­Tæng  côc    H¶i quan  280/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  29/11/1995. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h 1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c   ªnquan    cã  m li   ®Õn  GiÊy  chøng  nhËn xuÊt xø, ngêi nhËp        khÈu  thÓ  ªnhÖ       ChÝnh  cã  li   víic¸c Vô  s¸ch  ThÞ  êng  tr Ngoµiníccña  Th¬ng      îchíng dÉn      Bé  m¹i®Ó ®     thªm.Cô    thÓ * NÕu     hµng    ho¸ nhËp khÈu  xuÊt xø    cã    tõ thÞ  êng  tr §«ng ,§«ng  ¸  Nam    ¸ vµ ch©u  §¹i d¬ng, li  hÖ  Vô  Ch©u   ­    ªn ¸ Th¸i B×nh  ¬ng  isè m¸y    D t¹  (04)  824.68.05vµ      (04)825.49.15. * NÕu  hµng ho¸ nhËp khÈu  xuÊt xø    cã    tõ thÞ  êng  tr T©y  , Nam   vµ  ¸  ¸ Ch©u  Phi,li     Ch©u     T©y    ªnhÖ vô  Phi vµ  Nam     i m¸y  ¸ t¹ sè  (04) 826.25.20 vµ      (04)824.68.04.   * NÕu  hµng    ho¸ nhËp khÈu  xuÊt xø    cã    tõ thÞ  êng  tr Ch©u   vµ  ¢u  Ch©u  Mü,  ªnhÖ   ¢u­     m¸y    li   Vô  Mü t¹ sè i (04)826.25.22vµ      (04)826.25.27. 2.    Bé Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ  c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan    c¬  trùc thuéc ChÝnh  phñ, UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng  c¬  vµ  quan Trung  ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ phæ  biÕn    néi dung  Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh  nghiÖp thuéc quyÒn  qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n  nh÷ng  ¸nh  vÉn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            Th«ng  tnµy    ®Ó Bé Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan kÞp    thêi®iÒu  chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký.
Đồng bộ tài khoản