Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
104
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong trao giao dịch, môi giới xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  01/2000/TT­B T C   g µy  5 th¸ng 01 n¨ m  2000  íng  c n H d É n  viÖc chi tiªu o a  hå n g  trong giao d Þ c h,   h m «i giíix u Êt kh È u     Thi hµnh    NghÞ  quyÕt  08/1999/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 07  09    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ "VÒ    gi¶iph¸p ®iÒu  hµnh thùc hiÖn  nhiÖm   6  vô  th¸ng cuèi     n¨m 1999";®Ó     khuyÕn  khÝch  ®Èy  vµ  m¹nh  xuÊt khÈu, Bé        Tµi chÝnh  híng  dÉn viÖc    chihoa hång trong giao dÞch,m«i          gií xuÊtkhÈu  sau: i   nh    I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­ ChÕ       ®é chi hoa hång  giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu  quy ®Þnh   i t¹  Th«ng  t nµy  ®èi      ¸p  víic¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu      trùc tiÕp hoÆc   th¸c uû    xuÊtkhÈu  íi   (d  ®©y        gäit¾tlµdoanh  nghiÖp). 2­ Hoa hång  giao dÞch, m«i  i   gií trong ho¹t®éng        xuÊt khÈu  i   t¹ Th«ng   t nµy  dông  ¸p  ®èi    víikho¶n  tiÒn    tr¶cho  ngêi níc ngoµi®∙        gióp  doanh nghiÖp  b¸n ® îchµng,t¨ngthªm          kim ng¹ch xuÊtkhÈu  t×m      do  thªm  îckh¸ch hµng    ®     míi, thÞ  êng      tr míi®Ó xuÊtkhÈu  hiÖu    cã  qu¶ (quy ®Þnh  thÓ      cô  t¹ ®iÓm     i 2/Môc    II cña Th«ng  tnµy). Ngêi níc ngoµi quy        ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy    chøc, c¸ nh©n  lµ tæ      ngêi níc     ngoµilµm    m«i  i gií cho    doanh nghiÖp xuÊt khÈu, hoÆc         trùctiÕp nhËp khÈu  hµng    ho¸ cña  doanh  nghiÖp,cã      yªu cÇu  îcchihoa  ®     hång. 3­ Hoa hång giao dÞch xuÊt khÈu  îc chikhidoanh    ®       nghiÖp  ký  ®∙  kÕt  ® îchîp ®ång      xuÊtkhÈu  xuÊtkhÈu  hiÖu    vµ    cã  qu¶. 4­ Møc      chihoa hång giao dÞch, m«i        gií xuÊt khÈu    i   x¸c ®Þnh    së  trªnc¬  hiÖu qu¶ kinh tÕ    cña  tõng    hîp ®ång  xuÊt khÈu  ho¹t®éng    do    giao dÞch,m«i      giímang  i   i l¹ . 5­ Tuú  ®iÒu  kiÖn  ® Æc   vµ  ®iÓm   thÓ  cô  cña m×nh,  doanh nghiÖp  x©y  dùng  quy chÕ   chihoa  hång  giao dÞch,m«i        gíixuÊt khÈu      ¸p dông thèng nhÊt   vµ c«ng  khai trong    doanh  nghiÖp. Néi    dung  b¶n  c¬  cña quy chÕ  ph¶i thÓ    hiÖn  îcc¸c yÕu    ®     tè sau:§èit        îng ¸p dông,hîp ®ång      hoÆc  giÊy    x¸c nhËn  vÒ  ho¹t ®éng    giao  dÞch, m«i  ixuÊt    gií  khÈu,  c¸c nguyªn  t¾c    khi kÕt thóc vµ  thanh    ®ång  lýhîp  giao  dÞch, m«i  i .Quy    gií . . chÕ  nµy  Héi  do  ®ång  qu¶n    trÞ hoÆc   Gi¸m ®èc  (®èivíidoanh      nghiÖp  kh«ng  Héi ®ång  cã    qu¶n    trÞ)doanh  nghiÖp    phª duyÖt. C¨n  vµo  cø  quy chÕ   îc duyÖt,tuú  ®     theo tõng hîp ®ång  xuÊt khÈu    cô  thÓ    mµ Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp quyÕt ®Þnh   viÖc    chi hoa hång  cho    ho¹t ®éng giao dÞch,m«i  i     gií . 6­    Tæ chøc, c¸ nh©n      ngêi ViÖt Nam   ho¹t®éng      cã    giao dÞch, m«i      giíi xuÊt khÈu  îchëng    ®   tiÒn hoa    hång m«i    gií quy  i ®Þnh  i t¹ Th«ng       tsè:01/1998/ TT­BTC   ngµy  1­ 3­ 1998  "Híng dÉn    thùc hiÖn      chiphÝ dÞch    vô,hoa  hång m«i  giítrong doanh    i   nghiÖp  Nhµ    níc"cña  TµichÝnh. Bé   
  2. 2 II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1­   îng  îc hëng  §èit ®   tiÒn hoa hång giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu        lµ tæ  chøc,c¸ nh©n            lµ nêinícngoµi®∙    giao dÞch, m«i          gií ®Ó doanh  i nghiÖp  xuÊt  khÈu  îchµng    ®   ho¸,mang    l¹hiÖu  i qu¶ theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc  i 2  nµy. Kho¶n    chihoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt khÈu  i   kh«ng    ¸p dông      ®èi víi c¸ctr   êng    hîp sau: +  Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    viÖn    trîcho    nícngoµi. + Hµng    ho¸ xuÊt khÈu    theo  h×nh  thøc ® æi    hµng,xuÊt khÈu      tiÓu ng¹ch,     hµng    t¸ xuÊt. i 2­ Møc      chihoa  hång  giao dÞch,m«i        giíxuÊtkhÈu. i   Møc     thÓ  doanh  chi cô  do  nghiÖp  xem   tù  xÐt quyÕt ®Þnh     së  trªn c¬  tho¶ thuËn          tuú thuéc vµo  víi ®èi t¸cvµ    c¸c   hiÖu qu¶ cña tõng    ho¹t®éng  giao  dÞch,m«i      gií ®em     ph¶ib¶o  i l¹ vµ  i   ®¶m  nguyªn t¾c      tiÕtkiÖm,  c«ng  khaiminh    b¹ch vµ      tùchÞu  tr¸chnhiÖm.   HiÖu  qu¶  cña    ho¹t®éng  giao dÞch,m«i        giíxuÊtkhÈu  i   lµ: ­ Gióp    cho doanh  nghiÖp xuÊt khÈu  îcs¶n    ®   phÈm,  hµng    ho¸ ®ang khã  kh¨n vÒ  tr   thÞ  êng  (®Æc  biÖtlµc¸cs¶n        phÈm, hµng    ®äng) do  ho¸ ø    t×m  thªm  ® îcthÞ  êng      tr míi,kh¸ch hµng    míi. ­ Gióp    cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu  îchµng          ®   ho¸ víigi¸cao h¬n  víi so    gi¸xuÊtkhÈu      cña  tr thÞ  êng  cïng mét    ë    thêi®iÓm   xuÊtkhÈu.   3­ ThÈm     quyÒn  quyÕt  ®Þnh  viÖc    chihoa  hång  giao dÞch,m«i        gií xuÊt i   khÈu. 3.1­§èivíihµng        xuÊt khÈu    theo    c¸c hiÖp ®Þnh cña ChÝnh phñ  do  th×  Bé  ëng  TµichÝnh  tr Bé    quyÕt ®Þnh.   3.2­ §èi víihµng        xuÊt khÈu  ¬ng      th m¹i cña doanh  nghiÖp: C¨n  vµo    cø  quy chÕ  îc duyÖt  hiÖu  ®   vµ  qu¶ kinh tÕ    cña  tõng lÇn xuÊt khÈu  cã    do  giao  dÞch,m«i      gií mang  iGi¸m  i l¹   , ®èc    c¸c doanh nghiÖp  tho¶ thuËn            víi ®èi t¸c c¸c vµ  quyÕt ®Þnh    møc    chi. 4­ Kho¶n    chi giao dÞch,  m«i  ixuÊt  gií  khÈu ph¶i thÓ    hiÖn  trong    hîp ®ång  hoÆc  phô kiÖn, phô      lôc kÌm  theo hîp ®ång  cã  vµ  chøng    tõ hîp ph¸p  chøng minh.NÕu   lýdo  Æc     v×    ® biÖt,ngêinhËn      tiÒn giao dÞch,m«i          gií xuÊt i   khÈu kh«ng  thÓ  vµo  ký  phiÕu   chi hoÆc   kh«ng ®ång  thÓ  ý  hiÖn  trong    hîp ®ång, phô    kiÖn,phô      lôc theo    hîp ®ång  chøng      th×  tõ chiph¶icã    ch÷  cña  ký  Gi¸m  ®èc,KÕ     ëng  thñ quü    to¸ntr vµ    cña doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu.   5­ Ngêi trùctiÕp      chuyÓn tiÒn cho ngêi hëng    hoa hång giao dÞch, m«i    giíxuÊtkhÈu    i   chÞu tr¸chnhiÖm      c¸nh©n  ícdoanh  tr   nghiÖp  tr   vµ  ícph¸p luËt.   6­ Kho¶n    chihoa  hång giao dÞch, m«i        gií xuÊt khÈu  îch¹ch    i   ®   to¸nvµo  chiphÝ    b¸n hµng cña doanh  nghiÖp  (kho¶n    chihoa hång  b»ng ngo¹itÖ  îc   ®   quy  æi    ® ra ®oßng ViÖt Nam     theo      tû gi¸mua vµo thùc tÕ    b×nh  qu©n    trªnthÞ  tr êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n   do  hµng Nhµ    níc c«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm  
  3. 3 chihoa    hång) vµ    thùc hiÖn    chÕ  c«ng  ®é  khaitµichÝnh      theo  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. Trong mäi  êng    tr hîp,ngêi ®Ò     nghÞ  ngêi quyÕt  vµ    ®Þnh    chihoa hång  giao dÞch, m«i  i   gií xuÊt khÈu ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm       vÒ quyÕt ®Þnh  cña  m×nh. NÕu   dông  l¹m  chÕ          ®é ®Ó chisaimôc  ®Ých, chikh«ng      ®óng ®èi  îng t   th× ngêira quyÕt ®Þnh            chiph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 1­ Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. 2­ Trong    qua tr×nh thùc hiÖn,nÕu  khã        cã  kh¨n víng m ¾c         ®Ò nghÞ    c¸c doanh  nghiÖp  ph¶n  ¶nh  Bé    vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
Đồng bộ tài khoản