Thông tư 01/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
87
lượt xem
1
download

Thông tư 01/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   « n g  n g hi Ö p  S è  01/2001/TT­B C N   B C n g µy  26 th¸ng 4 n¨ m  2001 H íng d É n   u ¶ n  lý  q x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   o¸ ch Êt thêi k k h  kú  2001­2005  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m 1995 cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  C«ng   h¹n  tæ  bé  Bé  nghiÖp; C¨n  kho¶n  §iÒu    cø  3  3, QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  04  4 n¨m 2001  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu hµng  ho¸ thêikú      2001   ­2005; Bé C«ng nghiÖp híng dÉn    viÖc  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ho¸ chÊt thêikú      2001   ­2005  sau: nh    I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Th«ng     t nµy  dông  ¸p  ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸ lµ ho¸ chÊt,s¶n          phÈm     ho¸ chÊt vµ    nh÷ng    ho¸ chÊt lµ tiÒn      chÊt sö    dông  tronglÜnh    vùc c«ng nghiÖp trongthêikú 2001         ­2005. 2. C¨n  kho¶n  §iÒu  NghÞ    cø  1  8  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 31    7 n¨m 1998  cña  ChÝnh  phñ  híng dÉn    thihµnh  LuËt Th¬ng    ¬ng    m¹i,th nh©n  cã ngµnh  nghÒ        phï hîp ghitrong giÊy    chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ®∙  ký    vµ  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ Côc    h¶i quan  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng, ® îc phÐp      xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  ho¸ chÊt theo  nh÷ng  quy  ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 4  04    n¨m  2001 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  t¹  vµ  i Th«ng  t nµy, ®Ó     phôc  trùctiÕp  vô    cho  s¶n xuÊtvµ    kinh doanh.   II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. Th¬ng    nh©n  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  Môc    2  I Th«ng   t nµy  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    iho¸  c¸c lo¹  chÊt,s¶n    phÈm   ho¸ chÊt  theo nhu  cÇu  dông  kh¶  sö  vµ  n¨ng  kinh doanh      i   (trõc¸c lo¹ thuéc  danh  môc  cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu  trong Phô    1).Trong  êng    lôc sè    tr hîp  Æc   ® biÖt,viÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  nh÷ng  ilo¹ ho¸ chÊt thuéc    Danh  môc  cÊm   ph¶i ® îc Bé      C«ng  nghiÖp  xem  xÐt tr×nh  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh  tõng  êng  cô  tr hîp  thÓ   (trõnh÷ng  êng    tr hîp quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  vµ  7  kho¶n  8  cña Môc  nµy). 2. Th¬ng    nh©n   cã  nhu cÇu nhËp khÈu    ®Ó kinh doanh    nh÷ng  i   lo¹ ho¸ chÊt®éc    s¶n    h¹ivµ  phÈm   ho¸ chÊt®éc    cã      h¹ithuéc Danh    môc nhËp  khÈu  cã  ®iÒu  kiÖn trong Phô    2, ngoµi c¸c ®iÒu  lôc sè        kiÖn quy ®Þnh   ikho¶n    t¹  2, Môc   I cña Th«ng  t nµy,ph¶icã      GiÊy chøng  nhËn    ®ñ ®iÒu kiÖn  kinh doanh   
 2. 2 do  Khoa  Së  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  vµ  tr tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  cÊp  theo c¸cquy      ®Þnh cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 3. ViÖc xuÊt khÈu, nhËp  khÈu nh÷ng  ho¸ chÊt    lµ tiÒn chÊt  dông  sö  trong lÜnh    vùc c«ng nghiÖp thuéc Phô    3, Bé  lôc sè    C«ng  nghiÖp quy ®Þnh  riªngtheo LuËt phßng,chèng              ma tuýngµy  th¸ng12  09    n¨m  2000. 4. Nh÷ng  i     lo¹ ho¸ chÊt nhËp      khÈu  theo    tiªuchuÈn    ghitrong Phô    4    lôcsè  cña Th«ng  t nµy, khinhËp      khÈu  ¬ng  th nh©n  ph¶ikª khai®Çy             ®ñ c¸c th«ng  sè  thuËtt kü   ¬ng  øng    quan    ®Ó c¬  H¶i quan  ®èi chiÕu        víic¸c tiªuchuÈn  quy  ®Þnh  cho nhËp  khÈu; tr   êng    nghivÊn  quan    hîp cã    c¬  H¶i quan  th«ng qua c¬  quan  qu¶n        lývÒ tiªuchuÈn  chÊt l ®Ó    îng  gi¸m ®Þnh.  Trong  êng  tr hîp  Æc   ® biÖt viÖc    nhËp  khÈu  nh÷ng  ho¸ chÊt phôc  trùctiÕp    vô    cho  s¶n  xuÊt cã      tiªu chuÈn  chÊt l thÊp   îng  h¬n  quy ®Þnh  it¹  Th«ng    t nµy ph¶i cã  kiÕn    ý  cña Bé  C«ng  nghiÖp. 5. NhËp    khÈu  nh÷ng  ho¸ chÊt lµ thuèc      b¶o    vÖ thùc vËt,ho¸    chÊt ®Ó     s¶n xuÊt thuèc b¶o  thùc vËt;thuèc thó y,ho¸ chÊt ®Ó       vÖ                s¶n xuÊt thuèc thó      y;ho¸ chÊt sö        dông  trong nu«itrång thuû        s¶n;ho¸ chÊt lµ chÊt g©y            nghiÖn,  chÊt híng  t©m  thÇn, tiÒn    chÊt  dông  sö  trong  lÜnh vùc  tÕ, bµo  y    chÕ     dîc phÈm   nh÷ng  vµ  ho¸ chÊt,chÕ     phÈm  diÖt c«n    trïng,diÖt khuÈn      dïng  trong  lÜnh vùc    gia dông  y  thùc  vµ  tÕ  hiÖn  theo  híng dÉn cña    ngµnh  ªn c¸c Bé  li   quan. 6. ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ho¸ chÊt cña      c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam         i   ®Ó s¶n xuÊt hµng      ho¸ thùc hiÖn    theo  LuËt ®Çu     tnícngoµit¹ ViÖtNam   nh÷ng          i   vµ  quy  ®Þnh  li   cã  ªnquan    t¹ Th«ng   i tnµy. 7. §èi víilo¹        ih×nh    gia c«ng hµng xuÊt khÈu, th     ¬ng  nh©n muèn  nhËp  khÈu nh÷ng   ho¸ chÊt thuéc Danh      môc cÊm  xuÊt khÈu,cÊm       nhËp khÈu trong  Phô    1    lôcsè  ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng ph¶ithùc hiÖn      theo nh÷ng quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ  t¹ Th«ng   vµ    i tnµy. 8. Hµng          ho¸ lµ ho¸ chÊt qu¸ c¶nh, t¹m        nhËp  i t¸ xuÊt thùc hiÖn      theo    c¸c quy ®Þnh  cña    Bé Th¬ng  m¹i;nh÷ng    ho¸ chÊt thuéc Danh  môc   cÊm  xuÊt  khÈu, cÊm     nhËp khÈu  trong Phô    1    lôc sè  chØ   îc kinh  ®   doanh  t¹m  nhËp    t¸i xuÊt vµ    qu¸  c¶nh    v¨n  khicã  b¶n  chÊp  thuËn cu¶  Th¬ng      së  Bé  m¹i trªnc¬  ý  kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 9. Tuú    theo tÝnh ho¸,lý riªng,c¸c lo¹          i ho¸ chÊt xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  ph¶icã    bao   b×, ®ãng    gãib¶o ®¶m     tiªuchuÈn  toµn    an  khivËn chuyÓn  sö  vµ  dông theo nh÷ng    quy ®Þnh  hiÖn  hµnh cña ChÝnh  phñ. 10. Th¬ng nh©n  xuÊt  khÈu, nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  tÝnh  chÝnh    x¸ccña  liÖu khaib¸o    sè      khixuÊt khÈu,nhËp      khÈu;qu¶n    sö    lývµ  dông  ho¸ chÊt nhËp      khÈu theo ®óng môc  ®Ých nhËp khÈu  theo    vµ  c¸c quy ®Þnh  cã  ªnquan  li   cña ChÝnh  phñ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
 3. 3 Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c quy  ®Þnh  íc®©y  xuÊt khÈu, nhËp  tr   vÒ      khÈu hµng        ho¸ lµho¸ chÊt tr¸víi       i Th«ng   t nµy  ®Òu     b∙ibá. Bé  C«ng  nghiÖp    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung ¬ng  cña    c¸c ®oµn thÓ  th«ng b¸o    néi dung Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc quyÒn  qu¶n    lý cña m×nh  biÕt,thùc    hiÖn, ®ång      thêi ph¶n ¸nh cho  C«ng  Bé  nghiÖp nh÷ng  vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc           hiÖn    C«ng  ®Ó Bé  nghiÖp  kÞp    thêisöa  ®æi,bæ     sung  cho    phïhîp. Bé  C«ng  nghiÖp Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc P h ô  lôc sè 1 D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt ® é c  h¹i Ê m    c x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u   (Ban hµnh kÌm  theo Th«ng   01/2001/TT­   tsè  BCN    ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) A.  Nhãm   ho¸  chÊt cã    tÝnh  ®éc    h¹im¹nh:  STT       Tªn    ho¸ chÊt    C«ng     thøc 1 Aldrin C 12H 8Cl6 2 BHC   indance) (l C 6H 6O 6 3 Chlordane C 10H 6Cl8 4 DDT 5 Diedrin C 12H 8C 16O 6 Endrin C 12H 8OCl6 7 Heptachlor C 10H 7CL 7 8 Isobenzen 9 Isodrin 10 Methamidophos C 2H 8NO 2PS 11 Monocrotophos C 2H 14NO 5P 12 Methylparathion   13 Ethylparathion   14 Phosphamidon 15 Polychlorinated 16 Strobane 17 Captan 18 Captofol 19 Hexachlorobenzene C 6Cl6 20 24,5 T    (Brochtoc,  Decamine)
 4. 4 21 Axitcyanhydric   HCN 22 Hexaclorocyclohexan   C 6H 6Cl6 23 Methyl   parat ion   (demeti   l paranit   ro photpho,vol toc. . fa . ) 24 Toxaphene C 10H 10Cl8 25 Mirex
 5. 5 B. Nhãm  ho¸ chÊt cÊm  kinh doanh,  dông   sö  theo C«ng   vÒ   íc  vò  khÝ  ho¸ häc: TT Tªn    ho¸ chÊt A B 1 O­Alkyl ≤ C10, gåm  c¶ cycloalky )  ( l Alkyl (Me, Et, n­Pr hoÆc  i­   Pr) phosphonofluoridates   ≤  2 O­Alhyl( C10, gåm   cycloclky) N,  dialkyl   c¶  , N­     (Me, Et,n­ hoÆc   Pr)     Pr  i­   phosphoramidocyanidates 3 O­Alkyl(HhoÆc   10, gåm   cyclolky ) S­2  dialkyl(Me,    ­    C,    c¶  l  , ­    Et, n  Pr  hoÆc  i ­ Pr) ­ amincethyl alky1 (Me, Et, n­ Pr  hoÆc  i ­  Pr) phosphonothiolatesvµ      c¸cmuèi alkylat    hoÆc   protonatt  ¬ng øng. 4 Sulfurmustards:   2­ Chloroethylchloromenthylsul i     f de (2625­ 5)* , 76­ Mustard   gas:   Bis   (2­chloroethyl sulf )  ide,  (506­ 2)*,  Bis   (2­ 60­ chloroethyl io  th ) methane.(63869 13­   ­ 6)* Sesquimustard:   Bis(2­ 1,2­   chloroethyl io  th ) ethane,(3563­ 8)*   36­ 1,3­     Bis(2­chloroethyl io n­ th ) propane,(63965­ 2)* ­   10­ 1,4­    chloroethyl io   butane,(142836­ 7)* Bis(2 ­ th ) n­ ­   93­ 1,5 ­      Bis (2­chloroethyl i0     th )n­ pentane,(142868­ 8)* ­   94­ Bis(2 ­chloroethyl iomenthyl       th )ether,  (63918­ 1)* 90­ O­Mustard:Bis (2­chloroethyl ioethy         th l ether, )  (63918­ 8)* 89­ 5 Lewisites Lewisi   chlorovinyld loroarsne,(541­ 3)* tes1:2­ ich   25­ Lewisi     (2­ tes2:BÝ  chloroviny )ch l loroarsone,(40334­ 8)*   69­ Lewisi       chlorovinyl   tes3:Tris(2­ )arsine, ,  (40330­ 1)* 70­ 6 Nitrogen mustards:   HN1:    chloroethyl ethylamine,(538­ 8)* Bis (2­   )   07­ HN2:    chloroethyl methylamine,(51­ 2)* Bis (2­   )   5­ NH3:    chloroethy)amine,(555­ 1)* Tris(2­     77­ 7 Saxitoxin,  (35523­ 8)* 89­ 8 Ricin,  (9009­ 3)* 86­ 9 Alkyl  (Me,Et,n­ hoÆc   Pr)phosphonyldiaf ides     Pr  i­   luor 10 O­Alkyl(H  ≤    hoÆc   C10  gåm   cycloalky )S­­ c¶  l 2 dialkyl  (Me, Et,n­ hoÆc       Pr  i­ aminoethylalkyl(  Pr)­     Me,Et,n­ hoÆc   Pr  Pr  i­ phosphonites vµ      c¸c muèi  alkylat  hoÆc   protonatt  ¬ng øng. 11 Chlorasin:  O­lsopropyl  methylphosphonochloridate,  (14445­ 7)* 76­ 12 Chlorosoman:O­Pinacolyl     ethylphosphonochloridate,  (7040­ 5)* 57­
 6. 6 13 Amiton:O,O­DiethylS­[2­     ]  (diethylamino)ethyl phosphorothio te    la ,(78­ 53­ 5)*vµ      c¸cmuèi alkyl    hoÆc  protonatt  ¬ng øng. 14 PFIB:1,1,3,3,3­    Pentafluoro­ (tr f uoromethyl) ­ 2­ i l 1 propene,(382­ 8)* ­   21­ 15 BZ:3­ Quinucl iny beilate  id  l ,(6581­ 2)* 06­ 16 Methylphosphonyl dichlor     ide,(678­ 1)*.Dimethyl   97­ î methylphosphonate, i   (156­ 6)* 79­ 17 N.N­Dialky(Me,Et.n­ r    P hoÆc   Pr)phosphoramidicdihal i­     ides 18 Diakyl (Me,Rt, Pr hoÆc  I­  n­ Pr) N
 7. 7 Bé  C«ng  nghiÖp Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc P h ô  lôc 2 D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt ® é c  h¹i µ s ¶ n p h È m  c ã h o¸ c h Êt ® é c  h¹i  v   x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  c ã ®i Ò u  ki Ö n  (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   01/2001/TT­   tsè  BCN   ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) STT Tªn    ho¸ chÊt       C«ng  thøc A 1 2 1 Acetonit irl CH 5 ­CN   2 Anilin C 6H 7­N3 3 Benzen C 6H 6 4 Chloroform CHCl3 5 Furfurol C 3H 4O 2 6 n­ Hexan   CH 3 (CH2) CH 3 4 7 Piridin C 5H 5N 8 Cabon  tetrachloro   CCl4 9 Toluen  Clycol CH 2OH  CH 2OH ­ 11 n­Butanol CH 3(CH2) CH 2OH 2 12 Aldehyd  acetic CH 3CHO 13 Iso­propanol CH 3CHOHC H 3 14 Amiang  nguyªn liÖu   15 Selen vµ      hîp chÊt Se 16 Cadmium  hîp chÊt vµ    Cd 17 Talium Tl 18 Xylen C 6H 4(CH3) 2 19 Acidpechlor   ic HClO4 20 acrolein CH 2=  CH­CHO 21 Amoniac NH 3;NH 4OH   22 Anhydricacsenidvµ      anhydrit As O 3 2 Acsenic(asen    pentoxyt) As2O 5 23 Acsenua  hydro AsH 3 24 Anhydri cacbonc   t CO 2 25 Anhydri cromic   t CrO 3 26 Anilin C 6H 5 ­NH 2   27 Antimoan Sb 28 Axitclohydric cloruahydro (tÝnh ra cloruahydro)     vµ          HCl 29     i (tÝnh ra N 2O 5) Axitnitr c      HNO 3 30 Axitaxetic   CH 3COOH 31 Axitsufur   anhydri sunfuric   icvµ    t H 2SO 4 32 Axitphotphoric   H 3PO 4 33 Axitpicr   ic C 6H 3K 8O 7
 8. 8 34 Bary oxytchøa      10%   2 tùdo SiO   BaO 35 Bary +      hîp chÊtdÔ     tan Ba; hîp chÊtdÔ         tan 36 Benzidin C 12H 22N 2 37 Brom Br2 38 Bromua  metyl Br­ 3 CH 39 Bromoform CHBr3 40 BicromatkiÒm   (Cr O 7)NaK 2 41 Ch×  hîp chÊtv«  cña  vµ      c¬  ch× Pb 42 Clo Cl2 43 Clobenzen C 6H 5Cl 44 Clodiphenyl 45 Clo oxydiphonyl 46 Clonaphtal   i lonaphtal ) in c (tr in C 10H 7Cl 47 Hçn    hîp tetravµ    pentanaphtal   inbËc  cao 48 Cloropren CH 2=CH­ CCl=OH 2 49 Clopycrin CCl3NO 2 50 Canxiclorua     CaCl2 51 Cån  metyl ic CH 3OH 52 Dimetylamin   (CH3) NH 2 53 Dimetylfocmanit   HCON(CH 3) 2 54 Diclobenzen C 6H 4Cl2 55 Dinit lobenzen roc C 6H 3(NO 2) Cl 2 56 Dinit to ro luen (NO 2) C 6H 3­ 3 2 CH 57 Dinitrobenzen vµ      c¸c®ång  d¹ng 58 Dioxit clo CLO 2 59 Muèi clorua®ång     CuCl  ;CuCl2 60 Etylthuû ng©n      phètph¸t   61 Focmaldehyt   HCHO 62 Etylthuû ng©n      clorua 63 Floruahydro   HF 64 Muçicña      axit flohydr   ictÝnh    ra HF HF 65 Muèi cña      axit flohydr   ictÝnh    ra HF 66 Florosi i   l ca kim      kh«ng  t lo¹ tan vµ  i tan 67 Hexaclorocyclohexan   68 Hydrazinvµ    dÉn  chÊt 69 Isopropyln t t i ra C 3H 7NO 2 70 Metaldehyl 71 Nitobenzen  c¸chîp chÊt vµ      C 6H 5NO 2 72 Nitroclobenzen (C6H 4)NO 2Cl 73 Nicotin 74 Nitr  ikim  i t lo¹ NO 2 75 Ozon O3 76 Oxytcacbon   Co 77 Oxytetylen   78 Oxytnit¬,     tÝnh    2O 5 ra N N 2O, NO,  2,NO   N 2O 3N 2O 5
 9. 9 79 Oxytniken   NiO 80 Oxyts¾t      hîp chÊtmangan   lÉn fluovµ      81 Photpho  tr¾ng  (Sesquisul   furphosphor) P4 82 Hîp chÊtphotphotr lo   ic rua 83 Photphua  hydro PH 3 84 Photphua  kim  i lo¹ 85 Photgen COCl2 86 Phenol C 6H 5OH 87 Photphatdiety   l C 10H 14NO 5PS 88 Paranit rophenyl 89 (Prat   ion, thiophot) 90 Sunfurch×   PbS 91 Sunfurcacbon   SC 2 92 Sunfurhydro   H 2S 93 Tetracloruacacbon   CCl4 94 Tetracloheptan 95 Tetraetyl   ch× Pb(C2H 5) 4 96 Tetranitrometan   CH 3(NO 2) 4 97 Thuû  ng©n  kim lo¹ vµ hîp chÊt v« c¬ trõ HgC 12  i (sublime) 98 Thuû  ng©n  )(II 99 Clorua (subl   ime) HgCl2 100 Trini ro t  clobenzen 101 Tricloety len C 2H 3Cl3 102 Trini robenzen vµ      t   c¸chîp chÊt C 6H 3 (NO 2) 3 193 Toluen  dihydroxyanat 104 NitroToluen   CH 3­ 6H 4­ 2 C NO 105 Tetraetyl C 10H 20N 2S 4 106 Phosphurus oxochlor     ide(10025­ 3)* 87­ 107 Phosphurus tr lor     ich ide(7719­ 2)* 12­ 108 Phosphurus phentachlor     ide(10026­ 8)* 13­ 109 Trimethyl  phosphite(121­ 9)*   45­ 110 Triethyl phosphite(122­ 1)*   52­ 111 Dimethylphosphite(868­ 9)*     85­ 112 Dimethylphosphite(762­ 9)*     04­ 113 Sulfurmonochioride,    (10025­ 9)* 67­ 114 Sulfurdichlor     ide,(10545­ 7­ 99­ 0)* 115 Thionylchlor     ide(7719­ 7)* 09­ 116 Ethyldiethanolamine (139­ 7)*   87­ 117 Methyldiethanolamine(105­ 9)*   59­ 118 Triethanolamine(102­ 6)*   71­ 119 Asen  c¸chîp chÊtcña  vµ        asen 120 C¸c    hîp chÊtCyanide   121 PCB  (Polychlor inatedbiphenyls)vµ        c¸c hîp  chÊt chøa    PCB 122 Thuû  ng©n  c¸chîp chÊtchøa  vµ        thuû ng©n.   Ghi chó:(*)lµsè          ®¨ng  DÞch  tãm      ký  vô  t¾tho¸ chÊt(CAS    No.)
 10. 10  
 11. 11 Bé  C«ng  nghiÖp Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc P h ô  lôc 3 Ti Ò n  c h Êt s ö  d ô n g  trong lÜnh v ù c c « n g  n g hi Ö p        (ban         hµnh  kÌm  theo Th«ng   01/2001/TT­   tsè  BCN ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2001 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) STT M∙  HS       Tªn    ho¸ häc     C«ng  thøc Ghi chó   1 2915.24.0 Aceticanhydride   (CH3CO)2H 0 2 2914.11.0 Acetone CH 3COCH 3 0 3 2922.43.0 Anthrani iacid l c NH 2C 6H 4COOH 0 4 2909.11.0 Ethylether   (C2H 5) O 2 0 5 2806.10.0 HYdrochlor   icacid HCl 0 6 2914.12.0 Methylethylketone     C 4H 8O 0 7 2916.34.0 Penylacet   icacid C 8H 8O 2 0 8 2933.32.0 Piperidine C 5H 11N 0 9 2841.61.0 Potasaium  permanganate KMnO 4 0 10 2807.00.0 Sulphuricacid   H 2SO 4 0 11 2902  Toluene C 6H 5CH 3 30.00
 12. 12
 13. 13 Bé  C«ng  nghiÖp Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc P h ô  lôc 4 D a n h  m ô c  v µ tiªu h u È n  k ü  thu Ët h o¸ c h Êt   c n h Ë p  k h È u (ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   01/2001/TT­   tsè  BCN ngµy  th¸ng4  26    n¨m 2001  cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) STT M∙  HS Tªn    ho¸ chÊt TiªuchuÈn    chÊt l   îng TiªuchuÈn    kü  thuËt 1 2815.12.00Natri hydroxyt (d¹ngTCVN     3793­83 láng) NaOH >31% NaCl 0.004    % Max 2 2806.10.00Acidclohydric   TCVN   1556­ 86&52­ 99 HCl >  % 32  Fe 0,0005    % Max. As 0,0001    % Max. 3 2807.00.00Acidsulfuar   thuËt TCVN     ickü  5719­92 H 2SO 4 >  % 97  Fe 0,010  Max. Hµm  l îng cÆn  sau 0,020  Max. nung 4 2807.00.00Acid   sulfuaric  tinhTCVN     138­ TC   64  53­ khiÕt 99 H 2SO 4 > 97,2% Cl + 0,00002%  Max. NH 4 0,0002    % Max. 5 2809.20.10Acid   phosphoric  kü TCN   101   ­1997 thuËt H 3PO 4 > 85% Fe 0,002%  Max. As 0,008%  Max. 6 2833 PhÌn ®¬n      tõhydroxyt 64  TCN   88 45­ Fe2O 3 0,015%  Max. Acidtùdo     0,1%  Max.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản