Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
81
lượt xem
4
download

Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2002/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a X © y   ù n g  S è  01/2002/TT­B X D  n g µ y    d 07 th¸ng 01 n¨ m  2002 H í ng d É n    th ù c hi Ö n  d ù  ¸n theo h × n h  thøc h î p ® å n g  thi Õt k Õ   ­ cu n g  ø n g  v Ë t t,  thi Õt b Þ  ­  © y  d ù n g   x (epc) Thùc  Ön  hi chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n    v  h quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh   ®Þ sè 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh  ñ, Bé   ©y  ùng  íng dÉn  ét  è  éi c Ch ph   X d h  m sn  dung  ùc hiÖn  ù  theo  ×nh  th   d ¸n  h thøc  îp  ng  Õt kÕ     H ®å Thi   ­ Cung  øng  Ët t   v  , thiÕtbÞ    ©y  ùng (Hîp ®ång  ×a    ­X d     ch kho¸traotay)® îcquy  nh  ¹ §iÒu         ®Þ ti   62 cña Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ      Ch ph nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1/ Th«ng   µy  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ×nh    tn h   vi th   h thøc  îp  ng  ÕtkÕ­ H ®å Thi   Cung  øng  Ët t  ÕtbÞ     ©y  ùng  i  íic¸c dù    ãithÇu  ö  ông  èn  v  ,thi   ­ X d ®è v     ¸n,g   sd v Ng ©n   s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   ícvµ  èn  u      iÓn cña   i   Nh n   v ®Ç tph¸ttr   Doanh  nghiÖp  µ   íc®∙  Nh n   ® îcphª  Öt  Ò   ×nh    duy v h thøc  ùc hiÖn  îp  ng  ÕtkÕ     th   H ®å Thi   ­ Cung  øng  Ët t  v  , thiÕtbÞ     ©y  ùng    ­X d trong quyÕt  nh  u    ®èivíidù      ®Þ ®Ç t (     ¸n)hoÆc   trong kÕ     ho¹ch ®Êu  Çu  ®èivíi ãithÇu).   th (       g 2/ Nh÷ng  ù    ãithÇu  ùc hiÖn    d ¸n,g   th   theo  ×nh  h thøc Hîp  ng  ÕtkÕ­   ®å Thi   Cung  øng  Ët t  ÕtbÞ     ©y  ùng  v  ,thi   ­ X d b»ng  èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi v ®Ç ttr     n    hoÆc  b»ng    ån  èn  c¸c ngu v kh¸c th×  ã  Ó  Ën  ông      c th v d c¸c quy  nh  íng dÉn  ®Þ h  t¹  iTh«ng   µy  Õt  îp víi  tn k h     quy  nh  ®Þ hay tho¶  Ën  ña  chøc  thu c tæ  cung  Êp  c vèn. 3/Gi¶ithÝch  õng÷     t    3.1 Hîp  ng  ÕtkÕ       ®å Thi   ­ Cung  øng  Ët t  ÕtbÞ     ©y  ùng  Õtt¾t v  ,thi   ­ X d (vi     theo tiÕng    Anh  µHîp  ng  l  ®å EPC)  hay  îp  ng  ×a  H ®å ch kho¸traotaylµsù          tho¶   thuËn  b»ng    v¨n b¶n  îcký  Õt  ÷a Chñ   u    ù    íi ét  µ   Çu  ®   k gi   ®Ç td ¸n v   m Nh th hoÆc   m ét  ªndanh  µ   Çu  ®îcgäichung  µTæng  Çu  li   Nh th (     l  th EPC)    ùc hiÖn    ®Ó th   c¸c c«ng  Öc  Ò   ÕtkÕ   cung  Êp  Ët t   ÕtbÞ,  Þch  ô  ü  Ët ­  ©y  vi v thi   ­  c v   , thi   d v k thu   x dông  µ  ¾p  Æt  ña  ét  ù    vl ® c m d ¸n hay  ña  ét  ãithÇu.                c m g                   3.2 Hå   ¬    Çu  ña  ñ  u    µtµiliÖu do  ñ  u    ¹n th¶o ®Ó     s yªu c c Ch ®Ç tl       Ch ®Ç tso     tiÕp  ôc lµm  â  µ  nh  íng  ô  Ó  i  íinh÷ng  néi dung,   t  r v ®Þ h c th ®è v        yªu  Çu  ñ  c ch yÕu  cña  ù    ∙  trong B¸o    d ¸n ® nªu    c¸o Nghiªncøu    kh¶    îcduyÖt. thi®     Néi dung  å   ¬  H s yªu  Çu  ña  ñ   u     c c Ch ®Ç t ph¶i ®Çy     µ  â  µng      ®ñ v r r ®Ó Nhµ   Çu  ã  Ó    nh  îcph¹m    th c th x¸c ®Þ ®  vic«ng  Öc,dù  Ýnh  èil ng c«ng    vi   t kh  î   t¸c vµ    ®Ó   ý  Õt  îp  ng  gi¸c¶  k k H ®å EPC.  3.3 K Õ   ¹ch thanh    ho   to¸n: µtµiliÖu x¸c®Þnh           l tæng    Þthanh    ña  gi¸tr   to¸nc Hîp  ng  ®å EPC   ã  ©n  c ph chia theo  è  Çn    s l thanh  to¸n hoÆc     o¹n    giai® thanh 
  2. 2 to¸n(th¸ng,quý,n¨m)  ïhîp víi Õn ®é   µ  èil ng thùc hiÖn          ph       ti   v kh  î     c¸c c«ng  Öc  vi cña  îp ®ång. h  K Õ   ¹ch  ho thanh to¸n do    Tæng   Çu  th EPC   Ëp  µ  îc Chñ   u   chÊp  l v®  ®Ç t thuËn    µm  ¬  ë  ¹m  ®Ó l c s t øng  èn  µ  v v thanh to¸n khèi l ng     î c«ng  Öc  µn  vi ho thµnh theo hîp ®ång.    3.4 T  Ên  ña  ñ   u  :lµ tæ    v c Ch ®Ç t    chøc   Ên  Chñ   u    ùa chän    tv do  ®Ç tl   ®Ó thùc hiÖn  ét  è    m s c«ng  Öc  :chuÈn  Þ   îp ®ång, lËp  ÕtkÕ   ü  Ët­ vi nh   bh    Thi   k thu     tæng  ù    µ  å   ¬  êi  Çu  Õu  Çn),gi¸m      ×nh thùc hiÖn  îp  d to¸nv H s m th (n c   s¸tqu¸ tr     h ®ång, cÊp Chøng      chØ sö  ông   d c«ng  ×nh (nÕu  ã) vµ    tr   c   c¸c c«ng  Öc    Ên  vi t v kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ñ  u  .      c Ch ®Ç t  3.5  µ   Çu  ô: lµ Nhµ   Çu  Ò    Ên, kh¶o    ÕtkÕ,  Nh th ph     th v t v   s¸t,thi   cung    øng vËt t  ÕtbÞ   µ  Þch  ô  ü  Ët,x©y  ¾p  ùctiÕp ký  Õt  îp  ng  Çu   ,thi   v d v k thu   l tr     k H ®å th phô  íi v  Tæng  Çu  th EPC.  3.6 Hîp  ng  Çu  ô:lµhîp ®ång  ý  Õt  ÷a Tæng  Çu    ®å th ph       k k gi   th EPC   íi ét  v  m Nhµ   Çu  ô    ùc hiÖn  ét  Çn  th ph ®Ó th   m ph c«ng  Öc  ña  vi c Tæng  Çu  th EPC  trong  Hîp  ng  ®å EPC. II­ é t s è  n é i d u n g  trong tri Ó n k h ai,  m   th ù c hi Ö n  h î p ® å n g  E P C 1/ChuÈn  Þ Hîp  ng    b  ®å EPC § Ó   ùc hiÖn  ù    ãithÇu  th   d ¸n,g   theo  ×nh  h thøc  îp  ng  H ®å EPC,  ñ   u   Ch ®Ç tdù    Çn    ¸n c ph¶ilµm  ét  è    m s c«ng  Öc  Èn  Þ  vi chu b sau  y: ®© 1.1 LËp  å   ¬    Çu  ña  ñ  u      H s yªu c c Ch ®Ç t  C¨n  néidung  ña  cø    c B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  thiv tæng  møc  u    ña  ®Ç tc dù    îcduyÖt,Chñ   u    Ëp  å   ¬  cÇu  ña  ñ   u    íinh÷ng  éi ¸n ®     ®Ç tl H s yªu  c Ch ®Ç tv   n  dung: a/ Yªu  Çu  ña  ù    ãithÇu  Ò     c c d ¸n,g   v quy    m« c«ng  Êt,n¨ng  ùckhaith¸c su   l     sö  ông;møc      ông      Èn  ü  Ëttheo  d   ®é ¸p d c¸c tiªuchu k thu   quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h   yªu  Çu  Ò     gi¶iph¸p  kü  Ët­ c«ng  Ö     ¬ng  ¹i;c¸c chØ  Én  ü  c v c¸c       thu     ngh ­ th m   d k thuËt®èi víivËt t  ÕtbÞ, dÞch  ô  ü  Ët,nguyªn vËt liÖu cÇn  îccung         ,thi     v k thu        ®  øng  cho  ù    ãithÇu;yªu  Çu  Ò   d ¸n,g     c v n¨ng  ùc,kinh nghiÖm   Ò   l    ngh nghiÖp  i ®è   víi µ   Çu.  Nh th b/ThiÕtkÕ   ¬  é      s b trong B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    îcduyÖt;nh÷ng    thi®     yªu cÇu  ô  Ó  Ò   Õn  ócvµ c¸c th«ng  è  ÕtkÕ   c th v ki tr       s thi   ban  u   òng        ®Ç c nh c¸c quy ph¹m, quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët ® îc ¸p  ông  chu v tiªuchu k thu     d trong thiÕtkÕ   µ  ©y      vx dùng; ®iÒu  Ön  ù nhiªncña    ki t     khu  ùc  a   iÓ m   ©y  ùng; c¸c yªu  Çu  Ò   v ®Þ ® xd    c v qu¶n  ýchÊtl ng,thö nghiÖ m,  Ën  µnh  ¹ythö vµ  l   î     vh ch     b¶o  ×c«ng  ×nh; tr   tr c/ Ph¹m       vi c«ng  Öc  µ  Õ   ¹ch  Õn    ùc  Ön  vi v k ho ti ®é th hi bao  å m:  ©n   g ph ®Þnh  Öc  vi cung  Êp    c c¸c m¸y  ãc,  Ët t  ÕtbÞ,  Êp  iÖn, cÊp  íc,® êng  m v  , thi   c®   n  giao th«ng, th«ng    ªnl¹c ®Õ n   a   iÓ m   ©y  ùng; c¸c    tin li     ®Þ ® x d   chØ   Én  Ò   d v nguån  cung  Êp  Ët liÖu t¹ chç;vÞ  Ý ®Þa   iÓ m   è  Ý c¸c c«ng  ×nh phô  c v    i     tr   ® b tr     tr   trî    èc  êigian thùc hiÖn  ÷ng   c¸cm ; th       nh c«ng  Öc  ñ  Õu; vi ch y d/Dù   Õn    Ý  ùc hiÖn  ù    ãithÇu    ki chiph th   d ¸n,g   EPC;
  3. 3 e/ Th«ng    ªnquan  n  c¸c thñ tôc phª  Öt;sè îng c¸c lo¹  å  ¬,   tinli   ®Õ         duy   l     i s   h tµiliÖu ph¶inép; chitiÕtvÒ   Þ  Ý ®Þa   iÓ m   ©y  ùng; b¶o  Ö               v tr   ® xd   v m«i  êng, tr   b¶o  ¶m   toµn,phßng  èng  ® an    ch ch¸ynæ   µ  ÷ng  Ên      v nh v ®Ò kh¸c. Néi dung  å   ¬  cÇu  ña  ñ   u    µ m ét  é  Ën  ña  å   ¬  êi    H s yªu  c Ch ®Ç tl   b ph c H s m thÇu  EPC.  1.2 ChuÈn  Þ   µiliÖu thiÕtkÕ       b t      ®Ó giao  Çu  th EPC;  Ëp,thÈm  nh  µ  l  ®Þ v phª duyÖt ThiÕtkÕ   ü  Ët.       k thu  a/ Trong  êng  îp  ñ   u   ®∙  ã  ½n   Õt kÕ   ü  Ët­   tr h Ch ®Ç t cs Thi   k thu tæng  ù  d to¸nth× viÖc     giao thÇu    EPC   ùc hiÖn    ¬  ë  ÕtkÕ   ü  Ët­ th   trªnc s Thi   k thu tæng  ù  d to¸n®∙  îcphª duyÖt.  ®   b/ Trêng  îp hå  ¬  Õt kÕ   ¬  é    h   s Thi   s b trong B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    îc thi®   duyÖt  a    ¶m   ch ®ñ ® b¶o    ®Ó giao  Çu  th EPC   ×  ñ   u    ph¶i bæ   th Ch ®Ç t   sung,   hoµn chØnh  Õt kÕ   ¬  é  Thi   s b cho  ï hîp  íiyªu  Çu  ô  Ó  ña  ù    ãi ph   v  c c th c d ¸n,g   thÇu   tr×nh thÈm  nh  µ    Öt lµm  ¬  ë  ®Ó     ®Þ v phª duy   c s giao thÇu    EPC. c/Chñ  u      ®Ç tgiao cho    Tæng  Çu  th EPC   Ëp ThiÕtkÕ   ü  Ëttrªnc¬  ë  l    k thu     s Hå   ¬    Çu  ña  ñ  u   (hoÆc  å   ¬  êi  Çu). s yªu c c Ch ®Ç t  H s m th Trong  êng  îp  µy, n Õu   tr hn  Tæng   Çu  th EPC   ã  ÷ng    Êt míi vÒ   c nh ®Ò xu     thiÕtkÕ   ng  Én  ¶m     nh v ® b¶o    cÇu  i víi ù    ãithÇu  × Chñ   u   c¸c yªu  ®è     ¸n,g   d th   ®Ç tph¶ib¸o    Êp  ã  Èm  Òn      c¸o c c th quy xem   Ðt,quyÕt  nh  Ò   ÷ng    Êt x  ®Þ v nh ®Ò xu   nµy.     Öc  Èm   nh,  d/ Vi th ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ña  ù    ãi thÇu  duy thi   c d ¸n,g   EPC   îc ®  thùc hiÖn      nh sau: ­ §èivíi ù    ãithÇu  ùc hiÖn        ¸n,g   d th   giao thÇu    EPC     ¬  ë  ÕtkÕ   ¬  trªnc s Thi   s bé  ∙    ® bæ sung, hoµn    chØnh theo quy  nh  ¹  Ó m   Kho¶n  µy  th×  ñ   ®Þ ti §i b­ n   Ch ®Ç u     chøc  Èm   nh  µ  ×nh  t tæ  th ®Þ v tr phª  Öt  å   ¬  Õt kÕ     duy H s Thi   bæ sung,   hoµn  chØnh. Tæng   Çu    th EPC   ã  c tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õt kÕ   ü  Ët vµ      l Thi   k thu   b¸o c¸o Chñ  u    Êp  Ën    Öt   ®Ç tch thu phª duy ­ Trêng  îp    h Tæng   Çu  th EPC   Ëp  Õt kÕ   ü  Ët theo  l Thi   k thu   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÓ m   Kho¶n  µy  × Tæng  Çu  c­ n th   th EPC   ã  c tr¸chnhiÖ m     th«ng qua  ñ  u    Ch ®Ç t ®Ó   ×nh  Èm   nh,  tr th ®Þ phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët theo  Thi   k thu   quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. 1.3 Ph¹m    ùc hiÖn      vith   c¸c c«ng  Öc  ña  îp  ng  vi c H ®å EPC  bao  å m:  ¹ng  g h m ôc  c«ng  ×nh chÝnh,c¸ch¹ng  ôc  tr      m c«ng  ×nh kh¸c®Ó   tr     b¶o  ¶m   Ën  µnh  ® vh sö  ông  ng  é, hoµn  d ®å b  chØnh  µn  é  to b c«ng  ×nh theo  ÕtkÕ   îc duyÖt. tr   thi   ®     C¸c  c«ng  Öc  ôc  ô    vi ph v thic«ng  nh:x©y  µ    ¹m     nh ë t cho  c«ng  ©n,  nh khu  ô  ph trî lµm  êng  éi bé  ,   ® n   c«ng  êng  µ  êng  tr v® giao th«ng  n   a   iÓ m   ©y  ®Õ ®Þ ® x dùng  Õu  ã),cÊp  iÖn, cÊp tho¸t íc,th«ng    ªnl¹cvµ  ÷ng  (n c   ®        n tinli     nh c«ng  Öc  vi kh¸cthuéc néidung  îp  ng       H ®å EPC. Tuú  éc  Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  ù    ãi thÇu, Chñ   u    cã  Ó  thu ® ® c th c d ¸n,g     ®Ç t th tho¶  Ën    thu ®Ó giao cho Tæng   Çu  th EPC   ùc hiÖn  ét  è  th   m s c«ng  Öc  vi kh¸c   thuéc dù    ng    ¸n nh n»m   µinéidung  îp  ng  ngo     H ®å EPC.  1.4 Lùa  än    ch Tæng  Çu  th EPC                                                             a/  ñ   u    lùa  än  Ch ®Ç t ch Tæng   Çu  th EPC  th«ng  qua chØ   nh   Çu  ®Þ th hoÆc   u   Çu    ¬  ë  ®Ê th trªnc s xem   Ðt,chÊp  Ën  Ò   Êt vÒ   x  thu § xu   møc     ¸p ®é ® øng  yªu  Çu  ña  ù    ãithÇu  ña  µ   Çu  îc chØ  nh   c c d ¸n,g   c Nh th ®   ®Þ hoÆc   å   ¬  Hs dù  Çu  ña  µ   Çu  óngthÇu. th c Nh th tr  
  4. 4 ViÖc chØ  nh  ®Þ Tæng   Çu  th EPC   ph¶i® îc Ng êi cã  Èm   Òn  Õt      th quy quy   ®Þnh  u    chÊp  Ën    ¬  ë  ®Ç t thu trªnc s v¨n  b¶n    Þ   ®Ò ngh chØ   nh  Çu  ña  ®Þ th c Chñ  u    õ  êng  îp ® Æc   Ötdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh). ®Ç t(tr  tr h  bi   Th t   ph quy   ViÖc  u   Çu    ùa chän  ®Ê th ®Ó l   Tæng   Çu  th EPC   îc thùc hiÖn  ®    theo  quy    ®Þnh  ña  c Ph¸p  ËtvÒ   u  Çu. lu   ®Ê th b/ Nhµ   Çu    th hoÆc   ªndanh    µ   Çu  îclùa chän  µm  li   c¸c Nh th ®     l Tæng  Çu  th EPC   ph¶icã      Èn  ñ  Õu    c¸ctiªuchu ch y sau  y: ®© ­ Cã   ¨ng  ý   ® k kinh doanh  ï hîp  íinéi dung    ph   v     c«ng  Öc  ña  ù    ãi vi c d ¸n,g   thÇu  ùc hiÖn  th   theo h×nh    thøc Hîp  ng EPC.   ®å   Trêng  îp li   h   ªndanh    µ   Çu  îclùa chän  µm  c¸c Nh th ®     l Tæng  Çu  th EPC   × th   ph¶icã  ét  µ   Çu  idiÖn  Þu    m Nh th ®¹   ch tr¸chnhiÖm     chung  µ  v ph¶icã    Cam   Õt  k thùc hiÖn    c«ng  Öc  vi theo ph©n    giao tr¸chnhiÖ m  ÷a c¸cNhµ   Çu;     gi     th ­ Cã       ®ñ n¨ng  ùc,kinh nghiÖ m     ùc hiÖn  l    ®Ó th   chøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña    vc Tæng   Çu  th EPC   :®∙  ùc hiÖn    ù    ãithÇu  ã  nh   th   c¸c d ¸n,g   c quy    ¬ng  ¬ng; m« t ®   cã kh¶  n¨ng  a  danh  ® ra  s¸ch    µ   Çu  ô  Ých  îp;trong c¬  Êu    c¸c Nh th ph th h    c tæ chøc cña  µ   Çu    Nh th hoÆc   ªndanh    µ   Çu  ã    n  Þ  u   èi  Ò   li   c¸cNh th c c¸c®¬ v ®Ç m v tvÊn  ÕtkÕ,      thi   giac«ng  Õ   ¹o, ch t   cung øng  Ëtt  ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p; v  ,thi   v x l ­ Cã     kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng  îcc¸cyªu cÇu  µichÝnh  ña  ù    ãithÇu. ®    t  c d ¸n,g     1.5 ViÖc  ¬ng    th th¶o,ký  Õt  îp ®ång   k h  EPC   ph¶ic¨n cø  µo  Õt      v k qu¶  u  ®Ê thÇu  îcduyÖt  êng  îp ®Êu  Çu)hoÆc   Ò   Êt vÒ   ®  (tr h   th   § xu   møc    ¸p  ®é ® øng    yªu cÇu  ña  ù    ãi thÇu  ña  µ   Çu  îc chØ   nh  êng  îp  c d ¸n,g   c Nh th ®   ®Þ (tr h chØ  nh   ®Þ thÇu). Chñ   u    ®Ç tph¶ib¸o    êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    Ò   éi   c¸o Ng   th quy quy ®Þ ®Ç tv n   dung cña  îp ®ång tr ckhihîp ®ång  îcký  Õt  µ  ã  Öu  ùc.   h    í      ®   k v c hi l 1.6 Gi¸Hîp  ng     ®å EPC   îch×nh  µnh  µ    nh    ¬  ë  å   ¬    ®  th v x¸c®Þ trªnc s H s yªu cÇu  ña  ñ   u    c Ch ®Ç t (hoÆc  å   ¬  êi  Çu);§ Ò   Êt vÒ   H s m th   xu   møc     ¸p    ®é ® øng yªu  Çu  ña  ù    ãithÇu  c c d ¸n,g   (hoÆc  å   ¬  ù  Çu  ña  µ   Çu  óng thÇu) H s d th c Nh th tr     vµ  Õt  k qu¶  ¬ng  th th¶o,®µ m     ph¸n  îp  ng  ÷a  ñ   u     íiTæng   Çu  h ®å gi Ch ®Ç t v   th EPC. a/ Trong  êng  îp  u   Çu    ùc hiÖn  ù    ãi thÇu  ×    îp    tr h ®Ê th ®Ó th   d ¸n,g   th gi¸H ®ång EPC     nh    ¬  ë    óng thÇu  ®∙  îc Ng êi cã  Èm   Òn  x¸c ®Þ trªnc s gi¸tr    ®    th quy quyÕt ®Þnh  u      Öt.   ®Ç tphª duy   b/ Trong  êng  îp chØ  nh  Çu  × ®èi víi ÷ng  ¹  ù    ãithÇu    tr h  ®Þ th th       nh lo i ¸n,g   d nh  ©y  ùng    xd c¸c c«ng  ×nh  nhµ  , tr ng  äc, cöa  µng  tr   ë ê h   h v..v. gi¸Hîp  ng     , ®å EPC   îcx¸c ®Þnh  ®   ngay    ý  Õt  îp ®ång    ¬  ë  ù  Õn    Ý  ùc  khik k h   trªnc s d ki chiph th hiÖn trongHå   ¬    Çu  ña  ñ  u  .   s yªu c c Ch ®Ç t  §èivíilo¹  ù    ãithÇu  ã      i ¸n,g   d c quy    ín, ü  Ëtphøc  ¹pth×  Ýa  îp  m« l   thu   k t  g H ®ång  EPC   îcx¸c®Þnh  ¹m  êitheo  ù  Õn    Ý  ùc hiÖn  ®   t th   d ki chiph th   trong Hå   ¬   s yªu  Çu  ña  ñ   u    µ ® îcx¸c ®Þnh  Ýnh  c c Ch ®Ç tv       ch thøc  sau    ∙  ã  ÕtkÕ   khi® c Thi   kü  Ët­ thu tæng  ù    îcduyÖt. d to¸n®   c/ V Ò     nguyªn  ¾c, gi¸ Hîp  ng  t    ®å EPC  kh«ng  îc vîtgi¸ gãi thÇu  îc ®      ®  duyÖt hoÆc   møc   èn  u     ña  ãi thÇu  v ®Ç t c g   EPC  trong tæng    møc   u     ña  ®Ç t c dù   ® îcduyÖt. ¸n    
  5. 5 1.7 Tæng   Çu    th EPC   ùc hiÖn  cung  th     øng  Ët t  ÕtbÞ   v  ,thi   theo  éidung  n  Hîp  ng  ®å EPC   th«ng qua    ×nh  c¸c h thøc mua  ¾ m   ùctiÕp,chµo  µng  ¹nh    s tr     h c tranh,®Êu  Çu    th hay  chØ  nh  µ   Çu  ®Þ Nh th cung  øng.  Trêng  îp thùc hiÖn  u   Çu  h    ®Ê th cung øng  Ët t  ÕtbÞ   ×  v  ,thi   th Tæng  Çu  th EPC   ph¶ilËp vµ      tho¶ thuËn  íi ñ   u    Ò   å   ¬  êi  Çu    v Ch ®Ç tv H s m th cung  øng  Ët v  t  ÕtbÞ. ,thi   Néi dung  îp ®ång    h  cung øng  Ët t  ÕtbÞ   v  ,thi   ph¶iphï hîp víi éidung  µ           n v tiÕn ®é   ùc hiÖn  îp  ng    th   H ®å EPC. 2/ Tr¸ch  Ö m,  nhi quyÒn  ¹n  ña  ñ   u   , Tæng   Çu  h c Ch ®Ç t    th EPC   µ  ¬  vc quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan   v c li   Trªn c¬  ë      s c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng    l  tv x d ban hµnh  Ìm  k theo   c¸c NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µ  è  CP v s 12/2000/N§­   ña  CP c ChÝnh  ñ, tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n  ña  ñ   u  ,Tæng  Çu  ph     quy h c Ch ®Ç t  th EPC   µ  ¬   vC quan, ®¬n  Þ   ã  ªnquan  trong  Öc  ùc  Ön  ù  theo  ×nh    v c li     vi th hi d ¸n  h thøc  îp  H ®ång EPC   îchíng dÉn  ô  Ó    ®    c th nh sau: 2.1 Tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n cña  ñ  u        quy h   Ch ®Ç tbao  å m: g a/ Qu¶n  ývèn  ña  ù  vµ    l  c d ¸n  thanh  to¸n cho    Tæng   Çu  th EPC  theo  Õ   K ho¹ch thanh    µ  Õn ®é   ùc hiÖn;   to¸nv ti   th   b/ LËp  å   ¬    H s yªu  Çu  ña  ñ   u   , Hå   ¬  êi  Çu  êng  îp    c c Ch ®Ç t   s m th (tr h tæ chøc  u  Çu)vµ  ×nh duyÖt c¸ctµiliÖu nµy. ®Ê th   tr          c/Giao    cho Tæng  Çu  th EPC   Ëp ThiÕtkÕ   ü  ËtchitiÕtvµ  å   ¬  êi  l    k thu       H s m thÇu cung  øng  Ët  , thiÕtbÞ   Õu  ã) cña  ù    ãi thÇu. Trêng  îp    v t    (n c  d ¸n,g     h do tÝnh  Êt kü  Ët® Æc   Ötcña  ù    ãithÇu  ×  ñ   u    ã  Ó  b¸o ch   thu   bi   d ¸n,g   th Ch ®Ç tc th     c¸o Ng êicã  Èm  Òn      th quy xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi thuªtvÊn  Ëp  Õt kÕ      l Thi   kü  Ët­ thu tæng  ù    µ  å   ¬  êi  Çu  d to¸nv H s m th cung  øng  Ëtt  ÕtbÞ. v  ,thi   d/ Tr×nh  Öt    duy (hoÆc  tho¶  Ën  thu phª  Öt) ThiÕt kÕ   ü  Ët­ duy     k thu tæng  dù    µ kÕ   ¹ch thùc hiÖn  ù    µm  ñ tôcphª duyÖt hoÆc   to¸nv   ho     d ¸n;l th         tho¶ thuËn    kh¸c. e/ § Òn  ï,rµ      b   ph¸ bom   × n   Õu  ã),gi¶iphãng  µ  µn  m (n c     v b giao m Æt     b»ng  x©y  ùng  d cho  Tæng  Çu  th EPC; f/   Êy phÐp  ©y  ùng  Õu  Çn);   gi   Xin xd (n c g/ Ký  Õt  îp  ng  íiTæng   Çu    k h ®å v  th EPC       ®Ó thic«ng  íc c¸c h¹ng  ôc   tr     m chuÈn  Þ   ©y  ùng  : ® êng  bx d nh   giao th«ng, ®iÖn,  íc,th«ng    ªnl¹cvµo    n  tinli     c«ng  êng  µ    tr v c¸cc«ng  ×nh kü  Ëtkh¸c; tr   thu   h/ Tho¶  Ën  íiTæng   Çu    thu v   th EPC   Ò   Õt kÕ   v Thi   b¶n  Ï thic«ng  ÷ng  v    nh h¹ng  ôc   m c«ng  ×nh  Ýnh  µ  å   ¬  êi  Çu  tr ch v H s m th mua   ¾ m   Ët  , thiÕt bÞ  s v t    (nÕu  chøc  u  Çu); tæ  ®Ê th   i/  Tho¶  Ën  íi thu v   Tæng  Çu  th EPC   Ò   v danh  s¸ch c¸cNhµ   Çu  ô;    th ph j/ ùc  Õp hoÆc    Tr ti   th«ng  qua    Ên  ùc hiÖn gi¸m    Ön  êng  i víi T v th     s¸thi tr ®è     c¸c c«ng  Öc  Õt kÕ,  vi thi   cung øng  Ët  , thiÕt bÞ,  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt,  v t    x d vl ® nghiÖ m    Ën  µnh  ¹ythö   µ    thu,v h ch    v c¸cc«ng  Öc  vi kh¸c;   k/ Tæ     chøc nghiÖm  thu  µ  µm  ñ  ôc ®Ó   Êp  v l th t   c Chøng chØ   ö  ông  sd c«ng  ×nh (nÕu  Çn); tr   c l/     chøc  o  ¹o®éi ngò    é  Tæ ®µ t     c¸n b qu¶n  ývµ  Ën  µnh  l  v h c«ng  ×nh; tr
  6. 6 m/  Ò   Êt,kiÕn  Þ   íicÊp  ã  Èm   Òn  § xu   ngh v   c th quy cho  Ðp  dông    ph ¸p  c¸c chÕ   ,  Ýnh  ®é ch s¸ch u  ∙icña  ù    Õu  ã)®èi víi  ®  d ¸n (n c       Tæng  Çu  th EPC. 2.2 Tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n cña      v quy h   Tæng  Çu  th EPC   bao  å m: g a/ TiÕp  Ën  µ    nh v qu¶n  ýTæng  Æt   l  m b»ng  ©y  ùng,b¶o  xd   qu¶n    èt, tim,c   m èc  í c«ng  ×nh  µ  iÒu  èi ho¹t®éng  gi i   tr v® ph     chung  ÷a    µ   Çu  Õu  gi c¸c Nh th (n cã); b/LËp  ÕtkÕ   ü  ËtchitiÕt;   Thi   k thu     c/LËp  µ    v tho¶ thuËn  íi ñ   u    Ò   ÕtkÕ     v  Ch ®Ç tv Thi   b¶n  Ïthic«ng  v    theo  å  h s¬  ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt; Thi   k thu     d/ LËp  µ    v tho¶  Ën  íiChñ   u    Ò   å   ¬  êi  Çu  thu v   ®Ç tv H s m th cung  øng  Ët t  v  , thiÕtbÞ  µ  chøc lùachän  µ   Çu    v tæ     Nh th cung  øng  Ëtt  ÕtbÞ  Õu  ã); v  ,thi   (n c   e/ LËp  µ    v tho¶ thuËn  íi ñ   u    Ò   Õ   ¹ch tiÕn ®é   ùc hiÖn      v  Ch ®Ç tv K ho     th   c¸c giai o¹n     ® thic«ng  hoÆc     ¹ng  ôc  c¸ch m c«ng  ×nh chñ  Õu; tr   y g/LËp  µ    v tho¶ thuËn  íi ñ  u    Ò   Õ   ¹ch thanh    v  Ch ®Ç tv K ho   to¸n; h/Lùa  än  µ   Çu  ô    ch Nh th ph th«ng  qua  u  Çu  ®Ê th hoÆc   chØ  nh  Çu; ®Þ th i/ Õp  Ën  µ   Ti nh v qu¶n  ýsö  ông    ¹ng  ôc  l  d c¸ch m c«ng  ×nh ngoµigãithÇu  tr      EPC   Chñ  u    µn  do  ®Ç tb giao (nÕu  ã);   c j/     chøc  Ö   èng  Tæ h th qu¶n  ýchÊtl ng thi l   î     c«ng  ©y  ùng; xd   k/ Thùc  Ön     hi c«ng    ö  t¸c th nghiÖ m,  Öu  hi chØnh;  Ën  µnh  ¹y  ö v h ch th   ®ång   é   b c«ng  ×nh; tr  tham  gia  íng  Én,  o   ¹o h d ®µ t  c«ng  ©n   Ën  µnh, nh v h   chuyÓn  giao c«ng  Ö   µ    µiliÖu kü  Ët,bÝ  Õt  Õu  ã)li     ngh v c¸ct     thu   quy (n c   ªnquan  ®Õ n   Öc  Ën  µnh,sö  ông  µ  vi v h  d v b¶o  ×c«ng  ×nh;bµn  tr   tr   giao c«ng  ×nh cho    tr   Chñ  u    ®Ç ttheo quy  nh    ®Þ trong khu«n    khæ   ña  îp  ng  c H ®å EPC; l/LËp  biÖn      ph¸p  ¶m   ® b¶o  iÒu  Ön  Ö   ® ki v sinh m«i  êng, phßng  èng    tr   ch ch¸y,næ   µ  toµn    ng      v an  lao®é trªnc«ng  êng; tr m/  ý  Õt  îp ®ång  íiT   Ên  Kk h  v   v trong níc hoÆc   íc ngoµi(nÕu  Çn)       n    c ®Ó thùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô  ña    m s nhi v c Tæng  Çu th EPC; n/Thùc  Ön    hi b¶o  µnh  h c«ng  ×nh theo quy  nh  Ön  µnh. tr     ®Þ hi h 2.3  C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  ¬    B ng   ph v c quan, ®¬n  Þ  Êp    ña  ñ    v c trªnc Ch ®Ç u    ã  tc tr¸chnhiÖ m:   a/ Xem   Ðt,gi¶iquyÕt    Ên  ,    ñ tôcli     x   c¸cv ®Ò c¸cth     ªnquan  n   Öc  iÓn ®Õ vi tr   khai,thùc hiÖn  ù    ãithÇu      d ¸n,g   EPC   trong ph¹m      vichøc n¨ng,quyÒn  ¹n  ña    hc m × nh  :thÈm  nh, phª duyÖt Hå   ¬    Çu  ña  ñ  u    nh   ®Þ      s yªu c c Ch ®Ç t(hoÆc  å   ¬  Hs m êi  Çu),v¨n  th   b¶n  chØ   nh   ®Þ Tæng   Çu  th EPC   (hoÆc   Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th EPC), ThiÕt kÕ   ü  Ët­     k thu tæng  ù  d to¸n,c¸c söa  æi       ® bæ sung  ÕtkÕ   Õu  thi   (n cã)theo ph©n  Êp.     c b/ ChØ   o    ®¹ gi¶iquyÕt  ÷ng  Ên    nh v ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  ù    ãithÇu  d ¸n,g   EPC. 3/Thùc  Ön  îp  ng    hi H ®å EPC 3.1 Hîp  ng    ®å EPC   îcký  Õt víi ÷ng  éidung  ñ  Õu  ®   k    nh n  ch y sau  y: ®© a/C¸c  ñ  Ó  µ  i t ng cña  îp ®ång   ch th v ®è  î   h  b/Thêigian thùc hiÖn        
  7. 7 c/C¸c  iÒu  Ön  ña  îp ®ång    ® ki c h   d/Gi¸hîp ®ång  µ nghiÖm        v  thu,thanh  to¸n e/Sö  ông  µ   Çu  ô   d Nh th ph f/  B¶o  µnh  h c«ng  ×nh tr g/HiÖu  ùccña  îp ®ång  µ    Õt c¸ctranhchÊp.   l  h  v gi¶iquy           îp  ng  H ®å EPC   cßn bao  å m     ô  ôchîp ®ång  Ìm  g c¸cph l     k theo  :c¸cb¶n  nh     vÏ,c¸cchØ  Én  ü  Ët;Hå   ¬  cÇu  ña  ñ   u  ;c¸ctho¶ thuËn     d k thu   s yªu  c Ch ®Ç t      b»ng  v¨n b¶n  ÷a Chñ   u    íiTæng  Çu    gi   ®Ç tv   th EPC;  å   ¬  êi  Çu,Hå   ¬  ù  Çu  H s m th   s d th (hoÆc    Êtcña  µ   Çu)vµ    µiliÖu cã  ªnquan  ®Ò xu   Nh th   c¸ct     li   kh¸c. 3.2     îp  ng   Gi¸H ®å EPC  chØ  îc®iÒu  ®  chØnh    khitrong hîp ®ång  ý  Õt     kk cã quy  nh  â vÒ   ¹m    ®Þ r   ph vi,møc    µ  ¬ng  ®é v ph ph¸p  iÒu  ® chØnh    gi¸.Nguyªn  t¾c  iÒu  ® chØnh    îp  ng  gi¸H ®å EPC    sau: nh   a/ §èivíic¸c khèil ng            î ph¸tsinh ngoµihîp  ng  nh÷ng      ®å do  nguyªn  ©n  nh kh«ng   éc  Ò   µ   Çu   bæ   thu v Nh th nh sung, thay  æi  ÕtkÕ,  ®iÒu  Ön    ® thi   do  ki ®Þa  Êtc«ng  ×nh thay ® æi  ×: ch   tr     th ­ Ph Çn  èil ng    kh  î ph¸tsinh cña  ÷ng      nh c«ng  Öc  ∙  ã  vi ® c trong danh  ôc     m c«ng  Öc  ña  îp  ng  îc ®iÒu  vi c h ®å ®  chØnh theo  n    ña  îp  ng  ∙  ý  ®¬ gi¸c h ®å ®k kÕt  (bao  å m   yÕu  ètrtgi¸) g c¶  t   î  . ­ §èivíi èil ng ph¸tsinh cña  ÷ng       kh  î       nh c«ng  Öc  a  ã  vi ch c trong    danh  ôc   m c«ng  Öc  ña  îp  ng  ×  ñ   u    vi c h ®å th Ch ®Ç tph¶ithèng  Êt víiTæng   Çu    nh     th EPC   vÒ   Öc    nh  n    dông  vi x¸c ®Þ ®¬ gi¸¸p  cho    c¸c c«ng  Öc  ã  èil ng  vi c kh  î ph¸tsinh     theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n b/ §èi víiHîp  ng       ®å EPC  kh«ng  éc  ¹  îp  ng  än gãi vµ  ã  êi thu lo ih ®å tr     c th   gian  ùc hiÖn    th¸ng th×  õ th¸ng thø  trë®i,hîp  ng  Ï ® îc xem   th   trªn12    t    13      ®å s    xÐt ®iÒu    chØnh    i víi ét  è  ¹ vËtt  ËtliÖu x©y  ùng  ñ  Õu  µ    gi¸®è     m s lo i  ,v       d ch y v chi phÝ  Ò   ©n  v nh c«ng. c/ Khi cã  ÷ng      nh thay  æi  ínvÒ   Õ   ,  Ýnh  ® l   ch ®é ch s¸ch  ña  µ   íc ¸p c Nh n     dông  cho  u    µ  ©y  ùng  µm  ®Ç tv x d l ¶nh  ëng  n   ¬  Êu    îp ®ång  ×    h ®Õ c c gi¸h   th gi¸ Hîp  ng  ®å EPC   Ï® îc  iÒu  s    ® chØnh  ¹cho  ïhîp víi ÷ng  l i ph       nh thay ® æi  µy.   n d/Tæng  Çu    th EPC   Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ýnh    t to¸n,gi¶i ×nh vµ     tr   tho¶ thuËn    víi ñ  u    Ò     iÒu   Ch ®Ç tv c¸c® chØnh  gi¸. 3.3  Öc  Vi thanh to¸n Hîp  ng    ®å EPC   îc thùc  Ön    ¬  ë  ÷ng  ®  hi trªn c s nh nguyªn t¾c    sau  y: ®© a/ Gi¸ thanh     to¸n Hîp  ng    ®å EPC   µ gi¸hîp  ng  µ    iÒu  Ön    l    ®å v c¸c ® ki ghi trong hîp  ng  ï hîp  íic¸c quy  nh    ®å ph   v    ®Þ nªu  ¹  Ó m     ti §i 1.6,1.7    ­ Kho¶n  vµ  1  §iÓ m     µ     3.1 v 3.2 ­Kho¶n  ­M ôc    ña  3   IIc Th«ng  nµy. t  b/ Khitr Ónkhaithùc hiÖn  îp  ng, Chñ  u    ¹m     i       H ®å   ®Ç tt øng  èn  v cho Tæng   thÇu  EPC   õtr ng  îp  (tr   ê h Hai  bªn  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c).Møc   ¹m    t øng  µ  Öc  v vi thu håivèn  ¹m     t øng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: ­    Møc   ¹m  t øng  èn  Çn  u   v l ®Ç cho  Tæng   Çu  th EPC   èithiÓu  t  b»ng 15%   gi¸trÞcña  îp  ng     H ®å EPC   (kh«ng  bao  å m     ÞphÇn  ÕtbÞ  g gi¸tr   thi   c«ng  Ö); ngh ­ViÖc  ¹m    t øng  èn    v ®Ó mua  ¾ m   ÕtbÞ  s thi   c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët ngh d v k thu   ® îc x¸c ®Þnh     theo tho¶  Ën  ÷a Tæng   Çu  thu gi   th EPC   íiNhµ   v  s¶n  Êt,cung  xu   øng  µ  v ph¶iphïhîp víi Õn ®é   ùc hiÖn  îp  ng         ti   th   H ®å EPC;
  8. 8 ­ ViÖc  ¹m    t øng  èn  ña  v c Tæng  Çu th EPC   cho    µ   Çu  ô  îcthùc c¸cNh th ph ®     hiÖn  theo quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh; l  tv x d hi h ­ Vèn  ¹m    t øng  Ï® îcthu håidÇn  s        theo  õng  ú  t k thanh    µ    åih Õt  to¸nv thu h   khic«ng  Öc  îcthanh    n     vi ®   to¸n®Õ 80%     Þkhèil ng hoµn  µnh. gi¸tr    î   th c/ Chñ   u      ®Ç t thanh  to¸n cho    Tæng   Çu  th EPC   theo  Õn    ùc  Ön  ti ®é th hi c«ng  Öc, theo    óng  Çu  vi   gi¸tr th hay    Þ hîp  ng  ∙  îc ký  Õt  µ     gi¸tr   ®å ® ®   k v c¸c ®iÒu  Ön  ki kh¸c cña  îp  ng    ¬  ë  èi l ng    h ®å trªnc s kh  î c«ng  Öc  ùc  Ön  îc vi th hi ®   nghiÖ m    thu theo giai o¹n  ùc hiÖn     ® th   hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th ­ §èivíi      c«ng    ©y  ¾p,viÖc  t¸cx l   thanh    îcc¨n cø  µo  èil ng hoµn  to¸n®     v kh  î   thµnh, K Õ   ¹ch    ho thanh to¸n vµ  Õu    Þ     Phi ®Ò ngh thanh  to¸n cña    Tæng   Çu  th EPC. ­ §èivíiviÖc       mua   ¾ m,  s cung øng  Ët t  thiÕtbÞ, viÖc  v  ,      thanh    ùc to¸nth   hiÖn theo hîp ®ång       cung  øng  Ëtt thiÕtbÞ ®∙  îcký  Õt; v  ,    ® k ­ §èivíi      c«ng     Ên  Tæng  Çu  t¸ctv do  th EPC   ùc hiÖn,viÖc  th     thanh    ­ to¸n® îc c¨n  vµo  èil ng    cø  kh  î c«ng  Öc   Ên  µn  µnh  ∙  îc nghiÖm   theo vi t v ho th ®®  thu    giai o¹n    ® hoÆc  theo thêigian thùc hiÖn         c«ng  Öc   Ên. vi tv 3.4 Sö  ông  µ   Çu  ô  µ  îp  ng  Çu  ô  d Nh th ph v H ®å th ph a/ Tæng   Çu    th EPC   ùa chän  µ   Çu  ô  l  Nh th ph th«ng  qua  u   Çu  ®Ê th hoÆc   chØ   nh  Çu. Danh  ®Þ th   s¸ch c¸c Nhµ   Çu  ô  ∙  îc kh ¼ng  nh     th ph ® ®   ®Þ ph¶i® îc    sù  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ  u  . c Ch ®Ç t  Tæng   Çu  th EPC   kh«ng  îc phÐp  ®  giao  Çu  ¹ c¸c c«ng  Öc  ñ  Õu  th l i     vi ch y (phÇn  trong  íc thùc  Ön) cña  ù    gãi thÇu  cã  tÝnh  chÊt   Õt  do  n  hi   d ¸n,            quy ®Þnh  n   Êt l ng  µ  êih¹n  µn  µnh  ®Õ ch  î v th   ho th c«ng  ×nh.ViÖc  tr   giao  Çu  ¹ th l  i ®èi  íinh÷ng  v  c«ng  Öc  vi kh¸c cña    Tæng   Çu  th EPC   ph¶i® îc sù  ng        ®å ý b»ng  v¨n b¶n cña  ñ   u    µ  ñ   u        Ch ®Ç tv Ch ®Ç tkh«ng  îctõ chèira v¨n b¶n  µy  Õu   ®         nn kh«ng  ã  ýdo    ¸ng. c l   x¸c® b/ ViÖc  ý  Õt Hîp  ng  Çu  ô  ÷a Tæng  Çu EPC   µ  µ  thÇu    kk   ®å th ph gi   th   v Nh   phô ph¶iphï hîp  íinéi dung  ña  îp  ng      v    c H ®å EPC   µ    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  luËtvÒ   îp ®ång.   h    c/Trong  ¹m    ùc hiÖn    ph vith   c«ng  Öc  ña  îp  ng  vi c H ®å EPC,  µ   Çu  ô  Nh th ph kh«ng  ã  c quan  Ö   ùc tiÕp  íiChñ   u    vµ  h tr   v  ®Ç t chØ   Þu  ch tr¸ch nhiÖm   íc   tr   Tæng   Çu  th EPC   Ò   Çn  v ph c«ng  Öc  îc giao  Çu  ¹ theo  îp  ng  Çu  vi ®   th l i   H ®å th phô. 3.5 Gi¸m    ùc hiÖn  îp  ng  µ    s¸tth   H ®å v nghiÖ m    thu c«ng  ×nh tr a/ Chñ  u    ùctiÕp hoÆc     ®Ç ttr     th«ng qua    Ên  ña  ×nh  Óm    Tv c m ki tra,gi¸m  s¸tviÖc  ùc hiÖn  îp  ng    th   h ®å theo  éi dung  ∙  ý  Õt  µ  n  ® k k v theo    c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  Ò   h v qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng,bao  å m:  l   î   tr   d   g ­KiÓ m     Ö   èng    trah th qu¶n  ývµ  l   b¶o  ¶m   Êtl ng c«ng  ×nh cña  ® ch  î   tr   Tæng   thÇu  EPC. ­ Gi¸m    Êt îng    s¸tch l thic«ng  ©y  ùng, gia c«ng  Õ   ¹o vµ  ¾p  Æt   x d    ch t   l ® thiÕtbÞ     trong suètqu¸ tr×nh x©y  ùng; ghibiªnb¶n  µ         d      v th«ng  cho  b¸o  Tæng   thÇu EPC   ùctiÕp hoÆc   (tr     b»ng    v¨n b¶n) khiph¸thiÖn  Êy  ÷ng  ¹t®éng       th nh ho   kh«ng  ïhîp víi ÕtkÕ   îcduyÖt  ph       thi   ®   hoÆc   quy  ¹m, tiªuchuÈn  ü  Ët® îc ph     k thu     ¸p dông      ®Ó Tæng  Çu  th EPC   öa  ÷a,hiÖu  s ch   chØnh;
  9. 9 ­ KiÓ m       Ën  ÷ng  èil ng c«ng  Öc      tra, nh nh x¸c kh  î   vi ph¸tsinh kh«ng  éc lçi   thu     cña  µ   Çu      Nh th ®Ó bæ sung  µ    Õt thanh  v gi¶iquy   to¸n.   b/ Tæng   Çu    th EPC   ã  c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  y         th hi ®Ç ®ñ c¸c yªu  Çu  Ò   c v khèi l ng  µ  Êt îng   î v ch l c«ng  ×nh  îc quy  nh   tr ®  ®Þ trong  îp  ng  H ®å EPC,    bao gå m:  ­ Tæ     chøc  Ö   èng  ¶m   h th ® b¶o  Êtl ng ®Ó   ùc hiÖn  ch  î   th   c«ng    Óm    t¸cki tra, gi¸m    ö nghiÖ m  µ  s¸t,   th v nghiÖ m    thu theo quy  nh hiÖn  µnh;   ®Þ   h ­ Tr¶  êi(trùctiÕp    l    hoÆc  b»ng  b¶n) vµ  ö  ýgi¶iquyÕt  ÷ng  Õn  v¨n    x l    nh ki nghÞ  ña  ñ  u    ªnquan  n   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng; c Ch ®Ç tli   ®Õ ch  î   tr   d ­ ChuÈn  Þ   y       å  ¬, tµiliÖu cho  Öc    b ®Ç ®ñ c¸c h s       vi nghiÖm  thu theo    giai ®o¹n,h¹ng  ôc    m hay c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th theo quy  nh.   ®Þ c/ C«ng      t¸cnghiÖm  thu  ÷a  ñ   u      µ  gi Ch ®Ç t v Tæng   Çu th EPC   îc thùc ®    hiÖn  theo giai o¹n     ® hoÆc  c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th   ­ Tríc khithic«ng, Chñ   u    Çn  èng  Êt  íiTæng   Çu          ®Ç t c th nh v   th EPC   Ò   v c¸ch ph©n    chiagiai®o¹n  µn  µnh       ho th ®Ó nghiÖm     µ  thu v chuyÓn  ícthic«ng  b   còng      nh  ÷ng    o¹n    nh x¸c ®Þ nh giai® thic«ng quan  äng cã  tr   ¶nh  ëng  ín®Õ n   h l  chÊt îng,tiÕn ®é   ùc hiÖn  µ  ù  toµn  ña   l     th   v s an  c c«ng  ×nh trong vËn  µnh  µ  tr     h v khaith¸csö  ông.    d ­ Chñ   u    ñ  ×tæ    ®Ç t ch tr   chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cnghiÖ m   trªnc¬  ë  thu    s ®¸nh    ùc tr¹ngmøc    gi¸th     ®é c«ng  Öc  µn  µnh  µ  vi ho th v xem   Ðt Hå   ¬  x   s nghiÖm   thu c«ng  ×nh cïng víi   µiliÖu cã  ªnquan    tr       t     li   c¸c kh¸cdo    Tæng  Çu  th EPC   ×nh. tr   §èi víic«ng  ×nh  ã     tr c yªu  Çu  ü  Ët phøc  ¹p,Chñ   u    ph¶i tæ  c k thu   t  ®Ç t   chøc  nghiÖ m  thu  ¹    iÓ m   õng  ü  Ët hoÆc   c¸c giai®o¹n    ti c¸c ® d k thu       thic«ng quan  träng 3.6 Tæng  Çu    th EPC   ùc hiÖn  th   b¶o  µnh  µn  é  h to b c«ng  ×nh víi êih¹n  tr       th vµ  møc  Òn b¶o  µnh  ti   h quy  nh   sau: ®Þ nh   a/Thêih¹n      b¶o  µnh  îcx¸c®Þnh  h ®   theo tho¶ thuËn      (hay quy  nh)  ña    ®Þ c Nhµ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  i  íim¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ  ®è v   m thi   v theo  quy  nh  Ön    ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc®èi víi c Nh n       c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d b/ Møc  Òn b¶o  µnh  îcx¸c ®Þnh    ti   h ®   theo  tho¶ thuËn  ÷a Chñ   u    µ    gi   ®Ç tv Tæng   Çu  th EPC   i  íiphÇn  ®è v   m¸y  ãc,  Õt bÞ   µ  m thi   v theo  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc®èi víi c Nh n       c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   III­t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1/Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy ký    tn c hi l   15  k t    ban  µnh. h 2/ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   Þch  û   B Ch t U ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  tyv Th tr c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  Th«ng  nµy. t 
Đồng bộ tài khoản