Thông tư 01/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. T h«ng t Cña ng©n Hµng NHµ Níc viÖt nam sè 01/2004/TT­NHNN  n g µ y   2 0   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   H U í N G   D É N   T H ù C   H I Ö N   Q U Y Õ T   § Þ N H  Sè 1197/Q§­TTg NGµY 05/11/2003 CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ  VÒ VIÖC Xö Lý Nî TåN §äNG CñA HîP T¸C X∙ PHI N«NG NGHIÖP §Ó   triÓn   khai   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   1197/Q§­TTg   ngµy 05/11/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc xö  lý  nî   tån  ®äng cña Hîp t¸c x∙ phi n«ng nghiÖp;  Sau khi thèng   nhÊt víi Bé  Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng   dÉn thùc hiÖn viÖc xö  lý  c¸c kho¶n nî  vay Ng©n hµng cña   c¸c Hîp t¸c x∙ phi n«ng nghiÖp nh sau: 1. §èi tîng, ph¹m vi xö lý nî C¸c kho¶n nî  cña c¸c Hîp t¸c x∙ phi n«ng nghiÖp bao  gåm: Hîp t¸c x∙ mua b¸n, Hîp t¸c x∙ tiÓu thñ c«ng nghiÖp,  Hîp t¸c x∙ kinh doanh tæng hîp, Hîp t¸c x∙ thñy h¶i s¶n,  hîp t¸c x∙ vËn t¶i, Hîp t¸c x∙ x©y dùng, c¸c Hîp t¸c x∙  kh«ng thuéc  ®èi tîng xö  lý  nî  tån  ®äng t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  146/2001/Q§­TTg   ngµy   02/10/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  hîp t¸c x∙), ph¸t sinh tõ  31/12/1999  trë  vÒ  tríc mµ  vÉn cßn d  nî   ®Õn 31/12/2003 t¹i c¸c Ng©n  hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc (sau  ®©y gäi lµ  t¾t Ng©n hµng th­ ¬ng m¹i). 2. Nguyªn t¾c xö lý nî 2.1. Xo¸ nî ®æi víi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Hîp t¸c  x∙  ®∙ gi¶i thÓ  (kÓ  c¶ trêng hîp tù  gi¶i thÓ), hîp t¸c x∙  ®∙ chuyÓn ®æi vµ ®¨ng ký kinh doanh theo NghÞ ®Þnh sè 16/ CP ngµy 12/02/1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn  ®æi,  ®¨ng ký  Hîp t¸c x∙ vµ  tæ chøc ho¹t  ®éng cña Liªn hiÖp Hîp t¸c x∙   (gäi t¾t lµ  Hîp t¸c x∙  ®ang ho¹t  ®éng) mµ  c¸c Hîp t¸c x∙   nµy kinh doanh thua lç kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî do nguyªn  nh©n kh¸ch quan. 2.2. Trêng hîp c¸c hîp t¸c x∙ sö   ®ông c¸c kho¶n tiÒn   vay  ®Ó  chi tiªu kh«ng   ®óng  quy  ®Þnh g©y l∙ng phÝ,  thÊt  tho¸t   th×   c¸c   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   phèi   hîp   víi   chÝnh  quyÒn   ®Þa  ph¬ng lµ  c¬  quan  liªn quan x¸c  ®Þnh  râ  tr¸ch  nhiÖm c¸ nh©n, yªu cÇu båi thêng vËt chÊt ®Ó hoµn tr¶ cho  Ng©n   hµng  th¬ng  m¹i.   Trêng   hîp   kh«ng  thÓ  quy   ®îc   tr¸ch  nhiÖm th× cho xo¸ nî. 2.3.   Nh÷ng   Hîp   t¸c   x∙   ®ang   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cã  l∙i hoÆc hoµ  vèn nhng cè  t×nh d©y da kh«ng tr¶ nî, Ng©n  hµng cho vay phèi hîp víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng cã  biÖn  ph¸p cìng chÕ   ®Ó  thu håi nî  theo c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.
  2. 3. Hå s¬, thñ tôc xö lý xo¸ nî 3.1. §èi víi Hîp t¸c x∙ ®∙ gi¶i thÓ hoÆc tù gi¶i thÓ: ­ B¶n sao QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ Hîp t¸c x∙, nÕu tù gi¶i  thÓ   ph¶i   cã   biªn   b¶n   cña   Uû   ban   Nh©n   d©n   cÊp   ra   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Hîp t¸c x∙ x¸c lËp. B¶n sao b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  ph¬ng ¸n xö  lý  tµi s¶n  (nÕu   cã)   ®Õn   ngµy   cã   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   hoÆc   tù   gi¶i  thÓ, vµ  b¸o c¸o thuyÕt minh râ  nguyªn nh©n kh«ng tr¶  ®îc  nî  vay Ng©n hµng,  ®îc Uû  ban Nh©n d©n cÊp ra quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp Hîp t¸c x∙, c¬ quan tµi chÝnh quËn, huyÖn, Ng©n   hµng cho vay x¸c nhËn. B¶n   sao   khÕ  íc   cã   rót   sè   d  ®Õn   ngµy   sao   y   do   Ng©n  hµng cho vay lËp, ký tªn vµ ®ãng dÊu. ­ BiÓu tæng hîp ®Ò nghÞ xo¸ nî do chi nh¸nh Ng©n hµng  th¬ng   m¹i   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   lËp   vµ  ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (biÓu 1). 3.2. §èi víi Hîp t¸c x∙  ®ang ho¹t  ®éng kh«ng cã  kh¶  n¨ng tr¶ nî do nguyªn nh©n kh¸ch quan: ­ §¬n ®Ò nghÞ xo¸ nî cña Hîp t¸c x∙ vay vèn Ng©n hµng   th¬ng m¹i. ­   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®Õn   ngµy   31/12/2003   cã   thuyÕt   minh râ  nguyªn nh©n kh«ng tr¶  ®îc nî  vay Ng©n hµng th¬ng  m¹i; B¶n sao c¸c v¨n b¶n, hå  s¬, chøng tõ, biªn b¶n x¸c  ®Þnh thiÖt h¹i chøng minh nguyªn nh©n kh¸ch quan, bÊt kh¶   kh¸ng dÉn  ®Õn viÖc kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî   ®îc Uû  ban  Nh©n d©n cÊp ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Hîp t¸c x∙, c¬  quan  tµi chÝnh quËn, huyÖn, Ng©n hµng cho vay x¸c nhËn. ­ B¶n sao khÕ  íc cã  rót sè  d  ®Õn ngµy sao y do Ng©n  hang th¬ng m¹i cho vay lËp, ký tªn vµ ®ãng dÊu. ­ BiÓu tæng hîp ®Ò nghÞ xo¸ nî do chi nh¸nh Ng©n hµng  th¬ng   m¹i   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   lËp   lµ  ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (biÓu 1). 3.3. §èi víi Hîp t¸c x∙  ®ang ho¹t  ®éng kh«ng cã  kh¶  n¨ng tr¶ nî do nguyªn nh©n chñ quan vÒ phÝa hîp t¸c x∙: a. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ tr¸ch  nhiÖm c¸ nh©n, møc  ®é  båi thêng vËt chÊt  ®Ó  hoµn tr¶ c¸c  kho¶n nî  cho Hîp t¸c x∙, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i  ®«n  ®èc  Hîp t¸c x∙ nhanh chãng thu nî ®Ó hoµn tr¶ nî vay cho Ng©n   hµng th¬ng m¹i.
  3. b.   Trêng   hîp   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   kh«ng   quy   ® îc   tr¸ch  nhiÖm hoÆc c¸ nh©n sau khi bÞ  quy tr¸ch nhiÖm båi thêng  vËt   chÊt   ®Ó   hoµn   tr¶   c¸c   kho¶n   nî   cho   Hîp   t¸c   x∙   nhng  kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶ nî  do bÞ  chÕt, mÊt tÝch, c¸c Ng©n  hµng th¬ng m¹i lËp hå s¬ ®Ò nghÞ xo¸ nî nh sau: ­ §¬n ®Ò nghÞ xo¸ nî cña Hîp t¸c x∙ vay vèn Ng©n hµng   th¬ng m¹i. ­   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®Õn   ngµy   31/12/2003   cã   thuyÕt   minh râ  nguyªn nh©n kh«ng tr¶  ®îc nî  vay Ng©n hµng th¬ng  m¹i  ®îc Uû  ban Nh©n d©n cÊp ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Hîp  t¸c x∙, c¬  quan tµi chÝnh quËn, huyÖn, Ng©n hµng cho vay  x¸c nhËn. ­   C¸c   v¨n   b¶n   cña   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   liªn   quan   ®Õn  viÖc x¸c  ®Þnh kh«ng thÓ  quy  ®îc tr¸ch nhiÖm  ®Ò  nghÞ  xo¸  nî. HoÆc, x¸c nhËn cña c¬  quan c«ng an t¹i  ®Þa ph ¬ng, Uû  ban Nh©n d©n cÊp ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Hîp t¸c x∙ vÒ  viÖc c¸ nh©n sau khi bÞ quy tr¸ch nhiÖm nhng kh«ng cã kh¶  n¨ng tr¶ nî  Hîp t¸c x∙ do bÞ  chÕt, mÊt tÝch. (§Ýnh kÌm  v¨n   b¶n   cña   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   x¸c   ®Þnh   tr¸ch   nhiÖm   c¸  nh©n, møc  ®é  båi thêng vËt chÊt  ®Ó  hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî  cho Hîp t¸c x∙). ­ B¶n sao khÕ  íc cã  rót sè  d  ®Õn ngµy sao y do Ng©n  hµng th¬ng m¹i cho vay lËp, ký tªn vµ ®ãng dÊu. ­ BiÓu tæng hîp ®Ò nghÞ xo¸ nî do chi nh¸nh Ng©n hµng  th¬ng   m¹i   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   lËp   vµ  ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (biÓu l). 4. Nguån tµi chÝnh ®Ó xö lý xo¸ nî C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i sö dông dù phßng rñi ro ®Ó bï  ®¾p   c¸c   kho¶n   xo¸   nî   (nî   gèc)   cho   Hîp   t¸c   x∙   phi   n«ng  nghiÖp. Trêng hîp dù  phßng rñi ro kh«ng  ®ñ   ®Ó  bï   ®¾p sè  nî   (nî   gèc)   ®îc   phÐp   xo¸   cho   c¸c   Hîp   t¸c   x∙   phi   n«ng  nghiÖp th×  Ng©n hµng th¬ng m¹i b¸o c¸o  ®Ó  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam tæng hîp tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt,  quyÕt ®Þnh. 5. Tæ chøc thùc hiÖn 5.1.  Trªn  c¬  së  ph¹m  vi,  ®èi tîng cña  Th«ng  t  nµy,  c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o chi nh¸nh  Ng©n hµng th¬ng m¹i cho vay lËp hå  s¬  hoÆc híng dÉn c¸c  kh¸ch   hµng   lËp   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   xo¸   nî,   ®¶m   b¶o   ®óng   quy  ®Þnh; Tæng hîp b¸o c¸o cã  x¸c nhËn cña Uû  ban Nh©n d©n  tØnh   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc 
  4. ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  (biÓu 1); 5.2. Sau khi nhËn  ®îc hå  s¬   ®Ò  nghÞ  xo¸ nî, c¸c Tæng  Gi¸m ®èc Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc tæ chøc kiÓm tra ®¶m  b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lý  hå  s¬  cña c¸c kho¶n nî   ®Ò  nghÞ   xo¸   ®ång   thêi   tæng   hîp   sè   liÖu   toµn   hÖ   thèng   göi   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vµ   Bé   Tµi   chÝnh   tríc   ngµy  15/04/2004 (biÓu 2). 5.3. Trªn c¬  së  b¸o c¸o tæng hîp  ®Ò  nghÞ  xo¸ nî  do  Ng©n hµng  th¬ng m¹i göi tíi, Liªn  Bé  Ng©n  hµng  Nhµ  níc  ViÖt Nam, Bé  Tµi chÝnh Liªn minh Hîp t¸c x∙ ViÖt Nam vµ  Thanh tra Nhµ níc sÏ tiÕn hµnh phóc tra hå s¬ ®Ò nghÞ xo¸   nî  cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. C¨n cø kÕt qu¶ sè  liÖu  phóc tra,  §oµn  c«ng t¸c Liªn Bé  tæng hîp b¸o c¸o tr×nh  Liªn Bé quyÕt ®Þnh. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng   b¸o.  Trong   qu¸   tr×nh  thùc   hiÖn   nÕu   ph¸t   sinh  v íng  m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh, b¸o c¸o vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  5. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu 1 Tªn Ng©n hµng th¬ng m¹i tØnh, TP .... BiÓu tæng hîp c¸c kho¶n ®Ò nghÞ xo¸ nî §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång STT §¬n vÞ Sè nî ®Ò nghÞ xo¸ Tæng sè Chia ra c¸c nguyªn nh©n Gèc L∙i Gi¶i thÓ, tù tan r∙, mÊt  Thiªn tai,  Kinh doanh  Nguyªn nh©n  ®èi tîng thu nî b∙o lôt thu lç kh¸c Gèc L∙i Gèc L∙i Gèc L∙i Gèc L∙i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Hîp t¸c x∙ A 2 Hîp t¸c x∙ B 3 ............. ............. .. Tæng céng Ghi chó: Nî cña c¸c HTX ®∙ xö lý theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§­TTg ngµy 05/10/2001 thèng kª   riªng. ........ Ngµy ...... 
  6. 6 Chñ tÞch UBND tØnh, TP Gi¸m ®èc NHNNVN chi nh¸nh  th¸ng ...... n¨m 2004 tØnh, TP Gi¸m ®èc Ng©n hµng cho vay (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu (Ký tªn, ®ãng dÊu)
  7. 7 BiÓu 2 Tªn Ng©n hµng th¬ng m¹i: .... b¸o c¸o tæng hîp c¸c kho¶n ®Ò nghÞ xo¸ nî §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång STT §¬n vÞ Sè nî ®Ò nghÞ xo¸ Tæng sè Chia ra c¸c nguyªn nh©n Gèc L∙i Gi¶i thÓ, tù tan r∙, mÊt Thiªn tai, b∙o  Kinh doanh  Nguyªn nh©n  ®èi tîng lôt thu lç kh¸c  thu nî Gèc L∙i Gèc l∙i Gèc L∙i Gèc L∙i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Chi nh¸nh NHTM  tØnh A 2 Chi nh¸nh NHTM  tØnh B 3 ................. ........... Tæng céng Ghi chó: Nî cña c¸c HTX ®∙ xö lý theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§­TTg ngµy 05/10/2001 thèng kª   riªng.
  8. 8 ........ Ngµy ......  th¸ng ...... n¨m 2004 LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản