Thông tư 01/NN-KL-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
131
lượt xem
8
download

Thông tư 01/NN-KL-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/NN-KL-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 77/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/NN-KL-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P h¸t tri Ó n  « n g  th«n s è  01/N N­K L­T T  n g µ y 18  n th¸ng 2 n¨ m  1997 v Ò   Ö c h í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  77/C P v Ò   ö  vi hi x p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n  lý r õ ng, b ¶ o  v Ö  r õ ng  c v µ  q u ¶ n  lý l © m  s¶n Ch Ýnh  ñ  ∙  ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 77/CP  µy  ng 29/11/1996  Ò   ö  vx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl  l©m s¶n.NghÞ   nh  ∙    ®Þ ® quy  nh  y  ,  ô  Ó  Öc  ö  ¹thµnh  Ýnh   ®Þ ®Ç ®ñ c th vi x ph   ch ®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m    v  h vi vi ph c¸c quy  ¾c  t qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   õng  èng  l  n  r th nhÊt    µnh  Öc  ö  ¹ttheo  thih vi x ph   Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µy  l x l    h ch ng 06/7/1995 vµ  c¸c quy ®Þnh  cña LuËt b¶o vÖ  vµ  ph¸t iÓn rõng ngµy   tr 12/8/1991. §Ó  b¶o  ¶m   ùc  Ön  ® th hi nghiªm chØnh NghÞ   nh   ®Þ 77/CP,  é   B N«ng   nghiÖp  µ  v PTNT   íng dÉn, gi¶ithÝch    µm  â thªm  ét  è  Ên    ∙  îc h     ®Ó l r   m s v ®Ò ® ®   quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ t i ®Þ 77/CP. I. Ò  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  V ë  ¬ng    ña  Ch I c NghÞ   nh  ®Þ 77/CP, quy  nh  ét  è  Ên    ã  Ýnh    ®Þ m sv ®Ò c t ® Æc   ïl©m  th   nghiÖp, cßn      c¸c quy  nh  ã  Ýnh  ®Þ ct nguyªn  ¾c  t chung  kh¸c ¸p    dông theo Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   l x l    h ch 1.Kh¸iniÖ m   ©m     l s¶n  Òu  (§i 2) 1.1.Gç   õng,c¸c lo¹  ùc vËt rõng   r   i th     kh¸c vµ  ng  Ët rõng  ý  Õ m   ãi   ®é v  qu hi n  t¹ §iÒu  µy  µnh÷ng  µic©y,loµicon  îcquy  nh  ô  Ó    i n l  lo      ®  ®Þ c th trong Danh  ôc     m thùc  Ët rõng,®éng  Ët rõng  ý  Õ m   v    v  qu hi ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 18/H§BT  µy  ng 17/01/1992. 1.2.C¸c  ¹  ç    lo i th«ng  êng  ãi t¹  Òu  µy, ® îc chia theo  nhã m     g th n  i §i n       8  quy ®Þnh  ¹  tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 2198/CN  µy  ng 26/11/1977  ña  é   ©m  c Bl nghiÖp    ban hµnh  ©n  ¹ t¹m  êic¸clo¹ gç  ö  ông  èng  Êt trong c¶  íc;trõm ét  è  ph lo i th     i s d     th nh    n   s lo¹  ç  éc nhã m       ∙  îcghivµo  i thu   g I,II® ®     Danh  ôc  ùc vËt rõng  ý  Õ m   ña  m th     qu hi c NghÞ   nh  ®Þ 18/H§BT. 2.Trêng  îp chuyÓn    h  sang    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù  Òu    h s (§i 3) T¹iKho¶n    Òu  cña    2, §i 3  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP  ∙  ® quy  nh  ÷ng  êng  ®Þ nh tr hîp    ¹m  vi ph kh«ng  éc  ¹m    ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   thu ph vi x ph     h ch m chuyÓn  sang    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù:hµnh      ¹m  µ     h s  viviph m møc    ©y  Öth¹i ®é g thi     vîtqu¸ møc    èi®a  éc ph¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     ®é t   thu   vix ph     h ch quy  nh    ®Þ ë m çi  µnh    Òu  ®Õ n   Òu  h vi (§i 4  §i 14)  hoÆc  khai th¸c,s¨n  ¾t, vËn      b  chuyÓn,   mua,  b¸n    Ðp  ùc  Ët  õng, ®éng  Ët  õng  ý  Õ m   ã    Þ ® Æc   tr¸ ph i th v r   vr qu hi c gi¸tr   biÖtvÒ   Òu  Æt     ã m   vµ  ã m   trong Danh  ôc    nhi m (tøcnh IA  nh IB    m ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 18/H§BT).§èi víinh÷ng  êng  îp  µy, c¬       tr h n   quan  Ó m   ©m   Ki l
  2. 2 ph¶iphèihîp  íic¬      v   quan  Ó m     Ki s¸t,C«ng  cïng  Êp    an  c ®Ó xem   Ðt,n Õu    x  ®ñ dÊu  Öu  éiph¹m  ×  hi t   th chuyÓn sang  ëi tè,®iÒu    kh     tra theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.   V Ò   ÷ng  ô    ¹m  nh v vi ph chuyÓn  sang    truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù  ãi   h sn  chung  µ  Öc  ùc hiÖn  Èm   Òn  ña  Ó m   ©m  v vi th   th quy c Ki l trong ho¹t®éng  iÒu      ® trah×nh  ù, Bé   ïng  íic¸c ngµnh  ªnquan  Ï cã  b¶n  íng  Én  ô  Ó,   s  c v    li   s   v¨n  h d c th   thay thÕ    Th«ng   è  LN/KL  µy  9­ ts 16­ ng 20­ 1989  ña  é  © m   c BL nghiÖp  íng dÉn  h  viÖc  ùc hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ¬  th   nhi v  h c c quan  Ó m   ©m  ©n  ©n  Ki l nh d trong  ho¹t®éng  iÒu    ×nh  ù.   ® trah s 3.V Ò     nguyªn t¾c  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   x l    h ch T¹i§iÒu  cña    3  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,®∙  l x l    h ch   quy  nh  µm ét  ®Þ l  ngêi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng    hi nhi h vi vi ph h ch th b x ph   t hµnh      ¹m  µ  Òu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  × m çi ng­ viviph v nhi ng       mh viviph th     êiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.    ®Ò b x ph 3.1.Trêng  îp m ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh:   h  ng     nhi h viviph h ch C¨n  møc    ©y  Öth¹icña  õng  µnh      ¹m, ®èi chiÕu  íi   cø  ®é g thi     t h viviph     v c¸c khung  ö  ¹tm µ   Ðt quyÕt  nh  ö  ¹t®èi víitõng  µnh      ¹m. N Õ u   x ph   x   ®Þ x ph       h viviph   møc  ö  ¹t®èi víi õng  µnh    u   éc thÈm  Òn  ña  ét  Êp  ×    x ph       t h vi®Ò thu   quy c m c th do cÊp    ö  ¹t; Õu  ®ã x ph   n trong ®ã   ã  µnh      ¹m  µ     ch viviph m møc  ö  ¹tthuéc thÈm   x ph     quyÒn  ña  Êp    × chuyÓn  µn  é  å  ¬    Êp      ö  ¹t. c c trªnth   to b h s lªnc trªn®Ó x ph Khi  Ëp  l biªn b¶n  òng   ra    c nh quyÕt  nh   ö  ¹t víingêi ®∙    ¹m  ®Þ x ph       vi ph nhiÒu  µnh    µy  h vin chØ  Çn  Ëp  ét    c l m biªnb¶n  µ  ét  Õt  nh  ö  ¹tnh­ v m quy ®Þ x ph   ng ph¶ighirâ  Ò     µnh      ¹m  µ      v c¸c h viviph v møc   ö  ¹t®èi  íitõng  µnh      x ph   v  h vivi ph¹m. 3.2.Trêng  îp  Òu  êi cã  chøc  ¾n   ã  íinhau    ïng  ùc   h nhi ng   tæ  g b v  ®Ó c th   hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh: mh viviph h ch C¨n  møc     ©y  Öth¹ichung  ña  ÷ng  êiviph¹m, ®èi  Õu  cø  ®é g thi     c nh ng       chi víikhung  ö  ¹tm µ   Ðt  Õt  nh  ö  ¹t®èi  íihµnh          x ph   x quy ®Þ x ph   v  vi®ã ë møc     cao nhÊt  trong khung  ö  ¹tv×  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   µ  ÷ng  êi vi ph¹m    x ph   c t ti     v nh ng     cïng nhau  Þu    ch møc  ö  ¹tchung  ,  x ph   ®ã kh«ng  Õt  nh  ö  ¹triªng®èi quy ®Þ x ph      víi õng  êiviph¹m. Trong     t ng       biªnb¶n  òng    Õt  nh  ö  ¹tph¶ighirâ c nh quy ®Þ x ph        vÒ     êiviph¹m. c¸cng     Trêng  îp  h ph¸thiÖn  ét  ô    ¹m  ng  ùc  Õ  ¹  ã  Òu  êi vi   m v vi ph nh th t l i nhi ng     c ph¹m  Ò     µnh      ¹m  v c¸ch viviph kh¸cnhau  × xö  ¹t®èi víi õng ngêicïng hµnh    th   ph       t      viviph¹m  ña  ä. ThÝ   ô: tr ng  îp  ét  ô  Ën     c h  d   ê h m v v chuyÓn    Ðp  ©m  tr¸ ph i l s¶n,   c¬ quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹t®èi víichñ  ©m  c th quy x ph       l s¶n  µ  êi sö  ông  ¬ng  v ng   d ph tiÖn chë    ©m    thuªl s¶n    Ðp. tr¸ph i II. Ò  c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc  V v µ  m ø c  ® é  x ö  p h ¹t ë Ch ¬ng    ña  IIc NghÞ   nh  ®Þ 77/CP, ®∙    quy  nh  â  Ò     µnh      ®Þ r v c¸c h vi vi ph¹m trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m  l  s¶n,gå m       11 hµnh    õ§iÒu  ®Õ n   Òu      çi hµnh    ∙  vit   4  §i 14.ë m   vi® quy  nh  ®Þ møc    ©y  Öt ®é g thi  
  3. 3 h¹itèi®a   n   õng      ®Õ r hoÆc   ©m   l s¶n  µ  v møc   ¹ttiÒn  èi®a   ¬ng  ph   t  t øng; quy    ®Þnh  õng  t møc    ö  ¹tthµnh    ®é x ph   c¸c khung  ¹ttiÒn ®Ó   ö  ¹t®óng  Èm   ph     x ph   th quyÒn  µ  ng  v ®ó møc      ¹m; quy  nh  ×nh  ®é viph   ®Þ h thøc xö  ¹tc¶nh      ph   c¸o hoÆc   ph¹ttiÒn,c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c phï hîp  íitõng      v  lo¹ hµnh      ¹m  µnh  Ýnh.   i viviph h ch 1.X¸c  nh  µnh      ¹m.   ®Þ h viviph Trong  Ëp biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  Ðt xö  ¹t, l    viph h ch v x   ph   ph¶ix¸c®Þnh  µ     v ghi®óng    µnh      ∙    tªnh vinh ® quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  õ§iÒu  ®Õ n   Òu    Õp ®Þ t    i t  4  §i 14;ti   ®ã     nh  µnh    ∙    ¹m  µo  Òu  µo  ña  Ët b¶o  Ö   µ    iÓn x¸c ®Þ h vi® viph v §i n c Lu   v v ph¸ttr   rõng (LBVPTR)  µ    ¹m  ét  v viph m trongc¸cquy  nh  ô  Ó  µo  ña       ®Þ c th n c v¨n b¶n  ­ h íng  Én    µnh  Ët ®ã     d thih Lu   (v¨n b¶n  ña  Ýnh  ñ, Bé   c Ch ph   hoÆc   tØnh, huyÖn)    ®Ó   µm  â thªm  µnh      ¹m  µnh  Ýnh,nh: l r  h viviph h ch   1.1.Ph¸  õng    Ðp  Òu      ¹m  Òu  LBVPTR   µ    r tr¸ph i (§i 4):viph §i 13  v quy  nh   ®Þ cô  Ó  ¹ §iÒu  LuËt ®Êt  ai. th t  i 23    ® 1.2.Khai th¸c rõng  i Ðp  Òu    ú        tr¸ ph   (§i 5):tu theo  µnh    ô  Ó  µ     h vi c th m vi ph¹m  ét  m trong c¸c §iÒu        LBVPTR;  i  íigç  µ  ©m     19, 37, 38, 39  ®è v   v l s¶n  ý  qu hiÕ m   ãi t¹  Òu  µy  µ  Òu  cña  n   i§i n v §i 12  NghÞ   nh   ®Þ 77/CP  µ thùc  Ët  õng  l  vr nhã m  IIA,  vi ph¹m  quy  ®Þnh  cô  thÓ  t¹ NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  i 17/01/1992. 1.3.Ph¸t®èt  õng    Ðp    µm  ¬ng  Éy  Òu      ¹m  Òu        r tr¸ph i ®Ó l n r (§i 6):viph §i 21 LBVPTR. 1.4.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v phßng ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng  Òu      ¹m    (§i 7):viph §iÒu  LBVPTR   µ  ô  Ó  ¹ NghÞ   nh  22  v c th t  i ®Þ 22/CP  µy  ng 09/3/1995 cña  Ýnh    Ch phñ ban  µnh  h quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng.   1.5.Vi  ¹m    ph quy  nh   Ò   ®Þ v phßng  õ s©u  Önh  ¹irõng  Òu      tr   b h  (§i 8): vi ph¹m  Òu  LBVPTR. §i 23  1.6. Ch¨n    th¶ gia  óc  iphÐp   µo  õng  Òu      ¹m   Òu    s tr¸  v r (§i 9): vi ph §i 21 LBVPTR. 1.7. S¨n b ¾t tr¸ phÐp  ®éng  vËt rõng (§iÒu 10):  ph¹m  §iÒu 19  i  vi LBVPTR;  i  íi®éng  Ët rõng  ý  Õ m   ãi t¹  Òu  µy  µ ®éng  Ët rõng  ®è v   v  qu hi n  i §i n l   v  quý  Õ m   ã m       ¹m  hi nh IIB,viph quy  nh  ô  Ó  ¹  ®Þ c th t i NghÞ   nh  ®Þ 18/H§BT  µy  ng 17/1/1992. 1.8.G © y   Öth¹i®Êt  õng  Òu      ¹m  Òu  LBVPTR.   thi     r (§i 11):viph §i 24  1.9.V Ën    chuyÓn, mua,    b¸n    Ðp  ©m  tr¸ ph i l s¶n  Òu  (§i 12):viph¹m  Òu     §i 20 LBVPTR   µ  v quy  nh  ô  Ó  ¹  ®Þ c th t i Th«ng   LN/KL  µy  t 11­ ng 31/10/1995  ña  c Bé   © m   L nghiÖp  íng  Én  Óm     Öc  h d ki tra vi khai th¸c,vËn      chuyÓn,  Õ   Õn, ch bi   xuÊtkhÈu  µ    v kinhdoanh  ©m    l s¶n. 1.10.Vi  ¹m    ph quy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Õ   Õn  ç  µ  ©m    l  n   ch bi g v l s¶n (§iÒu  13): vi ph¹m     quy  nh   ô  Ó   ¹  ®Þ c th t iQuy Õt  nh   ®Þ 2375NN­CBNLS/Q§  ngµy  30/12/1996  ña  é   ëng  é   c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNT  ban  µnh  h quy  Õ   ch vÒ   Öc  Ðt  Öt  vi x duy quy  ¹ch  ¹ng íivµ  Êp  Êy  Ðp  Õ   Õn  ç, l©m   ho m l  c gi ph ch bi g   s¶n kh¸ccho      c¸cdoanh nghiÖp.
  4. 4 1.11.Vi ph¹m  ñ tôc tr×nh kiÓm   ©m     th       l s¶n  Òu      ¹m  (§i 14):viph quy  nh   ®Þ cô  Ó  ¹ Th«ng   LN/KL  µy  th t  i t11­ ng 31/10/1995. 2.ViÖc    ông    ×nh    ¸p d c¸ch thøc,møc    ö  ¹t.   ®é x ph 2.1.ë  çi  µnh      ¹m  Òu  ®Õ n   Òu   m h viviph (§i 4  §i 14),®∙    quy  nh  â    ®Þ r c¸c khung  ¹ttiÒn t ng  ph    ¬ øng  íi Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y      Ðt  v  thi     viph h ch g ra.Khi x xö  ¹t,ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tcïng  íiviÖc  ¹tc¶nh  ph     th quy x ph   v  ph   c¸o hoÆc   ¹t ph   tiÒn    ©n, tæ  c¸ nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch theo  Èm  Òn  th quy quy  nh,  ú ®Þ tu   theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  t ch   ®é viph cßn    ông  ét  ¸p d m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc  ö  x ph¹tbæ     sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸cquy  nh          ®Þ ë c¸ckho¶n  èië  çi §iÒu. cu   m   2.2.C¸ch  Ýnh  Òn ph¹t:   t ti   Khi xÐt xö  ¹tm ét  µnh      ¹m, c¨n cø      ph   h viviph     møc    Öth¹ido    ¹m  ®é thi     viph g©y  ®Ó     nh   ra  x¸c ®Þ khung  ¹ttiÒn,t¹m  Ýnh  è  Òn  ¹tb»ng  ph     t s ti ph   c¸ch  Êy l  møc   Òn  ¹tcao  Êt n»m   ti ph   nh   trong khung  ¹t®ã     ph   chia cho    møc     Öth¹i ®é thi     cao  Êt vµ  ©n  íimøc    Öth¹ido    ¹m  ©y    nh   nh v  ®é thi     viph g ra.Trªn c¬  ë  è  Òn   s s ti   ph¹tt¹m  Ýnh  ,  Ðt c¸c yÕu  è vÒ   Ýnh  Êt,møc      ¹m, nh©n  ©n    t ®ã x     t  t ch   ®é viph   th ngêi viph¹m,  ×nh  Õtgi¶m  Ñ      t ti   nh hoÆc   t¨ng nÆng     Õt  nh  ô  Ó    ®Ó quy ®Þ c th møc   ¹ttiÒn  µ  Öc  dông    ×nh  ph   v vi ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c®èi víi µnh      ¹m  .      h viviph ®ã 2.3.Ph¹ttiÒn vµ  Þch    ©m       t thu l s¶n    Ðp. tr¸ph i Trong  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Ünh  ùc  õng, thùc  Õ  Öc    x ph     h ch vl vr   t vi ¸p dông  ng  êih×nh  ®å th   thøc  ¹ttiÒn  µ  Þch  l©m  ph   vt thu  s¶n    Ðp  êng  ã  tr¸ ph i th c khã kh¨n,nhng  y   µ m ét    ®© l   nguyªn  ¾c  t trong  ö  ý ®èi  íic¸c vi ph¹m  ©y  x l  v     g thiÖt h¹i®Õ n   õng  µ  ©m      r vl s¶n. VÊn     Þch    ®Ò t thu  ©m   l s¶n  i Ðp  ã    tr¸ ph   cý nghÜa  ùc tiÔn rÊtquan  äng trong chèng    ¹m  µ    åitµis¶n  Ò     th      tr     viph v thu h     v cho Nhµ   íc.V×   Ëy    ö  ¹tnh÷ng  µnh    n   v khix ph   h vichÆt    õng,khaith¸c,s¨n b ¾t, ph¸ r          vËn chuyÓn, mua,  tr¸phÐp  ©m    b¸n    i l s¶n,nhÊt lµc¸chµnh           vimang  Ýnh  Êt t ch   gian  Ëu  l hoÆc   ©y  Öth¹i®Õ n   ùc  Ët rõng, ®éng  Ët rõng  ý  Õ m,  g thi     th v     v  qu hi ph¶ichó  äng ¸p  ông  haih×nh    tr   d c¶    thøc  ö  ¹t®ã.  x ph   Trong  êng  îp    Öt tr h c¸ bi   nh  êiviph¹m  ã  µn  ng     c ho c¶nh  kinh tÕ  ã    kh kh¨n kh«ng  ã    c hoÆc   kh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  ép  Òn ph¹tth× cã  Ó  ¹ttiÒn ë  n ti       th ph     møc    Ñ   ¬n  ®é nh h hoÆc   c¶nh    µ  c¸o v tÞch    ©m  thu l s¶n    Ðp; hoÆc   êng  îp ngêiviph¹m  ùc sù  ã  tr¸ph i   tr h     th   c nhu  Çu  c sö  ông  ©m  d l s¶n, lµ d©n  a   ¬ng  ë  ¹  éc  i îng  Çn  Õu  è  µ     ®Þ ph s ti thu ®è t c chi c v l©m  s¶n    Ðp  éc lo¹  tr¸ ph i thu   i th«ng  êng  ×  ã  Ó  th th c th chØ  ¹ttiÒn  µ  ph   v cho  ö  s dông  ©m  l s¶n. Nãi chung  µkhixÐt xö  ¹tph¶ixem   Ðt ®èi t ng viph¹m, m ôc  ch      l       ph     x    î       ®Ý vi ph¹m, xö  ýhîp lý, îp t×nh  i víi õng  êng  îp cô  Ó      l        h ®è     t tr h   th ®Ó b¶o  ¶m   Öc  ö  ® vi x ph¹tcã  Öu  ùcthùc tÕ.   hi l     2.4.Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  éc  Èm  Òn  µ thu  åikh«ng     sd gi ph thu th quy l  h   cho  êi vi ph¹m  ö  ông  ÷ng  ¹  Êy  Ðp  c¬  ng     sd nh lo igi ph do  quan  Êp  ×nh  Êp  c m c (giÊy phÐp    khaith¸crõng,vËn       chuyÓn,  Õ   Õn, xuÊt khÈu  ©m  ch bi     l s¶n) m µ     ngêiviph¹m  ∙  è    µm       ® c ý l tr¸hoÆc     ¹o  Êy tê®ã;    ông  i gi¶m gi     ¸p d trong nh÷ng  ­   tr êng  îp xÐt thÊy  Çn  h    c ph¶ithu håigiÊy phÐp  ña  êiviph¹m          c ng     ®Ó ng¨n chÆn     t¸  ¹m. Cßn  ÷ng  êng  îp vîtthÈm  Òn  ×  iph   nh tr h   quy th ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn      Þ    åigiÊy phÐp  .   th quy ®Ó ®Ò ngh thu h     ®ã
  5. 5 III.V Ò  th È m  q u y Ò n  v µ  th ñ t ô c x ö  p h ¹t   A. T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t 1.ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  Ó m   ©m  Òu    quy x ph   Ki l (§i 15) 1.1.Nh ©n    Ó m   ©m  ang    µnh    viªnKi l® thih c«ng  ô      Ön  µnh      v khiph¸thi h vivi ph¹m  éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  × nh, gi¶i thu   quy x ph   m     Õt nh  quy   sau: ­ N Õ u   µ viph¹m  á  Ðt  Êy  Çn  ö  ¹tlµ c¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn    l    nh x th c x ph     c¸o  ph   ®Õ n   20.000  ng  µ  ®å v kh«ng  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  × quyÕt  v  ti     th   ®Þnh  ö  ¹tt¹  ç  x ph   i ch b»ng  ×nh  h thøc  c¶nh c¸o  Öng  mi hoÆc   ¹ttiÒn  ph   b»ng  Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph ­  Õ u   Ðt  Êy  N x th møc     Çn  ö  ¹tlµ ph¹ttiÒn  õ trªn20.000  ng   ®é c x ph       t    ®å ®Õ n  100.000  ng  µ  Þch  ®å vt thu  ©m   l s¶n    Ðp,  ¬ng  Ön    ¹m  × tr¸ ph i ph ti vi ph th   ph¶ilËp      biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti §i 47  l xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, t¹m  ÷ l©m  l    h ch   gi   s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m    tr¸ ph i   ti     ®Ó b¸o c¸o  ñ  ëng  ùc tiÕp  ö  ý.Sau    ã    Õn  ö  ýcña  ñ  ëng  ùc th tr tr   x l  khic ý ki x l   th tr tr   tiÕp b»ng      v¨n b¶n,nh©n    Ó m   ©m  Õt ®Þnh  ö  ¹ttiÒn (nÕu    viªnKi l quy   x ph     kh«ng  tÞch  l©m  thu  s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön    ¹m)  tr¸ ph i   ti viph hoÆc   ¹ttiÒn  µ  Þch    ph   vt thu l©m  s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m  tr¸ph   i ti     trong cïng m ét      Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph ViÖc  Quy Õt  nh  ö  ¹tthuéc  Èm   Òn  ña  ©n    Ó m   ra  ®Þ x ph   th quy c nh viªn Ki l©m ph¶itheo  ng  É u   Óu    ®ó m bi quy  nh  µ  íng dÉn  ña  é   ®Þ vh   c B N«ng  nghiÖp  vµ  PTNT. Trêng  îp  ©n   h nh viªn KiÓ m   ©m     l ph¸t hiÖn  µnh      ¹m   ît thÈm     h vi vi ph v  quyÒn  ö  ¹tcña  × nh   ×  x ph   m th sau    Ëp  khi l biªn b¶n, t¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng      gi   v  tiÖn viph¹m     ph¶ikÞp  êib¸o    ñ tr ng  ùctiÕp xö  ýhoÆc     th   c¸o th   ë tr     l  chuyÓn  Êp  c cã  Èm  Òn  ö  ý. th quy xl 1.2.V Ò   Öc  ùc hiÖn  Òn  ö  ¹tcña  ¹m  ëng  ¹m  Ó m   ©m,   vi th   quy x ph   Tr tr Tr Ki l  §éitr ng  éiKiÓ m   ©m  ¬  ng, c¸c Chi côc  Ó m   ©m  Çn   ë §   l c ®é     Ki l c chØ  o  ®¹ chÆt  chÏc¸c®¬n  Þ  µy  ö  ¹ttheo ®óng  Èm  Òn  µ       v n x ph     th quy v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   ö  ¹thµnh  Ýnh. C Ç n   chøc  µ    ¹   ñng  è  Ön  µn      x ph   ch   tæ  r so¸tl ic , c ki to c¸c Tr¹m  Ó m   ©m  Ò   ¬  ë  Ët chÊt,nhÊt lµ vÒ   Ki l vcsv        nghiÖp  ô    ¶m   v ®Ó ® b¶o    cho viÖc  ùc hiÖn  Èm  Òn  ö  ¹tcña  Êp  ¹m;tr cm ¾t  Çn  th   th quy x ph   c Tr   í   c chØ  o  Ý  ®¹ th ®iÓ m  giao  Èm   th quyÒn  ö  ¹tcho  ét  è  ¹m, sau    ¬  Õt  ót kinh x ph   m s Tr   ®ã s k r     nghiÖ m    iÓnkhaira c¸cTr¹m  ®Ó tr        kh¸c. Tr¹m  Ó m   ©m,  éi KiÓ m   ©m   ¬  ng  îc sö  ông  Ki l §  l c ®é ® d con  Êu  d riªng   trong ho¹t®éng     ph¸p  ýcña  n  Þ  × nh;      Ön    ¹m  µ  Ëp    l  ®¬ v m khiph¸thi viph v l biªn b¶n, n Õu  µnh      ¹m  éc  Èm  Òn  ö  ¹tcña  ¹m, §éith×  ¹m    h viviph thu th quy x ph   Tr     Tr tr ng  ¹m  Ó m   ©m,  éitr ng  éiKiÓ m   ©m  ¬  ng  Ðt quyÕt  nh  ¹t ë Tr Ki l §  ë §   l c ®é x  ®Þ ph   tiÒn,tÞch    thu  ©m  l s¶n    Ðp,  ¬ng  Ön    ¹m  tr¸ ph i ph ti viph b»ng  Quy Õt  nh  ö  ®Þ x ph¹t,  theo quy  nh  µ  íng dÉn  ña  é    ®Þ vh   c B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNT. 1.3.V Ò   Èm  Òn  Þch    ©m    th quy t thu l s¶n    Ðp. tr¸ph i T¹i §iÒu  cña    15  NghÞ   nh   ®Þ 77/CP,  ∙  ® quy  nh   õ  Êp  ¹m  ëng  ®Þ tc Tr tr KiÓ m   ©m  ëlªn® îc quyÒn  Þch    ©m  l tr       t thu l s¶n    Ðp  tr¸ ph i trong khung  ö  ¹t   x ph   thuéc thÈm  Òn, tøc lµkhèil ng hoÆc     Þl©m    quy       î   gi¸tr   s¶n  n»m  trong khung  ö    x ph¹tcña  õng  Êp.Cßn  Öc  Þch    ¬ng  Ön viph¹m  µthÈm  Òn    t c  vi t thu ph ti     l  quy kh¸c  vµ  ∙  ® quy  nh   ®Þ møc   èi®a     Þ ph¬ng  Ön    ¹m  Þ   Þch  t   gi¸tr   ti vi ph bt thu  éc thu   thÈm  quyÒn  cÊp  Tr¹m, §éi ®Õ n  10.000.000 ®ång, cña cÊp  H¹t ®Õ n  
  6. 6 20.000.000 ®ång  µ    v kh«ng  èng  Õ   Èm  Òn  µy  i víicÊp    ôc, kh ch th quy n ®è     Chi c   Côc  Ó m   ©m. Ki l ThÈ m  quyÒn  Þch  t thu  ©m   l s¶n  i Ðp  ¾n   Òn  íimøc   ¹t tiÒn tr¸ ph   g li v   ph     thuéc thÈm  Òn  ña  õng cÊp    Õt ®Þnh  ö  ¹t.   quy ct  khiquy   x ph Theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  cña  1,  3  NghÞ   nh   ®Þ 77/CP,  Öc    vi ¸p dông  møc   ö  ¹tkhicã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  ã  Ó  x ph     t ti   nh th c th gi¶m  møc   ¹ttiÒn ph     xuèng  Êp  ¬n  ng  th h nh kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc  èi Óu cña  t thi   khung  ö  ¹tvµ  x ph   khicã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  × cã  Ó     t ti     th   th t¨ngmøc  Òn ph¹tcao  ¬n  ng  ti     h nh kh«ng  ® îcvîtqu¸ møc  èi®a  ña       t   c khung  Òn ph¹t.   Ëy,khixÐt xö  ¹tm ét  µnh  ti     v       ph   Nh h viviph¹m  Õu  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ      n ct ti   nh hoÆc     t¨ngnÆng,  ×  th møc  ¹ttiÒn cã  ph     thÓ kh¸c nhau,thuéc thÈm  Òn  ö  ¹ttiÒn vµ  Þch    ©m        quy x ph    t thu l s¶n    Ðp   tr¸ph i cña    Êp  c¸cc kh¸cnhau    trong khung  ö  ¹t®ã.   x ph   ThÝ   ô: m ét  µnh    Ën  d  h vi v chuyÓn    Ðp  ©m   tr¸ ph i l s¶n  íikhèi l ng  v   î 6m3   quy trßn lo¹  ç    i th«ng  êng  H¹tKiÓ m   ©m  Óm    Ëp    g th do    l ki tra,l biªnb¶n    ¹m. viph   Hµnh      ¹m  íi viviph v   møc    ©y  Öth¹i®ã   ®é g thi     n»m   trong khung  ¹ttiÒn tõtrªn   ph        1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng ®å quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  cña  3,  12  NghÞ   nh   ®Þ 77/CP.  Møc   ¹t tiÒn  ph   theo  c¸ch  ¹m  Ýnh   ®∙  íng  Én  µ tt nh h d l  3.000.000  ng,  îtthÈm   ®å v  quyÒn  ö  ¹tcña  ¹t KiÓ m   ©m.  êng  îp  ã  x ph   H  l Tr hc t×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ti   nh theo  quy  nh  ã  Ó  ®Þ c th gi¶m  møc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ møc   õ t  trªn 1.000.000  ng  n     ®å ®Õ 2.000.000  ng  µ  Þch  ®å vt thu  ©m   l s¶n  i Ðp;  tr¸ ph   h×nh  thøc  µ  v møc   ö  ¹tnh vËy  µ thuéc  Èm   x ph   l  th quyÒn  ña  ¹t tr ng  ¹t c H  ë H  KiÓ m   ©m.  îcl¹  l Ng   itrong tr ng  îp cã  ÷ng  ×nh  Õtt¨ngnÆng,  ã  Ó    ,   ê h   nh t ti     c th t¨ng møc   ¹ttiÒn  µ  èi®a   n     ph   v t   ®Õ 5. 000.000,tÞch    thu  ©m   l s¶n    Ðp;  ×nh  tr¸ ph i h thøc  µ  v møc   ö  ¹tnµy  ¹  éc  Èm   x ph   li thu th quyÒn  ña  c Chi  ôc  ëng  c tr Chi  ôc  c KiÓ m   ©m  l hoÆc   ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ön. nh d huy 2.ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  û     quy x ph   U ban  ©n  ©n    Êp  Òu  nh d c¸cc (§i 16). T¹iKho¶n    Òu  NghÞ   nh    4, §i 16  ®Þ 77/CP, ®∙    quy  nh  ¬  ®Þ c quan  Ó m   Ki l©m     Êp    a   ¬ng  ã  c¸c c ë ®Þ ph c tr¸ch nhiÖm   óp    gi UBND   ïng  Êp  c c trong  Öc  vi xem   Ðt  Õt  nh  ö  ¹tvµ  chøc  ùc hiÖn  Õt  nh  ö  ¹t®ã.  x quy ®Þ x ph   tæ  th   quy ®Þ x ph   Tr¸chnhiÖ m    îcthùc hiÖn      ®ã ®     nh sau: 2.1.V Ò   Èm  Òn  ö  ¹tcña  ñ  Þch    th quy x ph   Ch t UBND     ùc hiÖn  x∙,th   theo    quy ®Þnh  ¹  ti Kho¶n    Òu  cña  1, §i 16  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP. Riªng  Ò   Þch    vt thu  ©m   l s¶n    Ðp  tr¸ph i trong khung  ö  ¹tthuéc thÈm  Òn  ña  Êp        ¹m  ÷   x ph     quy c c x∙,khix∙t gi   l©m s¶n    Ðp    tr¸ ph i ®Ó b¸o  c¸o  ¬  c quan  Ó m   ©m   a   ¬ng  ö  ý th×  ¹t Ki l ®Þ ph x l  H  hoÆc   ¹m  Ó m   ©m  ë  ¹  tr Ki l s ti ph¶i phèi hîp      chÆt  Ï víix∙ vµ  ã    Õn  ö  ý ch       c ý ki x l   nhanh  i  íil©m   ®è v   s¶n  i Ðp    tr¸ ph   ®ã b»ng  v¨n  b¶n    ñ   Þch  ®Ó Ch t UBND    x∙ quyÕt  nh  Öc  ö  ¹ttrong cïng m ét  ®Þ vi x ph       Quy Õt  nh  ö  ¹t, ®Þ x ph   theo  É u     m quy ®Þnh  µ  íng  Én  ña  é   vh d c B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNT.  èi víil©m  §   s¶n    Ðp  tr¸ ph i sau    ö  ý tÞch    ¬  khi x l   thu,c quan  Ó m   ©m   a   ¬ng  ã  Ki l ®Þ ph c tr¸ch nhiÖ m       b¶o qu¶n  µ    Õt theo quy  nh  Ön  µnh. v gi¶i quy     ®Þ hi h ë  Êp    c x∙,kh«ng  ã  chøc  Ó m   ©m  ïng cÊp, c¸c Chi côc  Ó m   ©m   c tæ  Ki l c      Ki l cã tr¸chnhiÖ m     chØ  o    ¹t,Tr¹m  Ó m   ©m  óp UBND       ùc hiÖn  ®¹ c¸c H   Ki l gi   c¸c x∙th   viÖc  ö  ¹ttheo  ng  Èm   Òn  µ    x ph   ®ó th quy v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ö  lu   x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh, nh  íng  Én  Öc  ö  ông, qu¶n  ýc¸c m É u   Óu     h ch  h d vi s d   l    bi ph¸p lý, Öc    ông    ñ tôcxÐt xö  ¹t.    vi ¸p d c¸cth       ph
  7. 7 2.2.ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch    quy x ph   Ch t UBND   Ön, tØnh,thùc hiÖn  huy       theo quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ    ®Þ t  i 2  Kho¶n    Òu  cña  3,§i 16  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP. Víitr¸chnhiÖm       tham  u  ña  ¬  m c c quan  Ó m   ©m    Êp    a  ¬ng, Ki l c¸c c ë ®Þ ph   nh÷ng  ô    ¹m  îtthÈm  Òn  ö  ¹tcña  ¹tKiÓ m   ©m  H¹tph¸thiÖn, v viph v   quy x ph   H  l do        lËp    biªn b¶n hoÆc   cÊp  íichuyÓn    µ  éc  Èm  Òn  ö  ¹tcña  do  d  lªnv thu th quy x ph   Chñ   Þch  t UBND  huyÖn;  ÷ng  ô  Þ   ¹m  îtthÈm   nh v v ph v  quyÒn   ña  c Chi  ôc  c KiÓ m   ©m  Chi  ôc  l do  c ph¸thiÖn, lËp        biªn b¶n hoÆc   cÊp  íichuyÓn    do  d  lªn, th×  ¹t,Chi côc  Ó m   ©m  Ëp  y     å  ¬  ×nh Chñ   Þch  H   Ki l l ®Ç ®ñ h s tr   t UBND   Ön  huy hoÆc   ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh xem   Ðt,ký  x   Quy Õt  nh  ö  ¹tvµ  ®Þ x ph   sau      ®ã tæ chøc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  ö  ¹tnh: thu  ép  Òn  ¹t,qu¶n  ývµ  ö  ý ®Þ x ph     n ti ph   l  x l  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  Þ   Þch      Õt      Ý   Çn  Õt v  ti vi ph bt thu,gi¶iquy c¸c chiph c thi   trongxö  ¹t.   ph 3.Tr¸chnhiÖ m  èihîp cña    ¬      ph     c¸cc quan  chøc  n¨ng  Òu  (§i 18) T¹i§iÒu  cña    18  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP,®∙    quy  nh  â tr¸chnhiÖ m  ña    ®Þ r    c c¸c c¬ quan  chøc  n¨ng    nh C¶nh      s¸t,H¶i quan, Thu Õ,    Qu¶n  ýthÞ  êng, Thanh  l  tr   trachuyªn ngµnh      trong viÖc  èihîp  íic¬    ph   v   quan  Ó m   ©m  u   Ki l ®Ê tranh ng¨n    chÆn       ¹m  c¸c viph ph¸p  ËtvÒ   õng.C¸c  lu   r   Chi  ôc  Ó m   ©m  Çn  ñ  ng  c Ki l c ch ®é tham  u  óp  m gi UBND   tØnh, thµnh  è    ph chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc  n¨ng  ùc th   hiÖn  èttr¸ch nhiÖ m   µy, x©y  ùng  èi  t    n  d m quan  Ö   èi hîp  µ  a  µo  ¹t h ph   v ® v ho   ®éng  êng  th xuyªn. Nh÷ng  êng  îp c¸c c¬  tr h     quan  chøc n¨ng    Ön    ¹m, lËp      ph¸thi viph   biªnb¶n vµ chuyÓn  å  ¬,tang  Ët sang  hs  v  cho  ¬  c quan  Ó m   ©m  ö  ý, ¬  Ki l x l   quan  Ó m   c Ki l©m ph¶iphèihîp      chÆt  Ï ®Ó   ö  ýkÞp  êihµnh      ¹m  µ    Õt ch   x l  th   viviph v gi¶iquy   c¸cchiphÝ  Çn  Õttheo chÕ     Ön  µnh     c thi     ®é hi h cho    ¬  c¸cc quan chøc n¨ng. §èi víibiªn b¶n, hå  ¬  c¸c c¬         s do    quan  chøc n¨ng chuyÓn giao,n Õu  ¬    c quan  Ó m   ©m  Ðt  Êy  a    ×  Õp  ôc tiÕn  µnh  µn  Ön  å  ¬, Ki l x th ch ®ñ th ti t   h ho thi h s   nh    x¸cminh,lËp biªnb¶n        x¸cminh    bæ sung cho Biªnb¶n    ¹m    viph ban  u   ∙  ®Ç ® lËp,lÊy lêikhai® ¬ng  ù, ngêi lµm         s    chøng, kiÓm     Ön  êng...   µm  â   trahi tr  ®Ó l r   thªm  µnh    Ýnh  Êt vµ  h vi,t ch   møc      ¹m  µ    Õu  èkh¸c,®ñ     ®Ó   ®é viph v c¸cy t    c¨n cø  xÐt quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph 4.Gi¶iquyÕt nh÷ng  êng  îp vît Èm  Òn  ö  ¹t(§iÒu       tr h   th quy x ph   19) M ét    ¹m  viph x¶y    îclËp    ra ®   biªnb¶n, c¨n cø      møc    Öth¹ig©y    µ  ®é thi     ra v khung  ¹ttiÒn t ng  ph    ¬ øng  éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Êp  µo  × chuyÓn  thu   quy x ph   c n th   hå  ¬  s cho  Êp    ö  ý.ViÖc  c ®ã x l   chuyÓn  å  ¬  ùc hiÖn  h s th   th«ng qua  Ö   èng  h th c¬ quan  Ó m   ©m     Êp    a   ¬ng, thuéc  Èm   Òn  ña  ¬  Ki l c¸c c ë ®Þ ph   th quy c c quan  KiÓ m   ©m  Êp  µo  × cÊp    ö  ý; êng  îp vîtthÈm  Òn  ña  ¹thoÆc   l c n th   ®ã x l  tr h   quy c H  Chi côc  Ó m   ©m  × H¹t,   ôc  Ó m   ©m  Ëp ®Çy    å  ¬      Ki l th     c Ki Chi l l  ®ñ h s ®Ó tham  u m cho UBND   Ön, tØnh  ö  ý. huy   xl B. T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t 1.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn   Òu      (§i 22)
  8. 8 ViÖc  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn  ph¶itheo  ng    ñ  ôc quy    ®ó c¸c th t   ®Þnh   ¹    Òu  õ  Òu  ®Õ n   Òu  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  t ic¸c §i t §i 39  §i 44  l x l    h chÝnh. V Ò   ¹m  ÷  êi,kh¸m  êi theo  ñ  ôc  µnh  Ýnh,  êi cã  Èm   t gi ng   ng   th t h ch ng   th quyÒn  quyÕt  nh  µ H¹t tr ng  ¹t KiÓ m   ©m,  ¹t tr ng  ¹t phóc  Óm   ra  ®Þ l    ë H   l H  ë H   ki l©m s¶n. V Ò   ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m,  cø  Èm  Òn  Þch    t gi   v  ti viph c¨n  th quy t thu l©m  s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m  tr¸ph i   ti     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 15  NghÞ   nh   ®Þ 77/CP  × ngêicã  Èm  Òn    Õt  nh  ¹m  ÷l©m  th     th quy ra quy ®Þ t gi   s¶n    Ðp, ph­ tr¸ph i   ¬ng  Ön viph¹m, lµthñ tr ng  ¬  ti           ë c quan  Ó m   ©m  õcÊp  ¹m  ëng,§éitr ng  Ki l t  Tr tr    ë §éiKiÓ m   ©m  ¬  ng  ëlªn.   l c ®é tr   2.ViÖc    ép  Òn ph¹t(§iÒu    thu n ti     24). C¬  quan  Ó m   ©m    Êp  ùc hiÖn  Öc    ép  Òn ph¹ttheo  ng  Ki l c¸c c th   vi thu n ti     ®ó quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   24  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP. TiÒn  ¹tthu ® îcph¶inép  µo    ph         v ng©n  s¸ch Nhµ   ícqua  µikho¶n  ña  n  Þ  ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.Biªnlai   n  t  c ®¬ v m t i   b  n     thu tiÒn ph¹tph¶ido  é   µi chÝnh         BT  (Tæng  ôc  Õ) ph¸thµnh; viÖc  c thu       qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  sd biªn laithu  Òn  ¹tph¶i thùc  Ön     ti ph     hi theo  Õ     n  ch ®é Ê chØ   Õ  thu cña  é  µichÝnh. BT  C¸c Chi  ôc  Ó m   ©m   ã  c Ki l c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íiSë   µi chÝnh, Côc    ph   v  T     Thu Õ     µn  ¹c,thèng  Êt híng dÉn  ùc hiÖn  ®Ó b b   nh     th   trong ph¹m    a   ¬ng    vi®Þ ph vÒ   c¸ch thøc    ép  Òn ph¹t, Õ       thu,n ti    ch ®é qu¶n  ýbiªnlaithu tiÒn ph¹tvµ  Òn  l            ti nép  ¹t. ph 3.Chi phôc  ô     v cho  c«ng    ö  ýviph¹m  Òu  t¸cx l     (§i 27) C¨n  Kho¶n    Òu  cña  cø  6, §i 27  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP  µ  v kho¶n    iÓ m     6, ® B, m ôc    ña  IIc Th«ng   è  TC/CSTC   µy  t s 52­ ng 12/9/1996  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  Öc    µ  ö  ông  Òn xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh,c¸c vi thu v s d ti   ph       h viviph h ch    Chi  ôc  Ó m   ©m  èihîp  íiSë   µi chÝnh, Côc  c Ki l ph   v   T     Thu Õ     µn  ¹c,thèng  ®Ó b b   nhÊt híng dÉn      trong ph¹m    a   ¬ng  Ò   éidung      vi®Þ ph v n  c¸c kho¶n    Õ     chi,ch ®é t¹m øng  µ  v thanh  Õt  quy to¸n c¸c kho¶n       chicho    ô    ¹m  c¸c v viph ph¸p  ËtvÒ   lu   rõng  ∙  ö  ý. ®xl 4.HiÖu  ùcthi µnh    l   h NghÞ   nh  ®Þ 77/CP T¹i§iÒu  cña    30  NghÞ   nh  ®Þ 77/CP, ®∙    quy  nh  ®Þ NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý, tøc  µy  l   k t  k  ng 29/11/1996  µ  v NghÞ   nh   µy  ®Þ n thay thÕ    NghÞ   nh  ®Þ 14/CP  µy  ng 05/12/1992  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy   ®Þnh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ývµ  l   b¶o  Ö   õng. vr Nh   Ëy, c¸c vô    ¹m  ∙  îc ph¸thiÖn, lËp    v     viph ® ®       biªnb¶n  µ  n   v ®Õ nay  a  ch ® îc xö  ýth×    l   ph¶ixö  ¹tthèng  Êt theo    ph   nh   NghÞ   nh  ®Þ 77/CP, kh«ng  îc xö    ®  ph¹ttheo NghÞ   nh      ®Þ 14/CP  ∙  Êt  Öu  ùc. ® m hi l * *                                *
  9. 9 Nh Ën  îc Th«ng   µy, c¸c Bé,  û   ®  tn     U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc Trung   ng cã  tr¸ch ¬  nhiÖ m  nghiªn cøu qu¸n tr Öt i  NghÞ  ®Þnh   77/CP, Th«ng   µy  µ  iÓn khaithùc hiÖn    tn v tr       trong c¸c ngµnh,c¸c cÊp  n   ¬        ®Õ c së. C¸c    Chi  ôc  Ó m   ©m   ã  c Ki l c tr¸ch nhiÖ m   óp  û     gi U ban  ©n   ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  ph trong viÖc    chØ   o  ùc hiÖn, tr c h Õt  µ chØ  o  ùc l ng  Ó m   ®¹ th     í  l  ®¹ l  î Ki l©m    a   ¬ng  ùc  Ön  ë ®Þ ph th hi nghiªm  chØnh  NghÞ   nh,  ®Þ theo  âi tæng  îp d  h  t×nh  ×nh  Óm    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    a  ¬ng    c¸o Uû   h ki tra, ph     x h ch ë ®Þ ph ®Ó b¸o    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ  é    ph v B N«ng  nghiÖp  µ  v PTNT. Côc  Ó m   ©m   ã  Ki l c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,chØ   o, kiÓm     Öc  ùc d  ®¹   tra vi th   hiÖn, tæng  îp  ×nh  ×nh    ht h chung  µ  õng  êigian  vt th   b¸o c¸o  Õt  k qu¶    é   lªn B N«ng nghiÖp  µ  v PTNT   µ  Ýnh  ñ. v Ch ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Bé   Ï ban  µnh  Ö   èng  É u   tn c hi l   t   k   s  h h th m biÓu  µ  íng dÉn  ùc hiÖn    vh   th   ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn    ñ tôcph¸p lývÒ   ö  ® th   c¸cth        x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ý l  l©m s¶n quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ t i ®Þ 77/CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản