intTypePromotion=1

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
195
lượt xem
3
download

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 15.12.1995 của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   æ N G  C ô C  T R ë N G   æ N G  C ô C  H ¶I Q U A N  S è  06/TC H Q­G S Q L   T T N G µ Y  24 T H¸ N G  01  M  1996  A N  H µ N H   U Y  C H Õ  T¹ M   H êI V Ò  T H ñ   N¨  B Q T T ô C  H ¶I Q U A N  ® èI VíI H µ N G  H O ¸  X U Ê T  N H Ë P   H È U, H µ N H  Lý  C ñ A     K H µ N H  K H¸ C H, X E  L ö A  LIªN V Ë N  Q U è C   Õ  X U Ê T   H Ë P  C ¶ N H.  T N TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC   H¶I  QUAN ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  2­ 20­ 1990; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 16/CP ngµy  03­ 07­ 1994  cña ChÝnh phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  Tæng  côc    H¶i quan; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  171­H§BT  ngµy  5­ 27­ 1991  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  ban  hµnh  B¶n quy  ®Þnh  thÓ        cô  thñ tôch¶iqu¶n  lÖ  vµ  phÝ    h¶iquan; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh    ® êng  thvÒ  s¾t      kÕt  biªngií ký  i gi÷a Bé    Giao  th«ng  vËn    ícCéng  t¶iN   hoµ  héichñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam   Bé    vµ  §êng s¾t  ícCéng  N   hoµ  Nh©n  d©n Trung  Hoa; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    qu¶n    h¶iquan. s¸tvµ  lývÒ      QUYÕT   ®ÞNH: §iÒu 1:  Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy B¶n  Quy chÕ  t¹m    thêi vÒ  thñ tôc H¶i quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, hµnh    lý cña hµnh  kh¸ch,xe    ªnvËn    löali   Quèc  xuÊtnhËp  tÕ    khÈu. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu 3: Côc  ëng  tr Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n        lý vÒ h¶i quan, Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n   thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng   côc H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh phè    trùc thuéc Trung ¬ng; C¸c  chøc, doanh    tæ    nghiÖp  li   cã  ªn quan  hµnh  vµ  kh¸c  ªnvËn  li   §êng  s¾t  Quèc  chÞu  tÕ  tr¸ch nhiÖn      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy. Q U Y  C H Õ  T ¹ M  T H ê i V Ò   H ñ  T ô C  H ¶I  U A N   èI VíI µ N G  H O ¸   U Ê T  N H Ë P  K H È U,  T Q ®  H X H µ N H  L ý  C ñ A  H µ N H  K H¸ C H,  E  L ö A  LIªN V Ë N  Q U è C  T Õ   U Ê T  N H Ë P   X X C¶N H (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  06/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  th¸ng01  24    n¨m  1996  cña  Tæng côc  Trëng Tæng  côc    H¶iquan).
  2. 2 CH ¬NG   I NH÷NG   QUY   ®ÞNH   CHUN G §iÒu    löaliªnvËn  1: Xe      quèc  bao  tÕ  gåm:  ®Çu   m¸y,c¸ctoa xe,vµ c¸c             lo¹  ch¹ytrªn® êng  i xe      s¾t    ra vµo    i®Òu   biªngií   , ph¶ichÞu  kiÓm    gi¸m    sù  travµ  s¸tcña      H¶i quan. §iÒu 2:  löa ra  Xe    vµo    i biªn gií ph¶i®ç  i biªn gií ®Ó       t¹  ga    i   lµm  tôc thñ    h¶iquan; ®Þa       ®iÓm,    thêigian xe  do  quan      ®ç  c¬  H¶i quan  c¬  vµ  quan  §êng  s¾t  cïng tho¶ thuËn      theo NghÞ    ®Þnh    ® êng  thvÒ  s¾t      biªngiíViÖt­ i Trung. §iÒu 3: Khi xe    t¹iga    i Trëng  hoÆc     löa ®ç    biªn gií   , tµu  ngêi ®¹i diÖn      ph¶iphèi hîp  t¹o®iÒu      vµ    kiÖn thuËn        lî ®Ó H¶i quan  i gi¸m    s¸t,kiÓm       tratoa hµnh    kiÖn,hµng    c¸cvÞ    thÓ  lý,bu    ho¸ vµ    trÝcã  che dÊu hµng    trªn®oµn  tµu. Nhiªn liÖu,vËt liÖu cÇn          thiÕtcho    ®oµn    tµu,nh÷ng  dïng  ®å  thùc phÈm     cÇn thiÕtcho    nh©n    viªnphôc  trªn®oµn    vô    tµu,®Òu  ph¶ikhaib¸o  chÞu      vµ  sù gi¸m    s¸t,qu¶n    lýcña  quan    c¬  H¶i quan theo quy ®Þnh  i t¹ Ph¸p lÖnh    H¶i quan  c¸cv¨n b¶n  vµ      hiÖn  hµnh kh¸c. §iÒu  4: Sau    khi lµm xong  thñ tôc H¶i quan, nÕu     ph¶i c¾t        bít toa kh«ng  (hoÆc    cã  cã)hµng    lýdo  ho¸ v×    x¶y          ra hîp lýhîp ph¸p,Trëng      tµu hoÆc   ngêi ®¹idiÖn      ph¶ib¸o    cho    H¶i quan  ga  ªnvËn    i ë  li   biªn gií biÕt ®Ó   dông      ¸p  c¸cbiÖn    ph¸p nghiÖp  phïhîp.   vô    CH ¬NG   II QUY   ®ÞNH   THÓ   Cô  THU   TôC    H¶I QUAN   ®èI    VíIHµNG  HO¸  XUÊT   NHËP   KHÈU, HµNH   CñA   Lý  HµNH   KH¸CH,  XE   Vµ  LöA  XUÊT   NHËP  C¶NH. §iÒu 5: Thñ  h¶i quan  tôc    ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, hµnh    lý cña  hµnh  kh¸ch vµ  löaxuÊtc¶nh:   xe      5.1.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu   5.1.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: a) NÕu     lµ hµng ho¸  lµm  tôc xuÊt khÈu  i ®∙  thñ      t¹ ®Þa  ®iÓm  ngoµi khu    vùc  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: ­ Ph¶ilËp        sæ theo      dâighichÐp chÝnh    x¸c,kÞp thêi  hÖ   ,cã  thèng phôc  vô  cho c«ng    t¸cgi¸m    kiÓm        s¸tvµ  tra®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   ­ TiÕp    nhËn  s¬  hoµn  hå  ®∙  thµnh        thñ tôc H¶i quan  hµng    H¶i vµ  ho¸ do    quan    n¬i lµm thñ  tôc xuÊt khÈu    göi ®Õn;  nÕu  niªm  phong kÑp ch× cßn  nguyªn vÑn      th× cho bèc hµng      lªntoa xe. ­ Tríc khicho        bèc hµng xuÊt khÈu, ph¶ikiÓm     xe          tratoa  ®Ó ph¸p  hiÖn  trong toa  cã    xe  hµng  hay kh«ng; nÕu    trong toa  kh«ng  g×  an    xe  cã  vµ  toµn  cho hµng      ho¸ th× cho bèc hµng        lªntoa xe;nÕu  viph¹m        cã    th× lËp biªnb¶n cã  chøng  nhËn  cña Trëng    tµu,Trëng  ®Ó   lý. ga  xö  ­ Thùc    hiÖn gi¸m    s¸tchÆt    chÏviÖc  bèc  xÕp  hµng    ho¸ xuÊt khÈu        lªntoa xe  niªm  vµ  phong kÑp ch×    toa xe. ­ KiÓm       tratoµn  thµnh  bé  phÇn  ®oµn    tµu (®Çu  m¸y,sè îng toa,ký    l     hiÖu  c¸ctao,hµng        ho¸,hµnh    phÈm,  kiÖn.. ® îcxÕp    lý,bu  bu    .   trªntoa).
  3. 3 ­ §ãng    dÊu    "§∙kiÓm      traH¶i quan" vµo îckhaihµng    chuyÓn    l     ho¸ vµ  mét  b¶n îckhaicho    l    H¶i quan  li   ga  ªnvËn      biªngií (qua  i Trëng    tµu hoÆc     H¶i c¸n bé    quan      ¸p t¶itµu). ­ p    ¸ t¶itµu (nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt)lªnbµn      giao cho    H¶i quan  li   ga  ªn vËn    i biªngií . Trêng    hîp niªm phong  kÑp  ch×  xª dÞch  bÞ    hoÆc   cßn  nguyªn ch×    nhng  cã dÊu  hiÖu    viph¹m, xÐt thÊy      cÇn  i t¸ kiÓm   c¸n bé    th×    H¶i quan  gi¸m    s¸tb¸o  c¸o víi     L∙nh ®¹o    Côc    h¶iquan TØnh, Thµnh    phè  xem     xÐt cho    t¸ kiÓm... i Sau      khit¸ kiÓm,  i nÕu  thùc tÕ    hµng          s¬  ho¸ phïhîp víihå  cña    l«hµng  th×  lËp biªnb¶n      chøng  nhËn,niªm    phong kÑp  ch×    cho  l¹vµ  i bèc  hµng      lªntoa xe. NÕu   thùc tÕ    hµng    ho¸ kh«ng  ®óng    hå  xuÊt khÈu  víibé  s¬    cña    l«hµng,  th× lËp biªnb¶n          viph¹m    lý. ®Ó xö  b) NÕu  Hµng ho¸ lµm  thñ tôc  iga  ªnvËn    t¹  li   néi ®Þa:   quy  Nh tr×nh  nghiÖp  H¶i quan  vô    ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt khÈu  i   t¹ QuyÕt ®Þnh  258/TCHQ­ GSQL  ngµy  16/12/1994. 5.1.2.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií : ­ LËp      sæ theo    dâihµng    ho¸ xuÊt khÈu, tiÕp nhËn        b¶n îckhaihµng    l     ho¸ do    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa    göi®Õn. ­KiÓm     toa,®èi chiÕu      trasè      víib¶n    kª khaithµnh    phÇn  ®oµn  tµu. ­KiÓm         tral¹niªm  i phong  kÑp  ch×  tõng toa.   NÕu  sau    khikiÓm     trakh«ng  g×    cã  viph¹m  H¶i quan  th×    ®ãng dÊu    "§∙ hoµn  thµnh        thñ tôcH¶i quan" vµo îckhaihµng    l    ho¸. ­ Lµm   tôc H¶i quan    thñ      ®èi    víihµnh    lýcña  l¸ vµ  tæ    nh©n    i viªnphôc vô  vµ  gi¸m      s¸ttµu qua      biªngií(nÕu  löa®i  i xe    qua    i . biªngií ) ­ ChuyÓn    mét b¶n îc khaihµng    c¸c giÊy    l     ho¸ vµ    tê kh¸c qua    Trëng    tµu hoÆc   bé    c¸n  H¶i quan  t¶itµu  ¸p    (nÕu        cã) vÒ H¶i quan  li   ga  ªnvËn   néi ®Þa  ®Ó   thanh  kho¶n  lµm  së    vµ  c¬  ®Ó thanh   to¸nthùc xuÊtvµo        têkhai. Trêng  hµng  hîp  ho¸  îc xuÊt ngay  i li   ®     t¹ ga  ªnvËn    iH¶i quan  biªn gií     , ga  li   ªnvËn      biªngií ph¶ilµm  i   ®Çy        ®ñ thñ tôc xuÊt khÈu    hµng    Quy  ho¸ nh  ®Þnh  t¹ ®iÓm     i 5.1.1.b.   trªn. nªu  Trêng hîp    khikiÓm     tra toa    xe, nÕu ph¸thiÖn    niªm phong kÑp ch× bÞ  ph¸ hoÆc   kh«ng  sè      tµu  ®ñ  toa,kh«ng  ®óng  toa so      sè    víilóckhëihµnh  ga    ë  li   ªnvËn    néi®Þa    th× ph¶ib¸o    cho  ëng    ëng  vµ    h¶iquan      tr tµu,tr ga  c¸n bé    ¸p t¶i (nÕu          cã)®Ó lËp biªnb¶n. 5.2.Thñ        tôcH¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  hµnh  kh¸ch xuÊtc¶nh:     a) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  Hµ  tÕ  néi: ­ Lµm  thñ    tôc cho hµnh    göi tr   lý ký    íc cña hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh    (nÕu  cã). ­Gi¸m      s¸thµnh    göi® a        lýký    lªntoa xe,niªm phong kÑp ch×    hoÆc   toa xe  ¸p t¶i   li       ga  ªnvËn      lªn biªngiíbµn  i giao cho      H¶iquan  li   ga  ªnvËn    i biªngií . b) Tr¸chnhiÖm      cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií :
  4. 4 ­ H íng    dÉn hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh  khai Tê    kª    khai HQ60­94  b¶n) t¹    (2    i phßng    ®îinhµ  xuÊt. ga  ­ Lµm  thñ    tôc kiÓm     tra,®èi chiÕu  hµnh    lý cña hµnh kh¸ch (quy tr×nh  nghiÖp  H¶i quan ¬ng    t¹  vô    t tù nh  i s©n bay  quèc  hoÆc   tÕ  cöa khÈu quèc  tÕ  ® êng bé);lµm  tôc hµnh      thñ    lýx¸ch    tay hoµn    íc khixe    tÊttr     löa chuyÓn  b¸nh  mét giê. ­ Lµm           thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  l¸   tæ  inh©n    , viªnphôc  trªn vô    xe    löa(nÕu  löaquan    i . xe    biªngií ) ­Lµm         b¸o c¸o kÕt  thóc chuyÕn  löaxuÊtc¶nh.   xe      5.3.§èivíi löaxuÊtc¶nh.       xe      5.3.1. löachë   Xe    hµng: ­ T¹ic¸c ga  ªnvËn          li   néi®Þa,    îcphÐp  n¬i®   xÕp hµng    ho¸ xuÊt khÈu      lªn tµu,tr       íc khitµu  chuyÓn b¸nh  giê,Trëng  2    tµu hoÆc  ngêi ®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +    Lîc khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu (kÌm theo vËn ®¬n), kÓ   hµng      c¶  qu¸ c¶nh  (nÕu cã). ­T¹iga  ªnvËn    iTrëng        li   biªngií  , tµu hoÆc   ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +  khaithµnh  Tê    phÇn  ®oµn    tµu (gåm  tæng  toa,sè    sè    toa chë  hµng...) +    Lîckhaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu,kÓ  hµng        c¶  qu¸ c¶nh  (nÕu  cã). +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. +  Danh  s¸ch tæ  inh©n      l¸  , viªnphôc  vô. 5.3.2. löachë   Xe    kh¸ch: ­T¹iga  ªnvËn      li   quèc  biªngií        tÕ    iTríckhitµu chuyÓn  : b¸nh      haigiê,Trëng  tµu hoÆc     ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +  khaithµnh  Tê    phÇn ®oµn    tµu (gåm  tæng  toa,sè    sè    toa chë  hµng,sè    toa chë    hµnh    toa chë  lý,sè    kh¸ch.. ) . +  Danh  s¸ch tæ    nh©n      l¸vµ  i viªnphôc  trªnxe  vô    löa. +  Danh  s¸ch hµnh    kh¸ch. +    Lîckhaihµnh    göi(trängl   l   toa).   lýký     îng,sè îng,sè  +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. C¸c giÊy  nªu  tê  trªn,Trëng    tµu hoÆc  ngêi ®¹i diÖn      ph¶i nép    cho    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  biªngií mét  tÕ      i b¶n. ­ H¶i quan  li       ga  ªnvËn      biªngií tiÕp nhËn    i   c¸c giÊy        lµm  tê nãitrªnvµ  thñ  tôccho      tµu xuÊt. §iÒu 6: Thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ nhËp khÈu, hµnh      lý cña  hµnh  kh¸ch vµ  löanhËp    xe    c¶nh: 6.1.§èivíi       hµng    ho¸ nhËp  khÈu: 6.1.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    i biªngií : ­Ph¶icã        sæ theo dâihµng        ho¸ nhËp  khÈu.
  5. 5 ­Thu îckhaivµ      l    c¸cgiÊy têkÌm      theo. ­ H¶i quan      kiÓm     traniªm  phong kÑp ch× tõng      toa;®èi chiÕu,x¸c nhËn      vµo îckhai®Ó   l    chuyÓn  tiÕp ga  ªnvËn      li   néi®Þa. ­ T¹iga  ªnvËn      li   biªn gií     ihµng  , ho¸ nhËp  khÈu  thÓ  cã  xuèng    b∙ihoÆc   vµo kho  cña nhµ    ga, hoÆc  vµo  kho riªngcña    chñ  hµng, ®Òu   chøc    tæ  gi¸m  s¸tviÖc    bèc hµng vµo  kho  qu¶n    vµ  lýhµng   ho¸ cho  ®Õn     khilµm  xong      thñ tôc H¶i quan.   ­ Trêng hîp    khi kiÓm     tra ph¸t hiÖn    niªm phong kÑp ch×  kh«ng  cßn  nguyªn vÑn  ph¶ilËp      th×    biªnb¶n  kiÓm    vµ  trangay  i t¹  chç hoÆc       ga  ¸p t¶ivÒ  li   ªnvËn    néi®Þa, phèihîp víi         quan  li   h¶i ga  ªnvËn    néi®Þa cïng kiÓm    tra. 6.1.2.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa: ­LËp      sæ theo dâihµng      nhËp  khÈu. ­TiÕp    nhËn    toa hµng cïng l    îckhaihµng    c¸cgiÊy têkh¸ckÌm    ho¸ vµ          theo  do    H¶i quan  li   ga  ªnvËn      biªngiíbµn  i giao. ­ Gi¸m      s¸tviÖc    ph¸ niªm phong      toa xe,viÖc  bèc hµng vµo kho  qu¶n  vµ  lýhµng      ho¸ trong kho    cho ®Õn     khilµm xong        thñ tôch¶iquan. ­ Lµm  thñ    tôc cho hµng ho¸ nhËp khÈu theo    c¸c quy tr×nh nghiÖp vô  hiÖn  hµnh. 6.2.§èivíi       hµnh    lýcña  hµnh  kh¸ch nhËp    c¶nh: 6.2.1.  Tr¸chnhiÖm    cña    H¶i quan    li   t¹ ga  ªnvËn    i i biªngií : ­Tæ     chøc  gi¸m    s¸ttrong qu¸ tr×nh tµu dõng    biªngií .         t¹ ga    i i ­ H¶i quan      lµm thñ    tôc hµnh    göi cïng  lýký    chuyÕn  x¸ch    quy  vµ  tay nh  tr×nh nghiÖp  H¶i quan      vô    t¹ s©n  i bay quèc    tÕ,cöa khÈu  quèc  ® êng  tÕ  bé. 6.2.2.NÕu   hµng  hµnh        cã  vµ  lýgöichËm,    H¶i quan  li   ga  ªnvËn  quèc  tÕ  Hµ    néilµm      thñ tôctheo quy    tr×nh nghiÖp  H¶iquan          vô    t¹ tr¹m tr¶hµng. i 6.3.§èivíi löanhËp        xe    c¶nh. 6.3.1. löachë   Xe    hµng  nhËp: ­ T¹iga  ªnvËn    iNgay          li   biªngií   : khitµu nhËp  c¶nh,Trëng  hoÆc     tµu  ngêi   ®¹idiÖn    ph¶inép    cho    H¶i quan  biªngií nh÷ng  ga      i giÊy têsau:     +    Lîc khaithµnh    phÇn ®oµn    tµu,danh s¸ch    tê khaihµnh      lýcña  l¸   tæ  i, nh©n    viªnphôc vô. +    Lîc khaihµng    ho¸ nhËp  khÈu hoÆc  giÊy giao tiÕp thay thÕ      c¸c vËn  ®¬n  (b¶n sao) vµ      c¸c giÊy    ªnquan  tê li   kh¸c,kÓ  hµng    c¶  ho¸ qu¸ c¶nh (nÕu  cã). +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. +  B¶n  trÝch l    îckhaihµng        ho¸ dìxuèng  tõng ga  ªnvËn      li   néi®Þa. H¶i quan  li     ga  ªnvËn    i biªngií kiÓm         trac¸c giÊy    thÓ  tê,cã  kiÓm       tra®èi chiÕu    víithùc  hµng  tÕ  ho¸ (nÕu cÇn)  sau    ®ã ®ãng  dÊu    "§∙ kiÓm       tra H¶i quan" vµo      c¸cb¶n khai®Ó     chuyÓn  H¶i quan  li   vÒ    ga  ªnvËn    néi®Þa. ­ T¹ic¸c ga  ªnvËn          li   néi®Þa: Ngay  sau      khitµu vµo    ga, Trëng    tµu hoÆc   ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:    
  6. 6 +  B¶n trÝch l    îc khaihµng      ho¸ nhËp khÈu  îc H¶i quan  li   ®     ga  ªnvËn    biªn gií x¸c nhËn  i     cho  phÐp  chuyÓn    li   vÒ ga  ªnvËn    néi ®Þa     ®Ó lµm  tôc H¶i thñ      quan  (kÌm  theo b¶n    sao    c¸cvËn  ®¬n). +  GiÊy  giao tiÕp hµng        qu¸ c¶nh  (nÕu  cã) +    H¶i quan  li   ga  ªnvËn    néi®Þa  kiÓm    ®èi chiÕu  travµ    b¶n  khai. 6.3.2. löachë   Xe    hµnh  kh¸ch nhËp:   T¹iga  ªnvËn    li   biªn gií     iNgay  : sau    khitµu nhËp c¶nh, Trëng    tµu hoÆc   ngêi®¹idiÖn      ph¶inép    cho    H¶i quan    c¸cgiÊy têsau:     +    Lîckhaithµnh    phÇn  ®oµn    tµu,danh  s¸ch vµ      têkhaihµnh      lýcña  nh©n  viªnphôc    vô. +  Danh  s¸ch hµnh    kh¸ch. +  Danh  s¸ch tæ    nh©n      l¸vµ  i viªnphôc  trªnxe  vô    löa. +  khainhiªnliÖu,vËtliÖu,l Tê           ¬ng  thùc,thùc phÈm       cña  ®oµn  tµu. +  khaihµnh    göi(trängl   l   toa). Tê    lýký     îng,sè îng,sè  CH ¬NG   I II §IÒU  KHO¶N   THI  HµNH §iÒu      7: H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè  ga  ªnvËn  cã  li   §êng s¾t quèc  tÕ b¸o c¸o Tæng  côc  H¶i quan    vÒ t×nh h×nh  tµu,hµng    ho¸  hµnh  vµ  kh¸ch  xuÊt,nhËp    qua tõng  theo    ga  c¸c quy ®Þnh trong b¸o  ngµy, ®Þnh  vµ    c¸o    kú  b¸o c¸o c¸cvô        viÖc  (nÕu  cã). §iÒu 8: TÊt  c¸c hµnh      c¶    viviph¹m    c¸c quy ®Þnh nªu trong quy    chÕ  nµy  ®Òu  ph¶ixö      ph¹ttheo Ph¸p      luËthiÖn  hµnh. §iÒu    9: Quy  chÕ  thêinµy  hiÖu      t¹m    cã  lùctõngµy  ký. §iÒu 10:  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸tqu¶n    H¶i quan, Thñ  ëng    lývÒ      tr c¸c ®¬n   thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i  quan, Côc  ëng    tr côc  H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh    phè,c¸ctæ      chøc,doanh    nghiÖp  li   cã  ªnquan  hµnh  vµ  kh¸ch trªn     xe    ªnvËn  löali   Quèc  chÞu  tÕ  tr¸chnhiÖm      thihµnh quy chÕ  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2