intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

105
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è  01 T C/ N S N N  N G µ Y  03 T H¸ N G  01  M  1996  N¨ H í N G  D É N  M é T   è  ® I Ó M  V Ò  C ¬  C H Õ  V µ   Ö N  P H¸ P   ® I Ò U  H µ N H   G © N   S BI N S¸ C H  N¨ M  1996   Thñ íng ChÝnh  ñ  ∙  ã  t  ph ® c Quy Õt  nh  è:861/TTg,ngµy  th¸ng 12   ®Þ s    30    n¨m 1995  Ò   ét  è  ¬  Õ,  Ön  v m s c ch bi ph¸p  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  l  ® h NSNN  n¨m   1996. Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÓ m   T  h  c th m s ® sau  y: ®© I­V Ò   © N     µ     PH Bæ V GIAO   NHIÖ M   ô  V THU,  CHI  © N   NG S¸CH  CHO   C¸C  N   ®¬ VÞ   ùC   TR THU é C: 1/ C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ    ph tr       v Tæng  ôc    c H¶i quan  ph¶i  giao kÕ   ¹ch      ho thu cho    n  Þ  ùcthuéc tèithiÓu  c¸c ®¬ v tr      b»ng  è  Õ   ¹ch    s k ho thu Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙  t  ph ® giao cho  a  ¬ng  µ  µnh.Tuú  ×nh  ×nh  ô  Ó    ®Þ ph v ng   t h c th cña  õng  a   ¬ng  µ  õng  öa  Èu, cã  Ó  t ®Þ ph vt c kh   th giao kÕ   ¹ch  Ên  u       ho ph ®Ê thu cho    n  Þ   ¬  ë  c¸c ®¬ v c s cao  ¬n  h chØ     Õ   ¹ch  tiªuk ho thu  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph giao.   2/ C¸c  é, ngµnh, tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ©n    µ    B    v th ph tr       ph bæ v giao  Õ   ¹ch    ©n  k ho ching s¸ch cho    n  Þ   ùc thuéc  c¸c ®¬ v tr   ph¶i phï hîp  íikÕ      v  ho¹ch ching©n     s¸ch cña  é, ®Þa  ¬ng  ∙  îcCh Ýnh  ñ    B  ph ®®   ph giao.  II­ Ò   © N   Ê P     PH V C QU¶N   ý  © N   L NG S¸CH  CHO   C¸C  A   ¬NG   ®Þ PH N¨M  1996  1/NhiÖ m   ô    ña  ©n    v chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   NhiÖ m   ô    ña  v chic NS§P   n¨m 1996  ¬  c b¶n  Én  ùc hiÖn    v th   nh n¨m 1995  (quy  inh  ¹  Õt  inh  è  ® ti quy ® s 829/TTg  µy  ng 30/12/1994  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  µ  v Th«ng   è  TC/NSNN   µy  ts 06  ng 6/1/1995  ña  é   µi chÝnh).ChØ     c BT    bæ sung  µ  öa  æi  ét  è  iÓ m     vs ® m s® nh sau:   a. Chuy Ón  Ö m   ô        nhi v chibæ sung  èn  v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   do  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý tr c ®©y   Ò   l  í   v NST W   ¶m   ® b¶o, th«ng    qua Tæng   ôc  c qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ¹ doanh  l  v t  t  i nghiÖp.   b.Bæ     sung  ét  è  Öm  ô    ña  m s nhi v chic NS§P:  ­ Trong    Ò   u    XDCB   a   ¬ng, ngoµi nguån  èn  chi v ®Ç t ®Þ ph     v XDCB   Ëp  t trungdo  µ   ícph©n    Nh n   bæ,  a  ¬ng  ®Þ ph cßn  îcbè  Ýthªm  èn  õc¸cnguån. ®   tr   v t      +  100%   è    s thu giao quyÒn  ö  ông  t    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   sd ®Ê ®Ó x d c s h    + 100%   è    Ò   s thu v b¸n  µ    éc së  ÷u  µ  íc®Ó   u      iÓn nh ë thu   h nh n   ®Ç tph¸ttr   quü  µ. nh   + Nguån      è  Õn  Õt:   ¹ 100%   thu xæ s ki thi   ®Ó l  i cho NS§P,  trong ®ã   îcsö    ®  dông  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn    u    íi,n©ng  Êp, söa  ÷a    m ph ®Ó ®Ç t m   c  ch c¸c c«ng  tr×nh gi¸odôc,y  Õ,phóc  îtheo nguyªn t¾c:     t   l  i       Sè   tõ 20  û ®ång  ëxuèng: ® îc sö  ông  µn  é  thu    t   tr     d to b cho  u  , n©ng  ®Ç t  cÊp,söa  ÷a      ch c¸cc«ng  ×nh phóc  î  tr   li .
  2. 2 Sè      tû®ång  ö  ông  thu trªn20    sd thªm  cho  u  ,n©ng  Êp,söa  ÷a    ®Ç t  c  ch c¸c c«ng  ×nh phóc  îtheo  û lÖ  tr   l i t   34,7%; phÇn    cßn  ¹ (65,3%) ®Þa  ¬ng  îcsö  l  i   ph ®  dông    ©n  i chisù  ®Ó c ®è     nghiÖp    ôc,y  Õ,v¨n ho¸ x∙héicña  a  ¬ng. gi¸od   t           ®Þ ph   V Ò   éidung  µy  é  µichÝnh  Ïcã  ét    n  n BT  s   m v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng.   V Ý   ô: d  ­ TØnh  cã  è  XSKT   tû ®ång, ® îc sö  ông  15  û ®ång      A  s thu  15      d c¶  t   cho ®Ç u  . t  ­ TØnh  cã  è  XSKT   tû dång, phÇn  îc sö  ông    B  s thu  50      ® d cho  u    µ ®Ç t l   30,41 tû®ång   tû+  20) x     {20    (50­   34,7%)} + Nguån  thu  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ång  óa: ®Ó   ¹  tr l  l i100%     cho NS§P,  trong    a   ¬ng  îc sö  ông  ®ã ®Þ ph ® d 45%   è  s thu    u    cho  ®Ó ®Ç t n«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  íic¸c néi dung  ¬  v      c b¶n  µ x©y  ùng, c¶it¹o, l  d     n©ng  Êp, söa  ÷a..    c  ch . c«ng  ×nh thuû  î    ¹m  ¹n«ng  c¸c tr   l ic¸c tr tr   , i nghiÖp  µ  ¬  vc së  ¹ tÇng  h  n«ng th«n  ñ  Õu  (ch y giao th«ng).Ph Çn      cßn  ¹ (55%)  îcsö  ông  l i ® d ®Ó   ©n  i chith ng  c ®è     ê xuyªn.   C¸c  ån    Ò   ü  t,quü  µ, XSKT   µ  Õ  ö  ông  t  ngu thu v qu ®Ê   nh   v thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóa,c¸c tØnh, thµnh  è  tr         ph ph¶i® a  µo  ©n  i   vc ®è trong kÕ   ¹ch   ho   ®Ó   è  Ý c¸c kho¶n    b tr     chiXDCB   ét  Æt   mm ph¶itæ    chøc  qu¶n  ýchÆt  Ï®Ó   l  ch   ®¶m   b¶o    ng  ôc  ch,  ÕtkiÖm;  Æt   chi ®ó m ®Ý ti   m kh¸c cÇn    theo  âi riªng ®Ó   d    ®¶m   b¶o    ïhîp víi Õn ®é   chiph       ti   kh¶  n¨ng      thu ph¸tsinh,tr¸nht×nh  ¹ngchiqu¸      tr     kh¶ n¨ng    ©y  Þ   ng  thu g b ®é trong ®iÒu  µnh  ©n    h ng s¸ch.Tû  Ö    l (%)  µnh    d cho ®Ç u    ña  õng  ån    tc t ngu thu theo quy  nh    îcthùc hiÖn  èng  Êt trong ®Þ trªn®     th nh     qu¸ tr×nh ®iÒu  µnh  ©n      h ng s¸ch.  ­Trong    ù    chis nghiÖp  kinh tÕ,bæ       sung thªm  Ö m  ô: nhi v  + Chi  î Êp  Òn  iÖn  ¬ m   íc tiªuóng  ît®Þnh  tr c ti ® b n    v  møc: kho¶n    µy  chin ph¶iqu¶n  ýtheo  âi chÆt  Ï,kh«ng  îc sö  ông  µo  ôc  ch    l  d  ch   ® d vm ®Ý kh¸c.Tr­   êng  îp trong n¨m  a  ïng  Õt  è  h    ch d h s kinh phÝ  ∙  è  Ý trong kÕ   ¹ch,phÇn    ® b tr     ho   cßn  ¹® îcchuyÓn  l    i sang  n¨m sau      Õp cho  Ö m  ô  µy. ®Ó chiti   nhi vn   +    ç  î ïhôtthu thuû lîphÝ  Chi h tr        b    i cho  ÷ng  nh tØnh  êng  Þ  Ëp  ng. th b ng ó   ­ Trong    îgi¸chÝnh    chi tr    s¸ch,ngoµi c¸c néi dung    îgi¸gièng  èc,       chi tr    g  s¸ch b¸o      È m,  ùc hiÖn    v¨n ho¸ ph th   chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ Th«ng  ®¹ c Th t   ph t i   b¸o  è  s 132/TB  µy  ng 4/10/1995  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ,®∙  è  Ýkho¶n  î Ch ph   b tr   n  cícvËn    chuyÓn    Æt   µng  Ýnh  c¸cm h ch s¸ch miÒn  óivµ    n   kinh phÝ ¬ng    t øng  íi v  kho¶n  Êp    c ph¸tkh«ng  tiÒn  m Æt   µng  Ýnh  thu  4  h ch s¸ch miÒn  ói(C«ng      n  v¨n sè 1960/KTTH   µy  ng 15/4/1994  ña  Ýnh  ñ)    a   ¬ng  ã  iÒu  c Ch ph ®Ó ®Þ ph c® kiÖn  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ    éimiÒn  óië  a   ¬ng. th   ch tr     i     x∙h   n   ®Þ ph   LiªnBé   µi chÝnh    Õ   ¹ch  u      û     T  ­ K ho ®Ç t­ U ban  ©n  éc vµ  Òn  óisÏcã    d t   mi n     v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  h  c th sau:   2/Ph ©n  nh  ån    ÷a NST W   µ    ®Þ ngu thu gi   v NS§P   § Ó   n  nh  ån  è ®Þ ngu thu  µ  v khuyÕn  Ých    a   ¬ng  kh c¸c ®Þ ph khaith¸ccã     hiÖu  qu¶    ån    Öc  ©n  nh    ån    ùc hiÖn    c¸cngu thu;vi ph ®Þ c¸cngu thu th   nh sau:   a.C¸c    kho¶n    thu NS§P  ëng  h 100%,  bao  å m:  g ­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ­Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê ­Thu Õ   µ,®Êt    nh  
  3. 3 ­ TiÒn    t    thuª®Ê (kh«ng  Ó   Òn thuª®Êt,m Æt   íc®èi víi   Ý  k ti       n       x nghiÖp  c¸c cã  èn  u    ícngoµi) v ®Ç tn     ­TiÒn    µ  éc së  ÷u  µ   íc   b¸n nh thu   h Nh n   ­Thu    giao quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ­Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt   t    sæ s ki thi   ­Thu Õ     m«n  µi b  ­Thu Õ       s¸tsinh  ­L Ö   Ý  ícb¹   ph tr     ­Thu    kh¸ctõkhu  ùc     v c«ng  ¬ng  th nghiÖp  µ  Þch  ô  µiquèc  vd v ngo   doanh  ­Thu  Ý  µ  Ö  Ý  a  ¬ng    ph v l ph ®Þ ph ­Thu    kh¸ccña    NS§P   (kh«ng  Ó     Ò   Òn sö  ông  èn  ©n  k thu v ti   d v ng s¸ch,thu    hoµn  èn  µ    v v thu kh¸ctõdoanh     nghiÖp  µ   íc). Nh n   b. C¸c    kho¶n  ng©n  thu  s¸ch  a   ¬ng  îc hëng  ®Þ ph ®  theo  û lÖ  iÒu  Õt t  ® ti   chung,gå m:    ­Thu Õ     doanh    thu ­ Thu Õ   î tøc (trõthuÕ  î tøc cña    n  Þ  ¹ch    µn  µnh) vµ    l      i l    i c¸c ®¬ v h to¸nto ng   thuÕ chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi (trõthuÕ  l i ra       chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi l i ra      cña  ªndoanh  Çu  Ý). li   d kh   ­Thu Õ     Ëp  õthuÕ    Ëp  ña    thu nh (tr   thu nh c c«ng  ©n  Çu  Ý). nh d kh   ­Thu Õ   µinguyªn (trõthuÕ  µi   t     t  nguyªn nícthuû ®iÖn  µ   ×nh).      Ho B   ­Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch Nhµ   íc.   n  c.Thu  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Ëttùan  µn    ph     h ch v tr     to giao th«ng  µ  «  Þ:   v ® th   NST W  30%, NS§P 70%.  d. C¸c    kho¶n thu  õ ho¹t®éng  t    khai th¸c dÇu         th«,c¸c kho¶n thu  õ xÝ  t  nghiÖp  kinh tÕ    §¶ng  µnh  Ëp  íc ngµy  (th l tr   1/7/1992,tr ng  îp  µnh  Ëp      ê h th l sau ngµy 1/7/1992 ph¶i® îcsù  ng    ña  ñ íng ChÝnh  ñ) vµ          ®å ý c Th t   ph   c¸ckho¶n    thu kh«ng quy  nh  ¹ ®iÓ m       µ      y,  ép  ®Þ t  i (a), v (c)trªn®© n 100%   µo  (b) v NST W.  e. Nguån      bæ sung  õ NST W:  Õu    t  n c¸c kho¶n    thu quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® (a) vµ    c¸c kho¶n quy  nh  ¹  iÓ m     èi®a   ®Þ ti ® (b) t   100%   Én  v kh«ng  ¶m   ® b¶o  îc ®  nhiÖ m  ô    îcgiao th× NST W     v chi®      bæ sung  cho NS§P  ¶m   Ö m      ® nhi ®ñ chi. 3/ æ n  nh  Öm   ô    µ  ån      ®Þ nhi v chiv ngu thu cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph Trªn  c¬  ë  Ö m   ô    ån  s nhi v chi,ngu thu  µ  ¬ng  v ph thøc  ©n  i  ©n  c ®è ng s¸ch theo    c¸c ®iÓ m         y,  ùc hiÖn    nh  Ö m   ô    ån    µ  ©n  (1),(2)trªn®© th   æn ®Þ nhi v chi,ngu thu v c ®èi ng©n    s¸ch cho  a  ¬ng    ®Þ ph trong 2    n¨m  1996 1997: ­   a. Tû  Ö      l c¸cho¶n      ¹ cho  thu ®Ó l   i NS§P   t¹ m ôc        ña  iÓ m   nªu  i   (a),(b), c ® (c) 2  îcæn   nh  ®   ®Þ trong2    n¨m  1996,1997.     b.  èi víic¸c  a   ¬ng  §   ®Þ ph ph¶i nhËn      bæ sung  õ  t NST W:   ÷ng  Nh tØnh  thuéc  Ön  µy, do  ån  di n   ngu thu  ¹n  Ñp hh nªn  kh¶ n¨ng t¨ng thu    kh«ng  ín;v×  l  vËy      nh  è    khix¸c ®Þ s bæ sung n¨m 1997  ÷ æn   nh  gi   ®Þ møc   bæ sung      nh n¨m 1996  µ  ã  v c xem   Ðt  iÒu  x® chØnh  ç  îthªm  ét  Çn.  h tr  m ph Møc     bæ sung   t¨ng thªm  îctÝnh    ¬  ë  û lÖ  ÷a sè    ®  trªnc s t   gi   bæ sung  õ NST W   íi Öm   ô    Õ   t  v  nhi v chik ho¹ch 1996  ∙  ® giao  cho  a   ¬ng, tû lÖ  îtgi¸cña  ®Þ ph     tr     n¨m  1996  µ  v kh¶  n¨ng 
  4. 4 cña NSNN.    Ëy  Öc    nh  è    Nh v vi x¸c ®Þ s bæ sung  thªm  µy  n kh«ng c¨n  vµo  cø  hiÖu  è  ÷a chiNS§P  µ    s gi     v thu NS§P  ëng    íc. h nh tr   V Ý   ô:TØnh  d  A:  ­K Õ   ¹ch n¨m    ho   1996  giao:   +  è    S thu NS§P  îchëng: ®    50  û t  +  è    S chiNS§P:  200  û t  +  è    S bæ sung  õNST W   t  cho  tØnh: 150  û   t    ­N¨m  1997    nh  è    x¸c®Þ s bæ sung    t¨ngthªm  õNST W     t  nh sau:   +  û  Ö  ÷a sè    T l gi   bæ sung  íi   150/200  0,75 v   =  chi =    +    ö  ûlÖ  ît   ùc hiÖn  Gi¸s t   tr   th   gi¸ 1996  µ12%   0,12 l  =    +  è    S bæ sung  õNST W     t  t¨ngthªm  Ïlµ:150  ûx  s    t   0,12 x    0,75 =    13,5 tû    c.Trong    ×nh ®iÒu  µnh  ©n    qu¸ tr   h ng s¸ch n¨m    1997, n Õu  ã  Õn  ng    c bi ®é línvÒ       × ® îcxö  ýnh    thu,chith     l   sau:   ­ Sè   t¨ng do  Õu  è qu¶n  ýtÝch  ùc  ña  a   ¬ng  µ  t¨ng tr   thu    y t  l  c c ®Þ ph v do    ­ ëng  kinh tÕ,®Þa  ¬ng  îchëng     ph ®  theo  ©n  Êp  ∙  ph c ® quy  nh  µ  îcquyÒn  ®Þ v®  bè  Ý t¨ng chi cho  u    ph¸ttr Ón,t¨ng quü  ù  ÷ tµichÝnh  µ    ùc tr      ®Ç t  i     d tr     v ®Ó th   hiÖn  ÷ng  Ö m   ô  nh nhi v quan  äng  a  è  Ý ® îc trong  ù  tr ch b tr     d to¸n ng©n    s¸ch  ®Ç u  n¨m.   ­ Sè    µng    thu h n¨m    kh¸ch quan    cã  t¨ngdo    nh do  doanh nghiÖp  íithµnh  m  lËp,tuú theo møc    Ýnh  ñ       thu,Ch ph xem   Ðt giao thªm  Öm  ô    x    nhi v chicho NS§P   hoÆc   iÒu  ® chØnh  ûlÖ    ¹hoÆc   è  t   ®Ó l  i s ph¶ibæ     sung  õNST W.  t  ­ Sè   gi¶m    thu  hoÆc       índo  µ   íc söa  æi  Ýnh  chit¨ng l   Nh n   ® ch s¸ch th×  Ï   s  ® îc xem   Ðt  ö  ý trong  èi    x x l  m quan  Ö   ÷a    Êp  ©n  h gi c¸c c ng s¸ch theo nguyªn   t¾c  Õu   Õn  ng  ínvîtqu¸  n bi ®é l    kh¶  n¨ng  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph ph¶i xem   Ðt      x ®Ó ®iÒu  chØnh  cho  ïhîp. ph     ­ Tõ    n¨m  1996  ùc hiÖn  ¬  Õ     nh  ån    Öm   ô      th   c ch æn ®Þ ngu thu,nhi v chicho tõng  Êp  ©n  c ng s¸ch;kh«ng  ùc  Ön  ¬  Õ   ëng  îtkÕ   ¹ch  õ  ©n    th hi c ch th v   ho t ng s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  . d. Nh»m   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho    a   ¬ng    nh  Ö m   ô      c¸c ®Þ ph æn ®Þ nhi v thu chi, ®Þa  ¬ng  ã  Òn: ph c quy   ­§îcthu m ét  è      s kho¶n  ô    ph thu theo quy  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.   ®Þ c Th t   ph   ­ §îcban  µnh  Õ     µ    ét  è     h ch ®é v thu m s kho¶n  Ý, lÖ  Ý  ph   ph theo ph©n  Êp    c cña  ñ   íng  Ýnh  ñ. §îc huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n    ©y  Th t Ch ph     ®é ®ã g c nh d ®Ó x dùng    c¸c c«ng  ×nh phóc  îcña  a   ¬ng  Önh  Ön,tr ng  äc,vµ  óc  tr   l i ®Þ ph (b vi   ê h   ph lîc«ng  éng.. )   i c .. ­ §îc huy  ng    ån  èn     ®é c¸c ngu v theo  quy  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph ®Ó   ¸p  ® øng    c¸cnhu  Çu  u    ©y  ùng  ¬  c ®Ç tx d c b¶n  Êp  c b¸ch khinguån    a     thu ch ®¶m  b¶o.  e.V Ò   ©y  ùng  µ   X d v tæng  îp dù    ©n  h   to¸nng s¸ch Nhµ   íc:   n  ­ Trªn c¬  ë      s chØ  Þ  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ©y  ùng  ù    th c Th t   ph v x d d ¸n NSNN   n¨m 1997, Bé   µi chÝnh    T  ban  µnh  h th«ng   íng dÉn  µ  ù  Õn  è  Óm     th   v d ki s ki tra thu,ching©n     s¸ch cho  õng Bé, tõng  a  ¬ng      é, ®Þa  ¬ng  Ýnh    t   ®Þ ph ®Ó c¸cB   ph t
  5. 5 to¸n,x©y  ùng  ù        ©n    d d to¸nthu,ching s¸ch theo    nh  íng chung  ña  µ     c¸c®Þ h  c Nh níc.   ­ Theo  êigian quy  nh, c¸cBé, c¸c®Þa  ¬ng  Ïlµm  Öc  íi é  µi   th     ®Þ      ph s  vi v   T   B chÝnh  Ò   Õ   ¹ch  ©n  v k ho ng s¸ch  ña  × nh    é   µi chÝnh  ã  ¬  ë  cm ®Ó B T   c c s tham   gia ®Þnh  íng bè  Ýng©n    h   tr   s¸ch víi   é, c¸c ®Þa  ¬ng  µ  ã    tæng     B    c¸c ph v c c¨n cø  hîp dù    ©n    to¸nng s¸ch Nhµ   íctr×nh Quèc  éi.   n    h  ­ Dù         ©n    to¸nthu,ching s¸ch hµng    n¨m    Êp    a  ¬ng  c¸cc ë ®Þ ph ph¶igöilªn     cÊp  trªn;   öiChñ   Þch   g  x∙ t UBND   Ön  huy (qua phßng  µichÝnh);huyÖn, x∙göi T         Chñ   Þch  t UBND  tØnh (qua  ë  µichÝnh  i  íic¸c ®Þa   ¬ng  s t  ®è v     ph kh«ng    cßn ng©n  s¸ch cÊp  Ön),tØnh  öiThñ íng ChÝnh  ñ    huy   g  t  ph (qua  é  µichÝnh) ®Ó   BT    xem   Ðt dù        ©n  x   to¸nthu,ching s¸ch cã  ¶m    ® b¶o  ng  ¬ng  íng cña  µ   ­ ®ó ph h  Nh n íc vµ  ña  a   ¬ng    c ®Þ ph kh«ng. Trong    vßng  ngµy  Êp    15  c trªnph¶ixem   Ðt  µ    xv cã    Õn  Ò   ù    ©n  ý ki v d to¸nng s¸ch cña  Êp  íi qu¸ thêih¹n    c d       trªn, Õu  ,  n kh«ng  ã    cý kiÕn  ×  ña  ¬  g c c quan  Êp  c trªn,th×  a   ¬ng  îc tæ    ®Þ ph ®   chøc  ùc hiÖn  ©n   th   ng s¸ch do  a  ¬ng  ©y  ùng.   ®Þ ph xd   II   Ò   ù C   Ö N,  IV TH ­ HI QU¶N   ý  µ   IÒ U   µ NH   © N   LV® H NG S¸CH  N¨M  1996  1/V Ò     ©n    thu ng s¸ch:   ­ C¸c  é,  µnh  µ  B ng v c¸c  a   ¬ng  Çn  Èn  ¬ng  µm  ètc«ng    ®Þ ph c kh tr l t  t¸c ph©n    Õ   ¹ch    bæ k ho thu cho    n  Þ  ùcthuéc,tõ ®ã   ã  cø  c¸c ®¬ v tr       c c¨n  chØ  o  ®¹ tètc«ng      ©n    t¸cthu ng s¸ch ngay  õ®Ç u     t  n¨m.  ­  µnh  Ng H¶i quan  Çn  èi hîp  c ph   chÆt  Ï víingµnh  Õ   chøc  èt ch     thu tæ  t  c«ng      Õ  t¸cthu thu XNK,  ng  êichØ  o  Ö   èng    ®å th   ®¹ h th thu theo  âih¹ch to¸nrâ d       rµng  è    Õ  s thu thu XNK     õng cöa  Èu. ët   kh   ­  µnh  Õ,  Ng thu H¶i quan  Çn  Èn  ¬ng  æi  íi c¸c  Ön  c kh tr ® m  bi ph¸p    thu thuÕ:  + §¸nh    ô  Ó  Õt  gi¸c th k qu¶  ùc hiÖn    ©n  th   thu ng s¸ch n¨m    1995,tõ ®ã   ót    r  ra nguyªn nh©n  µ  µihäc      vb  kinh nghiÖ m     ã  Ön    ®Ó c bi ph¸p  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸c thu n¨m    1996.  +  Õp  ôc  Ti t tranh  ñ  ù  th s chØ   o, l∙nh ®¹o  ña  Êp  ®¹     cc trªn,cÊp  û   µ    uv chÝnh  Òn  a   ¬ng  quy ®Þ ph trong c«ng    «n  c,  ùc  Ön  t¸c® ®è th hi thu  Õ    thu trªn ®Þa  µn. b  +  íng  Én    H d c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,c¸c doanh  Nh n     nghiÖp  µi quèc  ngo   doanh  Êt lµ c¸c hé  ín)thùc hiÖn  ètchÕ     Õ   (nh       l     t  ®é k to¸n,cã  Õ       ch ®é qu¶n  ý l  ho¸ ®¬n  hµng    ã    n ¾ m   ¾c  ån    «n  c    ép      b¸n  ®Ó c c¨n cø  ch ngu thu,® ®è thu n c¸c kho¶n thu  ph¸t sinh  µo  ©n     v ng s¸ch  µ   íc;®iÒu  Nh n   chØnh  doanh thu  Ýnh  t thuÕ  Þp  êi  èng  Êtthu cã  Öu  k th , ch th     hi qu¶.   +  Ên  Ch chØnh, t¨ng cêng     c«ng    Óm     èng  Êtthu  ©n  t¸cki trach th   ng s¸ch,   chèng  Êtthu vÒ   i t ng nép  Õ,doanh    µ    Ý  Êt hîp lý. th     ®è  î   thu   thu v chiph b       +  êng  Th xuyªn  ñng  è  µ  Ön  µn  é  c c v ki to b m¸y    ã  ùc l ng  µm  èt ®Ó c l  î l t   nhiÖ m  ô    îcgiao. v thu ®     2/V Ò     ©n    ching s¸ch:   ­C¸c    kho¶n    ©n  ching s¸ch ph¶i® îcph©n    ô  Ó  µ  ng  ôc  ch       bæ c th v ®ó m ®Þ trªnc¬  ë  Ö m  ô    ©n    s nhi v ching s¸ch n¨m    1996  ña  õng Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ct     ph ®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ®  t  ph giao.Trong    ×nh thùc hiÖn,®iÒu  µnh  ¶m     qu¸ tr       h ® b¶o    ng  ôc    ng  i t ng vµ  chi®ó m tiªu, ®ó ®è  î   theo ®óng  ù    îcduyÖt.Thñ  ­   d to¸n®     tr
  6. 6 ëng    é, ngµnh,Chñ  Þch  c¸cB     t UBND     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       vµ  ñ tr ng    n  Þ  ¬  ë  Þu  th   ë c¸c®¬ v c s ch tr¸chnhiÖm   Ò     v qu¶n  ý, ö  ông  ã  Öu  l  d s c hi qu¶  kinhphÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n  ­ C¸c  n  Þ  ö  ông    ®¬ v s d kinh phÝ     NSNN  ph¶ilËp  Õ   ¹ch    µng  ý    k ho chih qu (chiara th¸ng)vµ  Õt    ý  öic¬       quy to¸nqu g   quan  µi chÝnh  ng  Êp; c¸c tr ng  T  ®å c    ê hîp kh«ng  ã  c b¸o  t×nh  ×nh  ö  ông  c¸o  h sd kinh phÝ     NSNN   ý  íc m µ   qu tr   kh«ng  cã  ý do  Ýnh  ¸ng  ×  ¬  l   ch ® th c quan  µichÝnh  t  ph¶i ®×nh    chØ   Êp  c ph¸tng©n     s¸ch quý  Õp theo  õc¸c kho¶n   ¬ng  µ  ã  Ýnh  Êt l ng) cho  n       ti   (tr     chil vct ch  ¬   ®Õ khi ®¬n  Þ  ã      v c b¸o c¸o. ­ Nh÷ng    kho¶n    ∙    Õ   ¹ch  µ  ã  ån  chi® ghi k ho v c ngu thu  ¶m   ® b¶o, c¸c Bé      ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ    ph v ®¬ v kh«ng  îc c ¾t  ®  gi¶m. C¬     quan  µichÝnh    t  c¸c cÊp ph¶icÊp    Þp  êitheo  Õn ®é   ùc hiÖn    ph¸tk th   ti   th   c«ng  Öc,kh«ng  îccÊp  vi   ®  dån  µo  èiquý,cuèin¨m. v cu         ­ Õp  ôc ®×nh  Ti t   chØ    c¸c kho¶n    ©y  ùng  ôsë  íi,mua   ¾ m   t« chix d tr   m   s «    vµ trang bÞ   éi thÊt®¾t  Òn    n    ti trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, c¬    quan  ¶ng  µ  oµn  Ó  ã  ö  ông  ® v® th c s d kinh phÝ  õ nguån  ©n    t  ng s¸ch cÊp    ph¸t.   Nh÷ng  êng  îp  Æc   Öt cÇn  Õt,c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c c¬  tr h® bi   thi     ph     quan  n  Þ  ®¬ v ph¶ib¸o    ô  Ó    é   µichÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  u     Èm    ×nh   c¸o c th ®Ó B t     K ho v ®Ç t th tratr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy     ­ ChØ   è  ÝkÕ   ¹ch chivµ  Êp        b tr   ho     c ph¸tchitrong ph¹m    ån    ¾c     vingu thu ch ch ¾n, trong tæng    møc   ∙  ® giao.Trêng  îp thu kh«ng  t kÕ   ¹ch    h    ®¹   ho ph¶igi¶m    chit ng   ¬ øng. Riªng  ÷ng  a   ¬ng  ã  è  t¨ng th×  Çn    nh ®Þ ph c s thu    ph t¨ng thu  îc   ®  dµnh  cho  u      iÓn,t¨ng quü  ù  ÷tµichÝnh  µ    ùc hiÖn  ÷ng  ®Ç tph¸ttr     d tr     v ®Ó th   nh nhiÖ m  ô  v quan  ängcha  è  Ý® îctrong dù    ©n  tr   b tr       to¸nng s¸ch ®Ç u     n¨m.  ­ ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung    Õ     Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch  µm  l gi¶m  thu hoÆc   t¨ng chi chØ   îc thùc  Ön    ã  ån     ®  hi khi c ngu thu  ¶m   ® b¶o  µ  v ph¶i ® îc cÊp  ã     c thÈm  Òn    Öt.C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ  n  Þ  quy phª duy   B    ph v ®¬ v kh«ng  îctuú ®   tiÖn ban  µnh    Õ           íi     h c¸cch ®é thu,chitr¸v   quy  nh  i c¸c ®Þ chung.  ­ Nh÷ng    c«ng  Öc  vi ph¸tsinh ngoµi kÕ   ¹ch,n Õu  Ýnh  ¸ng  µ  Êp        ho   ch ® vc thiÕt(kÓ  x¶y  ho¶  ¹n, ®ãi  Ð m,    c¶  ra  ho   k thiªntaidiÖn  õa  µ  á)    é,     v v nh c¸c B ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ  n   Þ   ñ  ng  ¾p   Õp  ¹  Ö m   ô      ph v ®¬ v ch ®é s x l inhi v chi trong  ph¹m    vitæng  møc  kinh phÝ  îcgiao c¶    ®    n¨m    ã  ån  ¸p  ®Ó c ngu ® øng. ­ Nguån    Ò     thu v b¶o  Ó m   tÕ,viÖn  Ý  hi y    ph theo    Õ     ∙  c¸c ch ®é ® ban  µnh  h lµ nh÷ng  ån    ngu thu  quan  äng    ç  îcho  tr ®Ó h tr  c«ng  Öc  vi kh¸m  ÷a  Önh,  ch b ph¶i® îcqu¶n  ýchÆt  Ï®¶m      l  ch   b¶o  ö  ông  Öu  sd hi qu¶.TËp    trung kinh phÝ  õ     t  nguån  NSNN   µo  v c«ng   t¸cphßng  Önh,  ÷a  Önh  b ch b cho    i îng  Ýnh  c¸c ®è t ch s¸ch,ngêiqu¸ nghÌovµ  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh Quèc           th   c¸cch tr   giaquan  äng. tr   ­ C¬     quan  b¶o  Ó m     éi ph¶isím  µn  Ön  é  hi x∙ h     ho thi b m¸y, phèihîp      chÆt  chÏvíingµnh  µichÝnh  ¶m      t  ® b¶o    y    thu ®Ç ®ñ BHXH  theo  Õ     ch ®é quy  nh, ®Þ   thùc  Ön  hi qu¶n  ýchitr¶®óng  Ýnh  s¸ch  l      ch   cho  êi vÒ   u, c¸c ®èi îng    ng   h     t x∙ héi. ­ Ò   ÕtkiÖm    V ti   chi: + C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ   ¬  ë  B ng   ph v ®¬ v c s bao  å m   lÜnh  ùc  g c¶  v HCSN,  XDCB,  ninh quèc  an    phßng, sau    Ën  îckÕ   ¹ch      khinh ®   ho chiph¶ix©y    dùng  ¬ng  tiÕtkiÖm   ô  Ó. Néi  ph ¸n    c th   dung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ÕtkiÖm   ti   ph¶i   thùc  Ön  ng  hi ®ó chØ   Þ  è  th s 368/TTg  µy  ng 22/6/1995  ña  ñ   íng  Ýnh  c Th t Ch phñ;sè    kinh phÝ  ÕtkiÖm  îc®Ó   ¹ cho  n  Þ  ö  ông  µo  ÷ng  Öc  ã    ti   ®   l  i ®¬ v s d v nh vi c
  7. 7 hiÖu qu¶,thiÕtthùc m µ   u         ®Ç n¨m  a  è  Ýtrong kÕ   ¹ch;®¬n  Þ  ch b tr     ho   v ph¶icã    ph¬ng  sö  ông  ô  Ó  ¸n  d c th b¸o  c¸o  ¬  c quan  µichÝnh  ïng  Êp    t  c c ®Ó theo  âi, d  qu¶n  ý. èivíi   l       doanh  § c¸c nghiÖp  µ   ícph¶i®¨ng  ý  Nh n     k møc  µ  Ön  v bi ph¸p tiÕt    kiÖm     Çn  î nhuËn  chi,ph l i t¨ng thªm  thùc  Ön  ÕtkiÖm,    do  hi ti   doanh nghiÖp  Nhµ   íc ® îc quyÒn  ÷  ¹  u    SXKD   n    gi l i®Ç t sau    ép  Õ   î tøc  khi n thu l i  theo    quy ®Þnh.   +  Öc  ©y  ùng  ¬ng    ÕtkiÖm,    é, tØnh,thµnh  è  Vi x d ph ¸n ti   c¸cB     ph ph¶ixong    trong th¸ng 1/1996  µ  ã    v c b¸o  c¸o  öi Bé   µi chÝnh. Bé   µichÝnh  g  T    t  tæng  îp h  toµn  èc      Ýnh  ñ  µ  èc  éi. qu b¸o c¸o Ch ph v Qu h   3/§èivíi   ¬ng  ×nh m ôc    èc          ch c¸c tr   tiªuqu gia: ­ Ch ¬ng  ×nh m ôc      tr   tiªu:Phæ   Ëp  Êp  vµ    ï  ÷,thùc hiÖn  Ýnh  c c 1  xo¸m ch     ch s¸ch gi¸odôc  i víi Òn  óivµ  ©n  éc,t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt c¸c tr ng     ®è     mi n  d t    csv     ê gi¸odôc, ph©n      ban trung häc, båi dìng         gi¸oviªn,biªn so¹n  ¹ gi¸otr×nh  o      li     ®µ t¹o, ©ng  Êp    êng  o  ¹o(bao  å m   öa  ÷a,n©ng  Êp   n c c¸ctr ®µ t   g s ch   c trang thiÕtbÞ      ®µo  ¹o,tinhäc,ng÷  m), n©ng  Êp    Önh  Ön,trïngtu ditÝch  Þch  ö, t     ©   c c¸c b vi       l s  ® a      v¨n ho¸ th«ng    Ò   ¬  ë,ph¸ttr Ón ®iÖn  tinv c s     i   ¶nh  ñ  ãng    ph s ph¸tthanh  ïng v  nói,vïng    cao biªn gií     ¶o,  ïng  ©u;  èng    ý,chèng  Ö  ¹n  ¹i   i h¶i ® , v s ch ma tu   tn m  d© m;  ç  î ng  µo  ©n  éc ® Æc   Öt khã  h tr  ®å bd t  bi   kh¨n;® a    truyÒn  ×nh  Ò   ïng h vv  nói,vïng cao    í vµ    ¶o. C¸c  ¬ng  ×nh m ôc    ãitrªndo      biªngi   h¶i® i   ch tr   tiªun     Trung  ­ ¬ng  ©n    Õ   ¹ch. ph bæ k ho   NhiÖ m   ô  ña  ¬  v c c quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh m ôc    µ  Öm   ô  ña  ch tr   tiªuv nhi vc c¸c Bé, c¸c ®Þa  ¬ng      ph trong c«ng      t¸cqu¶n  ýthùc hiÖn  ¬ng  ×nh m ôc    l    ch tr   tiªu nh sau:  +  C¸c  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh phèihîp víiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ch tr        T   K ho¹ch  µ  u    gióp  Ýnh  ñ  ©n    Ö m   ô    ùc  Ön  ¬ng  v ®Ç t Ch ph ph bæ nhi v chi th hi ch tr×nh m ôc      tiªucho  õng Bé, tõng ®Þa  ¬ng;híng dÉn  µ  Óm    ×nh  ×nh  t     ph     v ki trat h thùc hiÖn;chÊ m     Öc  Ðt duyÖt  ô  Ó  õng      døt vi x   c th t danh  ôc, dù    m   ¸n trong tæng    møc  ¬ng  ×nh m ôc    ∙  ch tr   tiªu® giao cho    é, c¸c®Þa  ¬ng      c¸cB     ph ®Ó gi¶m  ítthñ b    tôchµnh  Ýnh  Òn  µ.   ch phi h   + C¸c  é, c¸c ®Þa  ¬ng  ã  B   ph c tr¸chnhiÖ m   ©n    ph bæ,  Ðt duyÖt  µ  Õt x  v quy   ®Þnh  ô  Ó  c th danh  ô,  ù    m d ¸n trong tæng    møc    ¬ng  ×nh m ôc    ∙  îc c¸cch tr   tiªu® ®   giao;b¸o    c¸o  Õt  k qu¶  ©n    íic¬  ph bæ v   quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh  ôc    ch tr m tiªu, Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u      ã    phèihîp kiÓm    T    K ho   ®Ç t®Ó c c¨n cø     tragi¸m    s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ¬ng  ×nh m ôc    ùc hiÖn  Õt to¸nchitheo ®óng        ch tr   tiªu;th   quy         quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   +  èivíiphÇn    é,  ¬  §   c¸c B c quan  Trung  ng  ùc hiÖn,kinh phÝ   îcgiao ¬ th       ®    trong kÕ   ¹ch chith ng    ho     ê xuyªn cña    é, c¬    c¸cB   quan;®èi víi Çn  c¸c®Þa        ph do    ph¬ng  ùc  Ön, kinh  Ý   îc tÝnh  µo  th hi   ph ®   v NS§P   µ m ét  Ö m   ô    ña  (l   nhi v chi c NS§P)  µ  v giao cho  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ý thùc  Ön. C¸c  a   ¬ng  ã  l  hi   ®Þ ph c tr¸ch   nhiÖ m   ©n      Õtcho  õng  n  Þ  îcgiao thùc hiÖn  ïhîp víi ph bæ chiti   t ®¬ v ®       ph       tæng  thÓ  ña  õng  ¬ng  ×nh,m ôc    ∙  îc Trung  ng  ct ch tr   tiªu® ®   ¬ th«ng  b¸o,®ång  êi   th   qu¶n  ýchÆt  Ïtõng ch¬ng  ×nh m ôc    l  ch     tr   tiªu,nh»m   ùc hiÖn  ng  ôc  ch   th   ®ó m ®Ý vµ  ã  Öu  c hi qu¶.   ­ C¸c  ¬ng  ×nh  ôc    èng  Önh  èt rÐt,bíu cæ,  èng  Önh    ch tr m tiªu:Ch b s      ch b phong, chèng  Önh    èng    b lao,ch HIV, d©n  è    s KHHG§,  óp  Î   gi tr  suy  em dinh  ­ d ìng  µ  v gÆp   ã  kh kh¨n,tiªm chñng  ë   éng,s ¾p  Õp    ng  µ    Õt     mr   x lao ®é v gi¶iquy viÖc  µm, phñ  l  xanh  i nóiträc(327),ph¸ttr Ón c«ng  Ö   ®å          i   ngh th«ng    ¬ng  tin,ch tr×nh dinh dìng do    é   ñ        c¸c B ch qu¶n  ¬ng  ×nh phèihîp cïng Bé   µi chÝnh, ch tr        T   
  8. 8 Bé   Õ   ¹ch  µ  u  , ph©n    µ  K ho v ®Ç t  bæ v th«ng  b¸o cho    a   ¬ng    èi c¸c ®Þ ph ®Ó ph   hîp qu¶n  ý.NST W   ùc tiÕp  Êp  l  tr   c ph¸tkinh  Ý   ña  ¬ng  ×nh  c¸c c¬    ph c ch tr do    quan  Trung  ng  ùc hiÖn  µ  Êp  û  Òn  ¬ th   v c u quy qua  ë  µichÝnh  Ët gi¸tØnh, s t  v     thµnh  è. Ch ¬ng  ×nh  ñ  ph   tr ph xanh  t  èng  i  ói träc,ch¬ng  ×nh  ¾p   ®Ê tr ®å n     tr s xÕp    ng  µ    Õt viÖc  µm,thùc hiÖn  ¬ng  lao ®é v gi¶i quy   l    ph thøc cÊp      ph¸tcho    vay qua  kho  ¹c  µ   íc nh n¨m  b Nh n   1995. Riªng  ¬ng  ×nh  ñ    ch tr ph xanh  t  èng ®Ê tr   ®ång  b»ng  µ    åiven  Ón  v b∙i   b bi (773)sÏcã  íng dÉn     h   sau.  ­ C¬     quan  µichÝnh  tiªncÊp    t  u    ph¸tkinh phÝ    cho    ¬ng  ×nh,m ôc   c¸c ch tr   tiªu®Ó   ¶m     ® b¶o  Õn ®é   ti   c«ng  Öc  ®èivíi   a  ¬ng  éc diÖn  Ën  vi (     ®Þ ph c¸c thu   nh bæ  sung  õ  t NST W,  Çn  Ëp  Õ   ¹ch    ùc  Ön  ¬ng  ×nh  ôc     c l k ho chi th hi ch tr m tiªu hµng  ý  öi Bé   µi chÝnh      qu g   T   ®Ó bæ sung  ©n  ng s¸ch cho tØnh  ã    ån  c ®ñ ngu kinh  Ý   ùc  Ön). C¬   ph th hi   quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh  èi hîp  íiBé   µi ch tr ph   v  T   chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  u      êng    K ho   ®Ç tt¨ngc c«ng    íng dÉn, kiÓm    t¸ch     tra, gi¸m    s¸t ®Ó   ¶m   ® b¶o    ng  i  îng, ®óng  Õ   ,  chi ®ó ®è t   ch ®é theo  ôc     ∙      m tiªu ® ®Ò ra. UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp   tr     qu¶n  ý,chØ   o  µ  iÒu  µnh    ¬ng  ×nh    a   µn  µ  l  ®¹ v ® h c¸c ch tr trªn®Þ b v c«ng  è b c«ng khaicho  ¬i thùc hiÖn  Õt kinh phÝ   è  Ý cho  õng  ¬ng  ×nh      n    bi     b tr   t ch tr ®Ó chñ  ng  iÓnkhaithùc hiÖn. ®é tr         4/V Ò   ü  ù  ÷tµi Ýnh  µ  ícvµ  ö  ông  ù    qu d tr     ch nh n   s d d phßng  NSNN:  a) Quü   ù  ÷tµi Ýnh  µ  íc:   d tr     ch nh n   ­ ChØ   ã  ©n    c ng s¸ch Trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch tØnh  îch×nh  µnh  ü    ®  th qu dù  ÷tµichÝnh; quü  ù  ÷tµichÝnh  ña  tr       d tr     c NST W   îc h×nh  µnh  õ nguån  ®  th t  chi NST W   µng    h n¨m  µ  Bé   ëng  é   µi chÝnh  v do  tr BT  qu¶n  ý;quü  ù  ÷ tµi l  d tr     chÝnh  ©n  ng s¸ch tØnh  îch×nh  µnh  õ nguån      µ  Õt    ©n    ®  th t  t¨ngthu v k d ng s¸ch  tØnh  µng  h n¨m  µ  Chñ  Þch  v do  t UBND   tØnh  qu¶n  ý. l 
  9. 9 ­ Quü   ù  ÷tµichÝnh  µ  íc(quü  ù  ÷tµichÝnh    d tr     nh n   d tr     Trung  ng, quü  ù  ¬  d tr÷TµichÝnh  ©n     ng s¸ch tØnh)® îcqu¶n  ýtheo nguyªn t¾c       l      b¶o  ån vµ  t   kh«ng  ngõng    t¨ng thªm, quü    chØ  îc sö  ông  ¹m  êikhic©n  i  ©n  ® d t th     ®è ng s¸ch gÆp     khã kh¨n do  ån    a  Ëp    ngu thu ch t trung kÞp  µ    v ph¶ihoµn    µo  èin¨m.   tr¶v cu     b) Sö  ông  ù   d d phßng  NSNN:  ­ C¸c  Êp  ©n    c ng s¸ch ®Ò u   îc bè  Ý kho¶n  ù    ®   tr   d phßng  ù  Þ   Ý).Dù   (d b ph   phßng  ©n  ng s¸ch cña  õng cÊp    t  chØ  îcsö  ông  ® d cho  ÷ng  Ö m  ô    t  nh nhi v chi®é xuÊt vµ  cÊp  ã  Èm   Òn  Õt  nh      do  c th quy quy ®Þ trªnnguyªn  ¾c  ¶m   t® b¶o  îc ®  c©n  i ng©n  ®è   s¸ch ® îcQuèc  éivµ  éi ®ång  ©n  ©n    Êp     h  H  Nh d c¸cc th«ng  qua.   ­ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh    õdù    quy quy   chit   phßng  NSNN   ùc hiÖn    th   nh sau:   +  èi víidù  §     phßng  NST W,  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  sau   khitham kh¶o    ý kiÕn  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  u  ,quyÕt  nh    c B tr B k ho v ®Ç t  ®Þ bæ sung  ù      d to¸ncho c¸c Bé,  a   ¬ng      ®Þ ph c¸c kho¶n    õ 1.000  iÖu ®ång  ë xuèng    ¾c  chi t   tr   tr   ®Ó kh phôc  Ëu  h qu¶ thiªntaidÞch  ¹ vµ       ho   c¸c nhu  Çu  Ên  Êp  c kh c kh¸c,hoÆc   ∙  ã    ®c kÕ   ¹ch  ng  ho nh kh«ng  ,  ®ñ sau    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  Þu  ®ã b¸o    t  ph v ch tr¸ch   nhiÖ m   ícThñ íng ChÝnh  ñ  Ò     Õt  nh  ;  i víi   tr   t  ph v c¸c quy ®Þ ®ã ®è     kho¶n    c¸c chi cha  ã  Õ   ¹ch  c k ho hoÆc   îtkÕ   ¹ch    v   ho trªn 1.000  iÖu ®ång,  ×nh  ñ   íng tr   tr Th t   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x      +  èivíiviÖc  ö  ông  ù  §   sd d phßng  ña  c NS§P       ®Ó bæ sung    chicho    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ  éc  a   ¬ng    v thu ®Þ ph qu¶n  ývµ  l   cho  ©n  ng s¸ch  Êp  íi c¬  c d , quan    tµichÝnh    Ët gi¸,sau      ­v     khitham kh¶o    Õn  ña    ý ki c c¸c ban, ngµnh  ªnquan,   li     tr×nh  ñ   Þch  Ch t UBND   tØnh xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ hoÆc   ùc  Ön  th hi theo  ù  s ph©n  Êp  ña  ñ  Þch  c c Ch t UBND  tØnh.  5/KiÓ m         so¸tchiNSNN:  VÒ  nguyªn  ¾c, m äi  t  kho¶n    õ NSNN   u   chi t   ®Ò ph¶i ® îc kiÓm     Óm      tra ki so¸tchÆt  Ï ë    ©u  íc,trong vµ    ch   c¸c kh tr     sau    Êp  khic ph¸t.Tuú    theo  éi dung, n    tÝnh  Êt  ña  õng  ch c t kho¶n    Çn  ã    Ön  chi c c c¸c bi ph¸p, ph¬ng    thøc  Êp    c ph¸t kiÓm    Óm    ï hîp.Bé   µi chÝnh  Ïcã    traki so¸tph     T   s   v¨n b¶n quy  nh    ÕtvÒ   ®Þ chiti   tr×nh  ù,thñ  ôc ®iÒu  Ön, ph¬ng  t  t  ki   thøc  Êp  c ph¸tthanh    to¸n,h¹ch  µn  Õ     to k to¸n cho  õng    t kho¶n    ¶m   chi ® b¶o    ng  Õ   ,  ng  ôc   ch,  Õt chi ®ó ch ®é ®ó m ®Ý ti   kiÖm.  IV­Tæ     CHøC   ù C   Ö N   TH HI 1. C¸c  é,  µnh, UBND       B ng   c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng    ¬ c¨n cø  µo  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 861/TTg  µy  ng 30/12/1995  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vµ Th«ng   íng dÉn  µy    chøc,híng dÉn    ¬  th   n ®Ó tæ      c¸c c quan, ®¬n  Þ  µ      v v c¸c cÊp  Ýnh  Òn  éc ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn. ch quy thu   ph th     2. Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy    t c hi l     t  1/1/1996.Qu¸  ×nh  ùc   tr th   hiÖn  Õu   ã  íng  ¾ c     Þ   n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é   µi chÝnh    íng  Én  vBT  ®Ó h d bæ   sung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=105

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2