intTypePromotion=1

Thông tư 02/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư 02/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  c ña bé  th¬ n g  m ¹i S è  02/1999/TT­B T M   n g µ y 12 th¸ng 01 n¨ m   1999 H íng d É n  viÖc t¸i u Êt k h È u    x g ç  trßn cã  g u å n  g èc n h Ë p  kh È u  hîp p h¸p tõ C a m p u c hia n C¨n  v¨n  cø  b¶n  02/CP­ sè  KTTH  ngµy  13/1/1998 cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc nhËp  khÈu  gç  Campuchia vµ  v¨n b¶n  sè  1455/CP­ KTTH  ngµy  10/12/1998 cña  ChÝnh  phñ  viÖc  i vÒ  t¸ xuÊt gç  nguån    cã  gèc nhËp khÈu  hîp  ph¸p tõCampuchia;     Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn viÖc  i t¸ xuÊt khÈu  trßn cã    gç    nguån gèc nhËp   khÈu    hîp ph¸p tõCampuchianh        sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  q 1.C¸c    doanh nghiÖp  GiÊy  cã  chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh    ký    víi ngµnh  hµng      ®¨ng  m∙  doanh  phï hîp,®∙  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu, nÕu  gç    cã  trßn nhËp    khÈu    hîp ph¸p    tõ Campuchia ®Òu   îcquyÒn    ®   lµm ®¬n    i xin t¸ xuÊt  khÈu  theo c¸cquy      ®Þnh  cña  Th«ng   tnµy.  2. Gç    trßn nãi t¹      i Th«ng   t nµy      c¸c lo¹  trßn rõng    lµ tÊtc¶    i gç    tù nhiªn vµ    rõng  trångcã    nguån gèc  nhËp khÈu    hîp ph¸p tõCampuchia.     II. å  s ¬ xin t¸i u Êt k h È u  :  h  x 1. Trêng      hîp doanh  nghiÖp  i t¸ xuÊt ®ång          thêilµdoanh  nghiÖp  nhËp  ®∙  khÈu  trßn: gç  C«ng  v¨n    ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp, nªu  sè îng  chñng  i   râ  l vµ  lo¹ gç  xint¸ xuÊt,®Þa      i   ®iÓm   kÕt  hiÖn    cöa  tËp  gç  t¹ vµ  i khÈu  kiÕn    dù  t¸ xuÊt. i B¶n sao  khai h¶i quan  Tê      hµng nhËp khÈu  thanh  ®∙  kho¶n (kÌm theo  b¶n chÝnh    Th¬ng      ®Ó Bé  m¹i®èi chiÕu  trõlï  vµ    iB¶n  . chÝnh nµy    îctr¶l¹ sÏ®       i cho  doanh  nghiÖp). B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  GiÊy  vµ  chøng nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu. V¨n b¶n cña    Chi côc kiÓm  l©m    n¬i doanh nghiÖp tËp kÕt  x¸c nhËn  gç    sè îng vµ  l   chñng  i cã  lo¹ gç  nguån  gèc nhËp khÈu    hîp ph¸p    tõ Campuchia (cã     dÊu bóa cña Campuchia). Hîp  ®ång    t¸ xuÊt. i 2.Trêng      hîp doanh  nghiÖp    t¸ xuÊtkh«ng  i   ph¶ilµdoanh      nghiÖp  nhËp  ®∙  khÈu  trßn: gç  Ngoµi c¸c hå  ®∙      s¬  nªu  i®iÓm   trªn ®©y   t¹  1    doanh nghiÖp cÇn xuÊt  tr×nh thªm    b¶n chÝnh    hîp ®ång  mua    víi b¸n ký    doanh  nghiÖp  nhËp khÈu. 
  2. 2 IIi.®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  :    h ViÖc  xuÊt khÈu  xÎ vµ  gç    s¶n  phÈm   lµm    cã  gç  tõ gç  nguån  gèc  nhËp  khÈu    hîp ph¸p tõCampuchia® îcthùc hiÖn            theo QuyÕt    ®Þnh  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/3/1998 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  xuÊt khÈu    s¶n phÈm   gç, l©m     s¶n  nhËp  vµ  khÈu nguyªn  liÖu    gç, l©m  s¶n  QuyÕt  vµ  ®Þnh   sè  136/1998/Q§­ TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  söa  æi  ® mét  quy  sè  ®Þnh  thñ tôcxuÊtkhÈu  vÒ        s¶n phÈm     gç,l©m  s¶n. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2