Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
77
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  02/2000/TT­N H N N 7   N h s n g µ y  24 th¸ng 2 n¨ m  2000 h í ng d É n  thi µ n h    h Q u y Õ t ® Þ n h   è  170/1999/Q§­T T g  n g µ y  19/8/1999  s c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c  h uy Õ n  k h Ý c h   k n g êi Vi Ö t N a m  ë  n íc n g o µ i  h uy Ó n  ti Ò n v Ò  n íc c Nh»m  khuyÕn  Ých, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  êi ViÖt Nam     íc kh    ki thu l   i ng     ën   ngoµivµ  êinícngoµichuyÓn  ¹itÖ  Ò   Öt Nam     óp ®ì    nh,    ng       ngo   v Vi   ®Ó gi   gia ®× th©n  ©n  nh hay  ×  ôc  ch  õ thiÖn  vm ®Ý t  kh¸ctrªnc¬  ë    äng c¸c quy  nh       s t«n tr     ®Þ cña ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   µ  v ph¸p  Ët níc ngoµi,ngµy  lu       19/8/1999  ñ   íng  Th t ChÝnh  ñ  ∙  ph ® ban  µnh  h Quy Õt  nh  è  ®Þ s 170/1999/Q§­TTg  Ò   Öc  v vi khuyÕn   khÝch  êiViÖtNam     ícngoµichuyÓn  Òn vÒ   íc. ng     ën     ti   n C¨n  vµo  cø  kho¶n  §iÒu  cña  2  10  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 170/1999/Q§­ TTg   ngµy 19/8/1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t Ch ph v vi khuyÕn  Ých  êi ViÖt  kh ng   Nam     íc ngoµi chuyÓn  Òn  Ò   íc,Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  ën     ti v n   h Nh n   d th hiÖn    nh sau: I. u y Ò n  c ñ a n g ê i th ô h ë n g  Q 1.  Ën   ¹itÖ  Nh ngo   hoÆc   ng  Öt Nam   ®å Vi   (b»ng  Òn  Æt   ti m hoÆc  b»ng  chuyÓn kho¶n)theo yªu cÇu;      2.Trêng  îp nhËn    h  b»ng  ¹itÖ,ngêithô hëng  ã  Òn: ngo        c quy a.B¸n    cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  c¸ctæ  td ®  hoÆc     µn  æi  ¹itÖ; c¸cb ® ngo   b.G öi tiÕtkiÖm  ¹itÖ  ¹ c¸ctæ      ngo   t     chøc  Ýn  ông  îcphÐp; i td ®  c.M ë   µ  öivµo  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ    ©n  ¹ c¸ctæ chøc  Ýn    vg  t  ti       c¸ nh ti       t dông  îcphÐp; ®  d. Sö  ông  ¹itÖ  µo    ôc  ch   d ngo   v c¸c m ®Ý kh¸c theo      c¸c quy  nh  ¹ NghÞ   ®Þ ti  ®Þnh  è  s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý ngo¹i l    hèi,Th«ng   è    ts 01/1999/TT­ NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  ©n   µng  µ   íc c Ng h Nh n   híng  Én    µnh  d thih NghÞ   nh    µ    ®Þ trªnv c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸c cã  ªn   li   quan  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    3.Ng êithô hëng       kh«ng  ph¶i®ãng  Õ    Ëp  i víi     thu thu nh ®è     kho¶n  ¹i c¸c ngo   tÖ  Ën  îccña  êigöitiÒn. nh ®   ng     II. Ò u ki Ö n v µ  th ñ t ô c c Ê p  gi Ê y p h Ð p  l µ m    §i d Þ c h  v ô  n h Ë n  v µ  c hi tr¶ n g o ¹i Ö  t 1.§èivíi chøc  Ýn  ông      tæ  td a. Tæ     chøc  Ýn  ông  td chØ  îc phÐp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹i ®  ld v nh v chitr¶ngo   tÖ sau    ∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi khi ® ®   h Nh n   gi ph ho   ngo     (trong®ã   ã  éidung  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ).   cn  ld v nh v chitr¶ngo  
 2. 2 b. §iÒu  Ön, thñ  ôc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi cña  chøc    ki   t  gi ph ho   ngo     tæ  tÝn  ông  d quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    è  t s 01/1999/TT­NHNN7   µy  ng 16/4/1999  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én    µnh  h Nh n   d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèivµ    l      c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸ccã  ªnquan  Ò     li   v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    2.§èivíi chøc       tæ  kinhtÕ   2.1.§iÒu  Ön   ki a. Cã   îp  ng    h ®å nguyªn  ¾c  íi®èi    íc ngoµi lµm  Þch  ô  Ën  µ  t v  t¸cn     d v nh v chitr¶ngo¹itÖ. Trong  îp ®ång        h  ph¶ighirâ h×nh       thøc  Ën  µ      û lÖ  nh v chitr¶,t   chia lÖ  Ý     ph chuyÓn  Òn ti thu  îc gi÷a  chøc  ®  tæ  kinh tÕ  µ  i    íc ngoµi   v ®è t¸cn     (®èivíitr ng  îp tæ      ê h   chøc  kinh tÕ  Ën  Òn cña  êigöitiÒn th«ng    nh ti   ng       qua  i ®è   t¸cnícngoµi);    b.Cã         ®Ò ¸n kh¶    µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ; thild v nh v chitr¶ngo   c.Cã   ¹ng íi     Ën  Ön vµ   m l   tr¶thu ti   nhanh  ãng  chi ch cho  êithô hëng. ng     2.2.Thñ  ôc   t Tæ  chøc kinh  Õ      Êp  Êy  Ðp  µm  Þch  ô  Ën  µ      t khi xin c gi ph ld v nh v chi tr¶ ngo¹itÖ    ph¶igöiNg ©n  µng  µ   íc(Vô     h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi)bé  å  ¬  l      h s sau: a. §¬n    Ðp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ    xinph ld v nh v chitr¶ngo   (theo m É u   ¹ phô    ti   lôc1);   b.§ Ò     µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ;   ¸n l d v nh v chitr¶ngo   c.Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  íi i t¸cnícngoµivÒ   Þch  ô  Ën  µ        v        ®è  d v nh v chitr¶ ngo¹itÖ  ®èivíi êng  îp tæ    (    tr h   chøc  kinh tÕ  Ën  Òn cña  êigöitiÒn th«ng    nh ti   ng       qua  i t¸cnícngoµi); ®è       d. B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Õt  nh  µnh  Ëp tæ  quy ®Þ th l   chøc  kinh tÕ,giÊy     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh hoÆc   Êy  Ðp  u   , giÊy  Ðp  ¹t gi ph ®Ç t   ph ho   ®éng; e.ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  ñ ch qu¶n  µ    v Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng    ïng  a   µn  Ò   Öc  chøc  ¬ trªnc ®Þ b v vi tæ  kinh tÕ    lµm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ; d v nh v chitr¶ngo   Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬  îp  Ö, th   15  l vi k t ng nh ®ñ h s h l   Ng ©n   µng  µ   íc(Vô  h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)sÏxem   Ðt cÊp  Êy  Ðp  l       x  gi ph hoÆc   tõ chèicÊp  Êy  Ðp,  êng  îp tõ chèicÊp  Êy  Ðp      gi ph tr h      gi ph ph¶icã  b¶n      v¨n  gi¶i thÝch  â lýdo. r    3.§èivíi chøc       tæ  kinh tÕ  µm  ilýchitr¶cho    chøc  Ýn  ông  îc   l ®¹         c¸ctæ  td ®  phÐp 3.1.§iÒu  Ön   ki a.Cã   îp ®ång    h  nguyªn t¾c  µm  ilývíi chøc  Ýn  ông  îcphÐp;   l ®¹       tæ  td ®  b.Cã   ¹ng íi     Ën  Ön vµ   m l   tr¶thu ti   nhanh chãng  chi   cho  êithô hëng. ng     3.2.Thñ  ôc   t Tæ  chøc kinh tÕ      Êp  Êy  Ðp  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ      khixin c gi ph l ®¹           cho c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  ph¶igöiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,     Ng h Nh n     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ïng ®Þa  µn  é  å  ¬  ph tr     ¬ trªnc   b b h s sau:
 3. 3 a. §¬n    µm  i lý chi tr¶ngo¹itÖ    xin l ®¹           cho  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  tæ  td ®  (theom É u   ¹ phô  ôcII)   t  i l  ; b.Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  µm  ilývíi chøc  Ýn  ông  îcphÐp;   l ®¹       tæ  td ®  c.B¶n    sao  ã  c c«ng  chøng  Õt  nh  µnh  Ëp  chøc  quy ®Þ th l tæ  kinh tÕ,giÊy     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh hoÆc   Êy  Ðp  u   , giÊy  Ðp  ¹t gi ph ®Ç t   ph ho   ®éng; Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Chi  th   15  k t  nh ®ñ h s h l   nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  h Nh n     ph tr     ¬ xem   Ðt cÊp  Êy x  gi   phÐp  hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp, tr ng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp  t    gi ph  ê h t    gi ph ph¶icã    v¨n b¶n    Ých  â lýdo.   gi¶ith r    4. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    th   30  k t  Th«ng    µy  ã  Öu  ùc,c¸c tæ  t n c hi l     chøc  kinh tÕ  ang  ùc hiÖn  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  ña  êi göi  ® th   d v nh v chitr¶ngo   c Ng     tiÒn hoÆc   µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ    l ®¹           cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  c¸ctæ  td ®  ph¶i  lµm  ñ tôc®Ó     Êp  Êy phÐp  íitheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy. th     xinc gi   m    ®Þ t i tn Sau  êigian  th   nªu trªn,c¸c tæ      chøc  kh«ng  îc cÊp  Êy  Ðp  íi ph¶i ®  gi ph m    ®×nh  chØ ngay  ¹t®éng  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  ña  êigöi ho   ld v nh v chitr¶ngo   c ng     tiÒn hoÆc     ph¶i®×nh    chØ ngay  Þch  ô  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ  d v l ®¹           cho      c¸ctæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp. td ®  III.§ × n h  c h Ø  h o Æ c  thu h å i gi Ê y p h Ð p   Ng ©n   µng  µ   íc hoÆc   h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ùcthuéc Trung  ng  ú theo  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  Ï®×nh  tr     ¬ tu   th quy c gi ph s  chØ   cã  êih¹n  th   hoÆc     åigiÊy  Ðp  i víitæ  thu h   ph ®è     chøc    ¹m  ét  viph m trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y: h  ®© 1. C¸c  chøc  Þ   nh    tæ  b ®× chØ  Êy  Ðp  ã  êih¹n  gi ph c th   trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau: a. Thêng    xuyªn kh«ng  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é b¸o  cho  ©n   µng  c¸o  Ng h theo  néidung    quy  nh  ¹ phÇn    ña  ®Þ t i VI c Th«ng   µy; tn b. Vi ph¹m    iÒu     c¸c ® kho¶n trong hîp ®ång  ý  íi i t¸cnícngoµihoÆc      k v        ®è   hîp  ng  µm  i lý chi tr¶ ngo¹itÖ  ý  íitæ  ®å l ®¹           k v   chøc  Ýn  ông  îc phÐp  Þ  td ®  b phÝa  i t¸cnícngoµihoÆc   chøc  Ýn  ông  cÇu  û  á  îp ®ång  ∙  ®è         tæ  td yªu  hu b h   ® ký; c.Kh«ng  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  Ng ©n  µng      do  h cÊp. 2.C¸c  chøc  Þ    åigiÊy phÐp    tæ  b thu h     trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a. Cã     chøng  lµ hå  ¬    Êy  Ðp  ã  ÷ng  cø    s xin gi ph c nh th«ng    è    µm    tinc ý l sai sù  Ët. th b. Sau  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp, tæ    th   12    t  ®  gi ph   chøc kh«ng  lµm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  ña  êi göi tiÒn  d v nh v chitr¶ngo   c Ng     hoÆc   µm  ilýchi l ®¹       tr¶ngo¹itÖ;     c.Tù    nguyÖn  hoÆc   Þ   ¬  b c quan  µ   íccã  Èm  Òn  éc  Nh n   th quy bu ph¶igi¶i    thÓ;
 4. 4 d.Chia,s¸p nhËp,hîp nhÊt,ph¸ s¶n.            IV. Ö  p h Ý  c h u y Ó n  ti Ò n  L 1. ChuyÓn  Òn    ti th«ng  êng  th qua  Ö   èng  chøc  Ýn  ông: Tæ   h th tæ  td   chøc  tÝn  ông  îcphÐp    Ý  Þch  ô  d ®  thu ph d v chuyÓn  Òn cña    chøc  ti   c¸ctæ  kinh tÕ  ­  ® îcphÐp, doanh      nghiÖp  cung  Êp    Þch  ô  µichÝnh  u  Ýnh  èc  Õ  µ  c c¸cd v t  b ch qu t v ngêi thô  ëng    th theo  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Ý   Þch  ô  ®Þ c Ng h Nh n   ph d v chuyÓn  Òn cña  ©n  µng. ti   Ng h 2. Chuy Ón  Òn    ti th«ng qua    chøc  µm  Þch  ô  c¸c tæ  ld v chuyÓn  Òn:C¸c  ti   tæ chøc  Ýn  ông,tæ  td   chøc kinh tÕ  îcphÐp, doanh   ®    nghiÖp  cung  Êp  Þch  cd vô  µichÝnh  u  Ýnh  èc  Õ  îctho¶  Ën  íi i t¸cnícngoµi®Ó   ëng  t  b ch qu t ®   thu v         ®è   h phÝ  Þch  ô  d v chuyÓn  Òn,kh«ng    Ý  ùctiÕp tõNg êithô hëng. ti   thu ph tr         V. T æ  c h ø c tuyªn truy Ò n 1. C¸c  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   íclµm    ®¬ v tr     h Nh n   c«ng    t¸ctuyªntruyÒn    b¸o chÝ  èihîp víi   ¬    ph       c quan  c¸c th«ng      Ý,Bé  ¹igiao,Uû   tinb¸o ch   Ngo     ban  êi ng   ViÖt Nam     íc ngoµi vµ    é   µnh  ã  ªnquan      ën     c¸c B ng c li   ®Ó tuyªn truyÒn    phæ   biÕn    Ýnh  c¸cch s¸ch cña  µ   ícViÖtNam   Ò     Nh n     v khuyÕn  Ých  êiViÖtNam   kh ng     ë  ícngoµichuyÓn  Òn vÒ   íc. n    ti   n 2. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng     Ng h Nh n     ph tr     ¬ phèi hîp  íic¸c c¬    v     quan  th«ng    tinb¸o  Ý   µ    ch v c¸c Ban  µnh    a   µn  ng trªn®Þ b tuyªntruyÒn    phæ   Õn  bi cho  äi  chøc,c¸ nh©n    a  µn  Óu  µ  ùc m tæ     trªn®Þ b hi v th   hiÖn  ng    Ýnh  ®ó c¸c ch s¸ch  ña  µ   íc ViÖt  c Nh n   Nam   Ò   v khuyÕn  Ých  êi kh ng   ViÖtNam     ícngoµichuyÓn  Òn vÒ   íc.   ën     ti   n VI. h Õ  ® é  b¸o c¸o  C 1. Thùc  Ön  Òu  Quy Õt  nh  è    hi §i 8  ®Þ s 170/1999/Q§­TTg  µy  ng 19/8/1999   cña  ñ íng  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  µ   íc ®Ò   Þ    Th t Ch ph   h Nh n   ngh c¸c Tæng   ôc,®¬n   c  vÞ  ªnquan  èihîp thùc hiÖn  li   ph       theo quy  nh  Ò   Õ         íi y:   ®Þ v ch ®é b¸o c¸o d  ®© a. Tæng   ôc  c H¶i  quan  b¸o c¸o cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý l  Ngo¹ihèi)vÒ   è  Öu vµ  ×nh  ×nh      s li   t h mang  ¹itÖ  ngo   theo  êicña    ©n    ng   c¸ nh khi xuÊtnhËp    c¶nh theo m É u   ¹ phô  ôcII ;   t  i l  I b. Tæng     c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch Vi th«ng  µ    v c¸c doanh nghiÖp  cung  Êp  c dÞch  ô  µichÝnh, bu  Ýnh  èc  Õ  v t    ch qu t kh¸c ® îcTæng  ôc  u  iÖn  Êp  Êy    c B® c gi   phÐp  c¸o cho  ©n  µng  µ   íc(Vô  b¸o    Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)vÒ   è  Öu,t×nh  l      s li   h×nh  Ën  µ      ¹itÖ  nh v chitr¶ngo   theo m É u   ¹ phô  ôcIV;   t  i l  c.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung     Ng h Nh n       ph tr     ­ ¬ng b¸o c¸o cho  ©n   µng  µ   íc (Vô  Ng h Nh n   Qu¶n  ý Ngo¹ihèi)vÒ   è  Öu  µ  l      s li v t×nh  ×nh  µm  i lýchitr¶ngo¹itÖ  ña    chøc  h l ®¹           c c¸c tæ  kinh tÕ    a   µn    trªn®Þ b cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  c¸ctæ  td ®  theo m É u   ¹ phô  ôcV.   t  i l 
 5. 5 d. Tæ     chøc  Ýn  ông  îcphÐp, tæ  td ®    chøc  kinh tÕ  îcphÐp   ®  b¸o      c¸o cho Ng ©n  µng  µ   íc(Vô  h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi)vÒ   è  Öu,t×nh  ×nh  Ën  µ  i l      s li   h nh v tr  tr¶ngo¹itÖ  ña  êigöitiÒn theo m É u   ¹ phô  ôcVI.     c Ng         t  i l  C¸c Tæng   ôc  µ  n  Þ  ªnquan  c v ®¬ v li   nªu    ùc hiÖn  öib¸o  hµng  trªnth   g  c¸o  quý,chË m   Êt vµo  µy  cña    nh   ng 15  th¸ng®Ç u   ý    qu sau. 2. Hµng  ý  Ë m   Êt vµo  µy  cña    qu ch nh   ng 5  th¸ng ®Ç u   ý    qu sau    chøc  c¸ctæ  kinh tÕ  µm  i lýchitr¶ngo¹itÖ    l ®¹           cho    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  c¸c tæ  td ®  ph¶i   b¸o c¸o cho  Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc Ng h Nh n       ph tr     Trung  ng    ïng ®Þa  µn  Ò   è  Öu vµ  ×nh  ×nh  µm  ilýchitr¶ngo¹i ¬ trªnc   b v s li   t h l ®¹           tÖ    ë trong níc(theo m É u   ¹ phô  ôcVII)      t i l  . 3. Hµng  ý  Ë m   Êt vµo  µy  cña    qu ch nh   ng 25  th¸ng ®Ç u   ý    qu sau,Vô     Qu¶n  lýNgo¹ihèitæng  îp tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícký  öib¸o c¸o Thñ       h    ®è Ng h Nh n   g       t ng  Ýnh  ñ  Ò   è  Öu,t×nh  ×nh  í Ch ph v s li   h chuyÓn  ¹itÖ  µo  Öt Nam   ña  ngo   v Vi   c ngêigöitiÒn tõnícngoµivµ                chitr¶cho  êithô hëng    ng     ë trongníc.  
 6. 6 V II. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ViÖc  15  k t  k  söa  æi, bæ   ®   sung Th«ng   nµy  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt t do  ®è Ng h Nh n     ®Þnh. 2. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 48/Q§­NH7   µy  ng 23/2/1995  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  êiViÖtNam     ícngoµichuyÓn  ¹itÖ  Ò   ích Õt  Nh n   vi ng     ën     ngo   v n   hiÖu  ùcthi µnh. l   h 3. Ch¸nh      v¨n phßng,Ch¸nh    thanh    ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  tra,Th tr c¸c ®¬ v c li   thuéc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c        h Nh n   ®è c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  tÝn  ông  îc phÐp  µ    chøc  d ®  v c¸c tæ  kinh tÕ  îc phÐp  Þu   ®  ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 7. 7 P h ô  l ô c I Tªn  chøc  tæ  kinh tÕ   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   .. . ..... . . .... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . ./ ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . . § ¬ n  xin p h Ð p  l µ m  d Þ c h  v ô  n h Ë n  v µ  c hi tr¶ n g o ¹i Ö  t KÝnh  öi: ©n  µng  µ   íc(Vô  g  Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    Tªn  chøc  tæ  kinhtÕ:. . .....................................   . . .................................... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:. . ................................. ®Þ th l  . . ................................. C¬   quan  Êp:.. . ...................  µy.. th¸ng..n¨m... . ... c . . ...................ng . .   .   . . . .. GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s C¬   quan  Êp:.. . ...................  µy.. th¸ng..n¨m... . ... c . . ...................ng . .   .   . . . .. Trô  ë  Ýnh  ng  ¹ : ..................................... s ch ®ã t i . .................................... §iÖn  ¹i . .....................  è  tho : . .....................S fax:. . ............... . . . . ............... C¨n  vµo  iÒu  Ön  îc phÐp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ  cø  ® ki ®   ld v nh v chitr¶ngo   do  ©n   µng  µ   íc quy  nh,  óng    ∙  ý  îp  ng  Ng h Nh n   ®Þ ch t«i® k h ®å nguyªn  ¾c  íi t v  phÝa  i t¸cnícngoµingµy..   ®è         .th¸ng..n¨m...(hoÆc  µnh  Ëp V¨n  .   .   . th l  phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh     C«ng    ¹  ícngoµi)®Ó   µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹i tyt i   n   ld v nh v chitr¶ngo   tÖ  ña  êigöitiÒn ë  ícngoµi; c Ng      n   § Ò   Þ  ©n   µng  µ   íc(Vô  ngh Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi)xem   Ðt cÊp  Êy l     x  gi   phÐp cho.. . .. îclµm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ. . . .®     . d v nh v chitr¶ngo   Chóng      t«ixin cam   Õt  ùc  Ön  ng  k th hi ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi cña  µ   íc ViÖt Nam   µ  Þu  l     Nh n     v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   ÷ng  µnh      ¹m  ña  n  Þ. nh h viviph c ®¬ v Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­Q§  µnh  Ëp vµ  ¨ng  ý    th l ® k kinh doanh   ­§ Ò     µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ;   ¸n l d v nh v chitr¶ngo   ­Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  íi ícngoµi;   v   n ­ ý  Õn  ña  ¬    ki c c quan  ñ ch qu¶n  µ  v CNNH   µ   íc tØnh, thµnh  è  Ò   Nh n     ph v viÖc  cho  Ðp  µm  Þch  ô  Ën  µ      ¹itÖ. ph l d v nh v chitr¶ngo    
 8. 8 P h ô  l ô c II Tªn  chøc  tæ  kinh tÕ   Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   .. . ..... . . .... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . ./ ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . . § ¬ n  xin p h Ð p  l µ m  ®¹i l ý c hi tr¶ n g o ¹i Ö    t c h o  t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g  ® î c p h Ð p KÝnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íc  Chi Ng h Nh n  tØnh  (hoÆc  µnh  è).. . . th ph .. Tªn  chøc  tæ  kinhtÕ:. . .....................................   . . .................................... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:. . ................................. ®Þ th l  . . ................................. C¬   quan  Êp:.. . ...................  µy.. th¸ng..n¨m... . ... c . . ...................ng . .   .   . . . .. GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s C¬   quan  Êp:.. . ...................  µy.. th¸ng..n¨m... . ... c . . ...................ng . .   .   . . . .. Trô  ë  Ýnh  ng  ¹ : ..................................... s ch ®ã t i . .................................... §iÖn  ¹i . .....................  è  tho : . .....................S fax:. . ............... . . . . ............... Chóng    ∙  ý  îp  ng  ilývíi . ... µy..   t«i® k H ®å ®¹     . . ..  ng .th¸ng.. n¨m... ®Ó   µm  .   .   . l ®¹ilýchitr¶cho  chøc  Ýn  ông;        tæ  td § Ò   Þ    ngh Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt  Êp  xc giÊy phÐp    cho  n  Þ  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ  ®¬ v l ®¹           cho.. . ...... . . ...... Chóng      t«ixin cam   Õt  ùc  Ön  ng  k th hi ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi cña  µ   íc ViÖt Nam   µ  Þu  l     Nh n     v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   ÷ng  µnh      ¹m  ña  n  Þ. nh h viviph c ®¬ v Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Hå   ¬  öikÌm: sg  ­Q§  µnh  Ëp vµ  ¨ng  ý    th l ® k kinh doanh   ­Hîp  ng    ®å nguyªn t¾c  µm  ilývíi chøc  Ýn  ông  îcphÐp;   l ®¹       tæ  td ® 
 9. 9 P h ô  l ô c III Tæng  ôc    c H¶i quan Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   .. . .......... . . ......... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . . . ./ ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng .   .   . B¸o c¸o (V Ò  vi Ö c m a n g  n g o ¹i Ö  theo n g êi c ñ a c¸ n h © n  khi   t xu Ê t n h Ë p  c¶n h  Q u ý ... m  200... õ  g µ y  1 th¸ng...n¨ m  200...® Õ n    n¨  t n     n g µ y  1 th¸ng... m  200...)  n¨ K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   íc(Vô  g  Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi) l    § Ó  thùc hiÖn  quy  ®Þnh  t¹  kho¶n  2, §iÒu  8  Quy Õt  ®Þnh  sè  i 170/1999/Q§­TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t   ph v vi khuyÕn  Ých  êiViÖt kh ng     Nam     íc ngoµi chuyÓn  Òn  Ò   íc,Tæng   ôc  ën     ti v n   c H¶i  quan th«ng  b¸o  Öc  vi mang  ¹itÖ  ña    ©n    ÊtnhËp  ngo   c c¸nh khixu   c¶nh    nh sau: 1. Sè   Öu ngo¹itÖ  ña    ©n    li     c c¸ nh mang theo  êikhixuÊt nhËp  ng       c¶nh  ã  c kª khaiH¶i quan      C¸c  th¸ngtrong   è  ¹itÖ      S ngo   mang     è  ¹itÖ  S ngo   mang   Sè  ¹itÖ  ngo   mang   quý theo ngêikhinhËp  theo ngêikhixuÊt hé    Ëp              khinh c¶nh  c¶nh  ã    c kª khaih¶i c¶nh  ã       c kª khaiH¶i     cã   kª khaih¶i    quan  quan  quan  (Quy    ra (Quy    ra USD) (Quy    ra USD) USD) Th¸ng  u ®Ç Th¸ng  2 thø  Th¸ng  3 thø  Tæng  céng  c¶  quý 2.§¸nh      gi¸chung  Ò   ×nh  ×nh  vt h mang  ¹itÖ    ÊtnhËp  ngo   khixu   c¶nh Tæng  ôc  ëng c tr
 10. 10 P h ô  l ô c IV Tªn  doanh  nghiÖp Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   .. . .......... . . ......... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . / .. ..  µy.. th¸ng..n¨m... . ng   .   . B¸o c¸o (V Ò  vi Ö c n h Ë n  v µ  chi tr¶ n g o ¹i Ö  c ñ a  o a n h  n g hi Ö p    t d h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  trong  g µ n h   u  c h Ý n h   µ   n b v vi Ô n  th«ng  ñ a Q u ý ... m  200...t õ n g µ y  1 th¸ng... m  200...® Õ n   c  n¨    n¨   n g µ y 1 th¸ng... m    n¨ 200....) K Ýnh  öi: ©n  µng  µ   íc(Vô  g  Ng h Nh n   Qu¶n  ýngo¹ihèi) l    1.T×nh  ×nh  Ën  µ      ¹itÖ   h nh v chitr¶ngo   Tªn  íc n Tæng  è  ¹itÖ  s ngo   Tæng  è  ¹itÖ    s ngo   chitr¶ Ghi chó   nhËn  õnícngoµi t      chuyÓn  Ò   v (quy ra    USD) Tr¶  b»ng  ¹i Tr¶  ngo   b»ng  tÖ (quy ra    ®ång  Öt Vi   USD) Nam Tæng  è s 2.§¸nh      gi¸chung  Ò   ×nh  ×nh  Ën  µ      ¹itÖ vt h nh v chitr¶ngo   Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)  
 11. 11 P h ô  l ô c V Chi nh¸nh  ©n  µng    Ng h Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Nhµ  íctØnh,thµnh  è n    ph Sè... . ./ TØnh... (thµnh phè... ngµy..  th¸ng..  , ) . . n¨m.... B¸o c¸o  ×nh  × nh t h (V Ò  d Þ c h  v ô  ®¹i lý  hi tr¶ n g o ¹i Ö  ch o   æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® îc p h Ð p   c  t t c ñ a c¸c t æ  ch øc  kinh  Õ  trªn ® Þ a  b µ n   t tØn h,  µ nh p h è ... u ý ... m   th  Q  n¨ 200...) K Ýnh  öi: ©n  µng  µ  íc(Vô  g  Ng h nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi) l    1.Sè  chøc    tæ  kinhtÕ  µm  ilýchitr¶   l ®¹       a. Tæng   è  chøc    s tæ  kinh tÕ  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ  µo  u   ý...   l ®¹           v ®Ç Qu   n¨m  200... b. Tæng  è  chøc    s tæ  kinh tÕ  îcchinh¸nh  Êp  Êy  Ðp  µm  ilýchi  ®   c gi ph l ®¹       tr¶ngo¹itÖ      cho    Tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  trong Quý...    n¨m  200.... c. Tæng   è  chøc    s tæ  kinh  Õ  Þ   t b Chi  nh¸nh  ótgiÊy  Ðp  r  ph hoÆc   nh  ®× chØ  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ  l ®¹           cho   Tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  trong Quý...     n¨m  200... 2.T×nh  ×nh  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ   h l ®¹           Tªn  chøc  tæ  kinh   è  Òn nhËn  õtæ          S ti   t  Chi tr¶cho  êithô hëng Ghi Ng       tÕ chøc  Ýn  ông  îc td ®  chó phÐp  (Quy    ra USD) Tr¶  b»ng  ¹i   b»ng  ngo   Tr¶  tÖ (quy ra    ®ång  Öt Vi   USD) Nam 1. Tæ     chøc kinh tÕ    A 2. Tæ     chøc kinh tÕ    B Tæng  è s 3.§¸nh    Õn  Þ  Ò   ×nh  ×nh  Ën  µ      ¹itÖ   gi¸,ki ngh v t h nh v chitr¶ngo   Gi¸m  c ®è
 12. 12 P h ô  l ô c VI Tªn  chøc  Ýn  ông  tæ  td hoÆc     tæ Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph chøc  kinh tÕ  îcphÐp  ®  Sè... . ./ ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng .   .   . . B¸o c¸o  ×nh  × nh t h (lµ m d Þ c h  v ô  n h Ë n   µ  c hi tr¶ n g o ¹i Ö  c ñ a Q u ý .../200...) v  t 1.T×nh  ×nh  Ën  µ      ¹itÖ   h nh v chitr¶ngo   Tªn  ícchuyÓn    n  Tæng  è  ¹itÖ  s ngo        Chi tr¶cho  êithô hëng Ng     Ghi  tiÒn vÒ   ÖtNam   Vi   nhËn  chó tõnícngoµi      Quy    ra USD Tr¶  b»ng  ¹i   b»ng  ngo   Tr¶  tÖ (quy ra    ®ång  Öt Vi   USD) Nam Tæng  è s 2.T×nh  ×nh  û  Ö m  ilý(®èivíi chøc  Ýn  ông  îcphÐp)   h u nhi ®¹        tæ  td ®  a. Tæng   è  chøc    s tæ  kinh tÕ  µm  Þch  ô  ilýchitr¶ngo¹itÖ   ld v ®¹           cho    tæ chøc  Ýn  ông  u   ý. td ®Ç qu b. Tæng   è  chøc    s tæ  kinh tÕ  µm  Þch  ô  ilýchitr¶ngo¹itÖ   ld v ®¹           cho    tæ chøc  Ýn  ông    td ph¸tsinh trongquý.     c.Tæng  è  chøc    s tæ  kinh tÕ  µm  ilýchitr¶ngo¹itÖ    l ®¹           cho  chøc  Ýn  tæ  t dông  û  á  îp ®ång  ilýchitr¶ngo¹itÖ  hu b h   ®¹           trongquý.   d.Sè  Òn quy      ti   ra USD   û  Öm  u nhi cho    Tæ chøc  kinhtÕ      chitr¶ 3.§¸nh    Õn  Þ  Ò   ×nh  ×nh  Ën  µ      ¹itÖ   gi¸,ki ngh v t h nh v chitr¶ngo   Tæng  gi¸m  c ®è (Gi¸m  c) ®è
 13. 13 P h ô  l ô c VII Tªn  chøc  tæ  kinhtÕ    Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph lµm  ilý ®¹   Sè... . ./ ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng .   .   . . B¸o c¸o  ×nh  × nh t h (lµ m ®¹i  ý c hi  l tr¶  g o ¹i Ö   h o  T æ  c h ø c t Ý n d ô n g   n  t c ® îc p h Ð p,  ñ a Q u ý .../n¨m 200...) c KÝnh  öi:   g   nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è... Chi Ng h Nh n     ph . Tªn  chøc  Ýn    è  Òn nhËn  õtæ  tæ  t S ti   t       Chi tr¶cho  êithô hëng Ng     Ghi  dông  îcphÐp  chøc  Ýn  ông  îc ®  td ®  chó uû  Òn quy phÐp  (Quy    ra USD) Tr¶  b»ng  ¹i   b»ng  ngo   Tr¶  tÖ (quy ra USD) ®ång  Öt    Vi   Nam Tæng  è s Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è  
Đồng bộ tài khoản