intTypePromotion=1

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
131
lượt xem
13
download

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới..., Các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G  t c ñ a  é   h o a  h ä c, C « n g   g h Ö  V µ  M «i T R ¦ê N G   BK n Sè 02/2001/TT­B K H C N M T  n g µ y 15  th¸ng 02 n¨ m   2001  v Ò  vi Ö c h í ng d É n:  ­ Tiªu chuÈn  D ù   c«ng      c¸c  ¸n  nghiÖp  ü  Ët cao, s¶n  Êt  Ët  Öu  k thu     xu v li míi, vËt  Öu  ý   Õ m,    li qu hi øng   ông   d c«ng  ngh Ö   íi  Ò   m v sinh  äc,  h c«ng   ngh Ö   íi ®Ó   m   s¶n  Êt  ÕtbÞ   xu thi   th«ng    Ôn  tin,vi th«ng,xö  ý «  Ô m       l   nhi m«i tr ng  Æc   ö  ý ch Õ   Õn  chÊt  ê ho x l  bi c¸c  th¶ithuéc  ù   ® Æc   Öt    D ¸n  bi khuy Õ n   khÝch  u  ; ®Ç t ­C¸c  Ên        v ®Ò liªnquan  n   ®Õ B¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng; tr ­ViÖc  Ëp  Èu    nh kh m¸y  ã c   ∙  m ® qua  ö  ông; sd ®èi  íiDoanh  v  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi t¹i Öt  c v ®Ç tn      Vi Nam. ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 05  ng 22    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v nhi v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng07  CP ng 31    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph Quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;  ®Þ chiti     h Lu   tn      i   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 175/CP  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö   vh   thih Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  è  s 782/CP­ QHQT   µy  th¸ng 08  ng 23    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  íng dÉn    µnh  ph v vi h   thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­ CP; Bé   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  é  tr (B KHCN MT)  íng dÉn: h  ­ TiªuchuÈn    ù        c¸cD ¸n c«ng nghiÖp  ü  Ëtcao,s¶n  Êt vËt liÖu míi, k thu     xu         vËt liÖu quý  Õ m,     hi øng  ông  d c«ng  Ö   íivÒ   ngh m   sinh häc,c«ng  Ö   íis¶n      ngh m   xuÊt thiÕtbÞ       th«ng    Ôn  tin,vi th«ng,xö  ý«  Ô m     l   nhi m«i  êng  tr hoÆc   ö  ýchÕ   x l  biÕn    Êtth¶ithuéc Dù     Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  ; c¸cch       ¸n ® bi   kh ®Ç t ­C¸c  Ên    ªnquan  n     v ®Ò li   ®Õ B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng; tr ­ViÖc  Ëp  Èu    nh kh m¸y  ãc  ∙  m ® qua  ö  ông, sd ®èi víi    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam. c v ®Ç tn      i   C H ¦ ¥ N G  1 N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G A.  èi  î ng ¸p d ô n g § t C¸c  ù   cã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  D ¸n  v ®Ç tn      theo  Ët ®Ç u    ícngoµi Lu   tn     t¹  Öt Nam   iVi   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ t i§i 1, NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy    CP ng 31 th¸ng07    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh    Õtthi µnh  Ët   Çu   íc ®Þ chiti     h Lu  § tn   ngoµit¹ ViÖtNam   µ®èi t ng ¸p dông    i   l    î     Th«ng   µy. tn
 2. 2 B . Gi¶i th Ý ch c¸c thu Ë t n g ÷ 1. D © y   chuy Ò n   c«ng  ngh Ö   t tr×nh      Õn  µd©y  ®¹   ®é tiªnti l     chuyÒn    s¶n xuÊt chuyªn    m«n  ho¸,® îc tæ      chøc  theo  ¬ng  ph ph¸p  ¬  í ho¸,trong ®ã   t  c gi i      Ý nhÊt ph¶icã    étphÇn      ÕtbÞ  ù®éng  îc®iÒu  Ón      1/3 (m   ba) c¸cthi   t   ®  khi theo ch­   ¬ng  ×nh;trªnd©y  tr    chuyÒn  s¶n  Êt kh«ng  ã    ©u    ng  ñ  xu   c c¸c kh lao ®é th c«ng  nÆng   äc;d©y  nh   chuyÒn  s¶n  Êt ® îcbè  Ý trong kh«ng  xu     tr     gian ®¶m     b¶o    tiªu chuÈn  Ö   v sinh  c«ng  nghiÖp, an  µn    to lao  ng  µ  Ö   ®é v v sinh  m«i  êng. H Ö   tr   thèng qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  ph¶i lµ h Ö   èng    Õn  inhäc      th tiªnti (t   ho¸  ét  è  ms kh©u  :qu¶n  ýc«ng  Ö,  Ëtt  Õp thÞ.. ) nh   l  ngh v  ,ti   .. 2.  ù   c«ng  D ¸n  nghiÖp  ü   Ët    µ Dù   thuéc  k thu cao l   ¸n  danh  ôc  ù     m D ¸n c«ng nghiÖp  ü  Ët cao  Bé   k thu   do  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    tr quy ®Þnh  ¹ Phô  ôc1  t i l   Th«ng   µy. tn 3. "VËt  Öu  íi"lµc¸clo¹  Ët liÖu thuéc Danh  ôc    Ët liÖu míido  li m       i       v   m c¸c v       Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr quy  nh  ¹ Phô  ôc4  ®Þ t i l   Th«ng   µy. tn 4. "VËt  Öu  ý   Õ m"   µ c¸c vËt  Öu  éc  li qu hi   l    li thu danh  ôc  Ët liÖu  ý  m v  qu hiÕ m   Bé   do  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr quy  nh   ¹  ô   ôc 5  ®Þ t iPh l   Th«ng   µy. tn 5. "C«ng ngh Ö   íi" lµ c¸c c«ng  Ö   éc Danh  ôc    m        ngh thu   m c¸c c«ng  Ö   ngh míi do  é     B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr quy  nh  ¹  ô   ôc 6  µ    ®Þ tiPh l   v 7 Th«ng   µy. tn C¸c Danh  ôc  m nªu  ¹  ô  ôc 1, 4, 5, 6, 7  ti Ph l           Th«ng   µy  ã  Ó  îc söa  t n c th ®   ® æi,bæ     sung  cho  ïhîp theo tõng thêikú. ph          6.    Ô m   ''¤nhi m«i  êng"  µ sù  µm  tr l   l thay ® æi  Ýnh  Êt m«i  êng    t ch   tr theo  chiÒu  íng xÊu  i,viph¹m    Èn  h  ®    Tiªuchu m«i  êng  tr theo  quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   ViÖtNam.   7.  ö  ý « nhiÔ m   ''X l   m«i  êng''lµ ho¹t®éng  ña  tr      c con  êi nh»m   µm  ng   l gi¶m     nhiªm  ®é « m«i  êng, ®Ó   ¶m   tr   ® b¶o Tiªu chuÈn    m«i  êng  tr theo    quy ®Þnh  ña  µ   ícViÖtNam. c Nh n     ''ChÊt th¶i" µ chÊt  îc lo¹  trong    8.   l   ®   ira  sinh  ¹t,trong  ho   qu¸  ×nh    tr s¶n xuÊt hoÆc     trong    ¹t®éng  c¸c ho   kh¸c t¹  Öt Nam.  Êt    ã  Õ    ¹ng   i Vi   Ch th¶ic th ë d r¾n,khÝ,láng hoÆc     ¹ng        c¸cd kh¸c.   9.''Xö lý,ch Õ   Õn  Êt       bi ch th¶i'lµviÖc    ông  '    ¸p d c«ng  Ö,    ngh gi¶iph¸p kü    thuËt®Ó   Õn  Êtth¶ithµnh    bi ch     s¶n  È m   ÷u  ch  µ/hoÆc  µm  ph hÝv l gi¶m    « nhiªm  m«i  êng. tr 10. ''B¶o  Ö   v m«i  êng''lµ nh÷ng  ¹t®éng  ÷ cho  tr      ho   gi   m«i  êng  tr trong  lµnh s¹ch ®Ñ p,    Ön      c¶ithi m«i  êng,b¶o  ¶m   ©n  tr   ® c b»ng sinh th¸     ing¨n  , chÆn,  kh ¾c  ôc    Ëu  ph c¸c h qu¶  Êu  con  êivµ  x do  ng   thiªnnhiªng©y        ra cho  m«i  êng, tr   khaith¸c, ö  ông  îp lývµ  ÕtkiÖm  µi    d s h     ti   t  nguyªn thiªnnhiªn.     11.  S è   u   êi ®Ó   Ýnh      ®Ç ng   t c¸c chØ     tiªuquy  nh   ¹  ®Þ li Th«ng   nµy  µ t l  tæng  è  êilao®éng  êiViÖtNam   µ  êinícngoµi)lµm  Öc  s ng     (ng     v ng       vi trong n¨m,     kh«ng  Ýnh  ÷ng  êilµm  Öc  íi th¸ng. t nh ng   vi d   3  12. Doanh    µtæng    thu l     c¸c kho¶n    Ýnh  thu t theo    n  s¶n  È m   ho¸ ®¬ b¸n  ph hoµn chØnh  µ/hoÆc    Ön, bé  Ën  ã  ü  Ët cao  doanh  v linhki   ph c k thu   do  nghiÖp  s¶n  Êt ra,vµ/hoÆc  õ c¸cdÞch  ô  ü  Ëtcao,kh«ng  xu     t    v k thu     bao  å m     g c¸c kho¶n 
 3. 3 thu do  c¸cs¶n  È m,    Ön,bé  Ën    b¸n    ph linhki   ph mua  õbÊt cø  ån  µo,hoÆc   t     ngu n   do    ¹t®éng  Þch  ô  c¸cho   d v th«ng  êng  th mang  ¹vµ    l   c¸ckho¶n    i thu kh¸c. C h ¬ N G  II X¸ C  § Þ N h  C¸ C  D ù  ¸N C ¤ N G  N G hI Ö P  K ü  T H U Ë T  C A O ,  S ¶ N  X U Ê T  V Ë t LI Ö u  M íI, Ë T  lI Ö U Q u Ý  hi Õ m, ø N G  D ô N G  c « n g   V N g h Ö  m í i v Ò  SI N H  h ä C, C ¤ N G  N G h Ö  M í I § Ó  S ¶ N  X u Ê t T Hi Õ t b Þ   th¤ N G  TIN, vi Ô n th«ng X ö  l ý ¤ N HI Ô M   m «i T R ¦ê N G  h o Æ c  x ö  l ý, h Õ  bi Õ n  C¸ C  c h Ê t th¶i  c I. èi tî ng ¸p  ô n g  § d ­C¸c  ù       D ¸n c«ng  nghiÖp  ü  Ëtcao; k thu   ­C¸c  ù      d ¸n s¶n  ÊtvËtliÖu míi, ËtliÖu quý  Õ m; xu             v hi ­C¸c  ù       D ¸n øng  ông  d c«ng  Ö   íivÒ   ngh m   sinhhäc;   ­C¸c  ù       D ¸n c«ng  Ö   íi®Ó   ngh m   s¶n  ÊtthiÕtbÞ  xu     th«ng    Ôn  tin,vi th«ng; ­C¸c  ù     ö  ý«  Ô m    D ¸n x l   nhi m«i  êng  tr hoÆc   ö  ý, Õ   Õn    Êtth¶i x l  ch bi c¸cch   . II.  Tiªu ch u È n  x¸c ® Þ n h 1.TiªuchuÈn  ù        D ¸n c«ng  nghiÖp  ü  Ëtcao k thu   a. C¸c  ù       D ¸n c«ng  nghiÖp s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph c«ng  Ö   ngh cao:®iÖn  ö,   t  vi®iÖn  ö,tinhäc,viÔn    t      th«ng,tù ®éng    ¬  Ý  Ýnh    ã     ho¸,c kh ch x¸c,c doanh   thu tõ viÖc    s¶n  Êt vµ  c¸c s¶n  È m   xu   b¸n    ph c«ng  nghiÖp  ü  Ëtcao  k thu   (nªu t¹ Phô   i   lôc1) chiÕm  õ70%   ëlªntæng     t  tr     doanh    ña  ù   thu c D ¸n. b.D ©y    chuyÒn c«ng  Ö   ngh ph¶i®¹ttr×nh ®é     Õn,s¶n  È m   ã  Ó       tiªnti   ph c th xuÊtkhÈu  îc,hoÆc     ®  s¶n  È m     ô trong nícph¶icã  Êtl ng t ng  ¬ng  ph tiªuth        ch  î  ¬ ® s¶n  È m   Ëp  Èu  ïng  ¹   Ö   èng  ph nh kh c lo i H th . qu¶n  ý chÊt l ng  l   î s¶n  È m   ña  ph c Doanh  nghiÖp  ttiªuchuÈn  ®¹     ISO  9000. c.Gi¸trÞ trang thiÕtbÞ           c«ng  Ö   Ýnh  ×nh  ©n  ngh t b qu cho  ét  u   êi m ®Ç ng   lµ40.000    USD   ëlªn. tr   §èi víic¸c Dù   chuyªn        ¸n  s¶n  Êt c¸c phÇn  Ò m   xu     m m¸y  Ýnh  ×  îc coi t th ®     nh  ttiªuchuÈn  ®¹     quy  nh  ¹ m ôc  µy. ®Þ t  i n d. Tû  Ö    Þ c¸c linhkiÖn,bé  Ën  ã  ü  Ëtcao  b¶n  ©n  ù     l gi¸tr         ph c k thu   do  th D ¸n s¶n  Êt (Tû  Ö  éi®Þa     xu   ln  ho¸)ph¶i®¹t Ýt  Êt lµ 2%         nh     doanh    µng    thu h n¨m hoÆc  tæng    Þ c¸c linhkiÖn, bé  Ën  ã  ü  Ët cao    Dù   s¶n  gi¸tr         ph c k thu   ®ã do  ¸n  xuÊt vµ  c¸c Doanh    do    nghiÖp  c«ng nghiÖp kh¸c t¹  Öt Nam    i Vi   s¶n  Êt ph¶i xu     ®¹tÝt nhÊt lµ15%         doanh    µng  thu h n¨m  ña  ù   c D ¸n. e.Sè    ng    lao®é trong Dù     ¸n:
 4. 4 + Ph¶i cã  t  Êt 40%     Ý nh   tæng  è    é  ã  ×nh ®é   s c¸n b c tr   cao  ng,  ihäc  ®¼ ®¹   trëlªncña  ù     îcthùc tËp     D ¸n ®     nghiÖp  ô    ícngoµi(t¹c¸cc¬  ë  v ën         s nghiªncøu    i   ­ tr Ónkhaivµ/hoÆc  ¹ c¸cc¬  ë  i    t     s s¶n  ÊthiÖn  i). i xu   ®¹ + 100%     é  c¸n b trung cÊp  µ    v c«ng  ©n  nh ph¶i® îcDù     o  ¹onghiÖp      ¸n ®µ t   vô hoÆc     tay nghÒ, trong    t  Êt    îc ®µo  ¹o trªnd©y  ®ã Ý nh 5% ®   t    chuyÓn    s¶n xuÊthiÖn  ië  ícngoµi.   ®¹   n   g. Chi  Ý     ph cho c«ng    t¸cnghiªn cøu  tr Ón khai,®µo  ¹o,huÊn  Ön    ­  i     t  luy chiÕm  ûlÖ  t   kh«ng  íi   d   doanh    µng  2% thu h n¨m. N Õ u   ¹t®éng  ho   nghiªn cøu    iÓn khai,®µo  ¹o,huÊn  Ön  îc thùc   ­ tr     t  luy ®     hiÖn  Ôn  Ý   mi ph (hoÆc  ét  Çn  Ôn  Ý)  ×    Þ miÔn  Ý   òng  îc m ph mi ph th gi¸tr   ph c ®  tÝnh. Riªng  i  íic¸c Dù   cã  ®è v     ¸n  doanh  lín,hµng  thu    n¨m  õ 10.000.000  t  USD   trëlªnth×     tæng    Ý   chiph nghiªn cøu    iÓn khai,®µo  ¹o,huÊn  Ön  µng    ­ tr     t  luy h n¨m  t  Êt lµ200.000  Ý nh     USD. N Õ u   ù   cã  îp  ng  D ¸n  H ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ   ∙  îc Bé   ® ®   khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr phª  Öt  ×  ù     îcxem     ttiªuchuÈn    duy th D ¸n ®   nh ®¹     quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   µy. t i n h. Doanh    µng    thu h n¨m  Ýnh  t theo  u   êiph¶i®¹t t ng  ¬ng  ®Ç ng      ¬ ® 70.000  USD   ëlªn. tr   §èi víic¸c Dù   cã  èn        ¸n  v ph¸p  nh    ®Þ trªn30.000.000 USD   µ  íisè    v v   lao ®äng    trªn1.000  êikh«ng  ng   ph¶itÝnh    chØ    µy. tiªun i.§¶m     b¶o    c¸c Tiªu chuÈn  Ò     v m«i  êng  tr theo quy  nh   ña  µ   íc ®Þ c Nh n   ViÖtNam.   2. Tiªu chuÈn    nh    ù   s¶n  Êt vËt liÖu míi hoÆc   Ët liÖu     x¸c ®Þ c¸c D ¸n  xu        v    quý  Õ m. hi a. S¶n  È m   ña  ù       ph c D ¸n ph¶ilµvËt liÖu míi(nªut¹ Phô  ôc4) hoÆc   Ët           i  l   v  liÖu quý  Õ m     hi (nªut¹ Phô  ôc5) vµ   i  l     kh«ng  bao  å m     ù     g c¸cD ¸n khaith¸choÆc      chÕ     ËtliÖu quý  Õ m. t¸cv     hi b.D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ttr×nh ®é     Õn. ngh ®¹     tiªnti c. B¶o  ¶m       ® c¸c Tiªu chuÈn  Ò     v m«i  êng  tr theo quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   ViÖtNam.   3.TiªuchuÈn    nh    ù        x¸c®Þ c¸cD ¸n øng  ông  d c«ng  Ö   íivÒ   ngh m   sinh häc.   a. C«ng  Ö     ngh øng  ông  d trong Dù       ¸n ph¶ilµ c«ng  Ö   íi(nªu t¹  ô     ngh m    i Ph lôc6).   b.D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ttr×nh ®é     Õn. ngh ®¹     tiªnti c. ViÖc  dông    ¸p  c«ng  Ö   íiph¶it¹ora ® îc s¶n  È m   ã  ngh m          ph c n¨ng  Êt, su   chÊtl ng cao.  î   d.B¶o  ¶m     Èn  toµn    ® Tiªuchu an  sinh häc  ña  Õ  í   ña    c th gi ic khu  ùc  ©u  , v ch ¸vµ  ña  ÖtNam.   c Vi   e. B¶o  ¶m       ® c¸c Tiªu chuÈn  Ò     v m«i  êng  tr theo quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   ViÖtNam.   4. Tiªu chuÈn    nh    ù         x¸c ®Þ c¸c D ¸n c«ng  Ö   íi®Ó   ngh m   s¶n  Êt thiÕtbÞ   xu     th«ng    Ôn  tin,vi th«ng.
 5. 5 a. C«ng  Ö     ngh øng  ông  d trong Dù       ¸n ph¶ilµ c«ng  Ö   íi(nªu t¹  ô     ngh m    i Ph lôc7).   b.D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ttr×nh ®é   Õn tiÕn. ngh ®¹     ti   c. ViÖc  dông    ¸p  c«ng  Ö   íiph¶it¹ora ® îc s¶n  È m   ã  ngh m          ph c n¨ng  Êt, su   chÊtl ng cao.  î   d. B¶o  ¶m       ® c¸c Tiªu chuÈn    kinh tÕ    ü  Ëttrong lÜnh  ùc    ­ k thu     v th«ng    tin, viÔn  th«ng  ña  Õ  ívµ  c th gi   khu  ùc. i v e. B¶o  ¶m       ® c¸c Tiªu chuÈn  Ò     v m«i  êng  tr theo quy  nh  ña  µ   íc ®Þ c Nh n   ViÖtNam.   5. Tiªu chuÈn    ù     ö  ý«  Ôm       c¸c D ¸n x l   nhi m«i  êng  tr hoÆc   ö  ý,chÕ   Õn  x l  bi c¸cchÊtth¶i     . a. LÜnh  ùc  ¹t®éng    v ho   s¶n  Êt,kinh doanh  ña  ù   ph¶iphï hîp  íi xu     c D ¸n      v  lÜnh  ùc  v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     quy  nh  ¹ Phô  ôc8.§èivíi ù     ö  ý, Õ   ®Þ t  i l         ¸n x l   D ch biÕn    Êt th¶ith×  c¸c ch     ph¶i sö  ông  èi l ng  õ 50%   ë lªn nguyªn  Öu  µ  d kh  î t   tr     li l   chÊtth¶i   . b. Dù   ph¶i® îc h¹ch    c  Ëp,trong ®ã   ã    ¸n     to¸n ®é l     c 70%   tæng doanh    thu trëlªnthu ® îctõ ho¹t®éng             s¶n  Êt vµ/hoÆc  xu   kinh doanh  ö  ý«  Ô m       x l   nhi m«i tr ng  ê hoÆc   ö  ýchÕ   Õn    Êtth¶i x l  bi c¸cch   . c. Dù   ph¶iphï hîp  íic¸c quy  nh  ña    ¸n      v    ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò     lu     v b¶o vÖ   m«i  êng. tr III.H å  s ¬  ® Ò  n g h Þ  v µ  th È m  q u y Ò n  x e m  x Ð t c¸c D ù  ¸n   1.Hå   ¬    Þ  ù     Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u     s ®Ò ngh D ¸n ® bi   kh ®Ç t a.§èivíi   ù     íi:       D ¸n m c¸c Ngoµi c¸c néi dung  Ò   å   ¬  ∙      v H s ® quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 106  µ  v 107 NghÞ   ®Þnh   è  s 24/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 31  07  2000  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam,  Çn  ã  chiti     h Lu   tn     i   c c thªm: ­ §¬n    Þ    ®Ò ngh c«ng  Ën  ù   ® Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u    nh D ¸n  bi   kh ®Ç t(theo  m É u   t¹ Phô  ôc2). nªu    i l  ­ B¶n    ×nh vÒ     gi¶itr   kinh tÕ    ü  Ëtcña  ù   (cÇn  i  Õu  íic¸c   ­ k thu   D ¸n  ®è chi v     Tiªu chuÈn  îcquy  nh  ¹  ôc    ña  ¬ng  µy,riªng®èi víiDù       ®  ®Þ tiM IIc Ch n        ¸n nªu   ë ®iÓ m   M ôc    Çn  5  IIc nªu  â  r quy  ×nh  tr c«ng nghÖ   ö  ý «  Ôm,  ö  ý,chÕ   x l   nhi x l  biÕn  Êt th¶i  û lÖ  Êt th¶i® îcsö  ông  µm  ch   ,   ch       d t l nguyªn liÖu cho    ×nh xö      qu¸ tr   lýchÕ   Õn,tû lÖ    bi     doanh      îctõ ho¹t®éng  thu thu ®       s¶n  Êt,kinh doanh  ö  ý xu     x l  «  Ôm   nhi m«i  êng,xö  ý, Õ   Õn    Êtth¶i  ù  ïhîp cña  Ünh  ùc    tr   l  ch bi c¸cch   , ph     s l v s¶n xuÊt,kinhdoanh  ña  ù     víi Ünh  ùc  îcu  ∙inªu  ¹ Th«ng   µy).     c D ¸n so    l v ®   ®   t  i tn b.§èivíi   ù     ang  ¹t®éng  Çn  ã:       D ¸n ® c¸c ho   cc ­ §¬n    Þ    ®Ò ngh c«ng  Ën  ù   ® Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u    nh D ¸n  bi   kh ®Ç t(theo  m É u   t¹ Phô  ôc2). nªu    i l  ­ B¶n    ×nh vÒ     gi¶itr   kinh tÕ    ü  Ëtcña  ù   (cÇn  i  Õu  íic¸c   ­ k thu   D ¸n  ®è chi v     Tiªu chuÈn  îcquy  nh  ¹  ôc    ña  ¬ng  µy,riªng®èi víiDù       ®  ®Þ ti M IIc Ch n        ¸n nªu    ë ®iÓ m   M ôc    Çn  5  IIc nªu  â  r quy  ×nh  tr c«ng nghÖ   ö  ý «  Ôm,  ö  ý,chÕ   x l   nhi x l 
 6. 6 biÕn  Êt th¶i  û lÖ  Êt th¶i® îcsö  ông  µm  ch   ,   ch       d t l nguyªn liÖu cho    ×nh xö      qu¸ tr   lýchÕ   Õn,tû lÖ    bi     doanh      îctõ ho¹t®éng  thu thu ®       s¶n  Êt,kinh doanh  ö  ý xu     x l  «  Ôm   nhi m«i  êng,xö  ý, Õ   Õn    Êtth¶i  ù  ïhîp cña  Ünh  ùc    tr   l  ch bi c¸cch   , ph     s l v s¶n xuÊt,kinhdoanh  ña  ù    víi Ünh  ùc  îcu  ∙inªu  ¹ Th«ng   µy).     c d ¸n so    l v ®   ®   t  i tn ­B¶n    sao  îp lÖ  Êy  Ðp  u  . h   Gi ph ®Ç t 2.Hå   ¬    Þ    s ®Ò ngh c«ng  Ën  ù     Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u    îc nh D ¸n ® bi   kh ®Ç t®   göitíC¬       quan  Êp  Êy  Ðp  u  . i c Gi ph ®Ç t 3.ThÈ m   Òn    Ën  ù     Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  .   quy x¸cnh D ¸n ® bi   kh ®Ç t a.§èivíi   ù     Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Êy  Ðp  u  :Trªn       D ¸n do  K ho   § c¸c tc Gi ph ®Ç t    c¬  ë    Õn  s ý ki b»ng  v¨n b¶n  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    tr x¸c nhËn  c«ng nghÖ   îc øng  ông  ®  d trong  ù   phï hîp  D ¸n    quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    t nµy,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     nh  Õ     Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u     K ho v§ tx¸c ®Þ ch ®é ® bi   kh ®Ç ttrong GiÊy  Ðp  u  ,®ång      ph ®Ç t  sao  öiBé   g   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­ tr êng. b.§èivíi   ù     u    éc diÖn  ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  u  :       D ¸n ®Ç tthu   c¸c ph c c Gi ph ®Ç t Trªn c¬  ë    Õn    s ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ë  c S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­tr êng  a   ¬ng    Ën  ®Þ ph x¸c nh c«ng  Ö   îc øng  ông  ngh ®   d trong Dù   phï hîp      ¸n    quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy,C¬   tn   quan  Êp  Êy  Ðp  u    ña  a   ¬ng, Ban  c Gi ph ®Ç tc ®Þ ph   qu¶n  ý Khu  l  c«ng  nghÖ, Khu  Õ   Êt, Khu  ch xu   c«ng nghÖ  cao  ®∙  îc uû  (®  quyÒn  Êp  Êy  Ðp  u   )    nh  Õ     Æc   Öt khuyÕn  Ých  c Gi ph ®Ç t x¸c ®Þ ch ®é ® bi   kh ®Ç u    ttrongGiÊy  Ðp  u  ,®ång    ph ®Ç t  sao  öiSë  g   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  ã  ªnquan. ê c li   c.§èivíi êng  îp Dù     t(hoÆc       tr h   ¸n ®¹   kh«ng  t)TiªuchuÈn    îchëng  ®¹     ®Ó ®   u  ∙i®Ç u  ,C¬   ®  t  quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr theo  Èm  Òn  îc ph©n  Êp  th quy ®  c (nªu t¹  iÓ m   hoÆc   cña   i ® a  b  kho¶n  µy) cã  n  tr¸chnhiÖ m     Ën    x¸c nh (hoÆc  õ chèicã  t    nªu  â  ýdo)  µ  r l  v th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c gi ph ®Ç t trong thêih¹n  ngµy  Ó  õ ngµy     15  (k t   nhËn    å   ¬  îp lÖ). ®ñ H s h   d. Trong  êigian  îc hëng  ®∙i®Ç u  , kÓ   õ khib ¾t  u     th   ®  u    t  t     ®Ç s¶n  Êt, xu   hµng n¨m  ñ   ù   ph¶igöi b¸o  Ch D ¸n     c¸o (theo m É u     nªu  ¹  ô  ôc 3b)  ti Ph l   cho  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u   , C¬   c gi ph ®Ç t   quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  ªnquan. tr c li   e.  ¬   C quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, tr   thùc  Ön  hi chøc  n¨ng thanh    Óm     tra,ki tra theo  Èm   th quyÒn  îc ph©n  Êp  ®  c qu¶n  ý®Ó   ¶m   l  ® b¶o  ù   thùc hiÖn  ng  D ¸n    ®ó cam   Õt.Trong  êng  îp dù    k  tr h   ¸n cha  ¸p  ® øng  îc c¸c Tiªu chuÈn  ®     quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  Ï kiÕn  Þ   ¬   tn s   ngh C quan  Êp  Êy  Ðp  u    iÒu  c Gi ph ®Ç t® chØnh  Öc  ®∙itrong GiÊy  Ðp  u    µ  vi u      ph ®Ç tv yªu cÇu  ñ  ù    åihoµn  ¹c¸cu  ∙i®∙  ëng.   Ch d ¸n b   l    ®   h i g. Chñ  ù    ã  Òn  Õu  ¹ilªncÊp  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  îch­   d ¸n c quy khi n     c th quy v vi ®   ëng  hay  kh«ng  îchëng    ®∙itheo quy  nh  ña  Ët khiÕu  ¹i  èc¸o. ®  c¸cu      ®Þ c Lu   n , t C h ¬ n g  III C¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  b¸o c¸o ® ¸n h gi¸  t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê
 7. 7 ViÖc  Ëp, thÈm   nh   l  ®Þ B¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c ®é m«i  êng  ùc  Ön  tr th hi theo quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  ®Þ s 175/CP  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  1994  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   íng  Én    µnh  Ët  ph v h d thih Lu B¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v Th«ng   sè  t 490/1998/TT­ BKHCN MT   µy  th¸ng 4  ng 29    n¨m 1998  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  Ëp  µ  Èm  nh  tr h  th   vi l v th ®Þ B¸o    ¸nh  c¸o ® gi¸  ®éng  m«i tr ng (sau ®©y  viÕt t¾t lµ Th«ng t è  490/1998/TT­  t¸c ê  s BKHCN MT)  íi ét  è  iÒu  v m s® chØnh    nh sau: 1. Thêi h¹n  Èm   nh      th ®Þ B¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  tr kh«ng    qu¸ 45  µy  Ó   õkhiC¬   ng k t     quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  Ën    å   tr nh ®ñ H s¬  îp  Ö. Trêng  îp  å   ¬  a  t yªu  Çu,  Ë m   Êt  ngµy, C¬   h l  h H s ch ®¹   c ch nh 5    quan  thÈm   nh  ã  ®Þ c tr¸chnhiÖ m     th«ng  b¸o cho  ñ   ù  biÕt ®Ó   iÒu  Ch d ¸n    ® chØnh,   bæ  sung  å  ¬.Ch Ë m   Êt 10  µy  hs  nh   ng sau    khiB¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  ­ tr êng  îc chÊp  Ën, C¬   ®  thu   quan  Èm  nh  ã  th ®Þ c tr¸chnhiÖ m   Êp    c Quy Õt  nh   ®Þ phª chuÈn    B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr cho  ù  d ¸n. 2.  êi h¹n  Th   xem   Ðt  x "B¶n  ¨ng  ý  t tiªuchuÈn  ® k ®¹     m«i  êng"  µ  Êp  tr vc "PhiÕu    Ën"  x¸c nh kh«ng    ngµy  Ó   õ khiC¬   qu¸ 20  k t     quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   l  n  b¶o  Ö   v m«i  êng  Ën    å   ¬  îp lÖ.Trêng  îp hå  ¬  a  tyªu cÇu  × tr nh ®ñ H s h     h   s ch ®¹     th   chË m   Êt  µ 5  µy  Ó   õ ngµy  ép  å  ¬, c¬  nh l   ng k t   n h s   quan  Èm   nh  ã  th ®Þ c tr¸ch   nhiÖ m th«ng    b¸o cho  ñ  ù    Õt®Ó   iÒu  Ch d ¸n bi   ® chØnh, bæ     sung. 3. Bæ     sung  µo  v Danh  ôc    ù   ph¶itr×nh duyÖt  m c¸c D ¸n      B¸o    ¸nh    c¸o ® gi¸ t¸c®éng    m«i  êng  tr nªu  ¹  ti Th«ng   è  t s 490/1998/TT­ BKHCN MT     ¹  ù     c¸c lo i ¸n D sau: ­C¸c  ù     Õ   Õn  Êtth¶i   D ¸n ch bi ch   . ­C¸c  ù     ö  ýchÊtth¶i  ö  ý«  Ô m    D ¸n x l     , l   nhi x m«i  êng. tr C h ¬ n g  IV Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c n h Ë p  k h È u  c¸c thi Õt b Þ   ® ∙ q u a  s ö  d ô n g 1. §èit ng ®iÒu     î   chØnh  ña  c Quy  nh  µy  µ:c¸c m¸y  ãc  ®¬n  Õc  ®Þ n l    m ( chi hoÆc   ©y  d chuyÒn)    ®Ó s¶n  Êt t liÖu s¶n  Êt,hµng  xu      xu   ho¸;c¸c ph¬ng  Ön    ti   vËn  , èc  Õp,    t¶i bx xe, m¸y  ôc  ô    ph v thic«ng  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh  µ    tr v c¸c thiÕtbÞ     chuyªn dïng    kh¸c ®∙    qua  ö  ông  éc    ù   cã  èn  u     íc sd thu c¸c D ¸n  v ®Ç t n   ngoµi. C¸c  ÕtbÞ   ∙  thi   ® qua  ö  ông    ¹m  Ëp, t¸  Êt hoÆc   îc thuª ®Ó   sd xin t nh   i xu   ®    thùc  Ön    îp  ng    hi c¸c h ®å gia c«ng, s¶n  Êt hµng    xu   ho¸,®Ó       thic«ng    c¸c c«ng  tr×nh do    ñ   Çu  óng thÇu  ùc hiÖn  µ    ÕtbÞ   ∙    c¸c Ch th tr   th   v c¸c thi   ® qua  ö  ông  sd ® îc nhËp  íid¹ng  µ  Õu, hµng  Ön  î   d  qu bi   vi tr  kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi® chØnh  cña  Th«ng   µy. tn 2. ThiÕt bÞ   ∙      ® qua  ö  ông  Ëp  Èu  µo  Öt Nam   sd nh kh v Vi   ph¶i b¶o  ¶m:    ® tiªuchuÈn, chÊt l ng phï hîp víiyªu  Çu       î         c s¶n  Êt,yªu  Çu  Ò   xu   c v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  µ  toµn    ng  µ  îcnªu  v an  lao ®é v®  trong Gi¶itr×nh kinh tÕ    ü  Ëttrong        ­ k thu     hå  ¬    Êy  Ðp  u  . s xinGi ph ®Ç t Trõ  Õt bÞ,  thi   m¸y  ãc   ∙  m ® qua  ö  ông  sd kh«ng  îc nhËp  Èu  ®  kh (thuéc  Danh  ôc   m c¸c  Õt bÞ   ∙  thi   ® qua  ö  ông  Ê m   Ëp  Èu  sd c nh kh nªu  ¹  ôc   díi t im 3   
 8. 8 ® ©y),Chñ   ù    µ ngêiquyÕt  nh  µ  Þu    d ¸n l     ®Þ v ch tr¸chnhiÖm   Ò   Öu    v hi qu¶ kinh  tÕ   ü  Ëtvµ  äi  Ëu  ­k thu   m h qu¶  ña  Öc  Ëp  Èu  ÕtbÞ  ∙  c vi nh kh thi   ® qua  ö  ông. sd ThiÕt bÞ   Ëp  Èu  ∙    nh kh ® qua  ö  ông  sd ph¶i®¶m     b¶o    c¸c yªu  Çu  c chung  vÒ   ü  Ëtsau  y: k thu   ®© a. Cã   Êt l ng    ch  î cßn  ¹ tõ 80%   ë lªn so  íichÊt l ng  li     tr     v    î nguyªn  û  ña  thu c thiÕtbÞ.   b.Ph¶i®¶m       b¶o      Èn  Ò   toµn,vÖ   c¸cTiªuchu v an    sinhlao®éng  µ     v m«i  ­ tr êng  ña  ÖtNam. c Vi   ViÖc    Ën  ù  ï hîp chÊt l ng  ña  ÕtbÞ   ∙  x¸c nh s ph      î c thi   ® qua  ö  ông  íiyªu sd v    cÇu chung  Ò   ü  Ëtnªu    Ó  Ön  v k thu   trªnth hi b»ng  Êy  Gi chøng  Ën  Êtl ng do  nh ch  î   Tæ   chøc  gi¸m  nh  ña  ícngoµihoÆc   Öt Nam   ã   ®Þ c n    Vi   c tc¸ch ph¸p nh©n  Êp.     c  Tæ  chøc  gi¸m  nh   ®Þ ph¶i chÞu  µn  µn    ho to tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët ViÖt   tr   lu     Nam   Ò   Õt  v k qu¶  gi¸m  nh. ®Þ Trong tr ng hîp cÇn  thiÕt, é  Khoa häc, ê  B  C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng  ê vµ/hoÆc  ¬  c quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  cÇu  c Gi ph ®Ç tc th yªu  gi¸m  nh  ¹ chÊt l ®Þ l  i  ­ îng c¸cthiÕtbÞ  ∙       ® qua  ö  ông  µ   ñ  ù      Þ  Ëp  Èu. sd m Ch d ¸n ®Ò ngh nh kh Khi cã  Õu  ¹ivÒ   ù    khi n   s kh¸c nhau  ña  Õt    c k qu¶  gi¸m  nh  ×  é   ®Þ th B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  µc¬  tr l   quan  ã    Õn  Õt ®Þnh  èicïng. c ý ki quy   cu   3.Danh  ôc    ÕtbÞ  ∙    m c¸cthi   ® qua  ö  ông  Ê m   Ëp  Èu: sd c nh kh a. ThiÕtbÞ       trong c¸c ngµnh     c«ng nghiÖp  Õ   Õn  Çu  Ý, ®iÖn  ùc, ch bi d kh   l  d©y chuyÒn s¶n  Êtxim¨ng,tuyÓn  xu       quÆng,  Êu  n kim  ¹   ÕtbÞ  lo iThi   trong c¸c .    ngµnh s¶n  Êtho¸ chÊtc¬  xu       b¶n,ph©n  ãn,thuèc trõs©u.   b     b. ThiÕtbÞ       trong c¸c ngµnh     s¶n  Êt yªu  Çu    Ýnh    xu   c ®é ch x¸c cao      nh c¸c thiÕtbÞ   o êng,thÝ   ®l   nghiÖm,  Óm      ÕtbÞ   ö  ông    ¹ng íi u  ki tra,c¸c thi   s d trªnm l b chÝnh   Ôn  ­vi th«ng. c. C¸c  ÕtbÞ     thi   yªu  Çu    toµn  c ®é an  cao   nåi h¬i,thang  nh    m¸y, ®iÒu    khiÓn ph¶n øng  ¹tnh©n, c¸cthiÕtbÞ  Óm    iÒu  Ón    Ö   èng    h       ki tra,® khi c¸ch th an toµn. d.C¸c  ÕtbÞ  ã    thi   c ¶nh  ëng  í m ét  h t  i khu  ùc  éng  ínnh    ÕtbÞ  ö  ý vr l   c¸cthi   x l   chÊt th¶i  öa  p  íc,thiÕtbÞ     ,c ®Ë n     trong d©y    chuyÒn s¶n  Êt ë  xu   c«ng  o¹n  Ô   ® d cã  ù  è  ©y  nhiÔ m  s c g «  nghiªm  äng ®Õ n   tr   m«i  êng. tr 4. §èi víinh÷ng  êng  îp  Æc   Öt:trªnc¬  ë    Þ        tr h® bi     s ®Ò ngh b»ng  b¶n  v¨n  cña    é, ngµnh  c¸cB   hoÆc   û   U b¶n  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Bé     Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ï xem   Ðt,quyÕt  nh  iÒu  tr s  x  ®Þ ® chØnh  Danh  ôc    ÕtbÞ   ∙  m c¸c thi   ® qua  ö  ông  sd cho  Ðp  Ëp  Èu  ph nh kh hoÆc   cÊ m   Ëp  Èu. nh kh C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k §èi víiDù   ®Ç u    ¹t®éng      ¸n  t ho   theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam,  Lu § tn    i Vi   Th«ng   µy  tn thay thÕ      c¸c Th«ng   è  t s 2345/1998/TT­ BKHCN MT   µy  th¸ng ng 4   
 9. 9 12 n¨m 1998,Th«ng     t1817/1999/TT­BKHCN MT   µy  th¸ng 10  ng 21    n¨m  1999,  Th«ng   sè  t 1818/TT­BKHCN MT   µy  th¸ng  n¨m   ng 21  10  1999, Th«ng   sè  t 2019/1997/Q§­ BKHCN MT   µy  th¸ng 12  ng 01    n¨m  1997,Th«ng   è    t s 491/1998/ Q§­BKHCN MT   µy  th¸ng 04  ng 29    n¨m 1998  ña  é   c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. tr Trong    ×nh   ùc hiÖn  qu¸ tr   th   Th«ng ,n Õu  ã  Ên    ×  íng m ¾ c,    t  c v ®Ò g v   ®Ò nghÞ     ¬   c¸c C quan ph¶n ¸nh  Ò   é   v B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    tr ®Ó nghiªncøu,xö  ý.    l
 10. 10 P h ô  l ô c 1 D a n h  m ô c  d ù  ¸n c « n g  n g hi Ö p  k ü  thu Ë t c a o Dù     ¸n c«ng  nghiÖp  ü  Ëtcao  µDù     k thu   l   ¸n s¶n  Êtc¸cs¶n  È m   xu     ph sau: 1. C¸c    Ön  ïng    linhki d trong lÜnh  ùc  iÖn  ö nh:b¶n  ¹ch,c¸c tô,chiÕt   v® t    m       ¸p,trëkh¸ng,r¬ le,cuén  ©y, sóng  ãng    iÖn  ö.        d  ph tia® t 2. C¸c    van  iÒu  Õt,®iÒu  Ón  û  ùc,khÝ  Ðn,    ¬  Êu  ® ti   khi thu l   n c¸c c c cam,  c¸c bé    con  quay  nh   íng,c¸c  ¹  ông  ô  Ýnh    ông  ô  o   ïng  ®Þ h   lo id c ch x¸c,d c®d tronglÜnh  ùc  ù®éng    ¬  Ý,chÕ   ¹om¸y.   v t  ho¸,c kh   t  3.C¸c    Ön    linhki quang­ iÖn  ö,c¬­ ® t   quang­ iÖn  ö; ® t 4. C«ng    nghÖ  s¶n  Êt m µ n   ×nh  ¼ng,  µn   ×nh  ã    ©n    xu   h ph m h c ®é ph gi¶i cao; 5.C«ng  Ö     ngh s¶n  Êtc¸cIC; xu     6.C«ng  Ö     ngh s¶n  Êtc¸csensor; xu     7. C«ng    nghÖ  s¶n  Êt c¸c m¸y  xu     thu  Ých  îp  a   t h ® chøc n¨ng (TV­video,   monitor.. .); 8. C«ng nghÖ  s¶n  Êt    ÕtbÞ   iÖn  ö  tÕ  xu c¸c thi   ® t y  cao  Êp  c (scanner,   ®iÖn    iÖn    éisoi,   Éu  Ët. . ; tim,® n∙o,n     ph thu . ) vi 9. C«ng  Ö     ngh s¶n  Êt c¸c æ   a   xu     ®Ü cøng,c«ng  Ö     ngh s¶n  Êt c¸c ®Ü a   xu     laser; 10.C«ng  Ö     ngh s¶n  Êtm¸y  Ýnh  µ    ÕtbÞ  ¹ivi; xu   t v c¸cthi   ngo   11.C«ng  Ö     ngh s¶n  ÊtRAM   xu   dung îng lín; l  12.C«ng  Ö     ngh s¶n  Êtc¸cthiÕtbÞ  o êng  iÖn  ödigi l xu      ®l ® t  ta ; 13.C«ng  Ö       ngh giac«ng  ¬  Ý  iÖn  öb»ng    c kh ® t  tialaservµ    plasma; 14.C«ng  Ö   Õ   ¹orobotphôc  ô  ù®éng      ngh ch t     v t  ho¸ s¶n  Êt; xu 15. C«ng    nghÖ  s¶n  Êt  xu c¸c s¶n  È m   Çn  Ò m,   Æc   Öt c«ng  ph ph m ® bi   nghÖ   Çn  Ò m   íng tímultimedia; ph rn h    i 16.C«ng  Ö   Õ   ¹oc¸ch Ö     áng;   ngh ch t     m« ph 17.C«ng  Ö     ngh s¶n  Êt c¸c h Ö   xu     giao tiÕp ngêi­     m¸y  th«ng  qua  ng«n  ÷  ng vµ  ×nh  h ¶nh. 18. C¸c    ho¸  È m    îng,c¸c ho¸  Êt tinh khiÕt,c¸c chÊt xóc      ph vi l     ch          t¸c,c¸c chÊtkÝch  Ých,premix,enzim.   th     l9.C¸c  Çn  Ò m     ph m m¸y  Ýnh  ïng  t d trong    Ö   èng  iÒu  Ón    c¸c h th ® khi c¸c thiÕtbÞ   ù ®éng, trong c¸c thiÕtbÞ     t         th«ng      Ö   èng  ÕtbÞ   tin, h th c¸c thi   qu¶n  ý l  c«ng  Ö   µ  ngh v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp.
 11. 11 P h ô  l ô c 2 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..  µy    . . ..ng   th¸ng    . ,    n¨m § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  c « n g  n h Ë n  d ù  ¸n ® î c ® Æ c  bi Ö t  k h u y Õ n  k h Ý c h  ® Ç u  t theo l Ü nh v ù c..... (ghitªnlÜnh  ùc       v ®Ò nghÞ   îcu  ∙i®Ç u  ) ®  ®  t K Ýnh  öi: . ....      ¬   g . . ....(ghitªnC quan  Êp  Êy  Ðp  u    µ  ¬   .. c Gi ph ®Ç tv C quan  qu¶n  ý l Nhµ   ícvÒ   n   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  ªnquan) tr c li   Chóng    µ: t«il §Þa  chØ  ªnh Ö: li   §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  ® th   d ¸n: Sè  iÖn  ¹i                Fax: ® tho                   : thùc hiÖn Dù  ¸n ® îc ® Æc  biÖt khuyÕn  khÝch ®Ç u  t  theo lÜnh  vùc.. . .......... . . .......... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . .... Chóng      t«i chuyÓn  n   ý  ¬  xin ®Õ Qu c quan  ÷ng  µi Öu sau: nh t   li ­B¶n    ×nh vÒ     gi¶itr   kinhtÕ  ü  Ët(01    k thu   b¶n  Õng ViÖt) ti   ­ (Tr ng  îp  ù   xin u  ∙itrong lÜnh  ùc    ê h D ¸n    ®     v c«ng nghiÖp  ü  Ët cao, k thu     Hå   ¬  s ph¶i kÌm    theo    c¸c chØ     ¨ng  ý  ù   c«ng  tiªu® k D ¸n  nghiÖp  ü  Ët cao  k thu   theo m É u   t¹ Phô  ôc3)   nªu    i l  ­B¶n    sao  îp lÖ  Êy  Ðp  u    ®èivíi ù     ang  ¹t®éng). h   Gi ph ®Ç t(     ¸n ® D ho   Chóng      t«ixin b¶o  ¶m     Ýnh    ña    è  Öu trong c¸c v¨n    ® ®é ch x¸c c c¸c s li       b¶n ® îc tr×nh  µ      v xin cam   Õt  k r»ng  ù   cña  óng      i  µo  ¹t®éng  Ï D ¸n  ch t«ikhi® v ho   s  thùc hiÖn    theo  ng    è  Öu ®∙  ®ó c¸c s li   nªu  µ  µn  µn  Þu  v ho to ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtViÖtNam   Ò   ù       v s cam  Õt  ña  × nh. kcm Chóng    µm  n  µy  Ýnh    Þ   ý   ¬  t«il ®¬ n k ®Ò ngh Qu c quan  xem   Ðt  µ  x v c«ng  nhËn  µdù    éc lÜnh  ùc  Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  . l   ¸n thu   v® bi   kh ®Ç t Chñ   ù   d ¸n (Ký     ng  Êu) tªn­®ã d
 12. 12 P h ô  l ô c 3 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..  µy    . . ..ng   th¸ng    . ,    n¨m B ¶ n  gi¶i × nh c hi ti Õt é i d u n g  tr  n cña  ù   c«ng  D ¸n  nghiÖp  ü  Ët cao k thu   K Ýnh  öi: . ....        ¬   g . . ....(ghitªnc¸cC quan  .. xem  Ðt,x¸cnhËn  x   Dù     ¸n c«ng  nghiÖp  ü  Ëtcao) k thu   Tªn  ù   D ¸n: Tªn  giao dÞch:   Cã   ôsë  ¨ng  ý  ¹ : tr   ® k ti Sè  iÖn  ¹i                      Fax: ® tho                         : Thµnh  Ëp theo GiÊy  Ðp  u    è:            ngµy l    ph ®Ç ts               do                                         Êp.                                        c (nÕu  µDù     ∙  îccÊp  Êy  Ðp  u  ) l   ¸n ® ®   Gi ph ®Ç t H×nh  thøc ®Ç u  :   t Bªn  ÖtNam:  Vi   (TªnC«ng    ty) Bªn  ícngoµi: n   (Tªn C«ng    ty) Theo Th«ng   è  t s 02/2001/TT­ BKHCN& MT   µy  th¸ng 02  ng 15    n¨m  2001  cña  é  B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  íng dÉn    nh  tr h  x¸c®Þ c«ng  Ën  ù   nh D ¸n c«ng    nghiÖp  ü  Ëtcao. k thu   Chóng        ×nh chitiÕtnéidung  ña  ù       t«i gi¶i xin tr         c D ¸n nh sau: 1.M Æt     b»ng  a  iÓ m   ©y  ùng  Ön  ®Þ ® xd hi nay: ­§Þa    chØ: ­DiÖn  Ých  ö  ông:   t sd 2.Thêih¹n  ù  Õn  ¹t®éng  ña  ù       d ki ho   c D ¸n: 3.Thêi®iÓ m   Ýnh      ch thøc s¶n  Êt:   xu 4.M ôc    µ  ¹m    ¹t®éng  Ýnh  ña  ù     tiªuv ph viho   ch c D ¸n: 5.Tæng  èn  u  .. . .......................    v ®Ç t . . ...................... USD,  . . trong ®ã   ­Vèn  è  nh                               USD,    c ®Þ                                 bao  å m g +  µ   ëng                 Nh x                m2,  Þgi¸              tr                USD +  V¨n  phßng                                m2,  Þgi¸              tr                USD +  Trang  ÕtbÞ  thi   c«ng  Ö         trÞgi¸             USD ngh                           +    Þc«ng  Ö   îc® a  µo  èn  è  nh           USD Gi¸tr   ngh ®   v v c ®Þ             ­Vèn  è  nh    c ®Þ kh¸c                               USD                                 
 13. 13 ­Vèn    ph¸p ®Þnh                                  USD                                      ­Bªn  ÖtNam        %   µ                     Vi           l                   USD  G å m:  TiÒn,t ng  ¬ng                   USD     +   ¬ ®                           +  µis¶n         T   kh¸c,t ng  ¬ng               ¬ ®             USD ­Bªn  ícngoµi      %   µ                 USD   n          l                     G å m:  TiÒn                              USD   +                                       +  µis¶n         T   kh¸c                       USD                            6.Néi dung     c«ng  Ö   ña  ù   ngh c D ¸n 6.1 §Æc   iÓ m   ña    ® c c«ng  Ö   ngh s¶n  Êt: xu 6.2.M«       ícc«ng  Ö   ña    t¶c¸cb   ngh c s¶n  Êt: xu 6.3.Danh  ôc    m trang,thiÕtbÞ:     Danh  ôc  m trang,thiÕtbÞ     §Æc   Ýnh  t N¨m   Sè  îng l Gi¸trÞ    Tû  Ö  l kü  Ët thu   s¶n  USD % (1) chÝnh xuÊt 1.ThiÕtbÞ       c«ng  Ö   ngh (2) 2. Trang bÞ  khu«n m É u,  ®å   g¸ 3.ThiÕtbÞ   ô  î     ph tr  (3) 4.ThiÕtbÞ   Ën      v chuyÓn 5.ThiÕtbÞ         v¨n phßng Ghi chó:(1). û  Ö    víi       l % so    T tæng  èn  è  nh. v c ®Þ    (2).Bao  å m   c¸c thiÕtbÞ   g c¶      th«ng  ã,hót bôi vµ  ö  ý chÊt gi       x l     th¶i.    (3).Bao  å m     ÕtbÞ  g c¸cthi   cung  Êp,ph©n  èin¨ng îng. c  ph   l 6.4.M«     ¹t®éng  ña  ©y    t¶ ho   cd chuyÒn s¶n  Êt vµ    ÕtbÞ   xu   c¸c thi   c«ng  nghÖ   Ýnh  ch trong  ©y  d chuyÒn s¶n  Êt,nªu  â  ×nh    ¬  Ý   xu   r tr ®é c kh ho¸, tù    ®éng    ña  d©y  ho¸ c c¶  chuyÒn  µ  ña    ÕtbÞ  Ýnh. v c c¸cthi   ch 6.5.C«ng  ÊtthiÕtkÕ.   su     Tªn  s¶n  È m ph Dù   Õn  ki theo thiÕtkÕ     Sè îng l §¬n  gi¸ Doanh  thu 1. 2. 3. Céng: 6.6.Tiªuhao  ËtchÊtcho  ét  n  Þ     v    m ®¬ v s¶n  È m ph
 14. 14 Lo¹ivËt chÊt tiªuhao       Khèil ng  î Gi¸trÞUSD    Tæng   Trªn1    Tæng   Trªn1  n     ®¬ thÓ ®¬n  Þ  v thÓ vÞ    s¶n s¶n  È m ph phÈ m ­N¨ng îng ®iÖn    l  (kWh/n¨m) ­N íc(m3/ngµy  ªm)    ® ­Nguyªn  ËtliÖu chÝnh   v    6.7.Tæ     chøc  qu¶n  ýdù  l   ¸n. S¬     chøc  ®å tæ  qu¶n  ýcña  ù     l  D ¸n,thuyÕt minh    møc       äc    Ö   ®é tinh ho¸ h thèng qu¶n  ý. l 6.8.Lao  ng  µ  o  ¹o   ®é v ®µ t +  è    ng    Õp; S lao®é gi¸nti +  è    ng  ùctiÕp; S lao®é tr   +  è    ng  êinícngoµi: S lao®é ng     +  è  îng, khèi l ng  Sl    î c¸n  é  b c«ng  ©n     îc ®i  o   ¹o n©ng    nh viªn ®   ®µ t   cao tr×nh ®é     chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v trongtõng n¨m  Ó   õkhi® îccÊp  Êy  Ðp      k t      Gi ph ®Ç u   (sè  êi­ µy),(ph©n    t ng ng   ra:c¸n  é  b cao  ng,  i häc  ë lªn vµ  ®¼ ®¹   tr     trung  cÊp,c«ng  ©n    nh viªn); +    Ý  ùc hiÖn  Chi ph th   cho  Öc  o  ¹onãitrªn; vi ®µ t     6.9.Trîgióp kü  Ëttõbªn  µi.      thu     ngo +  éi  N dung  îgióp  ü  Ët (gi¸m    íng  Én  è  Ý,l¾p  Æt   Õt tr  k thu   s¸t,h d b tr   ® thi   bÞ, gi¸m    ©y dùng  s¸t x c«ng  ×nh, híng  Én   Ën  µnh  Õt bÞ   µ   ©y  tr   d v h thi   vd chuyÒn  s¶n  Êt,híng dÉn  xu     thao t¸cthùc hiÖn       quy  ×nh s¶n  Êt). tr   xu +  è  îng,khèi l ng  Sl    î chuyªn    îc cö  n     îgióp  ü  Ët trong gia ®   ®Õ ®Ó tr  k thu     tõng n¨m  è ngêi­ µy).   (s   ng +  ù   Õn,chiphÝ  ùc hiÖn  D ki     th   cho  Öc  î óp kü  Ëtnãitrªn. vi tr  gi   thu     7.C¸c    chØ    tiªuchung 7.1.§¸nh      gi¸chung  Ò   ×nh ®é   v tr   c«ng  Ö   ña  ©y  ngh c d chuyÒn s¶n  Êt xu   (thuéclo¹ thÕ  Ö   ÷ng   i   h nh n¨m  µo?) n S¶n  È m   ï hîp  íitiªuchuÈn  èc  Õ  µo?  ph ph   v    qu t n (hoÆc  ¬ng  ¬ng    t ® s¶n phÈ m   trongníchoÆc   èc  Õ    ¹ nµo?)    qu t ë lo i   7.2.Gi¸trÞnéi®Þa       ho¸: ­ Gi¸ trÞ c¸c linhkiÖn, bé  Ën  ã  ü  Ët cao  ña          ph c k thu   c s¶n  È m   xÝ   ph do  nghiÖp  ùs¶n  Êtt¹ ViÖtNam   îcsö  ông  t  xu     i   ® d trongtõng n¨m.     ­ Gi¸ trÞ c¸c linhkiÖn, bé  Ën  ã  ü  Ët cao  ña          ph c k thu   c s¶n  È m   xÝ   ph do  nghiÖp kh¸ct¹ ViÖtNam      i   s¶n  Êt® îcsö  ông  xu     d trong tõng n¨m.     7.3.Tr×nh      é,c«ng  ©n    ®é c¸n b   nh viªn: Sè    é,c«ng  ©n  c¸n b   nh viªn:
 15. 15 ­Trªn®¹ihäc      ­§¹ihäc,cao  ng      ®¼ ­Trung  äc   h 7.4.Tæng    Þs¶n îng tÝnh    gi¸tr   l  theo ®Ç u   êi   ng 7.5.Gi¸trÞ thiÕtbÞ        m¸y  ãc  m c«ng  Ö   Ýnh  ×nh  ©n  ngh t b qu cho  ét  u   m ®Ç ngêi. 7.6.Tû   Ö    l kinh phÝ   Ýnh    t theo doanh thu  µng  h n¨m  µnh  d cho c«ng    t¸c ®µo  ¹on©ng  t  cao  ×nh    tr ®é chuyªn m«n, nghiÖp  ô  v cho c¸n  é, c«ng  ©n   b  nh viªncña    doanh  nghiÖp. 7.7.C¸c    Èn  Ò     Tiªuchu v m«i  êng  ¨ng  ý tr ® k 7.8. Cã   îp  ng    h ®å chuyÓn giao c«ng nghÖ  kh«ng?  éi  N dung chuyÓn  giao c«ng  Ö,  êih¹n,phÝ    ngh th     chuyÓn giao c«ng  Ö?   ngh 7.9.ChÊt îng s¶n  È m       l  ph (c¸cchØ    ô  Ó) tiªuc th 7.10.Tû  Ö  ÊtkhÈu   l xu   T«ixincam  oan  µ  Þu     ® v ch tr¸chnhiÖm  Ò   ÷ng  è  Öu nªu    v nh s li   trªn. Chñ   ù   d ¸n (hoÆc  êi®¹idiÖn     â chøc  ô ng     ­Ghi r   v Ký     ng  Êu) tªn­®ã d Ghi  ó: +  ch   C¸c  è  Öu nªu  s li   trong b¶n    ×nh nµy  îc thu  Ëp,tÝnh    gi¶itr   ®   th   to¸n phï hîp  íic¸c kh¸iniÖ m   îc gi¶ithÝch     v      ®    trong Th«ng   sè  t 02/2001/TT­ BKHCN MT   µy  th¸ng 02  ng 15    n¨m  2001  ña  é  c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng. ê + Trong    o¹n  u  ∙ivµ  Êp  Êy  Ðp,    è  Öu    µ dùa  giai® xin  ®   c Gi ph c¸c s li trªnl   vµo      b¸o c¸o kh¶    thi(hoÆc  Ën  lu chøng  kinhtÕ  ü  Ët).   k thu
 16. 16 P h ô  l ô c 3b Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ..  µy    . . ..ng   th¸ng    . ,    n¨m B¸o c¸o t × nh h × n h  h o ¹t ® é n g  n¨ m....(ghitªn n¨m  îcb¸o         ®  c¸o) cña  ù   . . ....... D ¸n.. . ........ (GhitªnDù     µ  Ünh  ùc  éc diÖn  îcu  ∙i®Çu  )     ¸n v l v thu   ®  ®  t K Ýnh  öi: . ............. g . . ............ (ghitªnC¬       quan  Êp  Êy  Ðp  u    µ  ¬   c Gi ph ®Ç tv C quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ∙  tr ® xem   Ðt,x¸c nhËn  ù   thuéc  Ön  x   D ¸n  di ® îcu  ∙i®Ç u  )  ®  t Tªn  ù   D ¸n: Tªn  giao dÞch:   Cã   ôtr뮨ng  ý  ¹ : tr     k ti Sè  iÖn  ¹i                     ® tho                     Fax: : Thµnh  Ëp theo GiÊy  Ðp  u    è:            µy l    ph ®Ç ts            ng do                                       Êp.                                      c H×nh  thøc ®Ç u  :   t Bªn  ÖtNam:  Vi   (Tªnc«ng    ty) Bªn  ícngoµi: n   (Tªn c«ng    ty) Theo Th«ng   è  t s 02/2001/TT­ BKHCN& MT   µy  th¸ng 02  ng 15    n¨m  2001  cña  é   B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  íng dÉn    nh    ù     îc tr h  x¸c ®Þ c¸c D ¸n ®   ® Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  . bi   kh ®Ç t Chóng          ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ù     t«i b¸o c¸o t xin h ho   c D ¸n trongn¨m      nh sau: 1.M Æt     b»ng  a  iÓ m   ©y  ùng  Ön  ®Þ ® xd hi nay ­§Þa    chØ: ­DiÖn  Ých  ö  ông   t sd 2.Thêih¹n  ù  Õn  ¹t®éng  ña  ù       d ki ho   c D ¸n: 3.Thêi®iÓ m   Ýnh      ch thøc s¶n  Êt:   xu 4.LÜnh  ùc    v s¶n  Êt,kinhdoanh  Ýnh  ña  ù   xu     ch c D ¸n: 5.Tæng  èn  u  .. . .........USD,    v ®Ç t . . ........  . . trong ®ã   ­Vèn  è  nh:                    c ®Þ                 USD,  bao  å m g +  µ   ëng                 Nh x                m2,  Þgi¸              tr                USD +  V¨n  phßng                                m2,  Þgi¸              tr                USD +  Trang  ÕtbÞ  thi   c«ng  Ö         trÞgi¸             USD ngh                          
 17. 17 +    Þc«ng  Ö   îc® a  µo  èn  è  nh           USD Gi¸tr   ngh ®   v v c ®Þ             ­Vèn    ph¸p ®Þnh                                     USD                                         ­Bªn  ÖtNam                     µ                 USD   Vi                   % l                    ­Bªn  ícngoµi                   µ                    n                  % l                  USD 6.S¶n  È m   ña  ù     ph c D ¸n (®èivíi ù     Õ   Õn  Êt th¶icÇn      ¸n ch bi ch     D nªu  û lÖ  èil ng chÊt th¶iso  íi t   kh  î       v  tæng  èil ng nguyªn liÖu). kh  î     7.T×nh  ×nh  ùc hiÖn    éidung  Ò     h th   c¸cn   v c«ng  Ö: ngh ­C«ng  Ö   îcchuyÓn    ngh ®   giao. ­Chi phÝ  o  ¹o.    ®µ t ­ Sè  îng    l c¸n  é, c«ng  ©n    îc ®µo  ¹o (trong vµ  µi l∙nh thæ  b  nh viªn ®   t    ngo     ViÖtNam).   ­Hç  î ü  Ët(chuyªngia,tµi Öu kü  Ët, . )   tr  thu   k         thu . . li ­Tû  Ö  éi®Þa    ln  ho¸. 8. T×nh  ×nh  ùc hiÖn      h th   c¸c chØ     Ò   tiªuv m«i  êng  tr theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      9.T×nh  ×nh  Ò   Êtl ng s¶n  È m       h v ch  î   ph (c¸cchØ    ô  Ó  ∙  t). tiªuc th ® ®¹ 10.Tû  Ö  ÊtkhÈu.   l xu   11.T×nh  ×nh  Ò   µichÝnh:   h v t  ­Tæng    doanh    ña  ù   thu c D ¸n. ­Lîi     Ën  nhu sau  Õ. thu ­Doanh    ña  õng lo¹ s¶n  È m   éc diÖn  îcu  ∙i.   thu c t   i   ph thu   ®  ® ­ Tû  Ö  Çn    l ph tr¨m  ña  c doanh      thu c¸cs¶n  È m   îchëng  Æc   Ötu  ph ®  ® bi   ®∙iso  íi   v  tæng doanh    ña  ù   thu c D ¸n. 12.§¸nh      gi¸chung  Õt  k qu¶  ¹t®éng  ña  ù       íi ho   c D ¸n (so v   chØ    ∙  ¨ng  tiªu® ® ký) (§èivíiDù   c«ng      ¸n  nghiÖp  ü  Ët cao  Çn  k thu   c b¸o c¸o  y     Ò   Öc  ®Ç ®ñ v vi thùc hiÖn      Èn  t¹ ®iÓ m   M ôc    ¬ng    ña    c¸cTiªuchu nªu   i 1  IICh IIc Th«ng   ãitrªn) tn   . T«ixincam  oan  µ  Þu     ® v ch tr¸chnhiÖm  Ò   ÷ng  è  Öu nªu    v nh s li   trªn. Chñ   ù   d ¸n (hoÆc  êi®¹idiÖn     â chøc  ô ng     ­Ghi r   v Ký     ng  Êu) tªn­®ã d Ghi  ó: +  ch   C¸c  è  Öu nªu  s li   trong b¶n    ×nh nµy  îc thu  Ëp,tÝnh    gi¶itr   ®   th   to¸n phï hîp  íic¸c kh¸iniÖ m   îc gi¶ithÝch     v      ®    trong Th«ng   sè  t 02/2001/TT­ BKHCN MT   µy  th¸ng 02  ng 15    n¨m  2001  ña  é  c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng. ê
 18. 18 p h ô  l ô c 4 D A N H  M ô C  V Ë t lI Ö U M í I 1.C¸c  ¹ thÐp  îp kim  ã    Òn    lo   i h  c ®é b cao; 2.C¸c  ¹ thÐp  Þu  µi    lo   i ch m mßn   ¬  äc; ch 3.ThÐp      Ýp,b¸nh      lßso,nh   xe,neo  Çu; t 4.ThÐp  Þu      ch ¨n mßn     µ  Öt; ho¸ v nhi   5.ThÐp    khu«n  Ëp,thÐp  d  kh«ng  gØ; 6.ThÐp  îp kim  Êp,®é   Òn    h  th   b cao; 7.ThÐp  îp kim  Êp    h  th song  pha; 8.V Ët  Öu tæ  îp kim  ¹ ;   li   h   lo i 9.VËt  Öu sø    li   c¸ch ®iÖn    cao  Õ; th 10.VËt  Öu sø  ü  Ëtcao  chÞu  Öt, chÞu  µi    li   k thu   (sø  nhi  sø  m mßn)  ö  ông  sd trongc«ng    nghiÖp s¶n  Êtgè m     ¹ch èp  t xu   sø,g   l¸ ; 11.G è m     iÖn;   ¸p ® 12.VËt  Öu thuû tinhc¸ch ®iÖn    li        cao  Õ; th 13.Sø    polyme  c¸ch ®iÖn;   14. V Ët  Öu compositcao  ©n  ö sö  ông    li     ph t  d cho  ü  Ët®iÖn  µ  iÖn  k thu   v® tötrong ®iÒu  Ön      ki m«i  êng  ¾c  tr kh nghiÖt; 15.VËt  Öu ®iÖn  öh÷u  ¬;   li   t  c 16.C¸c    «xytv«  ¬    ¹ch;   c siªus 17.C¸c  ËtliÖu siªub Òn  ïng trong c«ng    v      d    nghiÖp  ¬,sîi d Öt,da  Çy t    ,   gi 18.VËt  Öu tæ  îp n Òn    li   h   cao  ©n  ö; ph t 19.VËt  Öu cao  kü  Ët;   li   su  thu   20.Cao  tæng  îp:   su  h 21.Keo      d¸n kim  ¹ kim  ¹   lo i­ lo i; 22.Keo      d¸n kim  ¹ ­cao  lo    i su; 23.Tæ   îp cao  ©n  ö­sîi     h  ph t      bon; c¸c 24.S¬n  Æc   ñng  Þu  Çu, chÞu  Öt, Þu    Êt;   ® ch ch d   nhi  ch ho¸ ch 25.Polyme  Én  iÖn;   d® 26. Polyme  nhò  t ng  (Acryl  Copolymer, ¬ ic  styrene Acryl , ic Polyvinyl   AcetateCopolymer,Polyvinyl       AcetateHomopolymer);   27.Nhùa    PVC; 28.Tô  iÖn   ® composit; 29.VËt  Öu chÕ   ¹oc¸csensor;   li   t    30.VËt  Öu gè m   iÖn  ö;   li   ® t
 19. 19 31.VËt  Öu chÕ   ¹olinhkiÖn    li   t    quang  iÖn  ö; ® t 32.VËt  Öu s¶n  Êtc¸clo¹ c¸p quang    li   xu     i    khuyÕch  i¸nh s¸ng; ®¹     33.S¶n  Êtc¸p ®iÖn  Ç m     xu     ng cao  Õ  ö dông  th (s   cho  iÖn  Õ  õ6  trë ® th t   kV    lªn); 34.VËt  Öu ®iÖn  övµ    li   t   quang  ötrªnc¬  ë    Êtpolyme; t     s c¸cch   35. VËt  Öu  íi cã  Ýnh    li m   t n¨ng  Ých  ÷n¨ng îng    ö  ông  t tr   l ®Ó s d trong c¸c    thiÕtbÞ  iÖn  µ  iÖn  ö;  ® v® t 36.VËt  Öu cao  ©n  ödïng trongy  äc;   li   ph t     h 37.VËt  Öu cao  ©n  ödïng trongdîchäc;   li   ph t       38.VËt  Öu cao  ©n  ödïng trongm ü   È m;   li   ph t      ph 39.VËt  Öu cao  ©n  ödïng trongthuèc thó y;   li   ph t         40.VËt  Öu tæ  îp cao  ©n  ö­sîi   li   h   ph t      cacbon  ïng trongy  Õ; d   t 41.VËt  Öu m µ ng    li   cao  ©n  ö® Æc   Öt; ph t  bi 42.VËt  Öu m µ ng  áng;   li   m 43.VËt  Öu m µ ng  Èm  Êu  îc;   li   th th ng 44.VËt  Öu tõtÝnh    li     cao  Êp; c 45.VËt  Öu quang  iÖn  övµ    li   ® t   quang  ö. t
 20. 20 P h ô  l ô c 5 D a n h  m ô c  v Ë t li Ö u q u ý  hi Õ m 1.VËt  Öu kim  ¹ Titan;   li   lo i   2.VËt  Öu kim  ¹ Platin;   li   lo i   3.C¸c  ËtliÖu kim  ¹ quý  Õ m     v    lo i   hi kh¸c(W,    Mo); 4.VËt  Öu kim  ¹ ®Êt  Õ m;   li   lo i   hi 5.VËt  Öu «xytkim  ¹ ®Êt  Õ m;   li     lo   i hi 6.VËt  Öu Ferro®Êt  Õ m;   li     hi 7.VËt  Öu kü  Ëtcao    ¬  ë  t  Õ m;   li   thu   trªnc s ®Ê hi 8.VËt  Öu Zircon;   li   9.VËt  Öu Strongt ;   li   i 10.VËt  Öu kim  ¬ng  ©n  ¹o.   li   c nh t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2