Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
108
lượt xem
11
download

Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc s è  02/2001/TT­N H N N   N n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  h í ng d É n   ù c hi Ö n   4  th N g h Þ  ® Þ n h  s è  70/2000/N§­C P  n g µ y  21 th¸ng  11 n¨ m  2000  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c gi ÷ b Ý  m Ë t, lu  tr÷  C v µ   u n g  c Ê p  th«ng tin liªn u a n  ® Õ n   c  q ti Ò n g ö i v µ  t µi s¶ n g ö i  ñ a k h¸ch h µ n g   c C¨n  Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cø  1  11  ®Þ s 70/2000/N§­   µy  th¸ng  CP ng 21  11 n¨m 2000  Ò   Öc  ÷ bÝ   Ët,l tr÷vµ  v vi gi   m  u    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ tiÒn  öivµ  µis¶n  öicña  g   t  g  kh¸ch hµng, Thèng  c  ©n   µng  µ   íchíng      ®è Ng h Nh n   dÉn  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy    ®Þ n nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.§èit ng vµ  ¹m      ông    î   ph vi¸p d Th«ng   µy  íng dÉn  Ò   Öc  ÷ bÝ   Ët,l tr÷vµ  tn h   v vi gi   m  u    cung  Êp    c c¸c th«ng  tincã  ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öicña    li   ®Õ ti     t   g  kh¸ch hµng  ¹ c¸ctæ    t     chøc  Ýn  i t dông  µ    chøc  v c¸c tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  ã  ¹t®éng  ©n   td c ho   ng hµng. §èi t ng  dông  µ c¸c tæ   î ¸p  l     chøc  Ýn  ông  µ    chøc  td v c¸c tæ  kh«ng  ph¶ilµ    tæ chøc  Ýn  ông  ã  ¹t®éng  ©n  µng  äichung  td c ho   ng h (g   trong Th«ng   µy  µ   tn l   tæ chøc) theo    quy  nh  ña  Ët    chøc  Ýn  ông  µ    chøc, c¸ ®Þ c Lu c¸c tæ  td v c¸c tæ     nh©n  kh¸ccã  ªnquan  n   Öc    li   ®Õ vi cung  Êp  µ  ö  ông    c vsd c¸cth«ng    ªnquan  tinli   ®Õ n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  ti     t   g  kh¸ch hµng.   II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 2.Cung  Êp    c th«ng  tin 2.1.C¸n  é  µ  ©n    ña  chøc  Ën  Òn  öivµ  µis¶n  öicña    b v nh viªnc tæ  nh ti g   t   g  kh¸ch hµng    chØ  îccung  Êp    ®  c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  tinli   ®Õ ti     t   göi cña    kh¸ch hµng    cho    i îng  îc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  c¸c ®è t ®   ®Þ ti §i 5  §i 6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 70/2000/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 21    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  ÷ bÝ   Ët, l tr÷vµ  vi gi   m  u    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi,tµi tinli   ®Õ ti g     s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng.   2.2.ViÖc    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivÇ   µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh     ®Þ sau: a. ViÖc    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    theo  cÇu  ña  yªu  c b¶n  ©n  th kh¸ch hµng    îcthùc hiÖn    ®ã ®     theo  ­ h íng dÉn  ña  õng tæ    c t   chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  öicña  nh ti     t   g  kh¸ch hµng.  
  2. 2 Tæ  chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  nh ti g   t   g  kh¸ch  µng  h kh«ng  îc cung  ®  cÊp    c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti     t   g  kh¸ch hµng    trong  tr ng  îp kh¸ch hµng    Çu  ê h    yªu c qua  iÖn  ¹i ® tho . b. §èivíiviÖc       cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivµ  µis¶n  öi tinli   ®Õ ti g   t   g  cña  kh¸ch hµng    theo    Çu  ña  êi® îckh¸ch hµng    û  Òn: Ph¶icã  yªu c c ng       ®ã u quy     giÊy uû  Òn  i víi êng  îp ® îcphÐp  û  Òn    quy ®è    tr h    u quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt,yªu  Çu    c cung  Êp  c th«ng    tinph¶iphï hîp víinéidung  û  Òn  µ           u quy v ph¶i   ® îcthùc hiÖn      b»ng    v¨n b¶n  râ nh÷ng  nªu    th«ng    Çn  tinc cung  Êp  ã  ªnquan  c c li   ®Õ n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  ti     t   g  kh¸ch hµng  µ  ïhîp víi     v ph       quy  Õ,  Ó  Ö  c¸c ch th l cña  chøc  Ën  Òn göivµ  µi tæ  nh ti     t   s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng.   c. §èi víiviÖc       cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi tinli   ®Õ ti g   t   g  cña kh¸ch hµng    ôc  ô  ¹t®éng  éibé  ña  chøc  Ën  Òn göivµ    ®Ó ph v ho   n   c tæ  nh ti     tµis¶n  öicña    g  kh¸ch hµng  îcthùc hiÖn    ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  öicña  nh ti     t   g  kh¸ch hµng.   d. §èivíiviÖc       cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivµ  µis¶n  öi tinli   ®Õ ti g   t   g  cña kh¸ch hµng    theo    Çu  ña    i t ng ® îcquy  nh  ¹ c¸ckho¶n      yªu c c c¸c®è  î     ®Þ t    i 3,4 §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  5  §i 6  ®Þ 70/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng CP c Ch ph ng 21    11 n¨m 2000  Ò   Öc  ÷ bÝ   Ët,l tr÷vµ  v vi gi   m  u    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ tiÒn  öivµ  µis¶n  öicña  g   t  g  kh¸ch hµng: Yªu  Çu      c cung  Êp  c th«ng   tinph¶i® îc    thùc hiÖn    b»ng  b¶n. V¨n  v¨n    b¶n  cÇu  yªu  cung  Êp  c th«ng    Ò   Òn  öivµ  tinv ti g   tµis¶n  öicña    g  kh¸ch hµng    ph¶icã  y      éidung:   ®Ç ®ñ c¸cn   ­Lý  cÇn    do  cung  Êp  c th«ng  tin; ­ C¸c th«ng    Çn  tin c cung  Êp  c (nªu  ô  Ó  ¹  c th lo ith«ng    µ    tin v tªn kh¸ch  hµng); ­Thêih¹n      cung  Êp  c th«ng  tin; ­§Þa  iÓ m     ® cung  Êp  c th«ng  tin; ­M ôc  ch  ö  ông    ®Ý s d th«ng  tin; ­ C¸c  µiliÖu cã  ªnquan  n   Öc  ang  Õn hµng    t     li   ®Õ vi ® ti   thanh    iÒu    tra,® tra (nh Quy Õt  nh    ®Þ thanh    tra;Quy Õt  nh  ëitè vô    ëitè bÞ   ®Þ kh     ¸n,kh     can;c¸c tµi      liÖu chøng  minh  Öc  vi thanh    iÒu    ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   tra,® tra c li   tr   ®Õ kh¸ch  hµng). V¨n  b¶n yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    tinph¶i do  êi cã  Èm   Òn      ng   th quy quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  hoÆc   iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ti  4  5  ® a  2  6  ®Þ 70/2000/ N§­CP   ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng11  c Ch ph ng 21    n¨m  2000  Ò   Öc  ÷bÝ  Ët,l tr÷ v vi gi   m  u    vµ cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    ký. 2.3.C¸c  chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña    tæ  nh ti g   t   g  kh¸ch  µng  ã  h c tr¸ch  nhiÖ m  cung  Êp  µ  c v cung  Êp  c theo  ng  ®ó quy  ×nh  tr cung  Êp  c th«ng      tinc¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    Ën  îc   khinh ®  yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    îp lÖ.C¸c  tinh     th«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µi tinli   ®Õ ti     t   s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng  îc cung  Êp    ®  c ph¶ib¶o  ¶m   Ýnh    ® t trung thùc,chÝnh      x¸cvµ  ng  i t ng.   ®ó ®è  î 2.4.Trong  êng  îp c¸c giao dÞch  Ò   Òn göivµ  µis¶n  öigi÷a kh¸ch   tr h     v ti     t   g      hµng  µ    chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  v c¸c tæ  nh ti g   t   g  kh¸ch  µng  îc thùc h ®    hiÖn qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh, tæ  t   chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  nh ti g   t   g  kh¸ch  hµng kh«ng  îc cung  Êp  sè  Ën  ®  c m∙  nh th«ng    µ  tinv giao  Þch  Òn  öi qua  d ti g  
  3. 3 m¹ng m¸y  Ýnh  t cho  Êt kú  i t ng nµo  µib¶n  ©n  b   ®è  î   ngo   th kh¸ch hµng      ®ã (hoÆc   ngêi® îckh¸ch hµng    û  Òn  îp ph¸p).      ®ã u quy h   3.Quy  ×nh cung  Êp    tr   c th«ng  tin. 3.1.ViÖc    xem   Ðt,sao  ôp    ÷  Öu li   x  ch c¸c d li   ªnquan  n   Òn  öi vµ  µi ®Õ ti g   t   s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng  Tæng    do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) hoÆc   êi® îcTæng   ®è   ng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) cña  chøc  ã  µiliÖu ®ã   û  Òn  Õt ®Þnh. ®è   tæ  c t     u quy quy   3.2.ViÖc    cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch  µng  h cho c¸c  i  îng  ®è t quy  nh   ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 5  §i 6  ®Þ 70/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng 11  CP c Ch ph ng 21    n¨m  2000  Ò   Öc  ÷ bÝ   v vi gi   m Ët, l tr÷vµ   u    cung  Êp c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    ph¶i® îclËp  µnh      th "Biªnb¶n    cung  Êp  c th«ng    µ  ©n  ñ c¸c tin"v tu th     quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc."Biªnb¶n  v b m nh n     cung  Êp  c th«ng    tin"ph¶ighi    ®Çy      éidung: ®ñ c¸cn   ­Thêigian cung  Êp        c th«ng  tin; ­§Þa  iÓ m     ® cung  Êp  c th«ng  tin; ­Néi dung    Õtc¸cth«ng       chiti     tincung  Êp; c ­Ph¹m    ö  ông      vis d c¸cth«ng    îccung  Êp; tin®   c ­Ng êi®¹idiÖn       cho  cung  Êp  µ  ® îccung  Êp  bªn  c v bªn    c th«ng  tin; ­Nh÷ng  êitham    µo  Öc    ng   giav vi cung  Êp  µ  îccung  Êp  c v®  c th«ng  tin; ­Ng êilµm      chøng  Õu  ã). (n c "Biªnb¶n    cung  Êp  c th«ng    îclËp thµnh  b¶n,bªn  tin"®     2    cung  Êp  µ    c v bªn ® îccung  Êp    c th«ng    çi bªn  ÷m ét  tin,   gi   m b¶n. 4.Lu  ÷vµ    tr   b¶o  qu¶n  th«ng  tin. Hå   ¬  Ò   Öc  s v vi cung  Êp  µ  Ën  c v nh cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn tinli   ®Õ ti   göivµ  µis¶n  öicña    t  g  kh¸ch hµng    ph¶i® îcl tr÷vµ     u    b¶o  qu¶n theo  Õ    u  ch ®é l tr÷,  b¶o qu¶n  Ön  µnh  ña  µ   íc.Hå   ¬ u  ÷bao  å m: hi h c Nh n   s l tr   g ­V¨n    b¶n    Çu  yªu c cung  Êp  c th«ng  tin; ­Biªnb¶n     cung  Êp  c th«ng  tin; ­C¸c  Êy têtµiliÖu kh¸ccã  ªnquan  n   Öc    gi           li   ®Õ vi cung  Êp  µ  Ën  c v nh cung  cÊp  th«ng tin. 5.Xö  ýviph¹m.   l    5.1.N Õ u   cung  Êp    bªn  c th«ng    è    Õtléc¸c th«ng      µi,cung  tinc ý ti       tinra ngo   cÊp th«ng    tinkh«ng  ng  i t ng hoÆc   ®ó ®è  î   kh«ng  ©n  ñ ®óng    tu th   c¸cquy  nh   ®Þ t¹  Òu  Th«ng   nµy, bªn  îc cung  Êp  i§i 2  t   ®  c th«ng    Õtlé c¸c th«ng      tinti       tinra ngoµi hay  ö  ông    sd kh«ng  ng  ôc   ch  Ò     ®ó m ®Ý v c¸c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ tiÒn  öi vµ  µis¶n  öi cña  g   t  g  kh¸ch  µng  ×  ú  h th tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh  s   x l   lu   l   ch hoÆc   Þ     b truy cøu tr¸chnhiÖm     h×nh  ù,nªu  ©y  Öth¹iph¶ibåith ng  s   g thi         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5.2.C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ     ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  Ò  u  ÷, ®Þ v l tr   cung  Êp    c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    ® îcquy  nh  ¹ Th«ng   µy  µ      ®Þ t  i tn v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
  4. 4 5.3.N Õ u       c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch  hµng  hoÆc   sè  Ën  m∙  nh th«ng    µ  tinv giao  Þch  Ò   Òn  öi cña  d v ti g   kh¸ch  µng  h qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  Þ     é ra  µi trong c¸c tr ng  îp  t b ®Ó l   ngo       ê h sau  y   ×  ú ®© th tu   theo  Ýnh  Êt,møc     ÏbÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é s   x l   lu   l   ch hoÆc   Þ     b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu   ©y  Öth¹iph¶i båi th ng    h s  g thi         ê theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt   ­ B Êt  ú  ét  chøc    k m tæ  hoÆc     ©n  µo  ùý  ö  ông  sè  Ën  c¸nh n t  s d m∙  nh th«ng  tinvµ    giao dÞch  Ò   Òn göicña    v ti     kh¸ch hµng    qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh    t khikh«ng  ­ ® îcphÐp  ña    c kh¸ch hµng.   ­ Tæ     chøc  hoÆc     ©n  ña  chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  öicña  c¸ nh c tæ  nh ti     t   g  kh¸ch hµng    éra ngoµi.   ®Ó l     ­ Tæ     chøc hoÆc     ©n  îctæ  c¸ nh ®   chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  öicña  nh ti     t   g  kh¸ch hµng    cung  Êp    éra ngoµi. c ®Ó l     5.4.Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è hoÆc       ©n  ña  chøc  Ën  c¸c c¸ nh c tæ  nh tiÒn göivµ  µis¶n  öicña      t  g  kh¸ch hµng  ã  µnh    è  ×nh    ch vic t che  Êu    d c¸c kho¶n  tiÒn göivµ  µis¶n  öicña      t  g  kh¸ch hµng  ã  Êu  Öu  Êt hîp ph¸p  × tuú theo    c d hi b     th     tÝnh  Êt,møc     Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ýhµnh  Ýnh  ch   ®é s   x l   lu   l   ch hoÆc   Þ       b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h 6.HiÖu  ùcthi µnh.   l   h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  nµy  Ó   õngµy  ý. tn c hi l   15  k t  k 7.§iÒu    kho¶n    µnh. thih Chñ   Þch  éi ®ång  t H  Qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  tÝn  ông  µ    chøc  d v c¸c tæ  kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  Ýn  ông  ã  ¹t®éng  ©n   td c ho   ng hµng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ban  µnh  h c¸c quy  nh   ô  Ó    chøc  ùc ®Þ c th ®Ó tæ  th   hiÖn Th«ng   µy. tn Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m  Óm    Öc  ùc hiÖn    ki travi th   Th«ng   µy. tn  
Đồng bộ tài khoản