intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
91
lượt xem
3
download

Thông tư 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   c ñ a   b é   x © y   d ù n g   s è   0 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B X D   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 4  híng dÉn tÝnh bæ sung chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh  do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP   ngµy   04/4/2003   cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬   cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; ­   C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   phiªn   häp   ChÝnh   phñ   thêng   kú   th¸ng 02 n¨m 2004 sè 03/2004/NQ­CP ngµy 12/3/2004 vÒ biÖn   ph¸p cô  thÓ   ®Ó  bï   ®¾p chi phÝ  do gi¸ vËt liÖu x©y dùng   t¨ng lªn nh»m b¶o ®¶m vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh   x©y dùng c¬ b¶n sö dông vèn Nhµ níc; ­   Thùc   hiÖn   ý   kiÕn   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   (t¹i   C«ng   v¨n   sè   1814/VPCP­KTTH   ngµy   14/4/2004   cña   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ)   vÒ   viÖc   gi¶i   ph¸p   xö   lý   ¶nh   hëng   cña   viÖc t¨ng gi¸ thÐp trong x©y dùng c¬ b¶n; ­ Sau khi thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , Bé Tµi   chÝnh, Bé X©y dùng híng dÉn viÖc tÝnh bæ sung chi phÝ x©y   dùng  c«ng  tr×nh  trong  giai   ®o¹n  gi¸  thÐp  x©y  dùng  t¨ng   ®ét  biÕn  ¸p  dông  tõ  ngµy  01/01/2004  theo  nguyªn  t¾c  vµ   ph¬ng ph¸p nh sau: 1. Nguyªn t¾c tÝnh bæ sung. 1.1. Bæ sung chi phÝ  x©y dùng c«ng tr×nh  cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng sö  dông c¸c nguån vèn: vèn ng©n s¸ch  nhµ  níc, vèn tÝn dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc vµ  vèn  ®Çu t ph¸t triÓn cña  doanh nghiÖp nhµ níc. 1.2.  ViÖc  bæ sung  chi phÝ  x©y dùng  do gi¸  thÐp  x©y  dùng t¨ng   ®ét  biÕn   ®îc ¸p dông  ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh,  h¹ng môc c«ng tr×nh, gãi thÇu (sau ®©y gäi lµ c«ng tr×nh)   ®îc ghi trong kÕ  ho¹ch  ®Çu t x©y dùng n¨m 2004 thùc hiÖn  chØ  ®Þnh thÇu,  ®Êu thÇu (theo hîp  ®ång cã   ®iÒu chØnh gi¸  hoÆc   trän   gãi)   hoÆc   tù   thùc   hiÖn   dù   ¸n,   ®ang   thi   c«ng  hoÆc sÏ  thi c«ng x©y dùng, cã  khèi lîng thùc tÕ   ®îc thi  c«ng vµo thêi ®iÓm gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn. 1.3.  Bæ sung  chi  phÝ  x©y  dùng do  gi¸ thÐp  x©y dùng  t¨ng   ®ét   biÕn   ®îc   tÝnh   cho   phÇn   khèi   lîng   x©y   l¾p   thi  c«ng ph¶i sö dông thÐp x©y dùng cã gi¸ t¨ng chØ khi cã ®ñ   c¸c   chøng   tõ,   hãa   ®¬n   hîp   ph¸p   phï   hîp   víi   khèi   lîng,  chñng lo¹i thÐp x©y dùng sö  dông theo thiÕt kÕ  vµo c«ng  tr×nh.   Gi¸   thÐp   trong  chøng   tõ,   hãa   ®¬n   ®îc   thanh   to¸n  ph¶i   thÊp   h¬n   hoÆc   b»ng   gi¸   th«ng   b¸o   cña   liªn   Së   Tµi  chÝnh ­ X©y dùng theo ®Þnh kú.
 2. 2 1.4. Kh«ng bæ sung chi phÝ  x©y dùng do gi¸ thÐp x©y  dùng t¨ng theo c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy  ®èi víi thÐp  x©y dùng ®∙ ®îc nhËp khÈu theo c«ng tr×nh. 1.5. Trêng hîp trong x©y dùng sö  dông c¸c lo¹i vËt t   s¶n xuÊt tõ  s¶n phÈm thÐp nh c¸p,  ®êng  èng.v.v. th×  còng  ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 1.6. ViÖc  ®iÒu chØnh chªnh lÖch vËt liÖu kh¸c vÉn ¸p  dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   09/2000/TT­BXD   ngµy  17/7/2000 vµ Th«ng t sè 07/2003/TT­BXD ngµy 17/6/2003 cña  Bé trëng Bé X©y dùng. 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh bæ sung. 2.1. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng thùc hiÖn h×nh thøc  chØ ®Þnh thÇu, h×nh thøc tù thùc hiÖn dù ¸n ®ang thi c«ng  x©y dùng, chi phÝ  x©y dùng  ®îc tÝnh bæ sung do gi¸ thÐp  x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn c¨n cø vµo khèi lîng, chñng lo¹i  thÐp x©y dùng thùc tÕ   ®∙ thùc hiÖn  ®îc nghiÖm thu vµ  møc  chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÐp x©y dùng  ë  thêi  ®iÓm thùc hiÖn  ®îc   nghiÖm   thu   theo   chñng   lo¹i,   chøng   tõ,   hãa   ®¬n   hîp  ph¸p vµ  gi¸ thÐp x©y dùng theo chñng lo¹i t ¬ng øng trong  th«ng b¸o gi¸ cña liªn Së  Tµi chÝnh ­ X©y dùng  ®ang cã  hiÖu lùc thùc hiÖn  ë  thêi  ®iÓm th¸ng 12 n¨m 2003 t¹i  ®Þa  ph¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Tæng chi phÝ  Khèi lîng thÐp  Møc chªnh lÖch gi¸  x©y dùng ®îc  = x©y dùng thùc  x thÐp x©y dùng thùc  bæ sung do gi¸  tÕ ®∙ thùc  tÕ ë thêi ®iÓm  thÐp x©y dùng  hiÖn nghiÖm  thùc hiÖn theo  t¨ng thu theo tõng  chñng lo¹i thÐp t­ chñng lo¹i  ¬ng øng thÐp Chi   phÝ   x©y   dùng   ®îc   bæ   sung   do   gi¸   thÐp   x©y   dùng  t¨ng ®ét biÕn ®îc bæ sung vµo gi¸  dù to¸n c«ng tr×nh tr ­ íc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. 2.2. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng thùc hiÖn  ®Êu thÇu  ®ang  thi c«ng x©y dùng, chi phÝ  x©y dùng  ®îc bæ sung do gi¸  thÐp x©y dùng  t¨ng   ®ét biÕn  ®îc x¸c  ®Þnh nh  ph¬ng  ph¸p  nªu trong ®iÓm 2.1 nãi trªn. Trêng hîp  møc gi¸ thÐp x©y dùng trong  ®¬n gi¸ tróng  thÇu cao h¬n møc gi¸ thÐp  x©y  dùng  trong th«ng  b¸o gi¸  cña liªn Së  cã  hiÖu lùc thùc hiÖn t¹i thêi  ®iÓm th¸ng 12  n¨m 2003 th× lÊy theo møc gi¸ thÐp x©y dùng trong ®¬n gi¸  tróng thÇu ®Ó tÝnh chªnh lÖch gi¸ thÐp. Trêng hîp møc gi¸  thÐp x©y dùng trong ®¬n gi¸ tróng thÇu thÊp h¬n hoÆc b»ng   møc gi¸ thÐp x©y dùng trong th«ng b¸o gi¸ cña liªn Së  cã 
 3. 3 hiÖu lùc thùc  hiÖn  t¹i thêi  ®iÓm th¸ng  12 n¨m  2003  th×  lÊy gi¸ trong  th«ng  b¸o cña liªn Së   ®Ó  tÝnh chªnh  lÖch  gi¸ thÐp. Chi  phÝ  x©y  dùng  bæ sung  do gi¸ thÐp  x©y  dùng t¨ng  ®ét biÕn (bao gåm chªnh lÖch gi¸ thÐp vµ thuÕ gi¸ trÞ gia  t¨ng t¬ng øng tÝnh theo møc thuÕ  suÊt cña ho¹t  ®éng x©y  dùng vµ l¾p ®Æt) ®îc tÝnh thµnh mét kho¶n bæ sung vµo gi¸  hîp ®ång. 2.3. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng  ®∙ chØ  ®Þnh thÇu,  ®∙ tæ  chøc ®Êu thÇu nhng  triÓn khai thi c«ng x©y dùng vµo thêi  ®iÓm gi¸ thÐp x©y dùng vÉn cßn t¨ng  ®ét biÕn th×  viÖc bæ  sung   chi   phÝ   vµo   gi¸   dù   to¸n   c«ng   tr×nh     hoÆc   gi¸   hîp  ®ång cña c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p tÝnh bæ sung  ë   ®iÓm  2.1 hoÆc 2.2 nªu trªn. 2.4. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cha chØ  ®Þnh thÇu, cha  tæ chøc ®Êu thÇu   chñ ®Çu t c¨n cø vµo gi¸ thÐp x©y dùng  trong th«ng b¸o gi¸ cña liªn Së Tµi chÝnh ­ X©y dùng  t¹i   ®Þa   ph¬ng   n¬i   x©y   dùng   c«ng   tr×nh     ®iÒu   chØnh   l¹i   dù  to¸n, tæng dù to¸n  theo  c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.5. C¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng míi, viÖc lËp tæng møc  ®Çu t, lËp tæng dù  to¸n thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. 3. Tæ chøc thùc hiÖn. 3.1. Chñ   ®Çu t  cïng víi c¸c nhµ  thÇu, tæ chøc t  vÊn  thiÕt kÕ, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng tæ chøc nghiÖm thu,  x¸c nhËn khèi  lîng x©y l¾p hoµn thµnh  phï  hîp víi tõng  thêi kú  gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn  ®Ó  lµm c¬  së  cho   viÖc bæ sung chi phÝ  x©y dùng do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn ®îc chÝnh x¸c.  3.2. Chñ   ®Çu t thùc hiÖn tÝnh to¸n, x¸c nhËn vµ  chÞu  tr¸ch   nhiÖm   vÒ   tÝnh   chÝnh   x¸c   cña   khèi   lîng   vµ   møc   bï  chªnh lÖch gi¸ thÐp x©y dùng,  ®ång thêi tæng hîp møc bæ  sung chi phÝ b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt, tæng dù  to¸n xem xÐt, kiÓm tra khi cÇn thiÕt.  Nghiªm   cÊm   hiÖn   tîng   th«ng   ®ång,   mãc   ngoÆc   hoÆc   khai  khèng khèi lîng  ®îc tÝnh bæ sung chi phÝ  lµm cho gi¸ trÞ  c«ng tr×nh x©y dùng t¨ng kh«ng ®óng víi thùc tÕ, g©y thÊt   tho¸t vèn ®Çu t x©y dùng. 3.3.   Chñ   ®Çu   t  ®îc   ®iÒu   chØnh   bæ   sung   chi   phÝ   x©y  dùng do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn vµo gi¸ trÞ  dù  to¸n c«ng  tr×nh.  Trêng hîp bæ sung chi phÝ  x©y dùng do  gi¸   thÐp   x©y   dùng   t¨ng   ®ét   biÕn   lµm   vît   tæng   dù   to¸n,  tæng møc  ®Çu t  ®∙  ®îc Ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt th×  chñ   ®Çu t   bæ sung chªnh lÖch gi¸ thÐp x©y dùng vµo gi¸  dù  to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, gi¸ gãi thÇu vµ 
 4. 4 lµm thñ  tôc  ®Ó   ®iÒu chØnh tæng dù  to¸n, tæng møc  ®Çu t  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.4.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o liªn Së Tµi chÝnh ­ X©y dùng  theo dâi chÆt chÏ  sù  biÕn  ®éng cña gi¸ thÐp x©y dùng vµ  cã   th«ng   b¸o   gi¸   thÐp   x©y   dùng   thêng   xuyªn,   liªn   tôc  trong thêi gian gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng  ®ét biÕn  ®óng víi  gi¸ thÐp x©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng theo tõng thêi ®iÓm, tõng  khu   vùc   lµm   c¬   së   tÝnh   møc   bï   chªnh   lÖch   gi¸   thÐp   x©y  dùng. 3.5.   C¸c   c«ng   tr×nh   sö   dông   c¸c   nguån   vèn   kh¸c   víi  c¸c nguån vèn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 môc 1 nªu trªn th×  Chñ   ®Çu   t  c¨n   cø  vµo  gi¸  thÐp   x©y   dùng   thùc   tÕ   ë  tõng  thêi ®iÓm ®Ó xem xÐt tù bæ sung. 3.6. C¸c Bé, ngµnh, Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   trùc thuéc  Trung  ¬ng,  c¸c Tæng c«ng ty Nhµ  níc tæ chøc  chØ  ®¹o kiÓm tra c¸c Chñ   ®Çu t, c¸c nhµ  thÇu thùc hiÖn  nghiªm  tóc Th«ng t  nµy,  ®Èy nhanh  tiÕn   ®é, nhÊt lµ  c¸c  c«ng tr×nh träng  ®iÓm quèc gia trong kÕ  ho¹ch  ®Çu t  x©y  dùng c¬ b¶n n¨m 2004. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  
 5. 5 Phô lôc  (kÌm theo Th«ng t sè 02/2004/TT­BXD ngµy 22/4/2004) B¶ng tæng hîp dù to¸n x©y l¾p h¹ng môc  c«ng tr×nh  x©y dùng STT Kho¶n môc chi phÝ C¸ch tÝnh KÕt  qu¶ I Chi phÝ trùc tiÕp  m 1 Chi phÝ vËt liÖu VL Σ Qj  x Djvl + CLvl  j=1                   m  Chi phÝ nh©n c«ng 2 NC F1        F2           Σ Qj    x   Djnc  (1   +  +         )                   j=1  h1n       h2n 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng     m M Σ  Q   x D j jm    j=1 Céng   chi   phÝ   trùc  T VL + NC + M tiÕp II Chi phÝ chung C P x NC hoÆc  P x M III thu   nhËp   chÞu   thuÕ  TL (T+C) x tû lÖ qui ®Þnh tÝnh tríc Gi¸   trÞ   dù   to¸n   x©y  gXL (T+C+TL) l¾p tríc thuÕ Bï   chªnh   lÖch   gi¸  BT              u,v thÐp t¨ng ®ét biÕn Σ qit x dit   t,i=1 IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  XL+ BT) x TXLGTGT GTGT (g ®Çu ra Gi¸   trÞ   dù   to¸n   x©y  XL +  BT + GTGT Gxl g l¾p sau thuÕ Trong ®ã:  Qj  : Khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p thø j Djvl,   Djnc,   Djm:   Chi   phÝ   vËt   liÖu,   nh©n   c«ng,   m¸y   thi  c«ng trong ®¬n gi¸ x©y dùng cña c«ng t¸c x©y l¾p thø j.
 6. 6 F1   : C¸c kho¶n phô  cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn  l¬ng tèi thiÓu mµ         cha  ®îc tÝnh hoÆc cha  ®ñ  trong  ®¬n gi¸ x©y dùng.        F2 : C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) tÝnh theo tiÒn l­ ¬ng cÊp bËc mµ cha ®îc tÝnh hoÆc cha ®ñ trong ®¬n gi¸ x©y  dùng. h1n  : HÖ  sè  biÓu thÞ  quan hÖ  gi÷a chi phÝ  nh©n c«ng   trong  ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng tèi thiÓu cña c¸c nhãm l­ ¬ng thø n. ­ Nhãm I :  h1.1  = 2,342 ­ Nhãm II :  h1.2  = 2,493 ­ Nhãm III :  h1.3  = 2,638 ­ Nhãm IV :  h1.4 = 2,796 h2n  : HÖ  sè  biÓu thÞ  quan hÖ  gi÷a chi phÝ  nh©n c«ng   trong  ®¬n gi¸ so víi tiÒn l¬ng cÊp bËc cña c¸c nhãm l¬ng  thø n. ­ Nhãm I :  h2.1  = 1,378 ­ Nhãm II :  h2.2  = 1,370 ­ Nhãm III :  h2.3  = 1,363 ­ Nhãm IV :  h2.4  = 1,357 P  : §Þnh møc chi phÝ chung (%). TL  : Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc. gXL : GÝa trÞ dù to¸n x©y l¾p tríc thuÕ. Gxl : Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ. CLvl  : Chªnh lÖch vËt liÖu (nÕu cã). BT  : Bï chªnh lÖch gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn  (nÕu cã). qit                   : Khèi l îng thÐp x©y dùng chñng lo¹i i  thùc hiÖn ®îc nghiÖm thu t¹i thêi ®iÓm t. dit           : Møc bï  chªnh lÖch thÐp x©y dùng chñng   lo¹i i  t¹i thêi ®iÓm thø t. TXLGTGT  : Møc thuÕ  suÊt thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng quy  ®Þnh   cho c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt. GTGT   :   Tæng   sè   thuÕ   gi¸   trÞ     gia   t¨ng   ®Çu   ra   (®îc  tÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản