Thông tư 02/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư 02/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2009/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 02/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG Ư NG S T Căn c Lu t ư ng s t ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 109/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ư ng s t; B Giao thông v n t i hư ng d n vi c ki m tra, ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t như sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i các lo i phương ti n giao thông ư ng s t nh p khNu, s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i và trong quá trình khai thác trên các m ng ư ng s t sau: a) ư ng s t qu c gia; b) ư ng s t ô th ; c) ư ng s t chuyên dùng có n i ray v i ư ng s t qu c gia; d) ư ng s t chuyên dùng không n i ray v i ư ng s t qu c gia có i qua khu dân cư, giao c t v i ư ng b . 2. i tư ng áp d ng: Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan n thi t k , nh p khNu, s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i và khai thác phương ti n giao thông ư ng s t s d ng trên các m ng ư ng s t quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. Phương ti n giao thông ư ng s t (sau ây g i t t là phương ti n) là u máy, toa xe, toa xe ng l c, phương ti n chuyên dùng di chuy n trên ư ng s t; 2. Toa xe ng l c là toa xe có l p ng cơ t di chuy n trên ư ng s t; 3. Phương ti n chuyên dùng là ôtô ray, goòng máy, c n tr c, máy chèn ư ng, máy ki m tra ư ng và phương ti n khác có th di chuy n trên ư ng s t; 4. T ng thành là ng cơ Diesel, máy phát i n chính, ng cơ i n kéo, giá chuy n hư ng, van hãm, b móc n i m; 5. H th ng là h th ng hãm, h th ng truy n ng, h th ng i n: 6. Hoán c i là vi c thay i tính năng s d ng c a phương ti n ho c thay i c u t o và c tính k thu t khác v i thi t k ban u i v i ng cơ Diesel, ng cơ i n kéo, giá chuy n hư ng, h th ng hãm, b móc n i m; 7. S n ph m là phương ti n ho c t ng thành, h th ng; 8. Cơ s thi t k là t ch c có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh ngành ngh thi t k phương ti n giao thông ư ng s t phù h p v i các quy nh hi n hành; 9. Cơ s s n xu t là doanh nghi p s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i, s a ch a phương ti n có i u ki n theo quy nh hi n hành. Chương 2. KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG i u 3. Căn c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng Căn c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t (sau ây g i t t là ki m tra) bao g m: 1. Các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành; 2. H sơ thi t k ho c h sơ k thu t. i u 4. Lo i hình ki m tra Vi c ki m tra bao g m các lo i hình sau: 1. Ki m tra s n phNm nh p khNu và s n xu t, l p ráp; 2. Ki m tra s n phNm hoán c i, ph c h i; 3. Ki m tra nh kỳ phương ti n; 4. Ki m tra b t thư ng.
 3. i u 5. H sơ thi t k H sơ thi t k do cơ s thi t k ho c cơ s s n xu t có i u ki n thi t k theo quy nh l p thành 03 b g i t i các cơ quan ăng ki m thNm nh. H sơ thi t k ư c quy nh như sau: 1. i v i phương ti n s n xu t, l p ráp, h sơ thi t k g m có: a) B n v k thu t: - B n v t ng th c a phương ti n; -B nv l p t t ng thành, h th ng; - B n v và thông s k thu t c a t ng thành, h th ng s n xu t trong nư c; - B n thông s k thu t c a t ng thành, h th ng nh p khNu. b) B n thuy t minh, tính toán: - Thuy t minh c tính k thu t cơ b n c a phương ti n; - Tính toán ng l c h c: tính êm d u v n hành, tính an toàn ch ng l t và ch ng tr t bánh; - Tính toán s c kéo (áp d ng iv i u máy, toa xe ng l c ho c phương ti n ng l c khác); - Tính toán ki m nghi m s c b n c a b xe, thân toa xe và giá xe c a u máy ho c phương ti n ng l c; - Tính toán ki m nghi m hãm. 2. i v i t ng thành s n xu t, l p ráp, h sơ thi t k g m có: a) B n v t ng th c a s n phNm; b) B n thuy t minh c tính k thu t c a s n phNm. 3. i v i phương ti n hoán c i, h sơ thi t k g m có: a) B n v t ng th c a phương ti n trư c và sau hoán c i; b) Tài li u k thu t c a t ng thành, h th ng ư c s d ng hoán c i; c) B n thuy t minh, tính toán liên quan n n i dung hoán c i. i u 6. Th m nh thi t k
 4. 1. Vi c thNm nh h sơ thi t k ư c th c hi n i v i các s n phNm trư c khi s n xu t, l p ráp l n u ho c hoán c i. 2. ThNm nh thi t k là vi c xem xét, i chi u các n i dung c a h sơ thi t k s n phNm v i các quy nh c a tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành. Vi c thNm nh thi t k ư c th c hi n trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian thNm nh do yêu c u b sung h sơ thi t k thì cơ quan ăng ki m ph i thông báo b ng văn b n cho cơ s thi t k ho c cơ s s n xu t. 3. Sau khi thNm nh, h sơ thi t k ư c chuy n t i cơ s thi t k ho c cơ s s n xu t, ch phương ti n và lưu tr t i cơ quan ăng ki m. i u 7. Ki m tra s n ph m s n xu t, l p ráp 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) H sơ thi t k c a s n phNm ã ư c cơ quan ăng ki m thNm nh; b) Ch ng ch ch t lư ng ( i v i s n phNm yêu c u ph i có ch ng ch ch t lư ng) ho c tài li u k thu t liên quan c a t ng thành, h th ng ư c s d ng s n xu t, l p ráp s n phNm; c) H sơ ki m tra và nghi m thu s n phNm c a cơ s s n xu t. 2. N i dung ki m tra: a) i v i phương ti n: ki m tra theo n i dung quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này; b) i v i t ng thành: ki m tra theo tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành và i chi u các thông s k thu t v i h sơ thi t k ã thNm nh. 3. Phương th c ki m tra: a) i v i phương ti n: ki m tra t ng phương ti n; b) i v i t ng thành: ki m tra m t s n phNm b t kỳ c a lô s n phNm. i u 8. Ki m tra phương ti n hoán c i 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) H sơ thi t k hoán c i phương ti n ã ư c cơ quan ăng ki m thNm nh; b) Ch ng ch ch t lư ng ( i v i s n phNm yêu c u ph i có ch ng ch ch t lư ng) ho c tài li u k thu t liên quan c a t ng thành, h th ng ư c s d ng hoán c i phương ti n; c) H sơ ki m tra và nghi m thu phương ti n c a cơ s s n xu t.
 5. 2. N i dung ki m tra bao g m xem xét, ánh giá ch t lư ng phương ti n hoán c i theo các quy nh c a tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành và h sơ thi t k hoán c i ã ư c cơ quan ăng ki m thNm nh. 3. Phương th c ki m tra: ki m tra t ng phương ti n i u 9. Ki m tra phương ti n nh p kh u 1. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) Th a thu n k thu t c a h p ng nh p khNu; b) Tài li u gi i thi u c tính k thu t c a phương ti n; c) Ch ng ch ch t lư ng xu t xư ng h p th c c a nhà s n xu t ho c c a t ch c ki m tra ch t lư ng có thNm quy n c a nư c ngoài ư c ăng ki m Vi t Nam th a nh n. 2. N i dung ki m tra Ki m tra theo n i dung quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. 3. Phương th c ki m tra Ki m tra t ng phương ti n i u 10. Ki m tra nh kỳ i v i phương ti n 1. Th i i m ki m tra i v i phương ti n ho t ng trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th . Ki m tra nh kỳ ư c th c hi n cùng v i th i i m phương ti n ưa vào s a ch a nh kỳ, c th như sau: a) Th i h n ki m tra l n u i v i phương ti n nh p khNu và s n xu t, l p ráp m i: ki m tra nh kỳ ư c th c hi n cùng th i i m phương ti n ưa vào s a ch a l n u c p 2, c p 3 ( i v i u máy, phương ti n chuyên dùng) và c p niên tu ( i v i toa xe); b) i v i phương ti n ang khai thác: - u máy, toa xe ng l c là kỳ s a ch a c p i tu, c p ky, c p 2 và c p 3; - Toa xe là kỳ s a ch a c p i tu và c p niên tu; - Phương ti n chuyên dùng ư c th c hi n theo chu kỳ 12 tháng. 2. Th i i m ki m tra i v i phương ti n ho t ng trên ư ng s t chuyên dùng có n i ray và không n i ray v i ư ng s t qu c gia ư c th c hi n theo chu kỳ:
 6. a) i v i phương ti n nh p khNu và s n xu t, l p ráp m i: ki m tra nh kỳ l n u là 30 tháng tình t th i i m ki m tra nh p khNu và s n xu t, l p ráp m i; b) i v i phương ti n ang khai thác: chu kỳ ki m tra là 18 tháng. 3. H sơ k thu t s d ng trong quá trình ki m tra bao g m: a) Lý l ch k thu t c a phương ti n; b) H sơ ki m tra và nghi m thu phương ti n c a cơ s s n xu t. 4. N i dung ki m tra theo quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. i u 11. Ki m tra b t thư ng Ki m tra b t thư ng ư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi phương ti n b tai n n ho c khi có khi u n i v ch t lư ng s n phNm. i u 12. C p và s d ng gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng 1. Vi c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng ư c th c hi n như sau: a) S n phNm ư c ki m tra theo quy nh t i i u 4 c a Quy nh này và h sơ thi t k ư c thNm nh, n u th a mãn các quy nh c a tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành thì cơ quan ăng ki m c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng (sau ây g i t t là gi y ch ng nh n) theo m u tương ng t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này; b) Sau khi k t thúc ki m tra, vi c c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n trong th i gian không quá m t ngày i v i phương ti n ki m tra nh kỳ, 03 ngày i v i phương ti n nh p khNu, s n xu t, l p ráp, hoán c i. 2. Vi c s d ng gi y ch ng nh n ư c th c hi n như sau: a) Gi y ch ng nh n t ng thành s n xu t, l p ráp ư c c p cho cơ s s n xu t cho phép s d ng, l p ráp trên phương ti n; b) Gi y ch ng nh n c p cho phương ti n ư c s d ng làm th t c ăng ký và lưu hành phương ti n; c) Ch phương ti n, ch khai thác phương ti n có trách nhi m b o qu n gi y ch ng nh n và xu t trình khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Nghiêm c m vi c s a ch a, tNy xóa gi y ch ng nh n ã ư c c p. 3. Hi u l c c a gi y ch ng nh n và vi c thu h i gi y ch ng nh n:
 7. a) Gi y ch ng nh n do cơ quan ăng ki m c p cho phương ti n s t m t hi u l c sau khi phương ti n b tai n n gây hư h ng n ng các t ng thành h th ng và phương ti n không m b o an toàn khi ti p t c v n hành; b) Cơ quan ăng ki m th c hi n vi c thu h i gi y ch ng nh n khi ch phương ti n, ch khai thác phương ti n không th c hi n y các quy nh c a tiêu chuNn, quy chuNn k thu t và quy trình k thu t hi n hành trong b o dư ng, s a ch a và khai thác phương ti n; 4. Cơ quan ăng ki m lưu tr h sơ ăng ki m trong th i h n 03 năm, k t ngày c p gi y ch ng nh n. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a C c ăng ki m Vi t Nam 1. T ch c th c hi n vi c ăng ki m phương ti n giao thông ư ng s t trong ph m vi c nư c. 2. Tuân th các quy nh c a quy ph m, tiêu chuNn và quy chuNn k thu t hi n hành khi th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t c a s n phNm. 3. Xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v liên quan n công tác ăng ki m theo thNm quy n. 4. Th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n m t cách khách quan, úng pháp lu t. Th trư ng cơ quan ăng ki m và ngư i tr c ti p ki m tra ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra. 5. Th ng nh t qu n lý vi c phát hành và c p gi y ch ng nh n cho các i tư ng ki m tra. 6. Th c hi n vi c xem xét, ánh giá và y quy n cho phòng th nghi m và t ch c ăng ki m nư c ngoài. 7. Thu, s d ng phí và l phí ăng ki m theo quy nh hi n hành. 8. nh kỳ hàng năm báo cáo B Giao thông v n t i k t qu th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. i u 14. Trách nhi m c a cơ s thi t k , s n xu t l p ráp, nh p kh u và ch phương ti n, ch khai thác phương ti n 1. Trách nhi m c a các cơ s thi t k , s n xu t l p ráp và nh p khNu phương ti n: a) Th c hi n các quy nh v h sơ thi t k và thNm nh h sơ thi t k theo quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Thông tư này;
 8. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng s n phNm thi t k do mình th c hi n; c) Tuân th các quy trình, quy ph m, quy nh, tiêu chuNn và quy chuNn k thu t hi n hành khi nh p khNu, thi t k , s n xu t l p ráp, s a ch a, hoán c i, ph c h i s n phNm; d) Xây d ng quy trình ki m tra ch t lư ng s n phNm và u tư thi t b ki m tra phù h p v i các quy nh liên quan. Thi t b ki m tra ph i ư c ki m chuNn nh kỳ; ) T ch c ki m tra ch t lư ng cho t ng s n phNm và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm xu t xư ng; e) Ch u trách nhi m v ngu n g c, xu t x , ch t lư ng s n phNm nh p khNu; g) Ch u s giám sát v tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a cơ quan ăng ki m trong quá trình s n xu t; h) B o qu n h sơ k thu t, ch ng ch ch t lư ng, gi y ch ng nh n và xu t trình khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 2. Ch phương ti n, ch khai thác phương ti n: Ch u trách nhi m s a ch a, b o dư ng b o m tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n gi a hai kỳ ki m tra c a cơ quan ăng ki m. i u 15. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành; Bãi b Quy t nh s 58/2005/Q -BGTVT ngày 7/11/2005 c a B GTVT ban hành “Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t”. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - UBND T nh, Thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng B GTVT; - Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B ; - V trư ng các V thu c B ; H Nghĩa Dũng - Th trư ng các t ch c, cá nhân có liên quan: C c ăng ki m VN; C c ư ng s t VN; TCTy ư ng s t VN, TCTy Thép VN; TCTy Hóa ch t VN, T p oàn CN Than và khoáng s n VN,… - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu VT, KHCN. PH L C 1
 9. N I DUNG KI M TRA PHƯƠNG TI N (kèm theo Thông tư s 02 ngày 03 tháng 4 năm 2009 Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t) 1.1. iv i u máy, toa xe ng l c, phương ti n chuyên dùng S n xu t, Nh p TT Các h ng m c ki m tra nh kỳ Yêu c u l p ráp khNu 1 V t li u x 2 B trí l p t chung x x 3 Kích thư c gi i h n x x 4 Tr ng lư ng, t i tr ng tr c x x 5 Giá xe x x x (*) 6 Giá chuy n hư ng x x x 7 B móc n i, m x x x Phù h p v i h sơ thi t k ã 8 ng cơ Diesel x x x ư c thNm 9 H th ng i n x x x nh, h sơ k thu t và các 10 H th ng truy n ng x x x tiêu chuNn, quy 11 H th ng hãm x x x chuNn k thu t 12 H th ng x cát x x x hi n hành 13 èn pha x x x 14 Còi x x x 15 Các thi t b an toàn x x x 16 Th nghi m v n hành x x x Các ch tiêu b o v môi 17 x x x trư ng Ghi chú: - Ký hi u x là: h ng m c ki m tra - Ký hi u x(*) là: h ng m c ki m tra ch áp d ng i v i phương ti n khi ki m tra nh kỳ c p s a ch a i tu. 1.2. i v i toa xe S n xu t, Nh p TT Các h ng m c ki m tra nh kỳ Yêu c u l p ráp khNu 1 V t li u x Phù h p v i h sơ thi t k ã 2 B trí l p t chung x x
 10. ư c thNm 3 Kích thư c gi i h n x x x nh, h sơ k 4 Tr ng lư ng, t i tr ng tr c x x thu t và các 5 B xe, thân xe x x x tiêu chuNn, quy chuNn k thu t 6 Giá chuy n hư ng x x x hi n hành 7 B móc n i, m x x x 8 H th ng hãm x x x 9 Các yêu c u an toàn i v i x x x c a lên xu ng và c a s 10 H th ng i n x x x 11 H th ng thông gió và i u x x x hòa không khí 12 Trang b an toàn x x x 13 Các yêu c u v an toàn i x x x v i gh , giư ng, giá hành lý Th nghi m kín nư c thân 14 x x x xe 15 Th nghi m v n hành x x Ghi chú: - Ký hi u x là: h ng m c ki m tra PH L C 2 M U GI Y CH NG NH N (kèm theo Thông tư s 02 ngày 03 tháng 4 năm 2009 Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t) 2.1. M u gi y ch ng nh n c p cho thi t k ư c thNm nh B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N TH M NNH THI T K S :
 11. Căn c Thông tư s 02 ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t; Căn c k t qu thNm nh t i biên b n thNm nh s : ……… ngày ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Tên thi t k : Ký hi u thi t k : Cơ s thi t k : a ch : Ã Ư C C C ĂNG KI M VI T NAM TH M NNH N i dung chính c a b n thi t k : THÔNG S K THU T (Tùy thu c vào lo i phương ti n, t ng thành) Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th . 2.2. M u gi y ch ng nh n c p cho u máy s n xu t, l p ráp
 12. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG U MÁY S N XU T, L P RÁP S : (Liên s :…………) Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t; Căn c biên b n ki m tra s : ………..ngày ………. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i u máy: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: a ch : Ph m vi ho t ng: a i m ki m tra: THÔNG S K THU T Ký hi u ng cơ: Công su t nh m c: kW(ml) S ng cơ: Tr ng lư ng ch nh b : T Công th c tr c: T i tr ng tr c: T Ki u truy n ng: T c l n nh t: km/h
 13. S ch : Bán kính ư ng cong thông qua nh nh t: m Kh ư ng: mm Kích thư c gi i h n u máy (D x R x C): mm u máy này th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th . 2.3. M u gi y ch ng nh n c p cho toa xe s n xu t, l p ráp B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG TOA XE S N XU T, L P RÁP S : (Liên s :…………) Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s : ………..ngày ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N
 14. Lo i toa xe: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: a ch : Ph m vi ho t ng: a i m ki m tra: THÔNG S K THU T Lo i giá chuy n hư ng: T c l n nh t: km/h Lo i van hãm: T tr ng: T Lo i u m móc n i: T i tr ng: T S ch : T i tr ng tr c: T Lo i máy i u hòa không khí: Công su t nhi t: BTU Lo i máy phát i n: Công su t: kVA Bán kính ư ng cong thông qua nh nh t: m Kh ư ng: mm Kích thư c gi i h n toa xe (D x R x C): mm Toa xe này th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th .
 15. 2.4. M u gi y ch ng nh n c p cho t ng thành s n xu t, l p ráp B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T T NG THÀNH S N XU T, L P RÁP S D NG CHO U MÁY, TOA XE S : Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s : ……….. ngày: ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i t ng thành: S hi u: Cơ s s n xu t: Năm s n xu t: a ch : Ph m vi ho t ng: a i m ki m tra: THÔNG S K THU T (Tùy thu c vào lo i t ng thành) Lo i s n phNm này ã ư c ki m tra và th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng và an toàn k thu t. Gi y ch ng nh n này có giá tr n:
 16. Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th . 2.5. M u gi y ch ng nh n c p cho u máy hoán c i B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG U MÁY HOÁN C I S : Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s : ……….. ngày ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i u máy: S hi u: Cơ s qu n lý phương ti n: Nư c s n xu t: Cơ s hoán c i: Năm s n xu t: a ch : Ph m vi ho t ng: a i m ki m tra: N i dung hoán c i:
 17. THÔNG S K THU T Ký hi u ng cơ: Công su t nh m c: kW(ml) S ng cơ: Tr ng lư ng ch nh b : T Công th c tr c: T i tr ng tr c: T Ki u truy n ng: T c l n nh t: km/h S ch : Bán kính ư ng cong thông qua nh nh t: m Kh ư ng: mm Kích thư c gi i h n u máy (D x R x C): mm u máy này th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th . 2.6. M u gi y ch ng nh n c p cho toa xe hoán c i B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ
 18. B O V MÔI TRƯ NG TOA XE HOÁN C I S : Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s : ………..ngày ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N Lo i toa xe: S hi u: Cơ s qu n lý phương ti n: Nư c s n xu t: Cơ s hoán c i: Năm s n xu t: a ch : Ph m vi ho t ng: a i m ki m tra: N i dung hoán c i: THÔNG S K THU T Lo i giá chuy n hư ng: T c l n nh t: km/h Lo i van hãm: T tr ng: T Lo i u m móc n i: T i tr ng: T S ch : T i tr ng tr c: T Lo i máy i u hòa không khí: Công su t nhi t: BTU Lo i máy phát i n: Công su t: kVA Bán kính ư ng cong thông qua nh nh t: m
 19. Kh ư ng: mm Kích thư c gi i h n toa xe (D x R x C): mm Toa xe này th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM Ghi chú: Màu s c và hoa văn trên Gi y ch ng nh n do Cơ quan ăng ki m quy nh c th . 2.7. M u gi y ch ng nh n c p cho u máy nh p khNu B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ------------------ c l p – T do – H nh phúc ---------------- GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG U MÁY NH P KH U S : (Liên s : ………..) Căn c Thông tư s ……. ngày ……. tháng….. năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông ư ng s t. Căn c biên b n ki m tra s : ……….. ngày ……….. C C ĂNG KI M VI T NAM CH NG NH N
 20. Lo i u máy: S hi u: Cơ s s n xu t: Nư c s n xu t: Tình tr ng phương ti n: Năm s n xu t: S t khai hàng nh p khNu: Ph m vi ho t ng: T ch c nh p khNu: a ch : a i m ki m tra: THÔNG S K THU T Ký hi u ng cơ: Công su t nh m c: kW(ml) S ng cơ: Tr ng lư ng ch nh b : T Công th c tr c: T i tr ng tr c: T Ki u truy n ng: T c l n nh t: km/h S ch : Bán kính ư ng cong thông qua nh nh t: m Kh ư ng: mm Kích thư c gi i h n u máy (D x R x C): mm u máy này th a mãn các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. Gi y ch ng nh n này có giá tr n: Hà N i, ngày …. tháng …. năm ….. C C ĂNG KI M VI T NAM
Đồng bộ tài khoản